Home » Авторски страници

Конференция в БАН за преподаването на литература в училище

2020.08.09 Няма коментари
Spread the love

 

На 27 октомври 2020 г. в Централното управление на Българската академия на науките в София ще се проведе национална конференция под надслов “Компетентностният подход при преподаването на литература в училище”. Изнесените на форума доклади ще се публикуват в специален сборник на издателски център „Боян Пенев“ към Института за литература при БАН. Заявки за участие в конференцията се приемат на е-mail адрес: [email protected]. Повече за конференцията – в приложената анотация.

——————————————————————————

 1. Предпоставки

През последните години във всички етапи и степени на българското средно образование се въвеждат нови учебни програми и свързаните с това нови учебници. Основната идея, залегнала при съставянето на тези нови програми, е въвеждането на нов подход при преподаването на всички учебни предмети. Вместо получаването на определен обем от пасивни знания, като водеща цел на образователния процес е поставено формирането на ключови компетентности у учениците. Тези ключови компетентности са поставени още от образователната програма на Лисабонската стратегия за развитието на Европейския съюз. Специално за предмета “Български език и литература” тези ключови компетентности са:

– Компетентности в областта на българския език;

– Умения за общуване на чужди езици;

– Дигитална компетентност;

– Умения за учене;

– Социални и граждански компетентности;

– Културни компетентности и умения за изразяване чрез творчество.

Без съмнение организирането на преподаването според изискванията на компетентностия подход би подобрило образователните резултати и би изградило по нов начин цялостната образователна практика. В същото време обаче трябва да се отчита обстоятелството, че само с въвеждането на нови програми и нови учебници въпросът няма да се реши автоматично. Нужни са нови методики, нови подходи за преподаване, нови начини за измерване и оценяване на формираните у учениците компетентности. Особени трудности въвеждането на компетентностния подход образованието изпитва именно при преподаването на литература. За това спомагат както съществуващите обществени нагласи, така и все още недостатъчно изяснените цели и задачи, които литературното образование трябва да постигне, липсата на нови методически подходи и др. А най-сериозната причина за трудното въвеждане на компетентностния подход е свързана с все още неустановената методика за измерване и оценяване на компетентностите. Сега съществуващата система на вътрешни и външни оценявания, особено в областта на литературата, все още залага на готовия отговор, а не на реалното прилагане на изискваните от ДОИ и Учебните програми компетентности.

Всички тези проблеми изискват сериозна и систематична работа за действително въвеждане на компетентностния подход в средното образование. В отговор на тази необходимост Институтът за литература при БАН организира национална конференция, по време на която да бъдат повдигнати и дискутирани основните проблеми при въвеждането на този образователен подход, да се предложат методики и действени инструменти за нов тип преподаване на литература, нови модели и методики за измерване и оценяване на ключовите компетентности, както и да бъдат споделени резултати от прилагането на компетентностния подход в реалната учебна практика.

 1. Основни тематични области

За да бъдат постигнати целите, които конференцията си поставя, докладите и съобщенията, представени на нея, трябва да покрият следните четири тематични области:

Социокултурни компетентности:

А) Човекът, неговите общности и общества. Видове.

Б) Основни ценности на човека и неговите общости. Основни теми и ценностни проблеми.

В) Ролята на културата и изкуството за създаване и поддържане на човешката ценностна система. Основни начини на въздействие на литературата върху човека и обществото. Ролята на българската литература за изграждане и утвърждаване на народностното и националното самосъзнание (особено при изучаването на литература в българските училища в чужбина).

Литературни компетентности:

А) Овладяване и осъзнаване на основните начини, по които се изгражда и функционира художествената творба. Комуникативна структура на текста; ролята на жанра в литературната комуникация; съдържателна структура на текста; персонажна система; особености на художествения език.

Б) Овладяване и осъзнаване на причините за развитието на художествения процес. Основни литературноисторически епохи с техните светогледни идеи и художествени принципи. Основни теми и обществени задачи.

В) Овладяване и осъзнаване на ролята, който българската литература играе в развитието на обществото. Основни етапи и представители.

Комуникативни компетентности:

А) Възприемане на текст. Извличане и систематизиране на информацията, носена от текста. Осъзнаване на връзката между структурата на текста, неговия смисъл и специфичните комуникативни задачи, които той преследва. Прилагане на прочетеното при решаването на практически и обществени проблеми, както и за цялостно развитие на личността чрез превръщането му в личен опит.

Б) Създаване на текст. Осъзнаване на връзката между тематиката и комуникативната задача, която текстът трябва да реализира, и неговата структура. Основни речеви действия и отношения. Основни речеви жанрове, изучавани в училище. Алгоритми за работа.

– Измерване и оценяване на постигнатите компетентности:

А) Световната практика за измерване и оценяване на компетентностите, формирани в резултат на езиковото и литературното образование.

Б) Възможни модели за изпитни задачи, даващи възможност за измерване и оценяване на получените в литературното образование компетентности.

В) Връзка между различните формати за вътрешни и външни оценявания и реалното протичане на образователния процес.

 1. Програма на конференцията

Конференцията ще се проведе на 27 октомври 2020 година в зала „Марин Дринов“ в Централното управление на Българската академия на науките. Предвижда се тя да протече при следната програма:

8.30 – 9.00 ч. – Регистрация на участниците

9.00 – 9.30 ч. – Откриване и приветствия

9.30 – 10.00 ч. – Пленарен доклад на тема: „Компетентностният подход при преподаване на литература в училище. Цели, задачи, проблеми“

10,00 – 11,00 – Първа сесия „Социокултурни компетентности“

В тази сесия има възможност да вземат участие четирима докладчици, от които е препоръчително единият да бъде свързан с българските училища в чужбина, доколкото литературата е важен фактор при утвърждаване на народностното и националното самосъзнание.

Теми на докладите:

 1. Литературата и връзката на човека с неговите общности.
 2. Художествената литература като инструмент за изграждане на чувства, убеждения и нагласи.
 3. Традиционно и модерно – ценности, практики, конфликти.
 4. Българската литература и изграждането на народностно и национално самосъзнание.

11.00 – 11.30 ч. – Почивка

11,30 – 12.30 ч. – Втора сесия „Литературни компетентности“

В тази сесия има възможност за участие на четирима докладчици, представящи методи за формиране на литературни компетентности.

Теми на докладите:

 1. Проследяването на литературния процес като възможност за осъзнаване на социалната функция на литературата.
 2. Овладяването на художествения език като условие за адекватно възприемане на литературното произведение.
 3. Словесност и литература – два принципа за създаване и въздействие на художествената творба.
 4. Литературноисторически vs. тематичен принцип за преподаване на литература.

12.30 – 13.30 ч. – Обедна почивка

13.30 – 15.00 ч. – Трета сесия „Комуникативни компетентности“

В тази сесия има възможност за участие на шестима докладчици, представящи начини за решаване на проблеми, свързани с овладяване на компетентностите за четене и създаване на текстове.

Теми на докладите:

 1. Жанрът като ключ за проникване в света на худажественото произведение.
 2. Компетентността „четене“ и нейното овладяване – задачи, техники, алгоритми.
 3. Осъзнаване на връзката между структурата на текста и неговата социална функция.
 4. Системата на ученически текстове в средното образование – принципи, задачи, техники.
 5. Овладяване принципите на езикова комуникация при обучението за създаване на текст.
 6. Алгоритми за работа при овладяване на компетентността „писане на текст“.

15.00 – 15.30 ч. – Почивка

15.30 – 17.30 ч. – Четвърта сесия „Измерване и оценяване на компетентности“

В тази сесия има възможност за участие на осем докладчици, представящи съществуващите световни практики в измерването и оценяването на компетентности, получени в обучението по език и литература, както и предложения за различни модели и задачи, даващи възможност за измерване и оценяване на получените в литературното образование компетентности. Важна част от тази сесия е и възможността за оценка на влиянието, което различните формати на вътрешни и външни оценявания оказват върху реалната образователна практика.

Теми на докладите:

 1. Европейски практики за организиране и провеждане на външни оценявания, измерващи комуникативни компетентности.
 2. Методи и подходи при измерването на ключовите комуникативни компетентности.
 3. Връзката между различните формати за външно оценяване и реалното протичане на образователния процес.
 4. Системата за външно оценяване след 7. клас – задачи, методи, проблеми.
 5. ДЗИ като инструмент за измерване на комуникативните компетентности.
 6. Критерии, методи и задачи за измерване на функционалната грамотност – добрите европейски практики.
 7. Идеалният модел за измерване и оценяване на четивни компетентности, извлечен от изпитните практики на различни европейски държави.
 8. Измерване и оценяване на компетентността за създаване на текст.

17.30 – 18.00 – Дискусия

18.00 – Закриване на конференцията.

Забележка: Изнесените на конференцията доклади ще се публикуват в специален сборник, издание на издателския център „Боян Пенев“ към Института за литература при БАН.

Заявки за участие в конференцията се приемат на следния E-mail адрес: [email protected]

 

 

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.