Home » Авторски страници, българи зад граница

Отговори от Министерски съвет на питания за ДАБЧ

2015.04.20 Няма коментари
Spread the love

Отговор от Администрацията на Министерски съвет на искане за достъп до обществена информация, изпратено на 30 март т.г. от Петър Стаматов, главен редактор на Eurochicago.com, до вицепремиера, отговарящ за българите в чужбина, Меглена Кунева. Отговорът е подписан от Ралица Туширова, държавен експерт в дирекция “Правителствена информационна служба”.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
2015 г.

ДО Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТАМАТОВ,

СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАМАТОВ, УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЙКОВ,

Приложено, изпращам ви решение по постъпило ваше заявление по Закона за достъп до обществена информация с вх. №03.07-86/31.03.2015 г.

ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВИТЕЛСТВЕНА
ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА”:

Ралица Тоширова
(лице, упълномощено по ЗДОИ със Заповед №В-110/18.11.2013 г.)
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

Kuneva002

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Днес, 15.04.2015 г., на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) взех следното

Р Е Ш Е Н И Е

ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация с в х . №03.07-86/31.03.2015
от Петър Димитров Стаматов и Стефан Димитров Стойков, гр. София, ул. „Сердика” №18, ет. 1.
С подаденото заявление по реда на ЗДОИ е отправено искане за предоставяне на информация относно процедурата за избор на председател на Държавната агенция за българите в чужбина.

След като разгледа заявлението, от фактическа страна беше установено следното:

1. По смисъла на ЗДОИ обществена е информацията, свързана с обществения живот в България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Законът за обществена информация се прилага от съответния държавен орган по отношение на обществена информация, създадена и съхранена от него (чл. 3) и обективирана върху материален носител (чл. 2). Обществената информация е официална (съдържа се в актовете на държавните органи) и служебна (която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации). ЗДОИ не се прилага по отношение изказването на предположения, коментари, становища и т. н., което не попада в определението на обществена информация.

В този смисъл не представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ въпрос като „Можете ли да посочите срок кога най-после ще бъде сформиран този държавен орган, който е предвиден да бъде създаден с акт на Министерския съвет и да работи до избирането на Национален съвет на българите извън страната” или „Ще настъпи ли промяна в компетенциите и правомощията на ДАБЧ – какви ще бъдат следващите стъпки по изпълнение на Стратегията и сроковете, които Вие като вицепремиер сте предвидили за тях”. Такава информация по реда на ЗДОИ не е дължима.

2. Съгласно Закона за администрацията държавна агенция се създава с постановление на Министерския съвет, а нейният председател се определя с решение на Министерския съвет. Изискванията към органите на изпълнителната власт (какъвто е и председателят на държавна агенция) са посочени в чл. 19, ал. 5-6 от Закона за администрацията. Председателят на държавна агенция като орган на изпълнителната власт не е конкурсна длъжност, както и не съществуват законови изисквания за участие на гражданското общество в процедурата по избора му.
В конкретния случай – относно председателя на ДАБЧ, със заповед №Р- 250/12.12.2014 г. на заместник министър-председателя по европейските политики и институционалните въпроси е обявена процедура не за избор на председател на ДАБЧ, което би било закононарушение, а за публично изслушване на кандидатите за председател на ДАБЧ. Неговата цел е да се гарантира, че новият председател на ДАБЧ има необходимите квалификации да заеме поста и е представил е концепция за развитие на агенцията. Цитираната заповед е публикувана в интернет страницата на Министерския съвет (http://wvvw.government.bg/fce/001/0191/files/1612_zapovcd.pdQ.

Поради това и на основание чл. 28, ал. 2 ЗДОИ,

РЕ Ш И Х :

1. Предоставям пълен достъп до исканата информация с т. 1 от заявлението – копията от официалната кореспонденция между заместник министър-председателя по европейските политики и институционалните въпроси и отделните министерства и ведомства във връзка със сформиране на комисията по изслушванията и от протоколите от заседанията на комисията са неразделна част от това решение. Документите се предоставят при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

2. Предоставям пълен достъп до исканата информация с т. 2 от заявлението – в интернет страницата на ДАБЧ бяха публикувани концепциите на деветимата кандидати за председател на ДАБЧ (http://wwvv.aba.government.bg/?show=38&nid=1624). Създадена беше електронна поща [email protected], на която гражданите и неправителствените организации да поставят своите въпроси към кандидатите и да коментират концепциите им. Коментари и въпроси отправиха 18 лица – както граждани, така и организации. Те поставиха общо 59 въпроса. Въпросите на гражданите и неправителствените организации са обобщени на специално заседание на комисията и са добавени към останалите въпроси, зададени на кандидатите. Информацията се съдържа в Протокол №2 на комисията. Публикувана е и стенограма от изслушването (http://wwvv.aba.government.bg/?show=38&nid=1629).

3. Предоставям пълен достъп до исканата информация с т. 3 от заявлението – със Заповед №Н-1259/2013 на министър-председателя е утвърден Правилник за организацията на документооборота в администрацията на Министерския съвет. Според него писмата, които пристигат по куриер или като пощенска пратка до Министерския съвет (1594 София, бул. „Дондуков” №1), независимо до кой вицепремиер, се завеждат официално в регистъра на деловодството на Министерския съвет. Регистрацията, отчетът и движението на документите се извършват централизирано от деловодството за всички подлежащи на регистриране входящи, изходящи и вътрешни документи в администрацията на Министерския съвет. Писма могат да се изпращат също на електронна поща [email protected] За да стигне едно писмо до вицепремиер, е достатъчно то да бъде изпратено и правилно адресирано.

4. Оставям без разглеждане искането за достъп до информация по т. 4 и т. 5 от заявлението на основание чл. 2, чл. 3, чл. 10 и чл. 11 ЗДОИ, тъй като не представлява обществена информация според определението на ЗДОИ. С т. 4 и т. 5 от заявлението се искат коментари и предположения, а не обективирана върху материален носител създадена и съхранена от администрацията на Министерския съвет информация.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно!гроцесуалния кодекс пред Административен съд – София-град в 14-дневен срок от получаването му.

Настоящото решение се изпраща на заявителите по предпочетения от тях начин – по електронна поща, посочена в заявлението и писмото към него.

ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВИТЕЛСТВЕНА
ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА”:

РАЛИЦА ТОШИРОВА

(лице, упълномощено по ЗДОИ със Заповед NsB-110/18.11.2013 г.)

 

Още документи може да получите при поискване в редакцията. /???/
============================================

Untitled7

ПРОТОКОЛ № 1/27.01.2015 г.

от заседание на комисията за публично изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ)

Днес, 27.01.2015 г., от 10:00 часа се проведе заседание на комисията за публично изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) по процедура, открита със Заповед № Р – 250 от 12 декември 2014-г. на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
Съгласно Заповед № Р – 21 от 26 януари 2015 г. на заместник министър- председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси комисията е в състав:

Катя Матева – директор на дирещия „Българско гражданство” на Министерството на правосъдието

Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и регионално сътрудничество” в дирекция „Международно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи

Надя Кръстева – началник на отдел „ Международни хуманитарни организации” в дирекция „Права на човека ” на Министерството на външните работи

Катя Славчева -началник на отдел „ Човешки ресурси” в Министерски съвет

Мария Казанджиева – правен съветник в дирекция „Правна” в Министерски съвет

Заседанието на комисията протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на председател на комисията
2. Приемане на Правила за публично изслушване на кандидатите за председател на ДАБЧ
3. Определяне на дата на публичното изслушване на кандидатите
4. Получаване на заявленията и документите към тях от кандидатите, които отговарят на изискванията за участие в публичното изслушване.
5. Насрочване на следващо заседание

След приемане на дневния ред комисията взе следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

Комисията счита, че предвид липсата на разпореждания в горепосочените заповеди за определяне на председател на комисията, с оглед на малкия брой членове на комисията, както и с оглед на липсата на самостоятелни функции на такава фигура, не е необходимо определянето на председател на комисията. Комисията прие, че протоколите от заседанията ще бъдат подписвани от всички членове.
Поради това, след проведено обсъждане, комисията не взема решение по т. 1 от дневния ред.

По т. 2 от дневния ред:

Комисията приема Правила за публично изслушване на кандидатите за председател на ДАБЧ, които се прилагат като Приложение 1 към настоящия протокол от заседанието.

По т. 3 от дневния ред:

Съгласно приетите от комисията по т. 2 от дневния ред Правила за публично изслушване на кандидатите, изслушването ще се проведе на 09.02.2015 г. от 10 часа, като поредността на кандидатите ще се определи чрез жребий, проведен в деня на изслушването.

По т. 4 от дневния ред:

На всеки член от комисията бе предоставен комплект от подадените в срок заявления на кандидатите, както следва:

1. Борис Борисов
2. Димитър Владимиров
3. Райна Манджукова
4. Ангел Маринков
5. Виктория Маркова
6. Кирил Радев
7. Спас Ташев
8. Гентиян Пируши
9. Петър Пунчев

По т. 5 от дневния ред:

На 6 февруари от 10 часа Комисията ще проведе заседание за обсъждане на постъпилите въпроси по реда на чл. 5 от Правилата за публично изслушване на кандидатите за председател на ДАБЧ и за подбор на тази основа на въпросите, които да бъдат поставени на кандидатите по време на изслушването.

Катя Матева – директор на дирекция „Българско гражданство” на Министерството на правосъдието

Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и регионално сътрудничество” в дирекция „Международно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи

Надя Кръстева – началник на отдел „Международни хуманитарни организации” в дирекция „Права на човека” на Министерството на външните работи

Катя Славчева – началник на отдел „ Човешки ресурси” в Министерския съвет

Мария Казанджиева – правен съветник в дирекция „Правна” в Министерския съвет

—————————————

.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Чл. 1. Тези правила уреждат процедурата за публично изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), открита със Заповед № Р – 250 от 12 декември 2014 г. на заместник министър- председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.

Чл, 2. Кандидатите за председател на ДАБЧ се изслушват от комисията, определена със Заповед № Р – 21 от 26 януари 2015 г. на заместник министър- председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.

Чл. 3. (1) Изслушването се провежда на 09.02.2015 г. от 10 часа.
(2) Съобщение за датата на изслушването се поставя на интернет страницата на ДАБЧ и се изпраща на електронната поща, посочена от кандидатите в заявлението за кандидатстване, на 27.01.2015 г.

Чл. 4. Представените от кандидатите за председател концепции за развитие на дейността на Агенцията се публикуват.на интернет страницата на ДАБЧ на 27.01.2015 г., като се осигурява възможност за изразяване на коментари и мнения по тях.

Чл. 5. В срок до 04.02.2015 г. всички заинтересовани лица, в това число организации на българите в. чужбина, могат да изпратят въпроси, които да бъдат зададени на кандидатите при изслушването им. Обявление за това се поставя на интернет страницата на ДАБЧ до 28.01.2015 г.

Чл. 6. (Г) Изслушването на кандидатите е по ред, определен по жребий, проведен в деня на изслушването в присъствието на явилите се на изслушването кандидати.
(2) Кандидатите се изслушват поотделно.
(3) Всеки кандидат се изслушва в рамките на до 30 минути.
(4) Изслушването започва с представяне на концепцията за развитие на дейността на Агенцията от кандидата в рамките на до 10 минути.
(5) Комисията задава на всеки от кандидатите едни и същи предварително определени въпроси, включително въз основа на въпросите, постъпили по реда на чл. 5.

Чл. 7. За изслушването се съставя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на ДАБЧ в срок до 3 дни след провеждането на изслушването.

Чл. 8. (1) В срок до 10 дни след изслушването комисията представя на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси доклад за резултатите от изслушването и цялостното представяне на кандидатите.
(2) Докладът се подписва от всички членове на комисията.
(3) В случай, че член на комисията не е съгласен с констатация в доклада, това се отразява като особено мнение.

Чл. 9. За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

Членове на комисията

Настоящите правила се приемат на основание т. 4 от Заповед № Р – 250 от 12 декември 2014

Катя Матева – директор на дирекция „Българско гражданство”, Министерство на правосъдието

Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и регионално сътрудничество”, дирекция „Международно сътрудничество”, Министерство на вътрешните работи

Надя Кръстева – началник на отдел „Международни хуманитарни организации”, дирекция „Права на човека”, Министерство на външните работи

Катя Славчева – началник на отдел „ Човешки ресурси “, Министерски съвет

Мария Казанджиева – правен съветник, дирекция „Правна”, Министерски съвет

====================================================

Untitled777

ПРОТОКОЛ № 2/06.02.2015 г.

от заседание на комисията за публично изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ)

Днес, 06.02.2015 г., от 10:00 часа се проведе заседание на комисията за публично изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) по процедура, открита със Заповед № Р – 250 от 12 декември 2014 г. на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
Съгласно Заповед № Р – 21 от 26 януари 2015 г. на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси комисията е в състав:

Катя Матева – директор на дирекция „ Българско гражданство” на Министерството на правосъдието

Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и регионално сътрудничество ” в дирекция „ Международно сътрудничество ” на Министерството на вътрешните работи

Надя Кръстева – началник на отдел „Международни хуманитарни организации” в дирекция „Права на човека ” на Министерството на външните работи

Катя Славчева – началник на отдел „ Човешки ресурси ” в Министерски съвет Мария Казанджиева – правен съветник в дирекция „Правна” в Министерски съвет

Заседанието на комисията протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и обсъждане на постъпилите от заинтересовани лица към кандидатите при изслушването и определяне на въпроси, които ще бъдат зададени на кандидатите;

2. Насрочване на следващо заседание;

След приемане на дневния ред комисията взе следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

Комисията разгледа постъпилите общо 59 въпроса от заинтересовани лица към кандидатите при изслушването и въз основа на тях формулира следните въпроси, които да бъдат зададени на всеки от кандидатите съгласно чл. 6, ал. 5 от Правилата за публично изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина:

1. Какви са мотивите Ви да се кандидатирате за председател на ДАБЧ? Какви ще са първите три стъпки, ако бъдете избран за председател?
2. Смятате ли, че създаването на Многомандатен избирателен район – Чужбина ще повлияе положително на държавната политика за българите в чужбина?
3. На какви характеристики/критерии трябва да отговарят лицата от български произход, за да получат удостоверения за произход? Има ли необходимост от законодателни промени и какви?
4. Считате ли, че административният капацитет и заложеният бюджет на ДАБЧ са достатъчни за осъществяването на идеите ви и концепцията ви за развитие на агенцията. Имате ли конкретни предложения? С огледа капацитета на ДАБЧ, какъв брой преписки за български произход годишно считате, че агенцията може да разглежда?
5. Смятате ли, че за нуждите на ДАБЧ следва да бъде изготвена обективна демографска статистика за всички български общности по света? Как ще стане това и кой ще актуализира тази статистика?
6. Предвид ситуацията в Украйна, каква подкрепа трябва ДАБЧ да окаже за проблемите на етническите българи там?

По т. 2 от дневния ред:

На 09 февруари 2015 г. от 10:00 часа в сградата на Министерския съвет, Комисията ще проведе публичното изслушване на кандидатите, съгласно чл. 6 и сл. от Правилата за публично изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина

Заседанието приключи в 13:35 ч.

Катя Матева – директор на дирекция ,,Българско гражданство ” на Министерството на правосъдието

Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и регионално сътрудничество” в дирекция „Международно сътрудничество ” на Министерството на вътрешните работи

Надя Кръстева – началник на отдел „Международни хуманитарни организации” в дирекция „Права на човека” на Министерството на външните работи

Катя Славчева – началник на отдел „Човешки ресурси” в Министерския съвет

Мария Казанджиева – правен съветник в дирекция „Правна” в Министерския съвет

==========================-==============

.

Оригинали на получените документи:

– Писмо на Администрацията на МС до Меглена Кунева, 20.01.2015 г. – 20150414134310900

– Протокол № 1 от 27.01.2015 г. от заседание на комисията за публично изслушване на кандидатите за председател на ДАБЧ – 20150414132943308

– Протокол на № 2 от 6.02.2015 г. от заседание на същата комисия – 20150414132246785

– Протокол № 3 от 9.02.2015 г. от заседание на същата комисия – 20150414132458579

– Писмо на вицепремиера Меглена Кунева до външния министър, вътрешния министър, министъра на правосъдието и началници на отдели в МС, 19.01.2015 г. – 20150414135300812

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.