Home » Е-Списание

ПЕТИЦИЯ

2010.08.30 Един коментар

Да си възвърнем нашите църкви в САЩ. Те са наследство от дедите ни!/ We have the moral right to have our Bulgarian Churches back.

*THE TEXT IN ENGLISH FOLLOWS AFTER THE BULGARIAN*

ПЕТИЦИЯ

ОТ: ПРАВОСЛАВНИ БЪЛГАРИ И МАКЕДОНЦИ С БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ
ОТ БЪЛГАРИЯ, МАКЕДОНИЯ, САЩ, КАНАДА И СВЕТА

ДО: СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
КОПИЕ: ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВСИЧКИ ПОМЕСТНИ ПРАВОСЛАВНИ ЦЪРКВИ

С ИСКАНЕ:
ЦЪРКВИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕПАРХИЯ КЪМ ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА В АМЕРИКА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ВЪРНАТ В ЛОНОТО НА СВОЯТА ИСКОННА БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

• Първите български черковни общини и черкви в САЩ датират от 1907 г.
• Първите български свещеници пристигат през 1909 г.
• Първият български епископ – Андрей Велички, пристига през 1937 г
• Българската епархия е регистрирана съгласно изискванията на законите в САЩ през 1948 г. За епархийски архиерей е избран епископ Андрей.

Част от църквите от епархията се отделят от епископ Андрей в самостоятелна епархия през 1963. За епископ е избран архимандрит Кирил Йончев. Отделянето се обяснява с желанието църквите да бъдат запазени от комунистическо влияние. В приетия Устав на Епархията (1964 г.) е записано, че:

– Епархията е „неразделна част от духовната цялост на Българската Православна Църква” (БПЦ)
– „(…) докато Светият Синод е под контрола на комунистическото правителство, Епархията не ще приема административни нареждания и разпоредби от там”
– „ изграждането, съществуването и запазването на църквите” към Епархията „в голяма част се дължи на българи от Македония”
– „да си служи в църковното богослужение на църковнославянски [старобългарски], български и английски езици, да поддържа български училища за изучаване на български език, запазване народното минало, традиции и култура на нашия народ”
– „кандидатите за епархийски архиереи трябва да бъдат българи по народност или американци от български произход”
– посочените по-горе положения „от този Епархийски Устав остават непроменливи завинаги”

Създадената от руски емигратни в САЩ руска гръко-католическа църква, получава през 1970 г. томос Московската патриаршия, с който Руската църква дава статут на самостоятелна църковна юрисдикция. Скоро след това руската гръко-католическа църква променя името си на Православна църква в Америка (Orthodox Church in America – ОСА). Някои от църквите, най-вече от страните от Източна Европа, признават автокефалността (независимостта) на ОСА. Повечето обаче не признават автокефалността и до днес. Те приемат ОСА като дъщерна църква на Руската православна църква.

През 1976 г. Епископ Кирил присъединява епархията към Православната църква в Америка (ОСА). В подписания договор за присъединяване е записано, че „ОСА приема и е съгласна, че Епархията ще се управлява като отделна административна единица в съгласие с нейния собствен Устав обичаи и традиции”.

България е демократична държава от 1989 г. Българската православна църква не е зависима от никакви политически партии, още по-малко от комунизма. Мотивите за създаването на Българската епархия отделно от БПЦ, макар неуместни и тогава, вече не са налице.

През 1991 г. Епископ Кирил изпраща до Светия синод на БПЦ писмо, с което се покайва за проведения разкол и смирено проси опрощение. Опрощение е дадено с очакването той да се върне заедно с църквите към майката Църква. До края на живота си той не стори това. Епископ Кирил почина на 17 Юни 2007 г.

Днес в църквите от Българската епархия към ОСА повече от 80% от свещениците не са българи. Не е българин и митрополитът. В тези църкви не се споменават имената на българските светии, не се споменава добруването на целокупния български народ, не се чествуват българските национални и църковни празници, обичаи и традиции. Няма българско училище. Нарушени са основните изисквания, заложени в Устава – завещание към поколенията – да се съхрани тяхният български етнически характер и българската им принадлежност завинаги, докато свят светува.

С тази ПЕТИЦИЯ, ние православни българи и македонци с българско самосъзнание, живеещи по широкия свят и всички хора, за които завещанието е свято, се обръщаме с молба към Светия синод на Българската православна църква да вземе незабавни мерки, включително да отхвърли даденото признание за автокефалност на ОСА и да настоява тя да върне Българската епархия и принадлежащите ѝ църкви към майката – Българската православна църква. Да имаме църквите си обратно и да искаме да запазим техния български национален характер, е наше историческо право и задължение.

От името на:
1. Българска академия на науките – Институт по история
2. Съюз на учените в България
3. “Исторически архив” – орган на Съюза на учените в България
4. Академик дин Георги Марков
5. Д-р Георги Иванов – Чикаго
6. Тася Тасова – Представител на българската общност в Сидни, Австралия
7. Д-р Джордж Младенофф – Унивърсити ъв Торонто
8. Д-р Ивоил Куцаров – Университет на Киото ,Япония
9. Д-р Георги Генов- н.с.Іст.в БАН и главен редактор на “Исторически архив ”
10. проф.Нина Дюлгерова – председател на секция “История ” при Съюза на учените в България
11. Доц.Ленко Русанов – председател на Републиканската партия в България (колективен член на Синята коалиция )
12. проф.д-р Гражина Шват, директор на Института по славистика при Полската академия на науките, за Полската Православна Църква
13. проф.д-р Ян Рихлих, Институт за чешка история при Карловия университет в Прага, за Чешката Православна църква
14. Младен Сърбиновски – писател журналист от Р. Македония
15. проф.д-р Овез Гундогдиев, зам. дир. на Института по археология и етнография при академия на науките на Туркменистан, за Туркменистанската православна общност
16. проф. дин Михаил Станчев, Харковски университет – Украйна, за Украинската православна църква
17. Д-р Айгерин Шилибекова – Евразийски университет, Астана – Казахстан, за казахската православна общност
18. Д-р Стелу Щербан, Институт за проучване на Югоизточна Европа, Букурещ,Румъния, в защита на РУМЪНСКИЯ ДИОЦЕЗ НА АМЕРИКАНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
19. Владимир Тренев, журналист – Р. Македония
20. Доц Петко Христов – първи зам.главен ред.на “Исторически архив”
21. Доц.д-р Лъчезар Стоянов – НБУ
22. Доц.д-р Веселин Ангелов
23. н.с д-р Румяна Първанова – БАН
24. Арманд Басмаджан, в защита на Арменския диоцез на АПЦ

Линк на петициятаhttp://bgpetition.com/our_Bulgarian_-churches_back/index.html


=========================

PETITION

FROM: ORTHODOX BULGARIANS AND MACEDONIANS WITH BULGARIAN SELF-CONSCIOUSNESS, WHO
LEAVE IN BULGARIA, MACEDONIA, USA, CANADA AND WORLDWIDE

TO: ТHE HOLY SYNOD OF THE BULGARIAN ORTHODOX CHURCH (BOC)
COPY: THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND ALL ORTHODOX CHURCHES

REQUESTING:
THE RETURN OF ALL CHURCHES FROM THE BULGARIAN DIOCESE
CURRENTLY UNDER THE ORTHODOX CHURCH IN AMERICA (OCA)
TO THEIR MOTHER CHURCH – THE BULGARIAN ORTHODOX CHURCH

BRIEF HISTORY

• The first Bulgarian Church Communities and Churches in the United States date back to 1907
• The first Bulgarian priest arrived in 1909
• The first Bulgarian bishop – Andrey Velichki – arrived in 1937
• As required by law, the Bulgarian Diocese was registered in the U.S. in 1948. Then, Bishop Andrey was elected as diocesan prelate.

Част от църквите от епархията се отделят от епископ Андрей в самостоятелна епархия през 1963. За епископ е избран архимандрит Кирил Йончев. Отделянето се обяснява с желанието църквите да бъдат запазени от комунистическо влияние. В приетия Устав на Епархията (1964 г.) е записано, че:

In 1963 some of the churches separated from Bishop Andrey establishing a second diocese. The reson for sepatation was to safeguard themselves against communist influences. Archimandrite Cyril Yonchev was elected as bishop. The Diocese Statute, approved in 1964, enacts that:

– The Diocese is “an integral part of spiritual integrity of the Bulgarian Orthodox Church”
– “(…) while the Holy Synod is under the control of the Communist government, it will not accept administrative orders and regulations from the Holy Synod”
– “The construction, existence and preservation of the Bulgarian churches is largely due to the Bulgarians from Macedonia”
– “The religious ceremonies to be serviced in Church Slavonic [Old Bulgarian], Bulgarian and English language, to provide for Bulgarian schools, to preserve our national history, traditions and culture”
– “Candidates for diocesan prelate to be of Bulgarians nationality, or Americans of Bulgarian origin”
– The above stipulations “are valid forever”

Founded by Russian immigrants in the US, the Russian Greco-Catholic Church received a tomos from the Orthodox Patriarchate of Moscow in 1970 and obtained autonomy. Soon after this event, the Russian Greco-Catholic Church changed its name to Orthodox Church in America (OCA). Some churches, mostly from the ex-communist countries, recognize this independency. Others, however, do not. To them, OCA is largely dependent on the Russian Orthodox Church.

In 1976, Bishop Cyril and his Diocese joined OCA. A treaty was signed, namely that “OCA accepts and agrees that the Diocese will be managed as a separate administrative unit in accordance with its Statute, own customs and traditions”.

Bulgaria is a democratic country since 1989. The Bulgarian Orthodox Church is no longer dependent on the Communist party. Thus, the reasons for having a second diocese in the US, separate from the Bulgarian Orthodox Church, are irrelevant from today’s point of view- being more than 20 years after the fall of the Berlin wall.

As a penance, Bishop Cyril sent a letter to the Holy Synod of the BOC in 1991, humbly asking for forgiveness. Forgiveness was given and he was expected to return to the mother Church. However, until the end of his life, he failed to do so. Bishop Cyril died in June 17, 2007.

Today, more than 80% of the priests at the churches of the Bulgarian Diocese within OCA are not Bulgarians. The Bishop is not Bulgarian, either. The names of the Bulgarian saints are not mentioned, the Bulgarian national and religious holidays are not celebrated, there are no prayers for the well-being of the Bulgarian community, nor does a Bulgarian school exist. This is a strict violation of the very basics found in the Statute: to pass the Bulgarian cultural and spiritual legacy in the US on to the new generations to come, so as to preserve the ethnic identity and Bulgarian affiliation forever, until the world ends.

With this petition, we, the Orthodox Bulgarians and Macedonians with Bulgarian self-awareness, living around the world as well as all people for whom the will of our ancestors is holy, request from the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church to take immediately steps so that the Orthodox Church in America returns the churches from Bulgarian Diocese to their mother Church – the Bulgarian Orthodox Church. Having these churches back and preserving their Bulgarian character is our historical and moral right and obligation.

Изпратено от Т.Тасова 30.08.10

One Comment »

  • Бай Ганьо said:

    Похвално начинание, на достоини Българи, всички които имаме съвест и достонство да подкрепим тази петиция. Да запазим и съхраним съграденото от нашите деди.Да се отърсим от низши страсти и парични облаги.Да не забравяме какъви завети са ни оставени!!!!!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.