Home » Авторски страници

Как ЦИК „отговаря“ на сигнали и писма

2014.04.28 3 коментари
Spread the love
Абзац от протокол от заседание на ЦИК от 24 март т.г.

Абзац от протокол от заседание на ЦИК от 24 март т.г.

Публикацията съдържа извадки от протоколи от заседания на Централната избирателна комисия, проведени на 23 и 24 март т.г.

В цитираните извадки може да се види как членовете на ЦИК обсъждат получени в Комисията сигнали и писма от граждани, и как, дори когато някой член на ЦИК се опитва да агитира другите да отговорят на нечие писмо заради пиарски мотиви, това не се приема. 

Комисията изглежда смята, или поне повечето й членове, че за да й изпрати някой български гражданин сигнал или писмо, това може да стане само ако гражданинът има електронен подпис и е посочил в сигнала своя единен граждански номер и трите си имена.

–––––––––––––––––––

.

Из протокол от заседание на ЦИК от 23.03.2014 г., стр. 117 и следващи

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Позволете преди да преминем към следващата точка да докладвам разпределеното ми от Вас писмо.

Колеги, за доклад ми е разпределено писмо – наименувам го писмо, то е поща по официалния електронен мейл на комисията.

Наименовано е от подателя: „Нарушаване на закона”. Лицето, което го е депозирало, се е изписало като Георги Пейчинов със съответно получен от електронен адрес: [email protected], изпратено на 22 март 2014 г. в 15.39 ч. до Администрация – ЦИК.

За сведение на колегите, изчитам писмото:

„До ръководството и членовете на ЦИК:

Уважаемо ръководство на ЦИК, уважаеми членове! Обръщам Ви внимание, че според действащия закон ЦИК би трябвало да има 4-членно ръководство. Доколкото знам, към момента е 3-членно: Ивилина Алексиева – БСП, Севинч Солакова – ДПС, Мария Мусорлиева – „Атака”. Следователно към този момент ръководството на ЦИК е незаконосъобразно, съответно каквато и да е дейност – нелегитимна. Докато не се реши проблемът със законосъобразното ръководство, всички решения на ЦИК биха били нелегитимни и незаконосъобразни”. Като „незаконосъобразни” е написано с главни букви. „Биха могли да бъдат атакувани и ще бъдат атакувани по всички възможни законосъобразни начини.

Георги Пейчинов, гражданин, имейл:[email protected]”.

Писмото е с вх. № 00-6 от 23 март 2014 г., резолюция до мен за доклад от 22 март 2014 г.

Предвид изчетеното, предлагам, уважаема госпожо председател, за да реши комисията как ще администрира по-нататък така депозираната кореспонденция, да се подложи на обсъждане, тъй като комисията е колегиален орган. Всеки да си изкаже становище, мнение, предложение. Благодаря за вниманието.

[…]

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз също подкрепям становището на колегата Томов и на колегата Солакова да остане за сведение, още повече че ние нямаме годен субект. Българските граждани имат три имена, ЕГН на нас не ни трябва, и адрес. Тук имаме две имена и нямаме реален подпис, а имаме нещо, което е дошло по имейла.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм съгласен горе-долу с това, само че простете ми юридическата неграмотност, ако проявя такава, фактически става дума, предполагам, за чл. 46, ал. 3, където пише, че ЦИК трябва да има двама зам.-председатели.

[…]

РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук не обърнахте внимание на това, което аз казах в смисъл по отношение на това питане. Знаем ли дали това е господин Пейчинов, нещо, което е дошло по имейл, има две имена, които са измислени или истински, и не е дошло по установения ред с подпис на лицето, три имена, адрес, така, както би трябвало да бъде.

Лично аз считам, че не трябва да се разглежда, първо, защото не знаем кой стои зад това питане. Второ, защото излиза извън правомощията на Централната избирателна комисия. Трето, защото излиза извън дневния ред.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Постъпи процедурно предложение – да не се разглежда така внесеното писмо и да остане за сведение, поради причините, които изложи госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: В своето изказване направих изявление, че не подлежи на разглеждане, тъй като не е от легитимно лице – не знаем кой стои зад него. Предлагам първо това да се гласува – Ваша воля е „за” или „против”.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Подлагам на гласуване – който е „за” да се разглежда, моля да гласува.

В залата присъстват 18 членове на ЦИК: за – 6 (Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Емануил Христов и Румен Цачев); против – 12 (Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Таня Цанева).

Предложението да се разглежда писмото не се приема, с което оставяме за сведение така представения доклад.

–––––––––––-

Из Протокол от заседание на ЦИК от 24.03.2014 г., 37-40 стр. /№_3-24032014-СБ-bez_ld.pdf_/:

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, имам разпределено на доклад едно писмо, което е постъпило вчера по електронната поща на Централната избирателна комисия от лице, което се е заявило като Мехмед Кючукалиев. Писмото е с вх. № ЕП-22-5 от 23 март 2014 г. Изчитам ви писмото:

„Здравейте! Искам да пожелая успех на новата комисия. Интересува ме какъв е срокът за регистрация на инициативен комитет, колко човека трябват за издигането на независим кандидат? Предварително благодаря за отговора. С уважение, Мехмед Кючукалиев.”

Във връзка с това писмо съм си позволил да изготвя един проект за отговор до господин Кючукалиев, който е раздаден на всички членове, освен това е качен и във вътрешната мрежа. Предложението, което съм направил за проект на отговор, е:

„Уважаеми господин Кючукалиев,
Във връзка с направено от Вас запитване чрез писмо, получено по електронната поща в ЦИК с вх. ЕП-22-5 от 23 март 2014 г. в 19,20 ч., Ви предоставяме следната информация: Регистрирането на инициативни комитети е уредено в глава девета „Регистриране на партии, коалиции и инициативни комитети“ от Изборния кодекс. Съгласно разпоредбата на чл. 153 от ИК инициативният комитет представя заявление за регистрация не по-късно от 40 дни преди изборния ден. С Указ № 54 от 20 март 2014 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 21 март 2014 г.) на президента на Република България изборите за членове на Европейския парламент от Република България са насрочени за 25 май 2014 г. Инициативни комитети могат да представят заявления за регистрация за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България до 15 април 2014 г. включително. Съгласно разпоредбата на чл. 367, ал. 1 от ИК независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена най-малко от 2500 избиратели.”

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, колеги.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колега, искам да Ви попитам, защото не разбрах, писмото с електронен подпис ли е подписано?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не, няма електронен подпис. Има само две имена и е получено на електронен адрес.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ние можем да проявим добрата воля да отговорим на писмото, независимо как е изпратено то. Мисля, че той няма да разбере, ако не е осведомен по други канали, две неща: къде се извършва регистрацията, ясно е, че се извършва в ЦИК, но да го има написано, защото не се подразбира. И може би трябва да се обясни подписка ли трябва да бъде с 2500 избиратели.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Правя процедурно предложение, както вчера се прие процедурното предложение, тъй като сигналът няма три имена, не е с електронен подпис, няма единен граждански номер, да оставим без разглеждане и само за сведение. Както вчера гласувахме и приехме.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте за реплика.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не съм съгласен, в случая човекът просто пита Централната избирателна комисия. Вчера случаят беше друг – вчера беше нападка срещу Централната избирателна комисия. Ако искаме да изграждаме имидж на ЦИК, е добре да отговаряме на такива хора. Просто да покажем, че Централната избирателна комисия е отзивчива към гражданите, които питат. В случая нищо не ни коства. И тук няма политически проблем. Затова си мисля, че е хубаво да отговорим, стига да можем.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Мисля, че не трябва да има двоен аршин. Ако ще отговаряме на всички граждани, трябва да отговаряме, а в момента ние нарушаваме. Вчера приемаме едно, че с мотивите, че е процедурно предложение, че като няма ЕГН, електронен подпис, три имена, ние не знаем кой е, а днес обаче знаем кой е. Според мен трябва да си го изясним и не с процедурни предложения и с хватки да отговаряме на който решим, на който ни е неудобно и считаме че е политическо, пък да не отговаряме.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съгласен съм. Но е по-добре да не повтаряме вчерашното решение, отколкото да изходим от него и да спираме другите. Разсъждавам чисто пиарски, разбери, нищо не ни коства да отговорим в случая.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСУОРЛИЕВА: Подлагам на гласуване процедурното предложения на госпожа Бойкинова и ако не се приеме предложението, ще преминем към одобряване на текста. Ако ми разрешите, колеги, аз няма да си позволя да взимам повече по този въпрос думата, но още от предната Централна избирателна комисия, особено в деня на изборите, бях страшно против разглеждане на неподписани, без никакви координати, писма. Защото от юридическа гледна точка, първо, незнанието на закона – това е правило, казвам го за всички, които не са юристи – незнанието на закона не извинява никого. Второ, не бихме могли на всеки, който е решил да седне на пощата си и да отправи такова нещо, да обясняваме закона. Това е моето мнение. Самата аз съм имала същото мнение като господин Томов, когато дойдох за първи път, но в ден на избори или в други ситуации, е невъзможно да се отговаря на такива писма. И не на последно място, има съдебна практика, но аз ще се постарая да я извадя и да я поднеса в най-скоро време на Централната избирателна комисия, по въпроса за това неподписана електронна поща по мейл дали трябва да се разглежда или не. Разговаряла съм със специалист колега, ще събера нещата и ще ви ги поднеса. Нека мнението ми не изглежда като подкрепа на някое предложение. Сега подлагам на гласуване предложението на госпожа Бойкинова. Който е съгласен с предложението на госпожа Бойкинова, моля да гласува.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 8 (Иванка Грозева, Емануил Христов, Румен Цачев, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Георги Баханов), против – 8 (Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Таня Цанева и Ивайло Ивков).

Предложението не се приема.

.

Из същия протокол, стр.45:

ИВАЙЛО ИВКОВ: Разпределено ми е от председателката писмо до Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-23-32 от 23 март 2014 г., което е дошло снощи по електронната поща от подател с две имена – Любомир Гаврилов. Писмото е много дълго и касае доста сериозни въпроси.* Ако ще го чета, ще отнеме заедно с приложенията доста време, затова ако искате, да ви прочета дословно само първата страница, а по-нататък да преразкажа писмото.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Тогава нека да го оставим за следващото заседание, господин Ивков. Имате ли възражения?

ИВАЙЛО ИВКОВ: С две думи, това, което е притеснително, е, че публикуваната на страницата на ЦИК информация (не можах да проверя, защото ми го дадоха буквално преди да вляза в заседанието) е изготвена въз основа на действащите към края на 2013 г. разпоредби на Изборния кодекс и следователно е остаряла. Има приложения до посланиците ни във Великобритания, във Франция и т.н. с предложение за помощ. Аз мисля, че все пак трябва да се отговори на това писмо и да го приемем за сведение.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колега Ивков, нямаме готовност да погледнем текста. Предлагам да го оставим за следващо заседание.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да го оставим, не мисля, че касае спешен въпрос.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. Колеги, други доклади? Заповядайте, госпожо Грозева.

.

–––––––––––––––––––––––––

* Писмото, за което става дума, всъщност е от Временните обществени съвети на българите във Франция до председателката на ЦИК, изпратено на 24 март т.г. Неговото съдържание може да се види тук.

 

3 Comments »

 • ВИОЛИНА ПЕЛОВА said:

  АКО ЦЯЛАТА ТАЗИ ЕНЕРГИЯ СЕ ВКЛЮЧИ ЗА КОНТАКТ С ЦИК /ДОРИ И НА ТОЗИ САЙТ/ИЛИ ВЪВ ФЕЙСБУК-СТРАНИЦАТА НА ЦИК , ЗА ДА СЕ ОТГОВОРИ ДЕЙСТВИТЕЛНО НА ПИСМО ИЛИ ИНТЕРЕСУВАЩ ГРАЖДАНИН ВЪПРОС ЩЕШЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПОЛЗА, СПОРЕД МЕН.ТАКА КАТО ЧЕ ЛИ ИМА ПРОСТО ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ И ИЗКАРВАНЕ НА ВЪПРОСИ ИЗВЪН КОНТЕКСТ И ИЗВЪН ОБЕМА ОТ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩОТО АЗ, ЛИЧНО ПО ПОДОБЕН ВЪПРОС СЕ ЗАПОЗНАХ ПРОСТО ОТВАРЯЙКИ СТРАНИЦАТА НА ЦИК.МИСЪЛТА МИ Е В ПРОСЛОВУТИТЕ ЗЛОБА И НЕГАТИВНОСТ, А НЕ РЕАЛНО, КАСАЕЩО ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ГРАЖДАНИ ПИСМО И ОТГОВОР.БЕЗ ДА СЪМ АДВОКАТ НА ЦИК, ЩЕ КАЖА, ЧЕ КОГАТО СЕ УПРАВЛЯВА ПРОЦЕС , КОЙТО КАСАЕ МИНИМУМ 6000 000 ГРАЖДАНИ , НЕ МОЖЕ ЦЯЛАТА ЦИК ДА СЕ ЗАНИМАВА С АНОНИМЕН/ВИДНО ОТ ПУБЛИКУВАНОТО/СИГНАЛ ИЛИ НЕЩО ПОДОБНО.

 • Mariana said:

  Сигналите не са анонимни, г-жо Пелова. И са били заведени, както се вижда от стенограмите, с входящи номера в деловодството на комисията.

  Има български граждани в страната и в чужбина, които може да не са знаели, че трябва да си напишат трите имена и ЕГН-та, за да отговори някой на техните сигнали и писма. Освен това колко според вас са българските граждани, които имат електронен подпис, и само тези ли, които имат такъв подпис, трябва да имат правото да изпращат писма и сигнали до съответната институция?

 • Peter S said:

  Г-жо Пелова, представете си, че живеете във висок блок и някой анонимен ви е оставил бележка, че асансьорът с който пътувате вие и вашите деца е повреден и трябва да не се качвате на него преди да го провери техник. Дали ще обърнете внимание на бележката му или няма защото не си е написал ЕГН и ще оставите децата ви да се спуснат с асансьора? Вероятно ще я вземете в предвид, нали? А на този асансьор ще се качат само вашите две деца, а не минимум 6000 000 граждани, което изисква още по-голямо внимание.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.