Home » Авторски страници

Иноватор отказва участие в конференция „Индустрия 4.0“. Публикация на неговия доклад

2020.05.21 Един коментар
Spread the love

Известният иноватор, инж. Марин Мидилев, отказва да се публикува негов доклад на Петата международна конференция „Индустрия 4.0„, която ще се проведе в България. Той е изпратил писмо до Националния организационен комитет на конференцията, с копие до различни български институции и медии, обясняващо причините за отказа от участие в конференцията.

Марин Мидилев

Г-н Мидилев се обърна към нашето издание и ни прати за публикуване този доклад, който е в суров, недовършен вид. Темата му е „Инструменти и роботи на интегрирани комплекси от земеделие 4.0 (промишленост 4.0) за целите на залесяването и създаването на овощни насаждения“. (Съдържанието на доклада – по-долу в публикацията.) Докладът е бил изпратен вече на международни организации, имащи отношение към проблематиката.

В писмото си до Националния организационен комитет на конференцията „Индустрия 4.0“, което е с копие до президента Радев, премиера Борисов, министрите от кабинета, главния прокурор, председателя на ВАС и медиите, инж. Мидилев казва:

„Притежавам серификат от МЕНСА с IQ 168 – покрил съм теста за интелигентност на 99%. Явно атестиралите ме са покрили този тест на над 150%, за да ме обявят за „некадърник“. Служебната бележка, която ми бе връчена за уволнение, бе „поради невъзможността да бъде използван“. Оригинала неподписаната заповед от Министъра на Отбраната за уволнение все още намира в Оперативния Архив на Министерството на Отбраната, заради фалшифицирания му подпис.

Получените до този момент отговори от служители в това Министерство, Решенията на Върховен, Административен съд, Прокуратура, Министри с откази, както и мълчаливи откази, ме навеждат на мисълта, че те също са покрили теста за интелигентност на над 150 % и потвърждават факта, че съм „некадърник“ и не мога да бъда използван!

 1. Информация за предложенията ми за комплексна роботизация можете да намерите и на други международни сайтове на международни форуми и симпозиуми, различни от вашия, без препратки към вашия сайт.
 2. Репликите, отправени към мен в времето:

а/ „Дайте да спрем първите, за да може останалите да ги настигнат!“
б/ „Трябва да бъдем творчески колектив.“
в/ „Трябва да ти бъда началник и съавтор, екипът трябва да работи на минимална заплата!“
г/ „Дай си идеята и се махай!“
д/ „В твоята дейност няма никакви иновации!“
е/ „Усвояваме заедно“
и т.н.

 1. Имам следните въпроси:

а/ Какво стана с предложението ми за роботизирани крака към инвалидни колички за преодоляване на препятсвията стълбища!?

Б/ Какво стана с технологиите за разминиране на минни полета, както и за утилизация на боеприпаси?! (Май отговорът се крие в служители на Института по отбрана.) Този отговор можете да го получите от група министри.

В/ Какво стана с предлагания от мен неведнъж технологичен Парк по Агророботика!? Ами отговорът е в служители от института по Агростратегии и иновации в земеделието, Министерството на земеделието, Търговско-промишлената палата и т.н.
Все още това за много е в сферата на научната фантастика – „калинки“, „назначени капиталисти“, назначени бизнесмени“, „чантаджии“, „феодални старци“ и т.н.

Май „търтеите“ в кошера надвишиха критичния максимум.“

Целият текст може да се види тук – pismo.

–––-

Следва съдържанието да доклада на Марин Мидилев.

Инструменти и роботи на интегрирани комплекси от земеделие 4.0 (промишленост 4.0) за целите на залесяването и създаването на овощни насаждения

Автор: инж. Марин Мидилев

Резюме: Един от най-големите проблеми на глобалното затопляне е обезлесяването, в резултат на пожари, незаконно изсичане на дървета, замърсяване на почвата. Процесът на залесяване (засаждане, чрез производство на разсад за разсад се извършва главно чрез ръчна дейност) е монотонен и непривлекателен труд. Методите, използвани чрез залесяването, извършени от доброволци, също не са толкова ефективни. Възможностите за биологично производство, събиране и доставка на плодове и зеленчуци (по-специално технологии за производство на плодове и многогодишни растения), които интегрираните комплекси могат да осигурят чрез модификации, ще имат максимална ефективност при залесяването.

Климатично-планетарна спешна ситуация: „Промените в климата и загубата на биологично разнообразие са най-належащите световни предизвикателства днес, представляващи екзистенциална заплаха за човечеството. Планирането на планетарната авария е прагматичен отговор на известен риск. Това е застрахователният план на човечеството за оцеляване и за осигуряване на дългосрочно здраве и благополучие в рамките на планетарните граници.“ – Римски клуб.

През септември 2019 г. Римският клуб стартира Планетарен авариен план, в кулоарите на срещата на върха на ООН за климата в Ню Йорк. Планът, който е изготвен в партньорство с Института за изследване на влиянието върху климата в Подсдам, представя набор от ключови политически лостове за справяне с междусекторните предизвикателства за изменението на климата, загубата на биологично разнообразие, здравето и благополучието на хората. Той подчертава визия за трансформация и регенерация, пътна карта, която правителствата трябва да въведат в действие за десетилетие, в което пътят за развитие на нашата планета е насочен към този, който по своята същност е полезен за всички живи видове.

Въпреки че темпът за обезлесяване в световен план намалява в периода от 2015 до 2020 г., то е около 5% (10% обезлесяване и 5% залесяване) или загубата на гора е от порядъка на 10 милиона хектара. От 1990 г. загубата в планетарен мащаб се оценява на приблизително 420 милиона хектара. (http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/)

Възстановяването е на два принципа – самозалесяване и залесяване (създаване на плантации), самозалесяването е около 93%.

На базата на статистически данни, публикувани на сайта на Световната Организация по Земеделие и Прехрана към ООН, към момента населението на света е около 7,78 милиарда души и се очаква до 2050 г. да достигне над 10 милиарда. Очаква се търсенето на храна да се увеличи с около 50%. Горите действат като храна, лекарства и гориво на повече от 1 милиард население. Освен че помагат да се отговори на климатичните промени и да се защитят почвата и водите, горите държат ¾ от биологичното разнообразие на планетата. Горите също са суровина за много продукти и са свързани с услуги, допринасящи за социално-икономическо развитие, и са особено важни за стотици милиони хора в селските райони, включително най-много на най-бедните на планетата.

На 6 ти март 2015 г. ООН прие Програма за Устойчиво Развитие до 2030 година. Програмата включва 17 Цели За Устойчиво Развитие (ЦУР) и към днешна дата включва 231 уникални индикатора. (Индикаторите са 247, но 12 се повтарят в две или повече цели.) Дейностите по залесяване са свързани към всички ЦУР директно или индиректно, като основно пряко отношение имат към ЦУР:

 1. Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането ѝ, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието;
 2. Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени Свързани и въздействието им;
 3. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.

Промяната на климата също налага да се засаждат, колкото се може повече дървета. Учените по цял свят са единодушни, че планетата се затопля, и то с безпрецедентни темпове.

Засаждането на милиарди дървета по света е най-добрият и в същото време най-евтиният начин да се поглъща въглеродният двуокис от атмосферата, обявиха учени през 2019 г. „Тази… количествена оценка показва, че възстановяването на горите не е само едно от най-добрите наши решения за изменението на климата, а тя е водещото решение“ – заяви проф. Томас Кроутер от швейцарския университет ETH Zurich, ръководител на проучване.

          Определение за Гора“: земя с покритие от дървесни корони (или съответна гъстота на насажденията) на повече от 10 % и с площ, по-голяма от 0,5 ha. Дърветата би трябвало да могат да достигнат височина от поне 5 m в зряло състояние при естествени условия. („ЗЕЛЕНА КНИГА“ относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата).

За условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори, и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране в Република България е създадена Наредба №2 от 7 февруари 2013 г., публикувана в Държавен Вестник, бр. 16 от 19 февруари 2013 г. Документът може да се ползва като базов с изменение или допълнение във всички части на Света, като се вземат в предвид климатичните особености на базата на географския район, за вида на дървесните видове, подходящи за залесяване. Залесяването е по два способа – чрез семена и чрез фиданки. Масовите способи за залесяване са ръчни и механизирани. И двата способа ползват голямо количество енергия на хора, както и енергия от изкопаеми източници. Спрямо техниката и технологиите от Индустрия 4.0 те са неефективни, поради ниския коефициент на полезно действие. Техниката и технологиите от Индустрия 4.0 се базират на дронове и мобилни роботи, които са електрически превозни средства, ползващи мобилни зарядни станции, базирани на алтернативни (зелени) първоизточниции на енергия.

Тази наредба се взема като база за проектиране и конструиране на Интегрирани комплекси за залесяване чрез фиданки с покрита коренова система – основно микронизирани фиданки.

Принципът на действие е идентичен с принципа на действие  от Интегрирани Комплекси за биологично производство, беритба и доставка на плодове и зеленчуци, като различията са основно в конструкцията, поради по големия посадъчен материал, по-големите разстояния в схемите за засаждане, особеностите на релефа, особеностите на почвата. Действията се заключават в изкопаване на гнезда в почвата и поставяне на посадъчния материал (микронизирани растения в биоразградими гилзи) в гнездата.

Базовата организационна структура има следните елементи:

1. Технология за производство на пикиран (микронизиран разсад);

 1. Транспортни средства-основно на електрическа мобилност за доставка на касетките с разсада до комплекса за залесяване (транспортните средства могат да бъдат автономни).
 2. Комплексът за залесяване има:

А/ Един или няколко мобилни робота (работни платформи), извършващи действията по самото залесяване – изкопаване на гнездата, поставяне на микронизираните фиданки в гнездата и уплътняване на почвата около тях;

Б/ Базов модул, служещ за агрегатиране на енергия, временен склад за пълен и празен амбалаж, МТО станция, основен модул за управление;

В/ Транспортиращ робот на пълен и празен амбалаж (касетки) между Базовия модул и работната платформа, снабден и с елемент за прехвърляне на ел. енергия към работната платформа.

Работната платформа (шасито на мобилния робот) спрямо начина на придвижване може да е колесно (със задвижване 4Х4: 6Х6 или 8Х8), като електродвигателите са монтирани вътре в колелата; верижни (тракови) или крачещи с 4, 6 или 8 крака.

Действията по засаждане (залесяване) спрямо работната платформа могат да се извършват фронтално, бордово или под самата платформа. Работната ръка или ръце, в зависимост от действията, може да има от едно до 6 степени на свобода. Инструментът за изкопаване на гнездата също може да бъде с много варианти – базиран на работни глави за сондажни дейности – коронен тип и други, както и на свредели – механизирани и ръчни.

Проектирането и конструирането ще е в зависимост от вида на почвата и размера на гнездата (дълбочина и диаметър).

Най-трудоемкото създаване на плантации чрез микронизирани фиданки по схема на засаждане е в местности с наклон на ската до 60%. Работните платформи могат да бъдат базирани както на видове мобилни роботи, така и на базирани на водородни клетки дронове.

Видове мобилни роботи – работни платформи и транспортиращи платформи, имащи приложение при създаване на плантации чрез микронизирани фиданки, в месностни с наклон на ската до 60 градуса.

 1. НАСА Марс 2020, Atlete

2. I robot – 710 мулти мисионен робот Кобра технология

 1. Boston dinamics – Spot, Handle

 1. leo rover robot

 1. Други

Концептуални модели на роботи и роботизирани платформи за залесяване на микронизирани фиданки до ъгъл на ската 60 градуса.

1.  От Анна Карин Бергквист – Шведски дизайнер, проектиран от Института по дизайн Умеа в Швеция

2. Логическо решение вариант

Реален прототип на робот за залесяване – Tree rover from Nick Birch and Tyler Rhodes:

И други варианти:

Дрон Нимбус за залесяване-изкопаване на гнезда

Съществуват и други роботи, подходящи да бъдат снабдени със сондажни глави и да бъдат в употреба за залесяване – изкопаване на гнезда.

Съществуват и други методи, базирани на съвременни технологии за създаване на плантации от насаждения чрез микронизирани фиданки.

Видове сондажни глави, корони и свредла като инструменти, подходящи за залесяване- изкопаване на гнездата

Базовият модул може да бъде създаден на Ecos Power Cube, е най-големият мобилен слънчев генератор. Той работи на високоенергийни фотоволтаични панели, които могат да се комбинират с ветрогенератори. Енергията се съхранява в бордови батерии. Като самостоятелна поддържаща се електроцентала Ecos Power  Cub има приложение във въоръжените сили, както и при помощ за бедствия и аварии, и хуманитарни мисии. В събран вид се транспортира чрез обикновен морски контейнер.

Мощността, която генерира, е 15 kW. С произведеното електричество могат да се захранват различни бордови системи, системи за пречистване на вода, системи за водоснабдяване, както и много други. Тези системи могат да са за интернет свързаност, за сателитни комуникации и други. Може да се използва като захранване за болници и училища.

„Ecos LifeLink е революционен във факта, че ще използва само силата на слънцето и вятъра, за да създаде и съхранява енергията, необходима за работа на компоненти за филтриране на вода, помпи или двигатели – казва Жан Мишел Кусто, говорител на екосферата, океански пионер и водещ природозащитник. – LifeLink може да се използва за осигуряване на вода и електроенергия за малко село. Множество системи могат да се използват в цялото село за захранване на училището, водната система, сградите и комуникационните системи.“

Базовата организационна структура на Интегрираните Комплекси може да се използва чрез изменения и допълнения чрез конструкторска дейност за други предназначения.

Проектирането, конструирането и внедряването на Интегрираните комплекси е в сферата на дейност на ООН (ФАО), Международните правителствени и неправителствени организации и институти, имащи за цел да се справят с глобалния проблем обезлесяването на планетата Земя и всичките произтичащи негативи.

„Може ли глупостта да надделее и в глобалната сигурност?“ – „Глобални и регионални заплахи след пандемията Covid-19“

 

Литература:

 1. http://www.fao.org/state-of-forests/en/
 2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0066&from=EN

3 http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/67/67-18_K_Marinov_Ivanov_Jordanova_Peev.pdf

 1. https://www-robotics.jpl.nasa.gov/systems/systemImage.cfm?System=11&Image=95
 2. https://www.scoop.it/topic/robotique-by-henry/p/4055153643/2015/11/13/irobot-710-kobra-multi-mission-robot
 3. https://robots.ieee.org/robots/kobra/
 4. https://www.bostondynamics.com/
 5. https://flashforest.ca/
 6. http://www.fao.org/3/ca7148en/ca7148en.pdf
 7. https://www.leorover.tech/
 8. https://www.iied.org/redd-protecting-climate-forests-livelihoods
 9. https://www.overstellar.se/
 10. http://pixgrove.blogspot.com/2010/09/tree-planting-robot.html
 11. https://climate.nasa.gov//
 12. https://www.jpl.nasa.gov/
 13. https://theplaidzebra.com/two-university-students-from-bc-invented-a-robot-that-can-plant-trees/
 14. https://biomimetics.mit.edu/
 15. https://usys.ethz.ch/en/
 16. https://www.tedxlausanne.com/talks/thomas-crowther/
 17. https://nimbus.unl.edu/projects/uas-digging-and-in-ground-sensor-emplacement/
 18. https://techcrunch.com/2019/01/09/this-hole-digging-drone-parachutes-in-to-get-the-job-done/
 19. https://bg.pctech-support.com/74187-scope-and-choice-of-drill-diamond-drilling
 20. https://olwood.ru/bg/shpaklevka/kak-izgotovit-zemlyanoi-bur-svoimi-rukami-kak-sdelat-ruchnoi-bur/
 21. https://www.treehugger.com/clean-technology/it-generates-it-internets-it-cools-and-refreshes.html
 22. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=1BD56B4DE398764FC1C8FAC5F5819497?idMat=73216
 23. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0645&from=EN
 24. http://www.fao.org/3/a0400e/a0400e00.htm
 25. http://www.fao.org/dryland-assessment/en/
 26. http://www.fao.org/news/story/en/item/1273924/icode/
 27. https://www.iied.org/redd-protecting-climate-forests-livelihoods
 28. https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-13
 29. https://www.iied.org/iied-strategy-2019-2024
 30. https://www.iucn.org/
 31. http://robotics.estec.esa.int/i-SAIRAS/isairas2008/Proceedings/SESSION%2017/m145-Bartlett.pdf
 32. https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/about-sustainable-development-goals#ourwork
 33. https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-15
 34. https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Proceeding-90-Years-FRI.pdf
 35. https://www.efi.int/
 36. http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/
 37. http://www.fao.org/news/story/en/item/1273924/icode/
 38. http://www.ldc-climate.org/wp-content/uploads/2017/12/LDC-Group-Vision.pdf
 39. https://undocs.org/E/2019/68
 40. https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2019/04/09/sustainable-development-council-adopts-conclusions/
 41. https://theplaidzebra.com/two-university-students-from-bc-invented-a-robot-that-can-plant-trees/
 42. https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/leaders-quotes-in-response-to-the-petersberg-climate-dialogue/
 43. https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/international-climate-policy/petersberg-climate-dialogue/
 44. https://www.bmu.de/en/topics/climate-energy/climate/international-climate-policy/united-nations-framework-convention-on-climate-change-unfccc/
 45. https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/open-letter-to-global-leaders-a-healthy-planet-for-healthy-people/
 46. https://clubofrome.org/wp-content/uploads/2020/02/PlanetaryEmergencyPlan_CoR-4.pdf
 47. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0645&from=EN
 48. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/BG/COM-2019-352-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
 49. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability-and-natural-resources
 50. https://collect.earth/about
 51. https://www.intelligent-energy.com/uploads/product_docs/Final_UAV_brochure_Sept_2018_web.pdf
 52. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190923000788
 53. https://www.overstellar.se/
 54. https://techcrunch.com/2019/01/09/this-hole-digging-drone-parachutes-in-to-get-the-job-done/
 55. https://expert-bdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2271:––covid-19-&catid=16&Itemid=35

.

 

One Comment »

 • Мариела said:

  ИНТЕЛЕКТЪТ е най-стабилния ПАРИЧЕН ресурс независещ от фалити и епидемии и едновременно с това е със СТАБИЛНОСТ по-голяма от тази на всяка една банкова система, независимо в коя държава се намира тя.
  Убедена съм, че в НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ стожери на икономическата стабилност на една държава ще бъдат КРЕАТИВНИТЕ хора носещи капитала на нацията чрез своя УМ.
  КРИЗАТА е бедствие за хората, които копирайки „създават“ бизнеси НЕНОСЕЩИ своята индивидуалност, но ТЯ е ВЪЗМОЖНОСТ за ИНТЕЛЕКТА да докаже ПАРТНЬОРСТВОТО между човешкия УМ и НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ поднасяни от реалността.
  ПОКЛОН и УСПЕХ пред БЪЛГАРСКИЯ ИНТЕЛЕКТ.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.