Home » Авторски страници

Проф. Никола Чаракчиев: За човечеството

2016.03.24 3 коментара
Spread the love

ЧОВЕЧЕСТВОТО – ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ХИПОТЕЗИ

(За Глобалните проблеми е необходим Глобален интелект)

Проф. д-р Никола Чаракчиев

charakchiev20160324

Български научен център – Чикаго

(Тема в развитие. Актуализация 24 март 2016)

  

Увод

Глобалното човешко общество е голяма група от хора, които живеят заедно в подредена общност с взаимозависима мрежа от човешки отношения. В Човешкото общество съществува „Мрежа от закономерности“ с „Комплексно многопараметрово влияние“, които временно и хипотетично ще наречем „Закони на човечеството“.

Цели

Иновационна цел. Представеният материал има зе цел за стимулира дискусия за съществуващите, новите и бъдещите закономерности и хипотези в човешкото (и извънземно) общество.

Стратегическа цел. Представеният материал е помощно средство за анализ и прогнозиране на световни събития. Той се отнася за Глобални закономерности в супер големи системи. Разработката е в помощ на „Управителите на великите държави“ и любители на „Глобалните теории за човечеството“. В бъдеще материалът може да бъде законно средство за правно решаване на международни проблеми. 

ЗАКОНИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Човечеството функционира целенасочено, съгласно действащите закони в човешкото общество. Науката и човечеството се развиват интензивно и ускорително. Ние си позволяваме да предложим за дискусия формулираните от нас най-важни закони в човешкото общество. Закономерностите, които съществуват в човечеството, могат да бъдат групирани първоначално в 5 закона, чрез които да се обяснят процесите, които съществуват между хората.

Първият и най-важен закон е „Закон за развитие на човечеството“. Съгласно този закон Човечеството непрекъснато се развива и усъвършенствува“.

Втория по важност закон е „Закон за сигурността на човечеството“. Съгласно този закон „Човечеството използва и създава методи и средства за гарантиране на своето съществуване“.

Първият и вторият Закон на човечеството се явяват най-важните закони на човечеството.

Съгласно третия „Закон за позициониране на човечеството“, „Човешкото общество се групира в направления“.

Съгласно четвъртия „Закон за управление на човечеството“, „Човешкото общество се управлява от йерархични структури“.

Съгласно петия „Закон за цикличност на човечеството“, „Човешкото общество се движи по повтарящ се жизнен цикъл – появяване, развитие, унищожение“.

 Започнало е формирането на закони и на бъдещите модифицирани човешки общества.  Първи очакван вид модифицирано човешко общество е „Генно модифицираното общество“. Втори очакван вид модифицирано човешко общество е „Хибридното общество“. Трети очакван вид модифицирано човешко общество е „Футуристичното общество“. Вероятно първият подзакон в модифицираните общества ще бъде „Не вреди на създателите си“.

1. ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Съгласно първият закон за развитие на човечеството, „Човечеството се развива и модернизира непрекъснато, благодарение на постоянно усъвършенствуващ се алгоритъм, управляваш човешкото общество“. Със зараждането на човешкото общество се създава, развива и усъвършенствува специален алгоритъм (алгоритъм система от последователни действия и инструкции, които водят до решаване на дадена задача и постигане на желана цел) за съхранение, управление и усъвършенствуване на човечеството, условно наречен Filipi (например алгоритъмът Filipi-start-00, управлява девет месеца човешкия зародиш в утробата на майката). Алгоритъмът Filipi притежава следните функции: самоорганизиране, саморазвитие, самоусъвършенствуване, самооптимизиране, саморегулиране, самогенериране и други подобни функции. Ще припомним, че първоначално, при създаването на Вселената, се появава функцията „Логика“ а по-късно и функцията „Памет“, претендиращи още за понятието „Божествени функции“ (Божествени функции – „символични“ функции с абсолютни възможности, които за сега притежава само Бог). Функциите Логика и Памет са двете най-важни функции във Вселената. Тези функции са в основата на създаване на алгоритъмаFilipi. По-късно алгоритъма се развива и превръща в комплексен и универсален метод за развитие на човечеството. Съществуват няколко подзакона, които разясняват основният закон.

1.1. Подзакон за непрекъснато развитието на човечеството. Съгласно този подзакон, ние приемаме, че в развитието на човечеството съществуват два главни периода – Естествен период на развитие и Изкуствен период на развитие на човечеството (Таблица1).

–        Таблица 1.

Развитие на човечеството

Първи, Естествен период

Втори, Изкуствен Пазарен период

Етап

Бартерен

Етап

Монетарен

Етап

Корпоративен

Етап

Глобален

Етап

Абсолютен

Начало,

години

5 000 000 преди

н. е.

10 000 преди н. е.

2000

 преди

 н. е.

1300

 след

 н. е.

2000

след

н. е.

2100

след

н. е.

Продължителност,

години

5 000 000

8000

3300

700

100

Минимум

Управление

Лидерско

Племенно

Регионално

Държавно

Глобално

Еднолично

Отношение

Бедни и Средни

към Богати

100/0

     95/5

90/10

85/15

99/1

0/100

Продължителност на живота, години

30

35

40

50

До 150

До 1500

 

Първи естествен период на развитие на човечеството.

 Приблизително преди 5 милиона години се появяват първите хоминиди. Известни хоминиди са Australopithecus, Номо habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, както и съвременният човек, нареченHomo sapiens. Първите открити вкаменелости на Homo sapiens в Африка датират преди 142 000 години. Първите пет милиона години от съществуването на човека на планетата Земя се отбелязват като „Първи, Естествен период на развитие на човечеството”.

През естественият период на развитието на човечеството ЕЖЕДНЕВИЕТО му се състои от две непрекъснато повтарящи се дейности: Дейност на търсене и консумация на храна и дейност на почивка (включително сън). През първия период на развитие на човечеството, човек се задоволява „Наготово” с храната, която природата му предоставя. През по-голяма част от деня човек е заангажиран в търсене и консумиране на храна.

По-голяма част от животните на земята не заделят запас от храна, защо получават храната свежа и в естествен вид ежедневно от заобикалящата ги природа. Само някой животински видове съхраняват минимално количество храна поради наличието на климатични периоди във времето. Съхраняваната храна не се разменя (търгува) целенасочено, а служи само за задоволяване на биологичните им потребности.

Втори изкуствен пазарен период на развитие на човечеството.

 Вторият период на развитие на човечеството, се състои от етапи, отразяващи най-характерните функционални показатели в развитието му. Поради естествени причини (климатични, миграционни и аграрни) човек започва да притежава храна, която може да се съхранява. Приблизително преди 10 000 години преди Новата ера за първи път човечеството започва да заделя и съхранява храна, вследствие на което се появява т. н. ИЗЛИШЪК от храна. Впоследствие тази храна започва да се разменя (а по-късно и търгува) целенасочено между хората. Ще отбележим, че появяването на този Излишък от храна генерира генерални промени в живота на човечеството.  Това е една инфлексна точка в технологията на живота на хората. Търговията на храни и стоки променят корено взаимоотношенията между хората. Скокообразното развитие на човечеството започва с появяването на „Излишъкът” и променя алгоритъмът на живот и развитие на човечеството. В бъдеще този Излишък ще отбелязваме и с неговата функция – „РЕВОЛЮЦИОНЕН ИЗЛИШЪК“

Излишъкът поражда необходимост от „Размяна на ценности” и се появява функция, наречена „Търговия”. Търговията възниква около 6 000 години преди Новата ера и в началото е била на разменен (бартерен) принцип на стоки и услуги. Търговията се осъществява чрез т. н. „Пазари”. С появяването на пазарите започва втория, т. н. Пазарен период на развитие на човечеството. Търговията и пазарите оформят т. н.„Първи бартерен етап от Пазарния период на човечеството”.

Търговията изисква критерий за ценност и така се появяват съвременните физически метални и книжни„Пари”. Това е „Втори монетарен етап от развитието на Пазарния период на човечеството”.  Парите са нов вид енергия, без която обществото не може да функционира.

Парите пораждат чувството за Могъщество и така се появява възможността за формирането на „Абсолютизъм” и поява на личности, наречени „Властелини”. С появяването на Властелините започва развитието на „Трети корпоративен етап от Пазарния период на човечеството”.

Корпорациите се обединяват в Мега корпорации. Мега корпорациите участват в т. н. Глобални действия. С разрастването на Глобалните прояви започва „Четвърти глобален етап от развитието на Пазарния период на човечеството”.

Глобалният етап постепенно завладява света. Управлението на глобалния етап преминава от група Властелини в един Абсолютен Властелин. С появяването на Абсолютния Властелин започва „Пети абсолютен етап от Пазарния период на човечеството”. Абсолютния Властелин притежава монопол върху абсолютната енергия на Парите, управлението на Света и всичко, което може да си пожелае. Парите се явяват абсолютен параметър за управление на света.

1.2.Подзакон за Агресивно усъвършенстване развитието на човечеството.

Съгласно Подзакона за агресивното развитие на човечеството „Човешкото общество се развива ускорително без ограничения и създава непрекъснато нови продукти и технологии, чрез които може да реализира всяка една желана цел“. Развитието и достиженията на човечеството се отбелязват формално чрез т. н. Световни технически революции (Понастоящем в света е в действие „Четвърта световна техническа революция“). Техническите революциите се развиват Мултипликационно. Периодът на прехода между поредните технически революции непрекъснато намалява. При агресивното развитие на човечеството, създаваните технологии и методи достигат до ниво „Квазибожествени функции“ („Квазибожествени функции“ – функции, които притежават фантастични възможности, близки до възможностите на Божествени функции).

1.3. Подзакон за ускоряване развитието на човечеството чрез елементи на ликвидация.

 Съгласно  Подзакона за ускоряване развитието на човечеството чрез елементи на частична ликвидация „Всяка нова (обществена, политическа, икономическа и т. н.) Платформа  се стреми ускорено да ликвидира и унищожи предшестващата я (стара) платформа. Средствата за развитие на новата платформа и ликвидация на старата платформа зависи от историческия етап на развитие на човечеството. В исторически аспект като ликвидационни средства първоначално са били използвани физически, след това психически, днес икономически, а за в бъдеще ще се използват терапевтични, генетични, дистанционни, виртуални и други средства за ликвидация. Обект на ликвидация най-често са групи, които са били активни в предхождащата (по време) платформа или имат специфичен геном.

            Методи и инструменти за развитие на човечеството. Развитието на човечеството се осъществява чрез появяване на специализирани технологии. Технологиите са набор от инструкции за постигане на желана цел. За осъществяване на технологиите се създават методи и инструменти. Необходимостта от създаването на все по-усъвършенствувани технологии предизвиква появяването и на специални стимули за усъвършенствуване на алгоритъма Filipi. Един самогенериращ се стимул за усъвършенствуването на технологиите на човечеството е създаването на Конфликти в обществото“, които конфликти стимулират генерирането на методи и инструменти за усъвършенствуване на човечеството.  Ако тази логика е нормална, конфликтите са двигател на прогреса на човечеството.

Ефективни методи за развитието на човечеството са: Конкуренцията между компаниите, Агресивно развитие на технологиите, създаване на Звена за Геополитически инженеринг и Сценарии. Един метод за развитие на човечеството е създаване на Квазибожествени функции. Претенденти за квазибожествени функции днес са Парите, Интернет и други средства и технологии.

2. ЗАКОН ЗА СИГУРНОСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Съгласно вторият закон „Човечеството използва и създава методи и средства за гарантиране на своето съществуване“. Сигурността на индивида е основен параметър в човешкото общество. Усъвършенствуване на алгоритъма за развитие на човечеството предизвиква непрекъснато увеличаване на средствата за сигурност на човечеството. Човечеството разполага с естествени и изкуствени методи и средства за осъществяване на своята сигурност в заобикалящата го действителност. Към естествените средства за сигурност се включват страхът, реакция към негативни усещания и други. Към изкуствените методи и средства са включват физически прегради, хардуерна и софтуерна защита, нападателни и отбранителни средства. Човечеството изисква създаване на решения за неговата както Биологична така и Материална сигурност.

2.1 Подзакон за превантивната сигурност. Човечеството създава изпреварващи технологии и средства за сигурност на човешкото общество. Превантивната сигурност изисква създаване и реализиране на изпреварващи решения и действия за сигурност на човека. Развитието на науката и технологиите налагат непрекъснато развитие на средствата за сигурност за предотвратяване негативното използването на новите достижения на човечеството. Едно от превантивните решения за сигурност включва дистанционно управление на човека посредством различни технологии и и монтиране на подходящи чипове за управление на хората в реално време.

2.2 Подзакон за стратегическа сигурност. Една значителна сигурност е наличието на на голям брой разрушителни средства и страхът те да бъдат използувани. Нападателните средства изпълняват въздържаща роля.

2.3 Подзакон за агресивна сигурност. При Агресивното развитие на човечеството ще настъпи период, в който технологиите и средства за развитие на човечеството ще изпреварят развитието на средствата за сигурност.  Това може да предизвика глобален конфликт на земята. За предотвратяване на този конфликт може да се задейства Подзакона за агресивна сигурност.Това ще предизвика  агресивното развитие на технологиите и средствата за сигурност, за който не съществуват ограничения.   Агресивната сигурност може да използува всички познати методи и технически средства.  В бъдеще негативно използваните технологии ще бъдат леснодостъпни за всеки човек. Колкото повече хора живеят на земята, толкова повече по количество негативни явления са възможни. Агресивната сигурност включва и оптимизиране количеството на хората на земята, което е едно от последните средства за сигурност. В някой източници се цитира като оптимално и достатъчно наличието на 40 000 жители на планетата.  (Минималният брой на жителите на планетата е бил 2000 души).

2.4. Подзакон за ескалираща сигурност. Науката създава абсурдни за човечеството технологии и средства за сигурност, които могат да му създадат значителен дисконфорт. Този подзакон в момента се анализира и синтезира. (Като пример за ескалираща сигурност ще посочим, че преди години, един Управител на Велика държава, три дни след встъпването си в длъжност сподели, че ако трябва да изпълнява изискванията на неговите служби за сигурност, той трябва „Да работи и живее на сто метра под земята и над него трябва да има оловен похлупак с дебелина два метра“).

3. ЗАКОН ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Съгласно третия закон „Човешкото общество се групира в направления“. Технологията на живота изисква човечеството да се обединява в семейства, групи, общности и направления. Днес човечеството се обединява в три главни направления: Човечество от „Глобално направление Алфа“, Човечество от „Глобално направление Бета“ и Човечество от „Глобално направление Гама“. Направления Алфа и Вета са свързани условно с териториална ангажираност, а направление Гама не е свързано с определена територия. Направление Алфа е с индустриален капитал с условна територия – Запад. Направление Бета е с индустриален капитал с условна територия – Изток. Направление Гама е с финансов капитал без конкретна територия (условна хумористична територия Ширатония). Направленията Алфа, Бета и Гама понастоящем в различна степен са конфронтирани, но е възможно в бъдеще интересите им частично да се обединят. Деление на човечеството по направления мотивира и допринася за неговото агресивно развитие.

4. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Съгласно четвъртия закон „Човешкото общество се управлява от йерархични структури“.

4.1. Йерархия на управление на човечеството.

Човешкото общество се управлява от четири йерархично разположени структурни нива. Първото ниво е Публично (административно) управление. Второто ниво е Специализирано (Стратегическо) управление. Третото ниво е Абсолютизирано („Квазибожествено“) управление. Четвъртото ниво е Хипотетично („Божествено“) управление (Таблица 2).

Таблица 2.

Управление на човешкото общество

Ниво

Наименование на управлението

Функция на управление

Обхват на управление

Участници

1

Публично

Административна

Държава

Администратори и други

2

Специализирано

Стратегическа

Съюзи

Монарси;

Тайни общества;

Партии, Религии,

Форуми и други.

3

Абсолютизирано

„Квазибожествена“

Глобално позициониране

Властелини, Лидери на направления Алфа, Вета, Гама и други

4

Хипотетично

„Божествена“

Вселена

Субекти с Божествени функции

 

Първото ниво е Административното ниво и то обслужва главно битовите норми на живот на човечеството. Изгражда се от регионални и държавни структури. Второто ниво е Специализираното ниво, което създава концепциите, стратегиите и нормите на поведение на хората. Състои се от т. н. „Посветени личности“. Само определена част от „Посветените личности“ са публични личности. Третото управленческо ниво е Абсолютизираното ниво и то управлява глобално планетата Земя.  В него участват лица със значителна степен на влияние, както и ръководители на направленията Алфа, Бета и Гама за да координират сигурността на своите действия на по-високо йерархично ниво. Четвъртото ниво е Хипотетичното ниво и в него участват субекти с Божествени функции.

4.2.Методи за управление на човечеството

Съществуват Естествени и Изкуствени методи на управление на човечеството.

            3.2.1. Естествено самоуправление. Понастоящем човечеството се управлява от естествения алгоритъмFilipi.

3.2.2. Изкуствено управление. С развитието на човечеството се заражда и изкуствено управление на човешкото общество. Началото на изкуственото управление започва с ликвидация на физическите пари и стартиране на електроните разплащания. При електронните разплащане е възможно единно и централизирано управление на живота на човека в реално време, тъй като Парите са „Абсолютната енергия“, без която човека не може да съществува. Всеки момент, всека стъпка и позиция на човека ще бъде следена, управлявана и лимитирана енергийно. Пред човечеството и пред всеки човек ще съществуват критерии, при изпълненията на които той ще ползва  лимит от Абсолютната енергия. Ако човек не отговаря на определените условия и лимит, той трябва да преотстъпи място на личности с реални възможности, което ще се постигне чрез редуциране и оптимизиране на човечеството.

Постепенно електронното разплащане ще превърне парите от финансов инструмент в инструмент на влияние със значение „Степен на влияние“ и ще придобие като разплащателна единица „Йерархичните пари“. Йерархичните пари ще се появят при значително доминиращо влияние на индивидите от трето Абсолютизирано управленческо ниво. Наименованието на йерархичните пари предлагаме да бъде Fil.  Един Fil ще бъде равностоен на степен на влияние върху 1% от населението на планетата Земя или на 1% от територията на планетата Земя.

5. ЗАКОН ЗА ЦИКЛИЧНОСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Съгласно петия закон „Човешкото общество се движи по повтарящ се жизнен цикъл“ Човешкото общество преминава през три фази на своя жизнен цикъл: първа фаза – зараждане, втора фаза – развитие и трета фаза – унищожение. Това е в съответствие и синхрон с хипотезата за „Големият филтър“ във Вселената и „Парадокса на Ферми“. След третата фаза следва рециклиране и отново се повтарят трите фази. Това е оптималния модел на цикличност на човешкото общество. Важни моменти в жизнения цикъл на човечеството са началото и края на всяка една от трите фаза, както и мотивите и поводите за появяването им. Пълен жизнен цикъл са преминали хоминидите Australopithecus, Номо habilis, Homo erectus, Homoneanderthalensis, но все още няма общоприето становище за историческото развитие на тяхния жизнен цикъл.

ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ НА ЗАКОНИТЕ

 1.      Приоритетно развитие на законите

Законите на човешкото общество действат приоритетно. На първо място по приоритет е законът за развитие на човешкото общество. На второ място е законът за сигурността. На трето място е законът за позициониране на човечеството. На четвърто място е законът за управление на човечеството. На пето място е законът за цикличността на човешкото общество. Законите на човечеството участват в един хипотетичен „Модел на развитие на човешкото общество“ наречен условно Filipis.

Човечеството се развива непрекъснато, интензивно и ускорително, което налага да се задействат законите на сигурността, които задействат направленията в човешкото общество, които се  управляват йерархично и всичко това задейства ускорението на жизнения цикъл. Причината за ускореното развитие на законите на човешкото общество е интензивното развитие на науката във всички области на живота.

2. Инфлексната точка „Революционен излишък“

Светът е създаден и се управлява от Синтезатора по генериран от него алгоритъм (Моля вижте Приложение 1). Съгласно Закона за Цикличност на Вселената, човечеството се е появило преди пет милиони години, развива се и се очаква, че на  Homo sapiens му предстои да премине и през последната си „Трета фаза“ – унищожение.

Специфичен момент в развитието на човечеството е появяването на т. н. Излишък. Ще припомним, че Излишъкът довежда до появяване на Парите, а те са „Квазибожествена функция“ за Управление на света, което като следствие довежда до задействане на Закона за сигурността, които след развитие довеждат до края на човешкото общество.

Защо в човешкото общестно се появява този „Излишък? Съществуват две хипотези. Първата хипотеза е, че Излишъкът се явява негативен повод и главна причина за края на човешкото общество и той е заложен в алгоритъма на човечеството. Втората хипотеза е, че Излишъка е случайно възникнала „Непредвидима грешка“ в алгоритъма на човечеството и това е непредвиден повод, който ще доведе човечеството до ликвидацията му. За човешкото общество е от съществено значение да се определи Излишъкът цел ли е или е грешка в алгоритъма на човечеството?  Ако Излишъка е цел, трябва да приемем волята на Синтезатора. Ако Излишъкът е грешка, може да се потърси технология за анулиране на грешката и отлагана във времето на края на света.

3. Заплахи за човечеството.

Науката създава фантастични решения лесно достъпни до човечеството, които могат да се използуват за позитивно развитие на човешкото общество или за неговото унищожаване. В бъдеще достъпа до авангардни научни достижения с двустранно използуване (позитивно или негативно) ще бъде много лесен и достъпен за жителите на планетата и това може да предизвика конфликти с глобални негативи. Създава се опасност от неконтролируема намеса върху живота на човека (например чрез телепортация до всяка точка на пространството чрез т. н. Квазибожествени функции. Представете си дискомфорта, който би се получил, ако една неподходяща личност в едно неподходящо време се телепортира до спалнята на Управителя на Велика държава). Контрола и ограничаването на инициатива на хората може да се осъществи по два генерални начина: Чрез централизирано дистанционно управление на индивидите в реално време или чрез редуциране на количеството на населението на планетата.

ИЗВОДИ

1.  Светът се управлява по определени закони и подзакони чрез алгоритми.

2.  В човешкото общество съществуват закономерности, от които най-важни са Закона за развитие на човечеството и Закона за сигурност на човечеството. Законът за Развитие на човечеството мотивира ескалацията на методи за Сигурност на човечеството.

3.  Появяването на „Революционния излишък“ в живота на човечеството променя скокообразно развитието на човешкото общество.

4.  Човечеството се движи ускорително към своята ликвидация.

5.  На внимание на човечеството се предлага един хипотетичен „Модел за развитие на човешкото общество“. Главен динамичен фактор в този Модел е постоянната цикличност и ескалация между „Подзакона за агресивното развитие“ и „Подзакона за агресивната сигурност“, които развивайки се във времето оказват съществено влияние на „Жизнения цикъл на човечеството“.

6.  Ако предлаганият Модел на човешкото общество е реален, нищо не може да промени развитието на живота на нашата планета и Ние поднасяме нашите извинения пред човечеството.

7.  Най-важната задача пред човечеството е да се определи – Ликвидацията на човечеството неизбежно действие ли е или има решения за съхранение на човешкото общество?

 Приложение 1.

СИНТЕЗАТОРЪТ

При развитие на човечеството постепенно се оформя хипотезата, че съществува една свръх функция, която управлява Вселената. Формира се хипотезата за наличието на „Синтезатор”. Понятието Синтезатор е обобщено понятие за свръх възможности, например – Природа, Господ, Бог, Създател, Интелигентен дизайн, Самоорганизираща се система и други все още недефинирани понятия. Даже реално такава функция да не съществува, въвеждането й позволява да се обясни и прогнозира развитието на човечеството.

Синтезаторът трябва да се приеме като реално съществуващо понятие с функции близки или паралелни до познатото ни до сега понятие Създателят. Синтезаторът не може да се види, но той се грижи света да бъде хармоничен и последователен. Основната цел на Синтезатора е да реализира нормалния цикъл в света. Светът възниква, развива се и умира. Този цикъл продължава периодично и безкрайно. За да осъществи този цикъл Синтезаторът се грижи времето да протича еднопосочно – от миналото  към бъдещето и да не позволи то да се развива в обратна посока. Синтезаторът се интересува само от посоката на движение на света, но не и от детайлите. Всичко други действия в света са следствени и саморегулиращи се и вероятно те не са обект на внимание за Синтезатора. Най-важна и главна функция на Синтезатора е рециклирането на Вселената.

Кой е създал Синтезаторът? Има три хипотези. Първата е, че Синтезаторът се е самосъздал. Втората хипотеза е, че Синтезаторът е КРАЕН ЕСТЕСТВЕН продукт на всяка високоразвита цивилизация. Трета хипотеза е, че Синтезаторът е КРАЕН ЦЕЛЕНАСОЧЕНО създаден продукт на предстояща за ликвидация цивилизация.

Професор Стивън Уилям Хокинг (Stephen William Hawking ) казва „Бог съществува, но до сега няма данни той да се намесва в нашия живот”. По-късно Хокинг изказва съмнение в съществуването на Бог, но във връзка с появилите се здравословни проблеми на доведения му брат, той отново напомня за съществуването на Бог. Ние предполагаме, че Синтезаторът съществува, но той се намесва в нашия живот, като стабилизира вселената и не позволява света (и човечеството) да се развива обратно във времето.

ПОЯСНЕНИЕ

ЛОБИ. Някой световни авторитети в свои публикации, пряко или косвено, подкрепят разработката „Човечеството – закономерности и хипотези“. Ще цитираме някой от тях.

1.             Стивън Хокинг.  Научният и технически прогрес е заплаха за човечеството. 19.01.2016

.

ПОЯСНЕНИЕ

ЛОБИ. Някой световни авторитети в свои публикации, пряко или косвено, подкрепят разработката „Човечеството – закономерности и хипотези“. Ще цитираме някой от тях.

1.      Стивън Хокинг.  Научният и технически прогрес е заплаха за човечеството. 19.01.2016;

2.      Клаус Шваб. Новите технологии може да ”роботизират“ човечеството. (Президентът на Световния икономически форум в Давос, Клаус Шваб смята, че само след 4 години роботите ще вземат работата на 7 милиона души). 20.01.2016;

3.      Робин Хенсън. Теория на Големия филтър. (Теорията на Големия филтър предполага, че всички развити цивилизации в крайна сметка унищожават сами себе си. Идеята на Големия филтър е издигната през 1998 година от Робин Хенсън).(Благодарност към Антония Михайлова. 22.1.1915);

4.      Папа Франциск. Интернет е Божествен дар (функция, б. а.). (Съобщение на агенция Ройтерс за разговора на Папа Франциск с шефа на компанията „Епъл“ Тим Кук.), 2016.

 5.     Пиер Теяр дьо Шарден. Човешкият феномен (Le Phénomène humain, Р. 1955), (Човек в развитието си може да стигне до Бог), (Благодарност към Тома Томов).

ПОНЯТИЯ. Понятия, въведени за първи път чрез настоящия материал: Filipi, Filipis, Fil, Синтезаторът, Божествена функция, Квазибожествена функция, Революционен излишък, , Агресивно развитие, Агресивна сигурност и други.

ЗАКОНИТЕ: Законите са закони. Но е възможно да съществува и „Емоционално тълкуване“ на законите. Например: Две и две е четири – това е закон. Емоционалното отношение към този закон е: Две и две е пет, когато се отнася за Кредит и две и две е три, когато се отнася за Дебит.

 БЛАГОДАРНОСТИ. Благодарности към всички, които представиха своите критични бележки към настоящия материал. Персонални благодарности за препоръки към Велина Маринчева, проф. д-р Иван Канев, проф. д-р Тодор Пройчев, Павел Петров, инж. Петър Стаматов, Георги Георгиев, инж. Георги Ганчев, както и благодарности за мотивации към Тома Томов, Константин Чакъров,доцент д-р Иво Христов, доцент д-р Валентин Вацев, Стойчо Керев, проф. д-р Лъчезар Филипов, Стефан Софиянски и следващи.

КОМУНИКАЦИИ. За комуникации моля използвайте [email protected] .

Благодарим Ви.

Prof. Nikola Charakchiev, Ph. D.  Bulgarian Professional Genealogist
—————————————————————————–
* Материалът се публикува за първи път със специалното разрешение на автора. Файл с превод на материала на английски език може да изтеглите от тук – InEnglish
.

3 коментара »

 • Alex Lazov said:

  Браво г-н Чаръкчиев.Както винаги точно в целта.Alex.

 • mfa said:

  Интересно четиво. Също като това:
  http://a-specto.bg/prozorecat-na-overton/

 • Anna Ruseva said:

  mfa,не мисля че има нещо общо, освен ако не си чел/а и двете статии.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.