Home » Е-Списание, политика

Заключително заседание на Временната комисия за нов Изборен кодекс

2013.10.31 Няма коментари
Spread the love

Заключително заседание на Временната комисия за изработване на проект за нов Изборен кодекс към 42-рото НС. Заседанието се провежда на 17.10.2013 г.

.

.

Стенограма* от заседанието:

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКС

П Р О Т О К О Л

№ 12

На 17 октомври 2013 година (четвъртък) от 14.30 часа в зала Запад, пл. Народно събрание № 2, се проведе редовно заседание на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс;
2. Разни.

Заседанието на комисията бе открито в 14.40 часа и ръководено от госпожа Мая Манолова – председател на комисията.
Списъкът на присъствалите народни представители се прилага към протокола.

Заседанието бе излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

***

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА:

Добър ден на всички! Извинявам се за закъснението. Имах ангажимент, свързан с парламентарния контрол, който ще се състои утре, така че моля наистина за извинение.
Имаме кворум и можем да започваме.
Предварително е одобрен проект за дневен ред.
Има ли забележки към него? Предложения? Няма.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували „за” – 9 , против – няма, въздържали се – няма.
Дневният ред е приет.

Да преминем към обсъждането на първата точка, а именно Доклад за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс.
Както се договорихме на предишното заседание на комисията докладът беше изготвен и предварително раздаден на всички народни представители на хартиен носител и в електронен вид, както и на членовете на Обществения съвет. Пред вас е окончателният му вариант.
Бях поела ангажимент всички писмени предложения и забележки, които са направени от представителите на различните парламентарни групи и от Обществения съвет да бъдат отразени в доклада. Тъй като такива не постъпиха не само до 18.00 часа в понеделник, но и до този момент, естествено че не сме отбелязали такива, но пък коректно сме отразили в третата част на доклада становищата на представителите на различните парламентарни групи, изразени по време на обсъжданията. Такива направиха, както парламентарната група на ГЕРБ, така и парламентарната група на ДПС, на Атака и на Коалиция за България. Те са отразени в съкратен вид в доклада.
Да кажа няколко думи за неговата структура, за неговото съдържание.
Може би на някои от вас се струва доста обемен този доклад, той е от 38 страници, но на практика комисията работи пълноценно и интензивно в рамките на целите 3 месеца. Днес е последният ден от този срок.
Бяха проведени множество заседания и публични обсъждания. Само публичните обсъждания по важни тема на изборното законодателство са 8. В тях се включиха представители на институциите, които имат отношение към провеждането на изборите. Това са ЦИК, СЕМ, ГРАО, Сметната палата, АБРО, Националното сдружение на общините, представители на администрацията. Също така се включиха и множество граждански организации, граждански движения и отделни граждани.
На практика във временната комисия, само в писмен вид са постъпили над 150 предложения, които ние добросъвестно сме обсъдили, както и по отделните теми и една много голяма част от тях са включени в текстовете на проекта за Изборен кодекс. Самият доклад се състои от 3 части.
Първата част описва работата, която свърши комисията по публичните обсъждания, по основните теми, които бяха предмет на тези обсъждания, а именно: вида изборна система; осигуряването на равнопоставеност на участниците в изборния процес, включително облекчаване условията за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети; предизборната кампания и нейното медийно отразяване, с много нови моменти там; проблемът с избирателните списъци; проблемите свързани с финансирането на предизборната кампания; промените в статута, правомощията и структурирането на изборната администрация за създаване на професионална ЦИК; машинното гласуване; гласуването с отделни бюлетини, както и някои детайли, които се отнасят до отделни фрагменти на изборния процес, които са характерни за различните видове избори.
Във втората част на доклада сме отразили на практика в най-едър план нововъденията в изборния процес, това което е най-съществено без да изпадаме в изрично детайлизиране, като сме обяснили новата структура на Изборния кодекс.
Целта на тази структура е освен да отговорим на изискванията и на Венецианската комисия и на международните наблюдатели, но и да го направим по-лесен за използване от тези, които го прилагат, както от политическите субекти и от гражданите, така и от организациите и институциите, които имат отношение към провеждането на изборите, с новите моменти. Има промяна в избирателната система. На практика за първи път въвеждаме при избори за народни представители на преференциално гласуване. За първи път преференциално ще се гласува и при изборите за общински съветници, т.е. при изборите за местна власт. Това съществуваше като възможност само в евроизборите.
Предлагаме въвеждането на машинно гласуване, като предложението е на предстоящите европейски избори това да се случи експериментално, т.е. във всички областни центрове, във всички градове, които са областни центрове, което на практика означава в около 5 000 секции, като машинното гласуване да се случва паралелно с гласуването с хартиени бюлетини.
Предлагаме нов начин на конституиране на ЦИК. Тя да бъде професионална, експертна и независима.
Няма да изпадам в подробности. Текстовете са пред вас. Ние сме ги обсъждали многократно. В отделни глави сме извадили правомощията и на наблюдателите, на застъпниците и на представителите на политически партии, като тук основната идея е да има пълен достъп и на наблюдатели, и на граждански организации, и на медии до работата на всички изборни комисии, включително и на всички фази на изборния процес. В различни части на кодекса са разписани нови норми, които да осигурят равнопоставеност на участниците в процеса. Подобряваме текстовете, които са свързани със съставянето и актуализирането на избирателните списъци, като и в допълнителните разпоредби даваме възможност евентуално, ако това бъде обсъдено и възприето, да се премине към активна регистрация на следващи избори. Гласувалите на следващите национални избори да служат за база на съставянето на регистрация на следващи избори, да служат за база на съставянето на избирателни списъци при условията на активна регистрация. Тук целият процес по изготвянето на списъците е подчинен и на една друга цел – да няма български граждани, който без основание да са изключени от избирателните списъци и по-точно да са включени в забранителните списъци. Проблем, който се появи на президентските и местните избори през 2011 година, така че да няма хора, които да са лишени неправомерно от това да упражнят правото си на глас, на които и да са предстоящи избори.
Подобрени са правилата за предизборната кампания, отново с цел осигуряване от една страна на равнопоставеност на участниците в процеса, от друга страна възможности за информиран избор на гражданите чрез промени в медийното отразяване на предизборната кампания, с безплатни участия в обществените медии и с така наречените медийни ваучери за тези от субектите в изборите, които не получават партийна субсидия.
По-строг контрол при финансирането в предизборната кампания, също така промени, които се отнасят до пасивното избирателно право. Даваме възможност и на български граждани с двойно гражданство да бъдат издигани, както при избори за членове на Европейски парламент, така и за общински съветници и кметове, т.е. за всички норми, които не са в колизия с конституционните разпоредби.
Предлагаме нови, още по-ясни правила за създаване на секции в чужбина с една цел – да бъдат улеснени максимално нашите сънародници, които живеят извън граница, да упражнят правото си на глас. Тук като възможна опция е допускане на участие на организациите на българите в чужбина като подпомагаща страна на нашите консулски и дипломатически представителства, в целия процес по организацията на гласуването в чужбина и други подобрения, които се отнасят до провеждането на частични и нови избори, а също и в частта на административно-наказателните разпоредби.
Акцент в доклада са изборите за народни представители. Има и много нови текстове в изборите за местни органи на власт и на евро избори, като например въвеждаме прекия избор на районни кметове, както и сваляме прага за пряк избор в малките населени места. Това да става във всички населени места, които имат не над 350 избиратели, както беше досега, а над 100 избиратели. Знаете, че като част от Изборния кодекс е и гласуването за Велико Народно събрание, като режима е същия, както при изборите за народни представители за обикновено Народно събрание.
Подчертавам, че всичко това е в рамките на проект, който тепърва ще бъде обсъждан, евентуално внесен, евентуално гласуван, евентуално променян, изменян, допълван в рамките на законодателния процес в Народното събрание.
Третата част е посветена на становищата на народните представители в комисията, на парламентарните групи и на членовете на Обществения съвет.
Коректно, Общественият съвет и неговите представители ще видят, са отбелязани техните становища, като е ясно кое е общо мнение на Съвета и кои са мнения от отделните членове на Обществения съвет.
Частта, в която са написани изявленията на народните представители цели да подчертае, освен че коректно отразява техните изказвания, цели да подчертае, че по отделните части на изборния кодекс, в отделни негови решения, в голяма част от тези решения, няма единно мнение, единна воля или единомислие между народните представители по едно или друго законодателно решение.
Нека пак да кажа, че всичко това, което е намерило място в проекта за Изборен кодекс включва и предложения на гражданските организации, направени в публичните обсъждания.
Предложения на международните организации, които наблюдаваха изборите в България през последните години.
Предложения на Венецианската комисия и някои други законодателни предложения, до които сме стигнали в този формат. Подчертавам още веднъж, че няма консенсус, единомислие или пълна подкрепа, нека да е ясно, от страна на членовете на временната комисия към отделните текстове на проекта за Изборен кодекс.
Затова и в края съм предложила два пункта от решението, което ще помоля да обсъдим и гласуваме днес.
Първият е да бъде приет доклада на комисията, който според мен коректно отразява това, което се случи в рамките на тези три месеца във |Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс.
Второ. Предлагам проектът, който беше изработен, да бъде предоставен на Парламентарните групи и на отделните народни представители за упражняване на законодателна инициатива, един вид този проект би бил и облекчение за отделните народни представители, които по принцип приемат структурата и основните положения, но имат забележки в различни текстове на кодекса, да внесат свой вариант, като използват за база този проект.
Аз нямам амбицията да го предлагам, да коментираме тук кои биха го подписали в този вид и кои не, кои как биха го внесли, кои изобщо няма да го внесат. Все пак предвид изказванията на повечето от парламентарните групи и на обществения съвет той е една добра база за започване на законодателна процедура в Парламента и като такъв предлагам във втората точка на проекта за решение да го предоставим на парламентарните групи, всяка от тях да вземе свое решение за последващи действия с предложения от нашата парламентарна комисия продукт.
Благодаря ви, това беше моето встъпление по темата във връзка с изготвения доклад.
Заповядайте за становища.
Първо ще дам думата на народните представители, тъй като днес е последното ни заседание и наистина е важно, ако е необходимо да коригираме този доклад, но да финализираме работата по него, тъй като днес до 18.00 часа докладът трябва да бъде внесен в Народното събрание, така че наистина искам да чуя вашето мнение.
Ако има бележки, предложения за корекции те могат да бъдат направени.
Заповядайте, господин Бисеров.

Г-Н ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги участници в днешното заседание, считам че е избран правилният подход за завършек на работата на комисията. Налице е един продукт, който обаче няма характера на проект, годен за разглеждане по процедурата.
Единственият начин той, или нещо в този вид да стане обект на разглеждане, включително в зала е да има законодателна инициатива на народни представители, така както е по Конституция. Така че ние също разглеждаме този продукт като добра основа за народните представители и парламентарните групи да инициират разглеждане в по-обща процедура.
Смитаме, че докладът коректно отразява работата на комисията. Разбира се има някои оценъчни моменти, които биха могли да бъдат прередактирани най-малкото, но не смятам, че това би трябвало да бъде повод за отлагане на приключване работата на комисията ни.
Това, с което завършва доклада е коректно. Всъщност временната комисия ще очаква Народното събрание да приеме доклада за нейната работа, а не този проект, защото няма такава процедура и изразявам становище, че този проект е добра база за по-нататъшна работа в рамките на общите правила.
Считам, че в тази посока, ако се обединим всички ще бъде полезно за по-нататъшната работа без, пак казвам, всички да се ангажираме с детайли по проекта.
Нашата парламентарна група има готовност да ползва този продукт, да нанесе върху него своите различни виждания, които са изразявани в работата и от името на парламентарната група на Движението за права и свободи ще има проект за нов Изборен кодекс. Надяваме се, че и другите три парламентарни групи ще представят своите проекти.
Бих казал, че ако всички ползваме този продукт, би било добре да приемем после всички проекти и въобще да работим консенсусно, както се опитвахме да го правим тук във Временната комисия по изработване на проект на нов Изборен кодекс, под мъдрото ръководство на госпожа Мая Манолова. Благодаря.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Бисеров.
Заповядайте, госпожо Цачева.

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, участници на днешното заседание. Вземам повод от думите на господин Бисеров, който приключи, че Парламентарната група на Движението за права и свободи, ползвайки продукта ще внесе проект за Изборен кодекс и поставям моя въпрос.
Изпълни ли настоящата временна комисия задачата си да изготви проект на Изборния кодекс, а не чернова, както го нарича госпожа Манолова, а господин Бисеров продукт.
Ние считаме, че би имало проект за Изборен кодекс, ако повече от половината от членовете на тази временна комисия могат да положат подписите си под проекта и да станат съвносители, защото това е смисълът на работата на тази комисия. От това, което заяви господин Бисеров тепърва ще започне работата по нов Изборен кодекс и това ще върви по обичайната законодателна техника.
Ние от ПП ГЕРБ считаме, че комисията не е изпълнила задачата, която й е поставена, въпреки огромната работа, която е свършила.
В този смисъл ние няма как да отречем положените усилия от страна на неправителствените организации, от страна на ръководството на комисията, на работната група, която е работила по този продукт, но трябва да заявим категорично, че в резултат от работата на тази комисия, днес ние не се намираме по-близо в мненията и становищата си, отколкото сме били в началото преди започване на нейната работа. Така че от тук това, че ще предложим на Пленарната зала доклада, да, подробен, точен, нямаме забележки по него, но така или иначе не докладът е задача на тази временна комисия и ние трябваше да излезем с проект на Изборен кодекс, а не с продукт или чернова.

Г-Н ХРИСТО БИСЕРОВ: Една реплика. Аз коригирам терминологията, за да не се получава недоразумение. Това е проект и той наистина е проект, но това не е законопроект. Ясно е, че законопроект може да има само тогава, когато е внесен от народни представители и това ще стане с акт на народни представители. Временната комисия не може да бъде вносител на законопроект, много добре знаем. Комисиите нямат законодателна инициатива. Група народни представители имат, но как народните представители ще се групират, за да реализират своята законодателна инициатива е решение на народното представителство. Това е проект и комисията е изпълнила своята задача, това поне не бива да се отрича. Може да се отричат постановки, подходи, но когато има проект как да го отречем.

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Под формата на дуплика. Ако сте прав, господин Бисеров, то тогава влиза в противоречие с току що изказаното съгласие по отношение на финалното заключение на проекта за доклад, където приемаме доклада. Ако това е проектът, би трябвало да приемем проект. Комисията се съгласява, че има изготвен проект, а ние приемаме доклада и въпросът е има ли проект или не. По въпроса за доклада няма спор.

Г-Н ХРИСТО БИСЕРОВ: Виждате колко теми има по същество и да се спори как да бъде наречен проект или нещо друго.

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вашето определение беше най-точно.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: За да не изпадаме в излишни казуистични спорове мисля, че най-малкото на нас тримата подхожда, бивш председател на Народното събрание и сегашни заместник-председатели да спорим затова как се осъществява законодателната инициатива в Парламента. За да не изпадам и аз в излишни обяснения, мога да дам един пример с практиката по изработването на проекта за Изборен кодекс от предишния Парламент под ръководството на госпожа Фидосова. Вие не сте участвали в този процес, повечето от тук присъстващите сме участвали. Там подходът беше същия и тогава надълго и нашироко се обяснявахме какъв трябва да бъде подхода. Дали комисията може да гласува проект или комисията ще гласува доклад и какво ще се случи с изработения проект. Затова си спестихме този безсмислен спор, защото в рамките на предишният състав на Народното събрание подобен спор е воден и сме стигнали до едно мнение. Юристите и тогава в Правната комисия и в нарочната парламентарна комисия решиха, че в крайна сметка крайния продукт от работата на една такава Парламентарна комисия е проект, по който законодателна инициатива упражняват парламентарните групи, народните представители, които решат това. Впрочем и тогава във времето, даже формално комисията приключи с доклад, проекта след доработване, уточнения, изменения, промени, мисля че беше внесен два месеца по-късно от народни представители от различни парламентарни групи, но не от всички парламентарни групи. Даже тогава работата на комисията приключи с доклад, но не приключи с проект, който да е раздаден заедно с доклада, а след това беше доработван допълнително проекта, така че да бъде внесен съответно от група народни представители и това тогава не породи никакви спорове по технологията.
Споровете бяха по същество и дебатите и дискусиите в Парламента се превърнаха в дебати и дискусии по същество, по отделни законодателни решения в тогавашния вариант на изборния кодекс.
Няма как тук да предложа да подложим на гласуване проект, защото това би означавало всеки един от тук присъстващите народни представители и от парламентарните групи да се ангажира предварително, освен с една законодателна инициатива, но и с крайния продукт от предстоящ законодателен процес. Така че съвсем коректно, аз мисля, готова съм да чуя и други мнения, и да коригираме проекта за решение, който ще приеме комисията и той да се състои от две точки.
1. Приема доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс.
2. Проектът за нов Изборен кодекс да се предостави на парламентарните групи и на народните представители, във връзка със законодателните възможности, които имат народните представители по чл. 87, ал. 1 от Конституцията.
Ако някой не разполага пред себе си с доклада и с двете точки от проекта за решение, моля да им го дадете.
Който не е съгласен с такава формулировка, разбира се може и да не гласува.
Разбира се на 3 септември, когато се събрахме за първи път в тази парламентарна сесия, когато вие изобщо за първи път дойдохте на заседание на тази комисия, имам предвид депутатите от ПП ГЕРБ, тогава този проект беше чернова, защото беше изготвен в един тесен състав от представители на Парламентарната комисия, плюс експерти, плюс институции, плюс граждански организации, които работихме през месец август. От тогава досега извървяхме определен път, в който се чуха отново мнения, основно на Обществения съвет, основно на народни представители, така че това което имаме днес на масата е проект, а дали този проект ще стане законопроект, това в крайна сметка е решение на парламентарните групи и на народните представители. Дали след това законопроектът ще стане закон, това също ще бъде едно последващо решение, което ще вземе Народното събрание.
Така че нека да е ясно, тук можем да си правим всякакви каламбури с думи и термини, става дума за проект на законопроект, който живот и здраве ще стане закон. Това е нормалният процес.
Заповядайте, господин Карадайъ.
Това беше изказване от моя страна.

Г-Н МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Благодаря Ви, госпожо председател. Аз в този дух искам да се изкажа, защото оценката, че временната комисия не си е свършила работата и не си е изпълнила задачите не мога да приема при наличието на този проект, който е пред нас. Логиката, че комисията не си е свършила работата и тепърва трябва наново да се върши нещо не мога да го приема.
Това, което се случи в тази комисия мисля, че е коректно отразено и в доклада, а именно изслушаха се много граждани, експерти, граждански организации. Имаше Обществен съвет, който даде своята оценка, своето мнение, своите предложения, т.е. много широк кръг хора и организации взеха активно участие по изработването на този проект и от тази гледна точка наистина този проект, който е пред нас включва много предложения, различни предложения, различни идеи, които се развиваха дори понякога и взаимно изключващи се и противоречащи идеи са разглеждани, докато се стигне до този проект. Именно този проект е онази добра основа, база, по който проект са имали отношение много хора, много граждани, много експерти и организации, за да може вече от тук нататък народните представители да имат своята законодателна инициатива и да имат съответните законопроекти.
Безспорно ако изхождаме от позицията, че евентуално във временната комисия можем да създадем идеалния продукт, който една ли не да бъде новият Изборен кодекс, аз считам че не бихме могли да го направим.
Сигурно и продуктът, който ще излезе от Пленарната зала, от Народното събрание, най вероятно няма да е идеалния, но ние сме длъжни да вземем предвид мненията на максимално широк кръг от хора за това, което е направено тук в конкретния случай. От тук нататък остава само ние, народните представители да свършим и следващата стъпка, от една страна финализиране на работата на временната комисия, а от друга страна вече и в Народното събрание да си свършим работата, да си внесем законопроектите и тези законопроекти вече да бъдат предмета на Пленарната зала, от което ще излезе и крайния продукт Изборния кодекс.
Това ми е мнението. Благодаря ви.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Карадайъ.

Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ: Уважаема госпожо председател, колеги, аз приемам така представения доклад, считам, че той е коректен, правилно е отразено в него всичко и ще гласувам за приемането на доклада.
Смятам, че предложеният подход е правилен и мисля, че проектът или продуктът, без значение как ще го наречем е много добър. Лично аз бих се подписал под него. Благодаря.

/Оживление, ръкопляскания/

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: И аз съм готова да ви ръкопляскам. Все пак се положи доста труд и когато чуеш добра дума е приятно. Благодаря.
Ако искате, за да няма недоразумения след това и да е ясно какво гласуваме, най-вече искам да съм коректна и към Парламентарната група на ГЕРБ, предлагам, финалът всъщност на този доклад, предлагам да бъде оформен като проект за решение, освен че е част от доклада.
След малко ще размножим текста и ще ви го раздадем.
Смисълът е следния: Предлагаме на Парламента от името на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс да вземе следното решение:
1. Да приеме доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс.
2. Проектът на нов Изборен кодекс да бъде представен на парламентарните групи и на народните представители във връзка с правото на народните представители на законодателна инициатива по чл. 87, ал. 1 от Конституцията.
Заповядайте, господин Казак.

Г-Н ЧЕТИН КАЗАК: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, аз мисля, че подходът е правилен. Точно по този начин трябва да се оформи крайния резултат от работата на временната комисия. Вие съвсем правилно посочихте опита от работата на идентичната комисия, създадена в 41-то Народно събрание. По такъв важен законопроект като Изборния кодекс, с такъв силен политически заряд, който винаги е разделял политическите сили, да се иска временната комисия да подготви някакъв завършен законопроект, който да бъде внесен едва ли не единодушно от всички парламентарни групи, знаете много добре, че е невъзможно.
Адмирации буди фактът, че все пак успяхме да се обединим около един продукт, който да бъде представен като основа, по която вече всяка парламентарна група да упражни, ако желае своята законодателна инициатива, съобразно своите виждания, своите принципни позиции. Аз за пореден път ще кажа, че ние Движението за права и свободи имаме принципни позиции по определени въпроси, които няма как да направим с тях компромис и едва ли не да внесем законопроект, който да бъде в разрез с тези наши принципни позиции.
От тази гледна точка мисля, че и докладът отразява обективно свършената работа на комисията и проектът за нов Изборен кодекс, който е подготвен от комисията представлява добра основа за законодателна инициатива на народните представители. Благодаря.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Казак.
Пред вас е проектът за решение. Ще ви предложа само корекция на точка втора, като предлагам следната редакция на точка втора:
2. Предоставя проекта на нов Изборен кодекс на парламентарните групи и на народните представители, във връзка с правото на народните представители на законодателна инициатива по чл. 87, ал. 1 от Конституцията.
Това всъщност е и заключителният текст и на доклада, за да е ясно.
Има ли още някакви забележки, мнения.

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз имам един въпрос, ако позволите госпожо председател. Тъй като аз приемам този вариант на приключване на доклада с проект за решение и Ви благодаря за бързата реакция, която показахте, но тук се казва, че се предоставя на парламентарните групи проекта на нов Изборен кодекс.
Предоставя се един текст. Коя е гаранцията, че това ще бъде текстът, който излиза днес от това заседание, след като той не носи никакъв подпис. Вие сама казахте, че през м. септември сте извършили интензивна работа.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Това е проектът, който ви предлагаме днес, можете да го съпоставите, вземете го и го сверявайте.

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз Ви задавам въпроса как ще бъде обективиран този проект, индивидуализиран, че това е проектът, който имплицитно се съдържа към проекта за решение, след като той няма да съдържа никакъв подпис, никаква гаранция затова, че е действително проекта, който изтича в резултат от работата на комисията. Утре може на парламентарните групи да се раздаде нещо съвсем различно, съгласете се, че е възможно.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Приемам забележката и правя следното уточнение. В края на доклада на комисията добавяме приложение: проект за нов Изборен кодекс. Проектът става неразделна част от доклада. По този начин всеки може да свери дали някой си е позволил да пипа в текстовете на варианта, който е представен днес.
Днес до 18.00 часа, след като коригираме, ако има някой някакви забележки в доклада и проекта за решение ще внесем доклада, проект за решение от името на комисията и приложение проект за нов Изборен кодекс, който да бъде предоставен на парламентарните групи да преценят какво да правят с него.
Мисля, че постигнахме консенсус между народните представители.
Освен това методиките за определяне на мандатите за първи път са включени в текста на Изборния кодекс. Те са приложение към проекта на Изборен кодекс, а самият Изборен кодекс с приложението е приложение към доклада, това за яснота.
Подлагам на гласуване доклада и проекта за решение с приложенията.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували „за” – 7, против – 1, въздържали се – няма.
С това докладът и проектът за решение са приети.
Уважаеми членове на Обществения съвет, уважаеми представители на граждански организации, мога да кажа уважаеми медии, защото тук вратата е отворена и всеки може да вземе думата ако прецени, имате ли някакви изявления.
Заповядайте, господин Томалевски?

Г-Н БОЖИДАР ТОМАЛЕВСКИ: Уважаема госпожо Манолова, уважаеми господа депутати, не мога да не взема отношение, тъй като не мога да говоря от името на целия Обществен съвет, но говоря от името на нашата организация. Безспорно ние сме част от този проект, бих казал проект за нов Изборен кодекс.
Естествено, както и господин Карадайъ каза, ние също не сме съгласни с някои подходи и постановки, за което ще търсим необходимия начин на реализация и който е допустим, но не мога да разбера в какво участвахме три месеца. В един политически кръжок.
Аз мисля, че ние сме участвали съвсем нормално, за да можем да изкажем какво е мнението и какви са нагласите на хората, които не са в Парламента, така че не приемам и не съм съгласен с една такава трактовка, че това е проект. Абстрахирам се от тези парламентарни еквилибристики как, какво и защо.
Мисля, че начинът по който го приехте, е подходящ. Да, това трябва да се приеме. От тук нататък обаче това бих казал е един добър проект. Пак повтарям, не сме съгласни с всички постановки, но той е по-добър от сега действащия. От вас зависи какво ще излезе от Парламентарна зала, защото сме били свидетели на едни много добри намерения, споделени с лоши хора, после остават само намерения. Това е практиката.
Наистина настояваме да имаме възможност да наблюдаваме тези процеси. Понеже вече споменах, че наистина имаме различни позиции по конкретни постановки, имам едно становище на Обществения съвет, естествено то не е становище, прието с консенсус, не е становище на мнозинството, но все пак е становище, което забележете е подкрепено от 12 от 24 члена на Обществения съвет, плюс още 9, които дори не са членове на Обществения съвет.
Господин Ангел Гаджев ще Ви го връчи. Мисля, че то е добра основа за един дебат.
И още едно допълнение. Тъй като ние, Другата България организираме една кръгла маса, бих искал да поканя всички тук присъстващи парламентарно представени партии и вас, всички членове на Обществения съвет и медиите. На 22 октомври, вторник, от 10.00 часа в залата на Кристъл Палас една кръгла маса с посланиците на водещите европейски държави, може би не е точна думата водещи, но държавите които имат установени практики спрямо техните граждани, които не живеят в държавата, в която са родени. Темата на тази кръгла маса е: „Избирателните права на европейците, живеещи в държава различна от тяхната родина”. Повтарям, това е на 22 октомври, вторник от 10.00 часа, в Кристъл Палас.
Поканени са посланиците на Великобритания, Германия, Испания, Франция, Румъния. Поканили сме също така и госпожа Зинаида Златанова, която има сериозни познания в тези аспекти и е правосъден министър. Също така и представителството на Европейската комисия.
Поканени са и неправителствени организации, които присъстват тук в залата. Това е госпожа Румяна Дечева. Те имат сериозна европейска практика и не само такава.
Наистина много ми се иска да откликнете на тази наша покана, най-малкото за да чуете какви са изборните правила и практики в тези държави, защото много пъти съм бил укоряван, че аз искам едни промени за двойното гражданство, за което ви благодаря. Тук вече са артикулирани в този проект за изборен кодекс, естествено има какво да се желае по отношение на това, което касае избора за народни представители.
Моля ви, заповядайте, чуйте как е регламентирано това в тези европейски държави или по-скоро нека да чуем един опит, пък дали ще го приемем или не има други похвати, ако не се приемат по този начин, ще се приемат по друг начин нещата.
Моля господин Гаджев да връчи становището.

Г-Н АНГЕЛ ГАДЖЕВ: Уважаеми членове на комисията, уважаеми членове на Обществения съвет, гражданите искат от политическата класа да извърши тези законодателни промени, които да повишат доверието на обществото към институциите. Ние адмирираме начина, по който гражданите участваха в създаването на този проект на Изборен кодекс.
Смятаме, че това е правилният начин за правене на политика. Ние сме изготвили едно становище, което обхваща не само Изборния кодекс, а цялото законодателство на Република България, с цел равнопоставеността на всички изборни субекти.
Нашето мнение е, че бъдещият кодекс е един от темелите на това ново законодателство, което би могло да се разгледа като цялостна промяна на законодателството, свързана с равнопоставеността на всички участници в този процес.
Затова ние казваме, че има забранителен режим на чл. 12, ал. 2 на Конституцията на Република България.
Има забранителен режим, свърза н чл. 65, ал. 1 от Конституцията на България.
Има забранителен режим по чл. 3 от Закона за политическите партии, поради което ние настояваме чрез вас народните представители, в Парламента да бъде осъществен един парламентарен дебат по така предложените членове на основния закон на републиката и Закона за политическите партии, които непосредствено засягат изборния процес.
Смятаме, че по този начин ние ще стигнем до възможност за равнопоставеност на всички участници в този голям процес, както заявихме че това е целта на цялостната ни дейност от началото на м. юни и както виждате, има ефект в обществото от работата на гражданите и политици.
Нашето становище беше разгледано в дебат, който проведохме по електронната поща между членовете на обществения съвет, защото той обхваща цялостното законодателство и не искахме да отнемаме времето на членовете на Обществения съвет за работа по същността точно на Изборния кодекс. Благодаря ви.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви и аз.
Има ли други желаещи.

Г-Н ХРИСТО ДЖУРОВ: Казвам се Христо Джуров. От 6 юли до днес присъствах чрез интернет в комисията като на госпожа Манолова съм изпратил 7 е-мейла, а чрез Боби Ангелов съм контактувал и съм изпращал материали.
Проектът го прочетох, разгледах го и имам доста забележки по него. Те са дребни.
Първо предложил съм нов член, който да гласи: След като СИК направи протокола, фотографира го и го раздаде на тези, които имат право, запечатва секцията и си отиват да спят. Сутринта в 7.00 часа секцията се открива, вземат се документите и ги носят. В големите градове тъй като СИК са много, по предварителен график се носят документите.
Свидетели сме на последните и предпоследните избори какво се получаваше, как се зарязваха торбите по седалките, как си отиваха хората, как се манипулираха изборите, така че това което го предлагам смятам, че напълно е нормално, за да се изпълни.
Имам забележки по чл. 286, чл. 290, чл. 297, чл. 111, чл. 165.
Аз съм дал предложение за нова система за отчитане на резултатите. Тази голяма тухла, която е изготвена и е вложен толкова много труд, в края на краищата се получава нищо. Получава се, както е предишния начин.
Аз давам предложение за нова система, която решава въпроса с изборите. Като се назначи РИК в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на външните работи и този РИК получава сведенията, и то не след 14 дни, а има телекси, има радио, има всичко, както е при моряците, по радиото веднага дават данните. Така като е сега документите отиват в РИК, в СИК и се губят.
Какви са тези районни квоти? Един район ще даде 5 000, един 10, друг 20, зависи кой му е приятел и генерират корупция. После се губят всички гласове, които са за мажоритарно представящите се. Примерно той има остатъчни гласове, има 2 – 3, които имат също гласове. Тези гласове заминават в небитието. Защо? Това са народни гласове.
Системата, която предлагам и която накратко ще ви я кажа е следната: след като РИК представят протоколите си в ЦИК, ЦИК обобщава всички онези законно получени гласове, разделя ги на 240 и определя с колко гласа се избира всеки един народен представител. Няма с 5000, с 20 000, със 17 000 гласа, което е шашма.
След това ЦИК определя кои партии колко гласове имат и коя партия колко процента взема, коя прескача 4 %, коя не. След като определи бройките, с които се избира един мандат, Районните избирателни комисии започват да действат. Те правят първично излъчване на народни представители, първично излъчване на мажоритарните и избраните хора ги праща в ЦИК заедно с остатъчните гласове като на избраните с листи, така и мажоритарните.
ЦИК в това време работи и определя, като събира гласовете на непреминалите 4 % бариера, към тях прибавя остатъчните гласове за партиите и се получава какъв процент или колко гласове ги разделя на общия процент на четирите или трите партии, които са преминали.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Много Ви благодаря, но тъй като тези съображения се отнасят до методиката, която няма как да бъде обяснена, тя обикновено се пише, Ви предлагам да изпратите Вашето предложение.
Ние сме предложили няколко варианти на методика за разпределяне на мандатите. По методиката работиха известни математици и статистици, които предложиха тези варианти, включително и проф. Константинов, който е тук и участва в това заседание. След това той може да Ви обясни плюсовете на различните предложения, които сме включили към проекта за Изборен кодекс. Благодаря ви.
Има ли други, които желаят да вземат думата?

Г-Н НАЙДЕН МОСКОВ: Българска асоциация на пенсионерите.
Няколко думи и от мен в края на това последно заседание на временната комисия. Аз имах едни предложения, които не влязоха в този материал, който ми дадоха, вероятно се считат за много екзотични за времето си, но те целяха повече власт на гражданите и по-малко власт на партиите. Това бяха моите предложения. Не бяха приети. Сега всичко се гласува тук.
Аз ще отговоря и на г-н Томалевски какво ще стане по-нататък. Просто като се отиде по групите, нещата ще се поизчистят още малко от това, което сме дали като предложение от гражданските организации и в края на краищата в Народното събрание ще се приеме нещо, което много малко се различава от това, което беше.
Жалкото е там, че нашите най-добри чувства за създаването на един нов Избирателен кодекс, в който аз считам, че е заровено кучето на нашата демокрация, за да съществува вече 24 – 25 години този криминален преход е пропуснат, тази възможност е пропусната. Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви. След приключване на работата на комисията, тепърва предстои през експертния състав и през гражданската комисия, Комисията за взаимодействие с гражданското общество, да върнем коректно отговори на всички граждани, които писаха и правеха предложения, в които точно да обясним какво сме приели, какво не в проекта на Изборен кодекс, да им благодарим и да кажем, че могат да участват и в законодателния процес по предлагане на проект за кодекс, гласуване на първо четене, промени между първо и второ четене и окончателно гласуване от Парламента.
Искам да Ви уверя, и Вие сам ще се убедите, ако сравните двата варианта, че има много нови неща, те са точно според очакванията на българските граждани и се надявам, че до края на законодателната процедура, не само че няма да изчезнат, а ще се появят нови, които се очакват от българското общество.
Последно изказване по същество. Заповядайте.

Г-Н ДИМИТЪР КИСИМОВ: Госпожо Манолова, от това, което чухме сега, изказано и от депутатите, които са членове на временната комисия, искам определено да изразя едно съмнение, че това което ние направихме заедно с вас и Обществения съвет, може би в крайна сметка ще се окаже, че е нещо, което е направено, но няма да бъде оценено подобаващо и много малка част от него ще бъде приета, ако бъде приета в разглеждане в Пленарна зала.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Нека да не предопределяме хода на законодателния процес. Предварително да критикуваме нещо, което не се е случило наистина, е неуместно.

Г-Н ДИМИТЪР КИСИМОВ: Само това искам да ви кажа. За какво беше създадена временната комисия? Именно да направи нов избирателен кодекс, проект на такъв. Целта на тази комисия е именно тази. Сега какво излиза, че това, което е направено, подлежи на едно голямо съмнение дали този труд ще бъде приет, ще бъде оценен, в което ние дълбоко се съмняваме.
Аз ще помоля колегите си ние да направим нещо друго. Да дадем една отделна пресконференция, за да запознаем обществеността с това, което сега се случва, преди да отиде проектът в Пленарна зала. Благодаря.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Искам да ви уверя, че след внасянето вече на законопроект за нов Изборен кодекс, той ще отиде или в Правната комисия или ще бъде създадена отново специална комисия, която да работи по него, и в двата случая ще има Обществен съвет, с участието на представители на гражданското общество, които ще могат да следят тази процедура, да дават своето мнение, така че всичко което ще се случи отново ще бъде под вашия зорък поглед, но няма друга правна възможност. Наистина една такава комисия може да изработи проект, което ние направихме, но този проект трябва да бъде внесен от народни представители в Парламента и да си извърви пътя на приемане на законите на първо и второ четене.
Всъщност такава беше и нашата предварителна задача и цел. Това беше ясно от самото начало, че така ще се случи, но е хубаво да се следи това, което беше заложено като идея на гражданските организации, да бъде отстоявано и да остане в окончателните текстове на Изборния кодекс.

Г-Н БИСЕР СМИЛЕНСКИ: Граждански форум Обединение.
Госпожо Манолова, във връзка с последното, което казахте, бихме искали членовете на Обществения съвет да запазим ангажимента си към продукта, който се обсъжда, без значение как ще го наречете. Имаме ангажимент към създаването на този Изборен кодекс и бихме искали да участваме в мониторинга по всички процеси по приемането му до Пленарна зала, като гости разбира се, да наблюдаваме и да даваме мнения и да участваме при консултирането.

ПРЕДС. МАЯ МАНОЛОВА: Да, благодаря.
От формална гледна точка Временната парламентарна комисия ще съществува днес до 18.00 часа, след което ние преставаме да бъдем комисия, вие преставате да бъдете Обществен съвет, но защото това беше първата фаза. Следващата фаза е на внасяне на законопроекта. След като Парламентът вземе решение кой ще го обсъжда, дали друга специална комисия или Правната комисия, отново ще бъде създаден обществен съвет, в който ще предложа да участвате, за да продължите своята работа и поглед върху процеса на приемане на новите изборни правила. Благодаря ви.
Благодаря на Обществения съвет, на гражданските организации, на гражданите, на депутатите и на медиите за ползотворното сътрудничество през последните три месеца.
Оставам с надеждата, че проектът ще стане законопроект и след това закон във вида, в който сме го изработили заедно с общи усилия и даже по-добър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА:
(Мая Манолова )

СТЕНОГРАФ
(Траянка Стоянова)

————————————————————————

* http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2086/steno/ID/3001:

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.