Home » Авторски страници

Хвост трови Чипровци, Монтана и околности

2013.12.08 Един коментар
Spread the love

Уличиха участието и на фирми от Европа в далавери при риск за здравето на хората в Проекта с финансиране от ЕС – “Воден цикъл на гр. Монтана”

Геноцидът над чипровчани се завръща

След сигнала до европейските и българските институции отпреди два месеца, от Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” изпратиха нови данни за прикриването от българските власти на далавери с участието и на фирми от Европа, при риск за здравето на хората в Проекта с финансиране от ЕС – “Воден цикъл на гр. Монтана”. Вече всички опоненти признаха, че при изпълнение на този проект вместо строителен пясък се използва хвост от хвостохранилище край гр. Чипровци.

Повод за допълнението към подадения сигнал стана писменият отговор от кмета на Община Монтана Златко Живков до Президента на Р. България, до Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, до Областна дирекция на МВР – Монтана, до Група общински съветници – Монтана и до Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” .

От АСС “Анна Политковская” не са съгласни с писмото на кмета до държавния глава и другите институции, защото е приложен Протокол за химични изследвания със следните видими пороци:

– пробата е “взета от хвост от преработка на полезния компонент, подлежащ на депониране в хвостохранилище – Чипровци”;
– “пробата е предоставена от клиента”, пише в този Протокол.

Те поставят резонния въпрос за истинността и за неприемане на оценката за извършеното изпитване на материал, който не е бил взет от хвостохранилището “Голям Буковец” в Чипровци, а незнайно отнякъде във фабриката, още повече пробонабирането е било извършено от заинтересована страна за понижени стойности от химичните изследвания на тази проба.

“И затова не можем да приемем този протокол, представен сега пред Президента на Р. България, за съотносим към хвоста, доказано взет от “Голям Буковец” и насипан вече по улиците на Монтана вместо асфалт, както и в над 15 км около тръбите по проекта. Считаме, че не може представеният от кмета пред Президента протокол да надделее над най-новия протокол от същата акредитирана лаборатория “Евротест-контрол” ЕАД от 26.09.2013 г., особено когато за химичния елемент “Арсен” посочените стойности в протокола, представен от кмета Зл. Живков, са 890 пъти (89 000 процента) по-малки спрямо най-новия протокол, в който липсва забележката “пробата е предоставена от клиента”, отбелязват от Асоциацията.

След това писмо до Президента от кмета на община Монтана, правозащитниците поставят следните въпроси:

1. Защо кметът на Монтана предоставя стар протокол за химични изследвания от 2011 г., а не по-новия и актуален за хвоста, влаган във “Водния цикъл на Монтана”- от 26.09.2013 г.

2. В писмото на кмета до Президента е записано: “На 13.11.2013 г. в гр. Чипровци в 11:00 ч. ръководството на “България флуорит” ЕООД … разясни на всички присъстващи технологията на получаване (изцяло механични процеси)…” – което е опит за скриване на истината за наличието на химична флотация. Знаем от достоверен източник за химична обработка с няколко химични флотореагенти, като именно след тази химична обработка на предварително механично смляната суровина, калциевият флуорит като краен продукт остава на дъното, а горният остатък – т.нар. хвост, по тръби чрез изпомпване се депонира в хвостохранилището “Голям Буковец”.

В тази връзка от Асоциацията сочат данните от  Д О К Л А Д  на РИОСВ – Монтана от 18.03.2013 г. за извършена комплексна проверка на обект: Находище за флуорид „Лукина падина”, с. Железна, общ. Чипровци и Обогатителна фабрика за производство на флуорид в землището на гр. Чипровци, обл. Монтана, стопанисвани от „България флуорит” ЕООД, гр. София, на основание Заповед № РД-024/12.03.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, в който е записано: “На производствената площадка се извършва съхранение, употреба и производство на химични вещества и смеси. Съхранява се натриев хидрооксид – 3 тона; лупромин – 15 тона; натриев флуорид – 0,5 тона; картофен декстрин – 30 тона и калциев флуорид – 500 тона.”

3. Защо се извършват дейности в гр. Чипровци от фирма “България флуорит” ЕООД без одобрен от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма план за управление на отпадъците, което е закононарушение на чл. 22г, ал. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ).

4. Да се верифицират двата налични Протокола за химични изследвания № 7830/23.12.2011г. и № 6.1-1055/26.09.2013г., извършени от една и съща акредитирана лаборатория “Евротест – контрол” ЕАД, като Компетентните органи преразгледат оценката по чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ за категоризация на съоръженията за минни отпадъци в гр. Чипровци на “България флуорит” ЕООД, защото според данните от по-новия тук посочен протокол от 26.09.2013 г., се касае не за “категория Б”, а в “категория А” трябва да бъде хвостохранилището “Голям Буковец” – именно поради факта, че като минен отпадък този хвост съдържа опасни тежки метали, с риск за човешкото здраве и за околната среда и трябва да се класифицира като “опасен отпадък”, съгласно чл. 22 б, ал. 1, т. 3 от ЗПБ.

5. Защо е нарушен чл. 22б, ал. 2 и ал. 3 от ЗПБ, като минните отпадъци са отново открити-незапечатани върху консервираното старо депо, а от м. 06.2013 г. са насипани извън обсега на хвостохранилището “Голям Буковец” – Чипровци, с което трагедията със запрашеността на въздуха над с. Железна и гр. Чипровци се повтаря и хората ще дишат опасните арсен и кадмий (в милиарди пъти повече спрямо нормата на Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий и др. в атмосферния въздух), както бе от годините преди консервацията на старото хвостохранилище – от хвоста на тогава експлоатираните чипровски мини. Да бъдат снети обяснения за определяне на точното начало на изваждане на хвоста и насипването му извън посочените в чл. 22б, ал. 2 от ЗПБ депа за минните отпадъци – от фирмите: УСМА – гр. Монтана; “Братя Танкови” – гр. Монтана и “Рашков” – гр. Варна, като и фирмите – изпълнители на “Водния цикъл” в гр. Монтана.

Тук правозащитниците акцентират на въпроса за риска от замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората от с. Железна и гр. Чипровци, защото преди рекултивацията и запечатването на старото хвостохранилище в целия район хората в продължение на много години страдаха от облаците отровен прах след пресъхване на хвоста, особено при честия балкански вятър.
“Ние не се учудваме нито на Решение № МО-20ПР от 2005 г. за преценяване липсата на необходимост от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за първата концесия на богатата фирма „Солвей”; нито на положителния ОВОС от РИОСВ – Монтана през 2010 г. за втората нейна концесия; нито на липсата на задълбочена оценка на хвостохранилището “Голям Буковец” в горепосочения доклад от 18.03.2013 г. “за извършена комплексна проверка” от компетентния държавен орган – Национален екологичен регулатор. Новите факти, станали публично обсъждани едва сега по повод изпълнението на проекта “Воден цикъл на гр. Монтана” с парите на европейските данъкоплатци, ни задължават като граждани от Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” – носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”, да настояваме за незабавно преразглеждане на всички документи по възобновяване експлоатацията ‘под открито небе’ на хвостохранилището “Голям Буковец” – Чипровци, особено когато фирма „Солвей” има концесия за 30 години за използването на рудника за добив на флуорит край Чипровци. – заявяват от Обществения съвет на автентичната гражданска асоциация.

6. Защо се експлоатира хвостохранилището “Голям Буковец”, след като не са завършени “съвместно със СВЕКО Енергопроект допълнителни проучвания, на базата на които ще се изготви цялостен работен проект за надграждане на стената на същото хвостохранилище, неговата експлоатация и закриване”, което е записано в приложение от “България флуорит” ЕООД към писмото на кмета Зл. Живков до Президента на Р България.

7. В писмото на кмета до Президента е записано: “На 13.11.2013 г. в гр. Чипровци в 11:00 ч. ръководството на “България флуорит” ЕООД… дадоха пример, че имат сключен договор с ХОЛСИМ – производители на цимент, които изкупуват същия материал и го влагат в произведения от тях цимент, поради факта че съдържа остатъчни флуоритни съединения, които водят до пестене на енергия при производството на цимент.” Запознавайки се с Комплексно разрешително № 75-Н1/2009 г. за Инсталация за производство на циментов клинкер, с оператор “Холсим (България)” АД, обект Бели Извор, обл. Враца, издадено на 11.09.2009 г. от Министъра на околната среда и водите, откриваме че липсва разрешение да се приемат на територията на площадката отпадъци, с цел тяхното оползотворяване, с код и наименование – съвпадащи с посочените в писмото(и в приложенията, дадени от “България флуорит” ЕООД) на кмета Зл. Живков до Президента, а именно/Таблица № 3/:

– код: 01 01 02; наименование: отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми;
– код: 01 04 12; наименование: отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни иакопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11,

завършват с исканията си пред българските институции от Асоциация “Анна Политковская”.

Пред г-н Реналдо Мандметс, н-к отдел в Генерална дирекция “Регионална политика”, която е започнала разследването по случая от страна на Брюксел, правозащитниците настояват Европейската комисия да включи в обсега на своята проверка и фактите за отговорността на две големи европейски фирми, явяващи се съучастници в горните процеси: “България флуорит” ЕООД – София, е в Групата “Солвей в България”, част от Solvay – Белгия, а Циментов завод с. Бели извор е обект на “Холсим (България)”АД, част от Holcim Ltd. – Швейцария.

Новото писмо до институциите завършва с искане след проведения на 02.12.2013 г. публичен протест на Централния площад “Жеравица” в гр. Монтана, под логото: “Хвостът ни трови – Геноцид в Монтана”, да бъдат огласени по-скоро резултатите и взетите мерки в резултат от извършените проверки.

Вижте цялото писмо на АСС “Политковская” в PDF формат: Hvost_dopalnenie_09.12.2013_press

Следват двата протокола от 2011 и 2013 година и снимки от хвостохранилището над Чипровци.

Hvost_Protokol_Fabrikata_2011
.
Hvost_Protokol-Evrotest-kontrol_2013
.
PC030048
.
PC030015
.
PC030012
.
PC030010

На снимките се вижда възстановеното открито изхвърляне на хвост върху вече запечатаното преди няколко години хвостохранилище край Чипровци.

One Comment »

  • Клинкер said:

    Много е неприятно когато си тръгнал на разходка из българските земи и изведнъж да видиш една табела, където пише че преминаването е забранено.А това е една огромно площ с поляни и планини!Благодаря ви за интересната статия и снимките,които сте качили тук, дано по често да ни пишете и информирате да види до къде е стигнало всичко.Не мога да разбера тези хора,които са готови да унищожат дори и да навредят на човешки живот само и само да са на някаква печалба.Но все пак няма ли съвест и морални ценности вече в този свят.Всичко около парите ли с върти?

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.