Home » Авторски страници, политика

Информационна матрица. Демафиотизация

2021.03.25 Няма коментари
Spread the love

.

Информационна матрица на мафията-държава – анализ.
Процес на демафиотизация – синтез

Автор: Дамян Харизанов

Илюстрация: cross.bg

По-долу е представена различна система за управление на България (или друга държава) , базирана на принципи, взаимствани от природата (системи с разпределено управление). Посочени са абсолютно необходимите стъпки за демафиотизирането на държавните институции.Те са посочени в самия край на файла – СИНТЕЗ. Държавата се разглежда като информационна система, в която функционират законите на ентропията. Използвани са логически принципи за обработка на информацията. Идеите за новите принципи на управление са “откраднати‘” от природата – системи с разпределено по цялото тяло управление (ганглийна нервронна система, разпределена по цялото тяло, без централизиран мозък ). Използване на доказалия своята изключително висока ефективност метод “брейнсторминг”. Екипен (групов) принцип на работа и използване на колективното съзнание. Много може да бъде доразвито и допълнено от екипи работещи по проблемите. В услуга на статуквото по медиите периодично се внушава, че единствения възможен демократичен начин на управление на България е чрез народно събрание, избори и партии.Нивото на съвременните комуникационни технологии, компютри и софтуер позволява високоефективна система на управление, базирана на изцяло научен подход.

Анализ

Държавата е информационна система и за нея важи основния закон за ентропията – “Всяка система, оставена сама на себе си, с течение на времето се стреми да премине в състояние на пълен хаос (ентропия равна на 0)“. Процес на структуриране – нарастване на порядъка в системата (ентропията клони към 1). Процес на деструктуриране – намаляване порядъка (подредеността) в системата (ентропията клони към 0). При процеса на стуктуриране се наблюдава бавно нарастване на порядъка в системите в началния етап на процеса, когато ентропията е близка до 0, и бързо ускорение на степента на подреденост, когато ентропията превиши 0,7. При процеса на деструктуриране се наблюдава ускоряващ се във времето процес на увеличение на хаоса в системите и при падане на ентропия под 0,3 процесът протича с изключително високо ускорение във времето. От енергийна гледна точка нещата изглеждат, както следва:

– Процесът на деструктуриране протича без внасяне на външна енергия в системата. Внасянето на външна енергия, работеща в посока намаляване на порядъка, само ускорява процеса на деструктриране.

– За да се поддържа нивото на подреденост в една система, тя се нуждае от външна енергия.

– Промяната на посоката на процеса в системата (от деструктуриране към структуриране -нарастване на порядъка) може да стане само при изпълняването на две главни условия:

1. Извличане на информация от системата за нейната степен на подреденост и вътрешна структура (функции и взаимодействие на отделните подсистеми);

2. Внасяне на външна енергия, работеща за промяна посоката на процеса. По подразбиране това количество енергия е значително по-високо от енергията, необходима за поддържане на нивото на ентропията в конкретната система.

От информационна гледна точка, държавата е информационна матрица и притежава най-важните свойства на информационните системи:

– Всяка информационна система се стреми да запази моментното си състояние на подреденост (информационна матрица). Казано по друг начин, това е стремеж за запазване на количеството информация в системата и взаимовръзките между нейните подсистеми.

– Всяка информациона система притежава свойството информационна инертност. Колкото по-голямо количество информация притежава една информажионна система (като количество нейни подсистеми и фунционални взаимовръзки между тези подсистеми ), толкова е по-голяма нейната информационна инертност – времето, необходимо за нейното “препрограмиране” (промяна на функционалните връзки между подсистемите, както и броя подсистеми).

– Наблюдава се реакция на системите само при промяна на посоката на процеса от деструктуриране към структуриране – към по-високо ниво на подреденост.

За да се приведе и поддържа в състояние на пълен порядък (ентропия равна на 1) с минимално количество енергия, се действа по определен алгоритъм, като първо се изработва план за класифициране на елементите на системата по функционалност (системата да бъде разделена на подсистеми). След приключване на етапа на класификация порядъкът (ентропията) на системата нараства до около 0,5. Повишаване на порядъка в системата може да се постигне само чрез допълнителна класификация в рамките на всяка една отделна подсистема, пак по признак – функционалност на групи и подгрупи. За поддържане на порядък в системата с минимална загуба на енергия, всяка подсистема трябва сама да поддържа (да бъде отговорна) порядъка в рамките на подсистемата. Управлението на една държава (система) е аналогично на невронната система в живите организми. Невронните системи отговарят за поддържането на ентропията в рамките на всеки отделен орган (подсистема) на живия организъм, както и за взаимодействието на живия организъм с околната среда. Затова невронната система е разделена на две основни посистеми, едната от които отговаря за поддържането на вътрешния порядък в организма, а другата – за взаимодействието му с променящите се условия на околната среда. По този начин се избягва претоварването на невронната система с информация и тя работи с минимално закъснение. Управлението на една държава (система) отговаря за поддържането на порядъка (ентропия близка или равна на 1) в рамките на държавата (системата) и за взаимотействието й с другите държави (системи). Вариантът на пирамидалната структура на управление (каквато е сега в България) води до:

– Много големи закъснения на информацията от по-ниските нива на пирамидата до най-високото и единствено ниво (например министър-председател).

– Изключително високо изкривяване и деформиране на информацията от по-ниските нива на пирамидата към най-високото ниво. Всяко ниво (стъпало) на пирамидата внася изкривяване на информацията. Информацията от най-ниските нива на пирамидата претърпява най-големи изкривявания, тъй като преминава през всичките по-горни нива.

– Нито едно по-долно ниво на пирамидата не предприема навременни и самостоятелни действия за поддържане на порядъка в рамките на неговата подсистема (стъпало), без да е получило заповед от по–горното ниво.

– Нито едно по-долно ниво няма интерес да подаде информация към по-горното стъпало на пирамидалната структура за това, че хаосът в неговото ниво е нарастнал (така само би предизвикало гнева на началника!). Поради това обстоятелство най-горното ниво на пирамидата, ако иска да получи обективна и неизкривена информация за състоянието (нивото на ентропията) на по-долните нива, трябва ЛИЧНО да посети и инспектира всяко ниво и стъпало на пирамидалната структура поотделно! Това води до огромна загуба на време и енергия за поддържане на порядъка в цялата пирамидална система.

– При обмен на информация (взаимодействие) на две системи резултатът винаги е един и същ – нивото на по-горната (по-подредена и организирана система) се стреми да достигне нивото на по-долната система, но никога обратното. Това е следствие на основния закон на енропията. Обменът на информация образува нова система от две подсистеми. Това води до увеличение на хаоса и именно затова нивото на подреденост на по-горното ниво пада и се доближава към по-долното.

– Ако най-горното ниво (върхът) на пирамидата е некачествено (ентропия близка до 0), при взаимодействието си с по-ниските стъпала на пирамидата (които са качествени – с висока степен на подреденост), резултатът е падането на качеството на цялата пирамидална система и преминаването й в състояние на по-голям безпорядък .

– Изключително бързото намаляване на порядъка в държавата (системата) с пирамидално управление – ентропията в системата клони към 0 – състояние на пълен хаос. Точно това се случи в България, с ускорен процес през последните 11 години.

Неслучайно фирмите – производители на компютри преминаха на многоядрени процесори в последните години. Обработката на информацията в компютърните системи е подчинена на законите на ентопията. Многоядрените процесори винаги притежават по-голяма изчислителна мощ, поради много по-малкото закъснение на информацията между ниските и високите нива на виртуалните пирамиди от приоритетни процеси при обработката на информацията. В многоядрените процесори степента на подреденост се поддържа с много по-малък разход на енергия и време. Аналогия и ярък пример за всичко гореказано е швейцарската система на държавно устройство и управление.

Изводи от гореказаното:

– Когато корупцията в едно учреждение или институция превиши 50%, с много висока скорост се стига до 100% корупция – това е следствие от основния закон на ентропията, приложен към информационните системи (държавната система с всички нейни подсистеми). Некорумпираните служители стават неудобни (могат да подадат сигнал за корупция срещу свои колеги) и бързо биват изхвърлени от системата.

– Поради това, че България се намира във финален стадий на разпад (силно ускорен процес на деструктуриране), опитите за обръщане на посоката към процес на стуктуриране ще бъде свързан с изключително мощна реакция на системата (партии и някои бизнесмени на статуквото, много служби), стремяща се да запази процесите на дезинтеграция (деструктуриране).

– За да настъпи промяна с минимална загуба на време и енергия, в началния стадий може да се изкопира швейцарската система на управление (като най-оптимална в ентропийно отношение), като в процеса на преустройството екипи за мозъчна атака, със средна възраст в диапазона 25 -35 години, оптимизират и усъвършенстват швейцарския модел.

– Българи, учили и живели поне 4 години в чужбина, могат с много висока скорост да реализират промяната. Защото начинът им на мислене и социалните им връзки не са обременени от българската информационна “матрица”. Особено полезни биха били софтуерните специалисти. Тъй като фунционирането на държавното управление се базира, управлява от “софтуер”, в лицето на закони и конституция. Институциите и службите са хардуерът. В момента субективният фактор – хората, работещи в тези институции и служби, в повечето случаи не изпълняват служебните си задължения по закон. Това важи с особена сила за репресивните органи – полиция и жандармерия. Вместо да работят за безопасност, ред и законност, те са ключов фактор за поддържане на статуквото, работейки изцяло за мафиотизираните изпълнителна власт и част от съдебната власт. Единственият изход е контрол на субективния фактор – хората чрез софтуер.

– Абсолютно необходимо е синтезирането на софтуер, изпълняващ функциите на “супервайзър” за всяка една длъжност. При несъответствие между действията на служителя, изпълняващ тази длъжност, и съответния софтуер-супервайзър, служителят да бъде уволняван или съден.

– Конституцията на Р. България представлява информационна матрица, целяща да запази съществувуващото състояние на нещата. Съвсем ясно е как трябва да се постъпи с този “софтуер”, поддържащ статуквото.

1. Система за управление на държава, която е пълна противоположност на сега наложената – пирамидално управление на държавата, с министър-председател – марионетка, заради криминалното си минало. Предлага се система с разпределено управление – всяко населено място да провежда електронни референдуми по въпроси, касаещи самото населено място или държавата (жителите на конкретното населено място поемат отговорност за управлението му). Концентрирането на власт в един човек винаги води до корупция. Допитването до народа да бъде от специализиран софтуер (софтуерът не подлежи на корумпиране) чрез миниреферендуми. Гласуването е електронно – чрез смартфони. Само преди първият референдум ще бъдат раздадени безплатно смартфони на тези, които нямат. Основната идея на новите принципи на управление е: всяко село или град в държавата има над 90 % самостоятелно управление – неговите жители вземат решения за проблемите в това населено място (фасетна система – като окото на водното конче, съставено от много фасетки).

2. През времето, необходимо за преобразуване на системата на управлние от пирамидално към система с разпределено управление, да не се вземат никакви решения по външнополитически въпроси. Всички усилия да бъдат концентрирани за процеса на промяната.

3. Сега има лидери (министър-председател, президент, министри), които представляват държавата в по-широк или по-тесен спектър от въпроси. Ново рационално решение: в зависимост от темите на международните срещи и проблемите за решаване – да се изпращат представители,  придружени от екипи експерти, с динамично променящ се състав. НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ЛИДЕРИ, които да поемат “решения‘” и носещи “политическа отговорност”. Лидерите лесно могат да бъдат корумпирани, заплашвани, манипулирани, отвличани, убивани. България е поредната “бананова република”, а такива републики се управляват от държавите, които експлоатират природните им богатства. Подходът е стереотипен – силно централизирано управление  лидерът е с богато криминално досие и е държан в желязна хватка с информацията за неговите престъпления в миналото.

4. Най-важните промени в началото на промяната на управлението:

– В началния период да се приложи копие на най-доброто от швейцарската, естонската и други системи за електронно управление и референдуми.

– Направата на сайт, в който да бъдат давани предложения и обсъждания за оптимизация на процеса на промяна от всеки българин, включително и живеещите в чужбина. Да се приемат, анализират и предложения от чужденци. Това е доказалият много висока ефективност метод “брейнсторминг” – мозъчна буря. Управлението на България в момента е аналогично на овирусен компютър и принципите за справяне с такива проблеми са добре познати на софтуерните специалисти.

– България представлява информационна система, превзета от непрекъснато увеличаващ се хаос. Нещо повече – действията на почти всички институции и населението са в посока унищожение на държавата и нейното население – това са безспорни факти. Трябва да се използват принципи от науката за ентропията. Политици, политолози, социолози и др. често се оказват безполезни – мнозина от тях разбират само от кражби, лъжи и манипулации.

– Първите трансформации да касаят съдебната система и прокуратурата. Числеността на полицията и жандармерията трябва да се намали поне 3 пъти (за последните 5-6 години полицията увеличи числеността си над 3 пъти). Много полицаи завинаги трябва да бъдат уволнени. В момента МВР е организирана престъпна група (каста), контролираща и рекетираща престъпния свят, отговорна за отравянето на младото поколение с наркотици.

– Забрана за износ на дървесина, злато и редкоземни елементи от страната.

– В процеса на промяната числеността на администрацията трябва да бъде намалена десетки пъти. Съвременните информационни технологии позволяват и “хибридна администрация” – съвместна работа на софтуер и хора. Целта е използването на обстоятелството, че софтуерът не подлежи на корумпиране.

– Поставяне под запор българските и чуждестранните банкови сметки на всички политици от 1989 г. и техни роднини, и на доста бизнесмени, свързани със статуквото. За 30 години стотици милиарди бяха откраднати в България, голяма част от тях са депонирани в банкови сметки извън страната. Политиците да нямат право да напускат територията на БГ. Разследване и съд за тях.

 

Целият текст тук Информационна матрица

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.