4 коментара

 1. Mariana
  2018-02-02

  “В плана за управление на Национален парк „Пирин“, в Част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“ се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) в подточка 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен допустимите в съответните зони“;
  б) подточка 6 се изменя така:
  „6) Изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради и съоръжения.“
  2. В т. 14 се създава подточка 10:
  „10) Водохващане.“
  3. В т. 16 се създават подточки 11 и 12:
  „11) Дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.
  12) Изкуствено осветление за целите на обслужване на обекти по т. 11.“
  4. В т. 17 се създава подточка 11:
  „11) Дейности по разширение на писти и строителство на въжени линии в рамките на границата на зона III – Зона за туризъм, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.“
  5. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони“, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция“, в т. V.9, в колона 3 „IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“ и в колона 5 „III Зона за туризъм“ „тиретата“ се заменят с числото „3“.
  6. В т. 76 накрая се поставя запетая и се добавя „и зона III – Зона за туризъм“.
  7. В т. 77 подточка 13 се изменя така:
  „13) Дейности по изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона III – Зона за туризъм, и в затворената от външните й граници зона IV – Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.”

  http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=FE5ED3DBDCB65C7286F1EBDC729110AE?idMat=121291

  Не знам как го изчислихте, че това са два процента.

  Освен това и друго има значение – например фамозният инвеститор, който се оказа, че стои зад “Юлен” – безработният кипърец Георгиус Георгиу…

  https://bivol.bg/georgius-fibank.html

  Отговор

 2. Балинов
  2018-02-02

  И тук се тиражират лъжите на Зелените, че 48 % от територията на Пирин се отваря за строителство. Промените в плана за управление на Пирин много ясно казват, че в 48% се разрешава само стоителството на водохващания. Разрешението за строеж на спортни съоръжения е само в 2% от парка.

  Отговор

 3. Иван
  2018-02-01

  Никой по никакъв начин в момента не може да обясни защо протестират зелените за Пирин. На няколко пъти беше потвърдено, че строежи в Пирин няма да има и че се говори само за един лифт. Дори решението бе изменено така, че да го посочва съвсем ясно и конкретно. Всякакви други измислени каузи са просто опит да се манипулира обществото.

  Отговор

 4. Калин
  2018-02-01

  Пирин е достатъчно защитен и няма нужда от протести, които са една добре изфабрикувана поръчка срещу развитието на Баснко и региона.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top
mobile desktop