2024-07-14

Ден: 04.05.2011

По-малко от една пета от министерствата и общините публикуват бюджетите и финансовите си отчети. Държавната администрация продължава...