Home » Авторски страници

Откриха „противоречиви практики“ в ДАБЧ

2014.11.07 2 коментари
Spread the love

ПРОВЕРКА НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ УСТАНОВИ РЕДИЦА ПРОТИВОРЕЧИВИ ПРАКТИКИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

DABCh002

По-долу публикуваме съобщението за проверката, така, както е качено на сайта на МС. И се питаме – ще се намеси ли главният прокурор Цацаров, който вече е бил сезиран?

Главният инспекторат на Министерски съвет откри редица противоречиви практики в дейността на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), които са описани в доклад до министър-председателя Георги Близнашки. Обект на проверка е спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за периода 31 януари 2013 г. – 30 септември 2014 г. Проверката беше разпоредена по искане на ресорния вицепремиер Илияна Цанова, след публикации в медиите и сигнал от Министерство на правосъдието.

Според Главния инспекторат на МС, възприетата през периода процедура за издаване на удостоверения за български произход в ДАБЧ е в противоречие с разпоредбите на чл.27, чл.34, чл.54, чл.59 и чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс, по отношение на допустимост на искането, участието на страните в производството, спирането, възобновяването и прекратяването на производството, задължителната форма на индивидуалния административен акт и неговото съобщаване.

Констатирано е нарушение на нормативната уредба за легализация на чуждестранните публични документи. В правилниците за вътрешния ред и за дейността на ДАБЧ по удостоверяване на български произход не е предвидено документите, представени от заявителите от чужда държава, да отговарят на изискванията на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., на Правилника за легализациите, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Докладът съдържа констатации, че в проверявания период са издавани удостоверения за български произход въз основа на документи, които не са достатъчни и не съответстват на чл.3, ал.1 от Закона за българите, живеещи извън Република България. За преписките, свързани с издаването на удостоверения, няма изготвени писмени и мотивирани становища на експертите от агенцията, включени в състава на експертното консултативно звено към политическия кабинет на председателя. Не са прилагани еднакви критерии по отношение на вида на изискващите се документи за доказване на български произход. Разработената и внедрена автоматизирана деловодна система не отговаря на изискванията на нормативната уредба в държавната администрация.

Според Главния инспекторат, липсата на нормативна уредба, регламентираща процедурата за издаване на удостоверения за български произход, създава условия за повишен корупционен риск.

На базата на резултатите от проверката Главния инспекторат предлага процедурата по удостоверяване на български произход да бъде уредена с нормативен акт – чрез приемане на правилник за прилагане на Закона за българите, живеещи извън Република България или чрез наредба на Министерски съвет. Предлага се Правилникът за вътрешния ред и дейността на ДАБЧ да бъде изменен и допълнен, в съответствие с АПК. Необходимо е да се предприемат действия за усъвършенстване на автоматизираната деловодна система, с оглед на проследяване на процеса на издаване на удостоверения, включително и на сроков контрол за изпълнението на административната услуга. Трябва да се пристъпи към унифициране на критериите, въз основа на които се изискват документи за доказване на български произход, както и да се спазва процедурата по изготвяне на писмени и мотивирани становища на експертите от специализираната дирекция на агенцията.

Министър-председателят проф. Георги Близнашки утвърди изводите и препоръките на Главния инспекторат. Копие от доклада ще бъде изпратено на Държавната агенция за българите в чужбина за сведение и изпълнение.

Тук съобщението на Министерски съвет свършва. По-долу прилагаме линк към целия доклад, който е от 30 октомври т.г.

Ще си позволим да припомним, че ние от Еврочикаго още преди години бяхме алармирали за лоши практики в работата на ДАБЧ и се опитахме да получим отговори от Росен Иванов и от Йордан Янев (и двамата ръководители на Агенцията в разглеждания в доклада период). Тогава не ни бе отговорено на всички въпроси (вж. линк). Но сега написаното в доклада дава достатъчно основания за намесата на главния прокурор.

Ето изводите и препоръките на доклада на Главния инспекторат на МС:

„VІ. ИЗВОДИ

Въз основа на анализа на резултатите от извършената проверка, комисията направи
следните изводи:

1. През проверявания период процедурата за издаване на удостоверения за български произход противоречи на разпоредбите на много членове от АПК (Административно-процесуалния кодекс)….

2. Действащите към момента на проверката Правилник за вътрешния ред и дейността на ДАБЧ по удостоверяване на български произход и Правилник за признаване и за реда за водене на регистър на организации на българи, живеещи извън Република България не са съобразени с последната редакция на чл. 29 от АПК относно допустимата форма на искането за откриване на административното производство за издаване на индивидуален административен акт и на чл. 61, ал. 4 от АПК относно получаването на издадените актове.

3. При удостоверяване на български произход в ДАБЧ не е спазвана нормативната уредба за легализацията на чуждестранните документи. Голяма част от документи не отговарят на изискванията на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., съответно на договорите за правна помощ.

4. В ДАБЧ не са прилагани еднакви критерии по отношение на формата и вида на изискващите се документи за доказване на български произход.

5. В проверявания период са издавани удостоверения за български произход въз основа на документи, които не съответстват на чл. 3, ал. 1 от Закон за българите, живеещи извън Република България.

6. За преписките, свързани с издаване на удостоверение за български произход, няма изготвени писмени и мотивирани становища на експертите от агенцията, включени в състава на създаденото Експертно консултативно звено към политическия кабинет на председателя.

7. За проверявания период, не са налични заповеди от председателя на ДАБЧ за издаване на удостоверения за български произход, както и за откази за издаването им.

8. Разработената и внедрена автоматизирана деловодна система с разширена функционалност, не отговаря на изискванията на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и не е съобразена със спецификата и особеностите на дейността на ДАБЧ.

9. Липсата на нормативна уредба, регламентираща процедурата за издаване на удостоверения за български произход, създава условия за повишен корупционен риск в работата на ДАБЧ.

VІІ. ПРЕПОРЪКИ

С оглед на констатациите и изводите от извършената проверка, комисията предлага следните препоръки за отстраняване на констатираните несъответствия и пропуски:

1. Процедурата по удостоверяване на български произход да бъде уредена в предвидения в § 3 от ПЗР на ЗБЖИРБ Правилник за прилагане на Закона за българите, живеещи извън Република България (към датата на проверката не е приет) или чрез друг подзаконов нормативен акт.

2. Действащите към момента на проверката Правилник за вътрешния ред и дейността на ДАБЧ по удостоверяване на български произход и Правилник за признаване и за реда за водене на регистър на организации на българи, живеещи извън Република България, да се приведат в съответствие с Глава пета, Раздел I от АПК и с нормативната уредба за легализацията на документи, издадени от чужд държавен орган.

3. В изпълнение на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите да се предприемат действия по усъвършенстване на автоматизираната деловодна система с оглед проследяване на процеса от заявяване на определена административна услуга до нейното предоставяне, в т. ч. осъществяването на сроков контрол по нейното изпълнение.“

Комисията, назначена със заповед № Р-220 от 15.10.2014 г. на служебния премиер Близнашки, след направените констатации от проверката, предлага на министър-председателя следното:

„1) Да утвърдите изводите и препоръките и да дадете съгласие копие от доклада да бъде изпратен на:
 председателя на Държавната агенция за българите в чужбина, за сведение и изпълнение;
 заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз, за сведение.

2) Предвид констатираните условия за повишен корупционен риск в работата на ДАБЧ, да разпоредите извършването на проверка от Главния инспекторат към Министерския съвет за оценка на корупционния риск в агенцията.“

Както става ясно от цитираното вече съобщение на МС, изводите и препоръките, направени от Главния инспекторат в този доклад, са били приети и утвърдени от служебния министър-председател.

Пълният текст на доклада може да се прочете ТУК.

 

2 Comments »

  • Любо said:

    А колко по-лесно би било, вместо да им дават гражданство, да им дават по една десетгодишна зелена карта. И без право да работят извън България. Па като се установят в България, като си намерят работа, направят деца и т.н. … и гражданство ще им се даде и всичко останало.

  • Петър said:

    Лесно ли? Че кой ще прибере парите тогава?

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.