2023-02-01

3 thoughts on “Кой и защо не иска Обществени съвети на българите в чужбина или кому пречи един законопроект?

 1. Отделете 15 минути, за да изгледате записа на телевизионно предаване, в което по темата за Обществените съвети говорят бившият генерален консул в Чикаго Симеон Стоилов и редакторът на http://www.Eurochicago.com Мариана Христова:
  http://www.bitelevision.com/obshtestvenite-saveti-kam-konsulstvata-v-pomosht-na-balgarite-zad-granitsa/

 2. Поради постъпили въпроси до редакцията на Eurochicago.com по-долу поставяме коментар с няколко доуточнения

  Първо следват цитати от писма на Петранка Стаматова към български емигранти от миналата година, в което тя дава разяснения, защо в Чикаго трябва да бъдат създани Обществени съвети (съктатено ОС), при все че в „столицата на емиграцията ни“ има много действащи български организации:

  “… Не гледайте на ситуацията само от днешна гледна точка. Мислете за децата на вашите деца, които ще са родени в Америка, които без едни постоянно действащи организации ще губят връзката с България и все по-малко ще се сещат за нея. Ще попитате: Но защо именно ОС? Защото като участник и създател на няколко организации знам, че всяка организация има подем, връх и след това следва естествен край, често заедно с хората, които са в нея. (Вижте списъка на сайта на ДАБЧ – голяма част от записаните български организации по света с изключение на получаващите субсидии училища, не са развивали миналата година дейност, а други вече не съществуват)
  Например в Чикаго най-старата българска организация е „Български национален фронт“ (създаден на 27 декември 1948 г.). Няколкото останали живи членове са се върнали в България и поради възрастта им дейността им е замираща. Следващата дълго действаща организация е Българо-американската асоциация /БАА/, на която съм вицепрезидент. За съжаление, сред членовете й има само един млад човек под 30 години и след като ние се откажем, няма кой да продължи. Дори танцови състави, пълни днес с млади хора, след време престават да съществуват. А един ОС в Чикаго, ако е добре работещ, ще има дълготрайна роля – той ще изгражда лоби и ще се опира на американските институции, защото те помагат на големите сплотени общности. И примери в Чикаго можем да вземем от поляци, ирландци и др.

  Българската държава не може да се откаже да води активни политики сред българите по света. Особено като е доказано, че възвращаемостта на инвестициите в образование (в страната) и в политики (сред емиграцията) са най-трайни и реални. А ефективни политики не могат да се водят само от отделни лица (само от дипломати – общата численост на щатния персонал в задграничните ни посолства и консулски представителства е около 800 щатни бройки в над 90 държави, и евентуално в бъдеще от членове на евентуален Национален съвет (70 души), или бъдещи депутати от МИР “Чужбина” (9-10 души). Ефективни политики могат да водят само силни организации на обществени начала, свързващи възможно най-много, хиляди, стотици хиляди активни българи. При това те трябва да са обединени. Дали обединението им ще се нарича ОС, консултативни съвети, съвети на старейшините или каквото и да е друго, не е толкова важно.

  Ето какви цели стоят пред общността ни Чикаго, за които са необходимо обедението и усилията на всички огранизации, което както практиката ни доказа, е по възможностите единствено на бъдещ ОС.
  Създаване на:
  1. На Обществен (културен) дом – читалище.
  2. На Institute of Cyrillic Languages (ICL)- предстои регистриране на юридическото участие от всички български училища в Чикаго . За утвърждаването и признаването на Българския език в САЩ, чрез ICL чрез процедура за сертифицирането и акредитацията на ICL към American Council of Teaching Foreign languages, с което българската общност ще се сдобие с първи за САЩ легитимен орган, акредитиран да издава документ за степен на владеене на български език, който да бъде признаван от всички учебни заведения на територията на САЩ.
  Около друга обща цел – създаване на български мемориален парк в Чикаго очакваме да се обединят и културните организации (над 50 организации в щата Илинойс имат в името си Bulgaria, от тях активни се водят поне 15 на брой).
  Имаме и към 10 футболни клуба, които, заедно със състезатели от други спортове, вече започват обсъждания да се обединят в общобългарски клуб “Юнак”.
  В момента се събират средства за известен, но изпаднал в беда журналист. След завършването на тази кампания са заявени намерения да я продължим, като очакванията ни са да се обединят няколкото български черкви в Чикаго и, заедно с лекари и медицински сестри, да се създаде обща организация и фонд за пострадали и болни.
  Всички изброени дотук неща (а има и още – предложения за Съвет на българските медии в Чикаго, Български бизнес алианс и т.н). биха били много по-лесно осъществими и организирани с по-малко сили, ако сред нас вече действаше ОС.
  Разберете, че в ОС ще работят хора общественици и на доброволни начала. Освен това в проекта за ОС е предвидено те да бъдат организирани само на места, където има инициатива от общността. Те не са задължителни органи.

  Край на цитатите.

  По-долу ще намерите и примерен правилник на бъдещ ОС-Чикаго, където в чл.6 е посочено как могат се проверждат изборите. Тъй като, както вече по-горе бе писано, членовете в този съвет ще се събират, за да работят без заплащане, изборите са необходими само, за да се добие по-голяма масовост и информираност сред диаспората и да не бъде създадена погрешна представа сред хората за някакво задкулисие. С изборите ОС ще получат така нужната им легитимност, каквато не могат да имат други организации, именно поради липсата на общи избори и масово участие на диаспората.

  Глава IV. Избори
  Чл. 6.
  (1) Изборите за ОС се провеждат съгласно Правилник изготвен от местния ОС съгласуван с дипломатическите и консулски представителства – ДКП (изключение може да има за първите такива). Провеждат се обичайно едновременно с президентските (или други) избори в България. Тяхната техническа организация се осъществява от ОС при взаимодействие и по възможност под наблюдение от дипломатическите представителства и в сътрудничество с ЦИК. Гласуването е дистанционно (интернет гласуване или по пощата) или в допълнителна урна (отделна от президентската).
  Избори за Обществен съвет се провеждат с тайно гласуване на основата на общо, равно и пряко избирателно право.
  (2) Изборите са мажоритарни. Гласоподавателят разполага само с един глас и може да избере само един кандидат. Мажоритарният избор с едно гласуване може да се проведе в едномандатни избирателни райони (избира се един представител от района, като за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове) или в многомандатни избирателни райони, където за избрани се смятат първите (n на брой) кандидати, получили относително мнозинство от гласовете. В случай, че най-голям, но равен брой гласове, имат двама или повече кандидати, се тегли жребий в присъствие на кандидатите или техни застъпници.
  (3) В Обществените съвети имат право да избират и да бъдат избирани:
  1. Български граждани временно или постоянно пребиваващи на територията на съответния консулски окръг с действащи избирателни права, постоянно живеещи в съответния избирателен район (Избирателното им право се установява с валиден български документ за самоличност).
  2. Чужди граждани от български произход, навършили 16 години в деня на изборите, постоянно живеещи в съответния избирателен район. (Избирателното им право се установява с валидно удостоверение за български произход) .
  3. Във вид на изключение:
  а) български граждани без валидни документи, но с ЕГН;
  б) лица, чуждестранни граждани, които са в брак с български гражданин или във фактическо съжителство с български граждани (конкобинат) и които извършват активна обществена дейност за съхраняване на българския език, култра, история и национално самосъзнание;
  в) в някои конкретни държави, заради ограничения в действащите им законодателства (например в Украйна) във вид на изключение може да се разшири правото да избират и да бъдат избирани в ОС и българи, определени по други критерии;
  г) като почетни членове могат да бъдат привличани личности от български произход или чужденци с обществено признати заслуги към България, българската наука и култура – българи, които са депутати в парламентите на други държави (например Израел, Румъния, Украйна, Молдова, Гърция, и др.), кметове на големи градове, българисти, ръководители на дружества за приятелство с България (напр. Германия).
  (4) В определени случаи една държава (както е например САЩ) може да включва няколко избирателни райони. В такива случаи консулският район е водещ. След това се филтрира и се формулират групи по райони според пощенския код.
  (5) Всеки кандидат може да участва и в изборите за ОС, и за Национален съвет, но само в един район.
  Определянето на Районите за избори на ОС в един консулски район става със съгласуване между ОС и ДКП, а първоначално се определя от ДКП.
  (6) Кандидатът се регистрира с обявяването му на сайта на ОС, след като за нея са събрани подписите на инициативен комитет от минимум 6 избиратели.
  Интернет сайтът, на който да има отделни рубрики за всеки консулски район и самостоятелна страница за всеки ОС в света, респективно регистър на кандидатите и резултатите от изборите се изготвя от ДАБЧ и функционира по единнен образец. Администрирането на всеки консулски район става от ДКП, като ОС има задължение да подава информация, а контролни функции има ДАБЧ. Информационно-аналитичен достъп до всички ресурси на интернет портала ще имат всички национални институции на Р. България.
  (7) Регистрирането на мажоритарните кандидати се извършва от ДКП в отделен обществено достъпен регистър след представяне на следните документи:
  – предложение на инициативен комитет;
  – заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилите ги инициативни комитети;
  – декларации от кандидатите, че отговарят на условията, в който посочват своите определени от правилника данни, включително лични данни, координати и постоянен адрес.
  (8) Регистрирането на кандидатите се извършва не по-късно от 25 дни преди изборния ден.
  (9) Избори не се провеждат при условие, че не са регистрирани поне 6 кандидата по алинея 6.

  –––––––––
  Край на цитата от проектоправилника.

  Проектоправилникът е създаден в началото на 2015 година за улеснение на бъдещите консултативни обществени съвети към дипломатическите и консулски представителства – за краткост наричани Обществени съвети (ОС). Черновата му е писана конкретно за бъдещ ОС – Чикаго. Той е само препоръчителен, и може да бъде променян според конкретните местни условия и задължително според законите на съответните държави. Правилникът е бил видян, коментиран и в него са внесени поправки от десетки българи, сред които има дипломати (посланици и консули)и служители: на МВнР, на Президенството, на Омбудсмана и др.
  Редактиран впоследствие, за да бъде представен пред Експертния консултативен съвет към председателя на ДАБЧ за заседание през февруари 2016 г.
  Беловата му може да намерите на този адрес по-долу:
  https://docs.google.com/document/d/16msuIdjW2RrxPiPf5Q0jikM8lPLvabcgk9q6fC2ui7Q/
  Чернова от преди почти 2 години поставена за обсъждане, коментиране и допълване, се намира на адрес:
  https://docs.google.com/document/d/1B0JLwucOaxBgbjufHpcrpPWNDzIV0i75KbB_82HF3KQ/

  За всякакви допълнителни въпроси може да се обръщате на редакционния имейл и на посочените в КОНТАКТИ телефони и по специално:
  – в САЩ: +1-847-2937325
  – в България 0896-020676

  Надяваме се, че България няма да се окаже и единствената държава в Европа, която няма институционално представителство на диаспората си!
  .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *