Home » Избрано

ПРЕДСТАВЯНЕ НА “СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

2011.06.08 Няма коментари
Spread the love

Проблемите на най-големия курортен комплекс в страната – Слънчев бряг са особено актуални, с оглед настъпването на новия летен сезон. Поради липсата на информация, се пораждат много неясноти и оттам недобро запознаване на общественото мнение с функцията на държаваното дружество “Слънчев бряг” АД, менажиращо комплекса. За да преодолеем всички въпросителни, касаещи неговата дейност и ангажименти, изпращаме в резюме предстявяне на дружеството, от името на Борда на директорите. Моля да се запознаете с текста и да го оповестите до българската общественост, както и да го имате предвид при отразяване на събития относно курорта. Надяваме се, с това прескомюнике да пресечем опитите за манипулации, по отношение на “Слънчев бряг” АД.

Имидж Едвъртайзинг


„Слънчев бряг” АД е собственик на материално-техничиска база, разположена в к.к. Слънчев бряг – изток. Същата включва земя, сгради, алеи, тротоари, водопроводни съоръжения, техника и апаратура и други с балансова стойност към 31 март 2011 год. в размер на 55,451 хил. лв.

Пазарната оценка на тези активи възлиза на стойност над 110 мил. лв., което показва, че ръководството на Дружеството управлява една значима инфраструктура, чиито усилия са насочени към поддържане, рехабилитация и обновяване на съществуващата , с цел извоюване на лидерска позиция като курортен комплекс на територията на страната и дестинация с по-висок клас на националния и чуждестранен пазар, като качество и добавена стойност.

Освен подобряване външния облик на съществуващата инфраструктурата, Дружеството се е насочило и към оптимизиране на разходите свързани с поддържането и рехабилитацията на същата. В тази връзка Слънчев бряг АД пристъпи към анулиране на действащи към 2010 година договори, чието изпълнение оказваше негативно влияние върху финансовите им интереси.

Друг съществен фактор, който оказва положителен ефект, както върху подобряване външния облик, така и върху оптимизиране на разходите по изгражденето на инфраструктурата в к. к. Слънчев бряг – зона изток, е привличането на инвеститори, участващи активно в поддръжката на същата. Тези инвеститори са ползватели на инфраструктурата и имат изградени хотели, и дуги активи на територията й и това им дава стимул да извършват качествени и ефективни подобрения с цел постигане на европейско качество на обслужването в к. к. Слънчев бряг – изток.

През 2011 год. Слънчев бряг АД е насочило своите усилия към постигане на договорни споразумения с ползвателите на инфраструктурата въз основа на които обхваща цялата собственост, с цел събиране не само на такса за ползване на инфраструктура, а и отдаване под наем на по-голямата част от недвижимите им активи. Това ще се отрази благоприятно и върху държавната хазна, тъй като 50 % от приходите от наеми съответстващи на процентното държавно участие, кето е 75% в Дружеството ще се отчисляват в приход на бюджета.

Слънчев бряг АД изготви специална схема за оптимизиране на временните търговски обекти и алейната търговия в комплекса. Схемата е проектирана така, че да не се нарушава свободното придвижване на пешеходците и туристите по алейната мрежа, както и да се премахнат увеличаващите се непрекъснато незаконни временни обекти. Според изготвената схема, търговските обекти, трябва да бъдат настанени в красиви, еднотипни павилиони, построени на модулен принцип, а не както досега – хаотично и свързани един до друг, в безкрайни плътни стени. Подобно разположение, би осигурило нужната гледка и достъп на туристите до плажната ивица и морето и би премахнало грозния пейзаж, който сега превръща най-атрактивните крайбрежни алеи в кичозни бит-пазари, тип „капълъ чаршия”. Освен привлекателния имидж за комплекса, като цяло, новата схема и новите модулни павилиони ще осигуряват нужната безопасност за търговците и техните клиенти. Схемата и проектът са съгласувани с МРРБ и утвърдени от Министър Плевнелиев, като са получили и одобрение от болшинството хотелиери и ресторантьори в комплекса.

През тази година, въпреки тежкото финансово състояние в страната и в условията на световна икономическа криза, ръководството на Дружеството направи всичко възможно за поддръжка и възстановяване на собствената си база – тротоари, улици, алеи, парково осветление, съоръжения с които се осъществява контрол на достъпа, водопроводи и други.

На територията на к. к. Слънчев бряг – изток има три изградени водопроводни мрежи – собственост на Дружеството – ВиК мрежа за питейна вода, ВиК за промишлена вода и канализационна мрежа.

Тъй като към момента Слънчев бряг АД не притежава лиценз за оператор за продажба на питейна вода, ВИК Бургас, изцяло експлоатира същата, като това от своя страна ще носи приходи за в бъдеще на собственика й – Слънчев бряг АД

Кам момента Слънчев бряг АД е направил една сериозна инвестиция по отношение на изграждането и внедряването в експлоатация на дъждовно-канализационната мрежа за която са инвестирани над 12 мил. лв. Голяма част от средствата които Дружеството изразходва за поддръжка и рехабилитация на съществуващата инфраструктура е свързано с въвеждането в експлоатация на същата.

Дружеството експлоатира собствената си водопроводна мрежа за промишлена вода, като това съответно й осигурява допълнителни приходи от абонатите намиращи се на територията на комплекса.

Във връзка с настъпващия туристически сезон – 2011г., Слънчев бряг АД предприе действия за рехабилитация и възстановяване на централен мостик , чийто разходи възлизат на 350 хил. лв.

Мостикът е едно от най-любимите места за разходки на туристите които посещават курорта. Освен със своята емблиматичност за Слънчев бряг, същият е предпоставка и за възстановяване на един от основнити поминаците на населението от гр. Несебър. Привеждането му в експлоатация през месец юни ще носи също така и приходи за Дружеството, тъй като всеки който ще има право да ползва базата на мостика ще заплаща съответната такса.

През тази година, Слънчев бряг АД се подготвя за финансиране на един нов проект, свързан с възстановяването на съществуващото цветопроизводно стопанство.

Идеята на ръководството е, съществуващата към момента сграда, да бъде превърната в модерна и съвременна база за отглеждане и съхранение на декоративни растения – рязан цвят за аранжировки, разсади за оцветяване на външни площи и още много други подобни.

След пълното й възстановяване, закритите оранжерийни съоръжения ще могат да се ползват и за съхранение на преносимите растения, собственост на хотелиерите и ресторантьорите от комплекса и от близконаходящите други подобни.

С осъществяването на този проект, Ръководството на Слънчев бряг АД ще реализира отново приходи от таксите и наемите които следва да получава от съхранението на преносимите растения и в същото време ще ограничи и сведе до минимум разходите които извършва към момента, свързани с озеленяването и поддръжката на тротоари, улици и алеи – собственост на Дружеството.

В началото на 2010 година, Слънчев бряг АД завърши изграждането на собствена фотоволтаична централа в комплекса, която беше въведена в експлоатация през месец февруари 2010 г. Електрическата енергия, която дружеството произвежда, се изкупува от EVN България, като за периода февруари – декември 2010 година произведе и реализира 114 хил.kw h на обща стойност без ДДС 86 хил. лв.

През последните няколко години на територията на к. к. Слънчев бряг – изток са изградени няколко високотехнологични системи, като всичките са с оптична свързаност и висок процент на надежност и стабилност. С това ръководството на Дружеството осигурява по-голяма сигурност и спокойствие както на туристите посещаващи комплекса, така също и на всички собственици, наематели и търговци извършващи дейност. Не на последно място тези системи подпомагат работата на контролните органи и полицията.

Горе описаните системи включват денощен видео контрол и запис от повечето възлови точки и кръстовища в комплекса, контролно пропусквателни пунктове и контрол на преминаването.

Въз основа на изградената оптична инфраструктура от страна на Слънчев бряг АД се осигурява възможнстта на всички собственици с прилежащи обекти на терията на комплекса да получават сигурни и качествени комуникационни услуги.

Дружеството е насочило своите усилия за в бъдеще към изграждане на бежична интернет връзка на територията на к.к. Слънчев бряг – изток, като същата ще бъде достъпна до всички туристи посещаващи комплекса.

На територията на к. к. Слънчев бряг – зона изток през 2011 година е приета нова транспортна схема, която да осигурява нормално и спокойно движение на автомобилите и туристите в комплекса.

Съгласно Закона за движение по пътищата се обособиха над 700 парко места за SMS паркиране. Установиха се 130 места за местостоянки, които ще се използват от водачите на таксиметрови автомобили. Всеки един таксиметров водач има отличителен стикер на автомобила и фланелка с логото на Дружеството.

Обособиха се три паркинга, като два от тях „Емона” и „Фрегата” с по 30 паркоместа и паркинг „Арда” със 100 паркоместа. На територията на к. к. Слънчев бряг – зона изток се откриват и контролни пунктове, които ще бъдат осем на брой с цел контролиране на достъпа на таксиметрови превозвачи, доставчици на стоки и услуги и криминално проявени лица. Достъпът на всички гости на комплекса е напълно свободен.

Фиксирани са часове за фирмите извършващи дейности свързани със зареждане на търговските обекти, като същите могат да упражняват своите права от 10.00 часа до 16.00 часа и от 01.00 часа до 6.00 часа.

Отново с цел да не се нарушава реда, спокойствието и сигурността на туристите, Слънчев бряг АД, срещу определено минимално възнаграждение дава право на туроператорски фирми да организират туристическо мероприятие „BAR CRAWL” по предварително определен маршрут, часове и брой туристи.

Максималния брой участници в тези мероприетия е 195 . Ако бройката бъде превишена, следва да се формират по-малки на брой групи. Сборнят пункт за началото задължително следва да бъде в закрито заведение, като групата следва да е влязла в последното по ред заведение до 00.00 часа.

Прилагайки стриктно всички посочени мерки от страна на ръководството на Дружеството ще се осигури сигурност и спокойно присъствие на всички пребиваващи на територията на комплекса Слънчев бряг – изток.

Ръководството на Слънчев бряг АД изработи специално предложение за законодателни промени, отнасящи се до развитието на туристическите комплекси в Р.България. Предложението предвижда създаването на нова териториално-устройствена единица „курортен комплекс” /КК/, като вид селищно образувание. Това ще уреди сериозните проблеми, свързани със стопанисването и поддръжката на инфраструктурата, дължимите данъци и такси, вътрешния ред и сигурност и ще спомогне за лесното и бързо премахване на незаконните обекти и незаконното строителство на територията на курортните комплекси. Подобна законодателна инициатива би била изцяло в интерес както на държавата, а също на бизнеса, туристите и гостите на курортните комплекси. Уреждането на специален устройствен статут на КК би решило ефективно дългогодишни проблеми, натрупващи лош имидж за България, като туристическа дестинация.

“Слънчев бряг” АД
Е-mail: [email protected]


View Larger Map

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.