Home » Авторски страници

Сигнал на председателя на Моряшки синдикат “България” до Цацаров и Райков

2013.05.01 Няма коментари
Spread the love

Председателят на Моряшки синдикат “България” Пламен Симов е изпратил до българския главен прокурор Цацаров и министър-председателя Райков Сигнал относно данни за образуване на досъбедно производство за “извършвано и в момента престъпление по служба от министъра на труда и вицепремиер на служебното правителство Деяна Костадинова”. Съдържанието на Сигнала е следното:

 

ДО  Г-Н ЦАЦАРОВ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р. БЪЛГАРИЯ

Копие:  Г-Н РАЙКОВ – МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

.

С И Г Н А Л

.

ОТНОСНО: ДОСТАТЪЧНО ДАННИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНО И В МОМЕНТА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДЕЯНА КОСТАДИНОВА.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Основанието за настоящият Сигнал е документираното с писмо становище на Министъра, до н-к кабинета на служебния Премиер, г-н Райков, като отговор на наше искане за спешно прилагане на ратифицираните от Р. България конвенции 179 и Морска трудова конвенция на МОТ – ООН! Несъмнено е, че лишеният от правни аргументи отговор преразказва неотносими към конкретиката на нашия Протест точки от Конвенциите. Очевидна е целта да бъде заблуден г-н министър-председателя и да се осуети едно негово решение за незабавно прекратяване престъпната дейност на Посредниците при наемането на български моряци под чужди флагове – над 15 000, и да се възстановят функциите на Комисията за контрол изпълнението на морските Конвенции на МОТ-ООН!

Престъпните схеми за присвояване на 25% от моряшките заплати бяха изложени както пред Върховния административен съд, който с Решение 12614 /2010 г. на 5-членен състав указва прякото прилагане на Конвенциите, така и в нашите писма до Вас и Премиер Райков от 8.03.2013 г., 18.03.2013 г., 20.03.2013 г. и 5.04.2013 г., вероятно присъединени към образуваната по Ваше разпореждане пр.пр.1708/2013 на ВКП или пр.№4126/2013 г. Последната е изпратена по компетентност на СГП с техен №3551/2013 г., но по неясна за нас причина /намеса на Кокинов?/ е препратена по компетентност до СРП?

Задължен съм да подчертая отново, че размерът на присвояваните части от моряшките заплати от Посредници, чрез властово поддържане действието на криминогенната Наредба от предходните и настоящо ръководства на Министерството на труда, надвишава годишно 30 милиона долара!

Като юрист с висока квалификация, съветник на Бойко Борисов, Президент Плевнелиев и зам. министър на труда в правителството, отговорен за политиката на труда, европейските програми и международна дейност, министър Костадинова, след представените и от Синдиката и проверките на подчинената и ИА ГИТ доказателства за тежки нарушения на Конвенциите, умишлено превишава властта си, за да суспендира тяхното пряко действие и да обогати собствениците на нелегитимните посреднически фирми – чл.282, ал.2 от НК!

Видно от приложената от министър Костадинова Информация до Премиер Райков, всички проверки на ИА ГИТ и ГД БОП са извършени по сигнали и изискване от Моряшки синдикат „БЪЛГАРИЯ”. Посочена е само част от тях!

Тежкият характер на нарушенията, особено с „фиктивните “двойни договори” и без договор с корабопритежател задължават контролната институция на МТСП незабавно да отнеме лиценза на Посредника и да сезира прокуратурата за явните признаци на престъпление!

Възхваленият от министър Костадинова контролен орган на МТСП „Главна инспекция по труда” отказа да изпрати във ВКП или СГП потвърдените и след проверка на ГД БОП по сигнала ни констатации и задълженията по чл. 205 от НПК, изложени в напомнителното ни писмо! /Приложение 2/

Този факт е докладван и известен на министъра, но липсва в информацията до министър-председателя, което е акт на защита на престъпния посредник, фирма „Трансексим М” ООД, определял намаления размер на моряшките заплати самоволно и подписвал трудовите договори на моряците без пълномощие от корабособственика, което ги прави нищожни!

Злоупотребата с власт на министър Костадинова, в защита на корпоративни интереси, е ярко отразена в становището и до Премиера Райков – стр.2, т.2. от Приложение 1! Недопустимото, еднолично тълкуване и изменение на ратифициран от РБ международен договор- М Т К на МОТ-ООН е документиран факт с експертният отговор на нашето писмо до министър-председателя: „…посоченото в МТК изискване касае ЕДИНСТВЕНО организации или сдружения на моряци,които желаят да извършват посредническа??? дейност по наемане на работа”!

Посочена е и инициативата на варненските моряшки синдикати /БМФ/ за това заключение!

Ако министър Костадинова беше прочела Морската трудова конвенция и по-точно Стандарт А1.4.,т.3 и предходната т.2, като юрист следваше да установи, че:

1. Законодателят /МОТ-ООН/ с т.2 от Стандарт А1.4 определя държавното задължение за създаване на система за „лицензиране или сертифициране или друг вид регулиране” на частните служби за наемане на моряци!

2. В т.3 от Стандарта се посочва ясно,че „Разпоредбите на т.2 от настоящия Стандарт се прилагат ”СЪЩО ТАКА И ПО ОТНОШЕНИЕ”………..на служби, управлявани от организация на моряците, за осигуряване на работа на моряци, граждани на съответната държава – членка,на кораби плаващи под неин флаг!”

Конвенцията определя права на браншовите моряшки синдикати да създават и управляват дейност за наемане на моряци САМО под национален флаг, като условията за функционирането им са равнопоставени с тези за частните и обществени агенции, които се договарят с чужди корабособственици от страни,  нератифицирали МТК!!, и равнопоставено се легализират с представен Колективен трудов договор /КТД/, като валидно пред всеки чужд Съд доказателство за поети от Корабособствeника задължения да спазва условията за наемане, определени от М Т К!

При доказано неизпълнение на синдикалния Договор, всеки чужд Съд на съответните държави и пристанища, незабавно осъжда Корабособственика и при неизплащане на дълга продава кораба на търг! Това е законоустaновена международна практика! Това е единствената защита на моряшките права пред юристдикциите на всички морски държави в света, още от 20-те години на миналия век!

Суспендирането на К Т Д от министър Костадинова, следва да се разбира като готовност на Държавата да поеме утвърдените му от Конвенциите, защитни пред чуждите съдилища функции и ръководеното от нея в момента МТСП, да бъде страна и подписва с чуждите корабособственици синдикалните споразумения, утвърдени от Морската комисия на М О Т и ратифицираната Морска трудова конвенция!?

Ние нямаме нищо против Държавата и МТСП да се явяват като договорна страна по всяко съдебно дело по света срещу неизправни корабособственици, но в случая абсурдната незаконосъобразност на намерението и действията на Министъра следва да бъдат преценени и санкционирани от Прокуратурата, в рамките и правомощията и за надзор за законност, вече потърсен от нас с предходните ни Сигнали!

В тази връзка,т.3 /d/ от същия Стандарт разпорежда:”….съществуват мерки за закрила…..СРАВНИМИ с тези предвидени в т.5 на настоящия Стандарт!”, която в ал./ I I I / определя императивно: „трудовите договори на моряците са в СЪОТВЕТСТВИЕ с приложимото законодателство и всички други КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ съставляващи част от трудовия договор!” – текст, пренесен изцяло от действуващата и в момента Конвенция 179 на МОТ-ООН /чл.5 / b / . Приложимото законодателство е Кодекс на труда, Глава 4 „Колективен трудов договор”! Горните императиви изключват тълкуване или спор относно задължението на частните агенции да легитимират своята дейност със сключени Колективни трудови договори!

Нещо повече! Несъмненият правен експерт, министър Костадинова е „пропуснала” да прочете един от най-важните раздели на ратифицираната МТК – Ръководство В4.5, „Социално осигуряване” т.2 и 3, който при липсата на Закон за задължителни застраховки „Живот и злополуки” /Решение 12614 на ВАС/ разпорежда: „В посочените в т.6 на Стандарт А4.5 случаи, съизмеримите помощи могат да бъдат предоставяни чрез застраховки, двустранни или многостранни споразумения или други ефективни средства, като се вземат под внимание разпоредбите на съответните Колективни трудови договори”!!! Със суспендирането на задължително договаряне с корабособствениците чрез К Т Д, социалния министър лишава моряците от социалната защита, указана от горния текст – над 15 000, които се наемат на кораби под чужди и офшорни флагове, отказали да приемат Морската трудова конвенция!

С приватизацията на БМФ и последващите разпродажби на кораби,в момента числения моряшки състав на националния частен корабособственик не надвишава 1000 моряци! С ликвидирания „Океански риболов” /3700 работни места/ безработицата застраши съществуването на цялото моряшко съсловие и моряците са принудени да приемат и най-унизителните условия за наемане чрез Посредници за да издържат семействата си!

Когато безконтролното ограбване до почти 50% от моряшкия труд се извършва със съдействието на Правителството и адвокатската защита на посредничеството – от социалните министри, общата квалификация има единственото определение – престъпна държавна политика!

Вярвам,че разбирате значимостта от незабавното прекратяване на престъпната експлоатация на моряшкия труд в полза на частни корпоративни, картелни интереси, поддържана от корумпирани висши чиновници и синдикални лидери от моряшките профсъюзи – гр. Варна!

Без да се притеснявам от обвинение в неколегиалност или отказ от „синдикална солидарност”, Ви припомням следния, документиран пред прокуратурата и ГД БОП факт – фиктивните двойни договори с разлики в моряшките заплати над 600 щ. долара месечно/общо над 3000/, и прилагани по наши данни от всички Посредници, са основани на посочен в личния договор на моряка, също двоен Колективен трудов договор, като съучастно на присвояването престъпление!

Сезираните – Прокуратура, ГД БОП и МТСП /ИА ГИТ/ демонстрираха бездействие, вероятно поради недопустимо споразумение между варненските синдикати и политическа партия ГЕРБ за нейна подкрепа в изборите – 2009 г.!

Прилагам Ви текста на споразумението, публикуван в Гугъл и страна за ГЕРБ, Цветан Цветанов! /Приложение 3/

Причините за прокурорското бездействие с политически протекции предполагам са ясни, както и едностранното привличане на варненските синдикати, като консултанти и поддръжници на незаконното и престъпно посредничество от министър Деяна Костадинова, чиито действия и бездействие изискват обективно, независимо разследване!

Комплексната, организирана чиновническа и синдикална защита на незаконните Посредници, да извличат по престъпен начин годишни печалби от над 30 мил. щ.долара за паразитната си дейност, предполага и достоверност на сигналите ни още от 2002 г. за раздаване на крупни подкупи на висши чиновници и партийни централи като ГЕРБ!

Законодателят /НПК – чл.211/ е приел, че „основателното предположение” за извършено престъпление е достатъчно за образуване на досъдебно производство и последващи, компетентни следствени действия!

Убеден съм, че представените Ви документи с предходните сигнали, по които Вие разпоредихте посочените горе преписки на ВКП, и приложенията в настоящия Сигнал, са достатъчни за изисканото от Закона „Предположение” и такова ще бъде образувано незабавно!

В очакване на Вашето решение и с искрено доверие във високия Ви морал и компетентност!

 

С УВАЖЕНИЕ:

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

ПЛАМЕН СИМОВ

.

—————————————————————

Приложения:

1. Информация за извършени проверки от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда – 1 стр. – Doc5 – Приложение 1 ; 2 стр. – Doc6-1 – Приложение 1

2. Писмо от Моряшки синдикат “България” до Главна инспекция по труда, 6.11.2011 г. – ГИТ – 6.11.2011 Г.-1

3. Споразумение между партия ГЕРБ и Моряшки синдикат към КНСБ, 18.06.2009 г. – СПОРАЗУМЕНИЕ_ГЕРБ_-_ВЪЛЧЕВ

4. Писмо от Моряшки синдикат “България” до служебния премиер Райков и гл. прокурор Цацаров, 4.04.2013 г. – М П РАЙКОВ-5.04.13

5. Писмо от министъра на труда и социалната политика Деяна Костадинова до началника на кабинета на служебния премиер М. Минчева, 9.04.2013 г. – 1 стр. – Doc2; 2 стр. – Doc3 ; 3 стр. – Doc4

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.