Home » Авторски страници

Психотерапията – новата наука за човека

2020.10.11 Няма коментари
Spread the love

.

ДЕВЕТИЯТ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОТЕРАПИЯ ‘2020-2021 –
НАЧАЛО НА НОВА ЕПОХА В ПСИХОТЕРАПИЯТА

Автор:

Кап. I ранг о.р. проф. д.пс.н. инж. Илия Пеев

Лого на Деветия световен конгрес по психотерапия ‘2020-2021

ХРОНОЛОГИЯ НА СВЕТОВНИТЕ КОНГРЕСИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ РЕТРОСПЕКЦИЯ, ПРОЕКЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

В най-общ план психотерапията (psychotherapia, psychotherapy, гр. psyche – душа и therapea – лечение) се определя като лечение със слово, като комплексен лечебен метод с цел превенция на психичното и менталното здраве и отстраняване на психосоматични заболявания. В литературата съществуват над 400 определения за психотерапия и повече от 500 психотерапевтични направления.

Съгласно установената от Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) модалност, малко над 20 са строго научно обоснованите психотерапевтични методи, което се обяснява с различните парадигми и школи, течения и методи, теоретико-приложни подходи и пр.

Лого на Европейската асоциация по психотерапия

Европейската асоциация по психотерапия (ЕАП) признава следните научно валидни направления на психотерапията:

1) Телесна психотерапия (Телесноориентирана психотерапия)

2) Психотерапия био-синтеза

3) Гещталт терапия

4) Хипнотерапия

5) Интегративна психотерапия

6) Терапия чрез движение (или двигателна терапия)

7) Невролингвистична психотерапия (Невролигвистично програмиране, НЛП)

8) Психоорганическа анализа (ПОА) – възниква в началото на 70-те години на век в Париж, като синтеза на психоанализата, хуманистичната психотерапия и телесната психотерапия. Основател на метода е Пол Бойесен (Paul Boyesen). През 1986 г. се създава Европейска асоциация по психоорганическа анализа – EAPOA (www.eapoa.com).

9) Психоанализа, Психодинамическа/психоаналитическа психотерапия

10) Психосинтеза

11) Психотерапия биоенергетическа анализа

12) Семейна психотерапия, Системна семейна психотерапия

13) Позитивна психотерапия

14) Комуникативна психотерапия

15) Психодрама

16) Клиент-центрирана психотерапия

17) Психотерапия на привързаността

18) Логотерапия

19) Полимодална психотерапия (мултимодален подход)

20) Терапия на реалността

21) Транзакционен анализ

22) Екзистенциална анализа (Екзистенциална психотерапия).

Съвременните психотерапевти работят на три нива: персонално, интерперсонално, културално.

Главната особеност на съвременната психотерапия е взаимното уважение и признаване на представителите на всички нейни направления, открито общуване и взаимодействие между хората и културите, дълбоко в нейните основи е вграден  транскултуралният подход. Развитието на модерната психотерапия има огромен принос за световното движение към съгласие, мир и солидарност.

Поради сложността на човешката природа, ние все още имаме най-малко познание за себе си. В практиката са се утвърдили 8 основни модела за изучаване на човека: биосоциален, психосоматичен, биопсихосоциален, системен, екзистенциален, хуманистичен, религиозен, трансперсонален и интегративен (холистичен).

Психотерапията има дълбоки корени в древността на цивилизацията и е справедливо да твърдим, че психотерапия е имало винаги в разумния живот на човечеството. Тя се развива от незапомнени времена, откакто с помощта на словото един човек успява да измени психическото състояние на друг човек или група хора. Първообразът на психотерапевтите е във вождовете, знахарите, шаманите, медиумите, магьосниците, народните лечители, врачките, баячките, екстрасенсите, ясновидците и феномените, гадателите, пророците, духовниците от различните религии, духовните учители и наставници (гуру), др.

Те са използвали различни ритуали, обреди, магии, заклинания, танци, транс, церемонии, песни, вълшебства и др.

Днес психотерапията е професия и с нея се занимават лекари, психолози, педагози и др., притежаващи съответното образование, опит и квалификация.

Съвременната психотерапия е изключително обширна и многостранна, тя възниква в края на XIX и началото на XX век, и неизменно се свързва с Виена и Зигмунд Фройд. Повече от сто и двадесет години са изминали, откакто „лекуването чрез говорене“ на Зигмунд Фройд промени не само формата, но и съдържанието на нашия свят.

Във Виена, подобно на метафората „Всички пътища водят до Рим”, се пресичат всички известни пътища към човека, които по същество представляват и самата психотерапия. Затова естествено беше да се очаква, че във Виена ще се постави началото на Световните конгреси по психотерапия и че във Виена ще възникнат Световната организация по психотерапия и Световния съвет по психотерапия, че във Виена ще бъде приет и първият Закон по психотерапия.

Световните конгреси по психотерапия (World Congress for Psychotherapy, WCP) се утвърдиха като уникално събитие от планетарен мащаб в областта на психологията и психотерапията. От петте континента се събират хиляди учени и специалисти от практиката, които обменят опит и идеи, изнасят стотици доклади, оценяват ефективността на психотерапията и чертаят нейните перспективи.

Хронология на Световните конгреси по психотерапия:

Виена – 1996 г., 1999 г., 2002 г., Буенос Айрес – 2005 г., Пекин 2008 г., Сидней – 2011 г., Дърбан – 2014 г., Париж – 2017 г., Москва – 2020-2021 г.

Първите три световни конгреса по психотерапия се проведоха във Виена и това не е случайно – съвременната психотерапия води началото си именно от австрийската столица. След трите Виенски конгреса по психотерапия се възприе практиката на всеки три години конгресите да се провеждат в различни държави.

  1. I. Първият световен конгрес по психотерапия се проведе във Виена от 30 юни до 4 юли 1996 г. Подготовката на конгреса продължи много години. Участваха над 4 000 психотерапевти от 73 страни от всички континенти.

Бяха представени над 1 500 доклада, реферати, семинари и работни срещи, в рамките на 77 секции, представящи различните направления на психотерапията.

На конгреса присъстваха шамани от Азия, Африка, Латинска Америка и Сибир, облечени с традиционните си цветни костюми, които приветстваха участниците. Вниманието на конгреса беше привлечено от представителите на народната психотерапия в Африка, където в много региони лечителството и шаманизма и до днес са единствените начини за лечение.

Първият конгрес беше организиран от Световната организация по психотерапия, създадена и ръководена от австрийския психоаналитик проф. д-р Алфред Притц, който след това имаше щастието да участва в работата на всичките проведени до сега девет световни конгреса по психотерапия.

Проф. Алфред Притц играе основна роля и в създаването на Европейската асоциация по психотерапия. Той е автор на първия в света закон по психотерапия, който беше приет през 1990 г. За тази си огромна дейност проф. Притц беше награден от австрийското правителство с орден.

Една от най-важните теми на конгреса стана обединяването на всички институти и организации по психотерапия за изцеление на душите и телата на хората. Това беше наистина конгрес на началото на обединението на психотерапията в единния световен организъм на хуманизма. Такава беше и неговата основна цел.

Конгресът прие и прочутата Виенска декларация на правителствата от всички континенти и страни на нашата планета за развитието на психотерапията.

  1. II. Вторият световен конгрес по психотерапия се проведе във Виена от 3 до 8 юли 1999 г. Неговата основна тема звучеше твърде интригуващо: „Мит, Сън, Реалност”. Конгресът се организира от Световната организация по психотерапия, възглавявана от проф. Алфред Притц. Участваха над 4 000 психотерапевти от 90 държави. Бяха представиха 135 основни доклада, които се представяха едновременно в 8 огромни зали на Международния център „Austria Center Vienna” и се превеждаха едновременно на 6-те официални езика на конгреса: немски, английски, руски, френски, испански, италиански.

Оттогава възникна една нова практика за т.нар. предконгрес, който се проведе 2 дни преди конгреса и на него бяха представени 65 тренинга и семинари.

Вторият Виенски конгрес постави началото на нова вълна на подем на световната психотерапия, която стана важна област от човешката култура и най-новите хуманитарни професии.

III. Третият световен конгрес по психотерапия се проведе във Виена от 14 до 18 юли 2002 г., под мотото „Душата на света – път към глобализацията”.

Във Виена, световната столица на психотерапията, се събраха над 5 000 психотерапевти от 80 страни на всички континенти на планетата. Бяха проведени общо 792 конгресни мероприятия – лекции, доклади, семинари, тренинги, предконгресни дейности.

Третият Виенски конгрес по психотерапия констатира завършването на първия етап на обединението на психотерапевтите – формиране на Световен съвет по психотерапия.

Лого на Световния съвет по психотерапия

С основаването на Световния съвет по психотерапия през 1995 г. в Цюрих, Швейцария, психотерапията достигна нови нива на комуникация, които по-рано не съществуваха.

Разработваше се и Световна харта за работата на психотерапевтите.

Осъществяваха се вече транскултурални проекти в областта на психотерапията. Въведоха се образователни стандарти чрез Европейски сертификат на психотерапевта, които бяха възприети не само в Европа, но и от Китай и Япония.

В приетата от конгреса Декларация се утвърждава, че професията на психотерапевта е призвана да подобри качеството на живот на житерлите на Земята.

  1. IV. Четвъртият световен конгрес по психотерапия се проведе от 17 до 30 август 2005 г. в Буенос Айрес, столицата на Аржентина. В конгреса участваха над 4 500 души от 44 държави с 2 523 доклада. По някои данни участниците са около 6 000 от 70 държави. Мотото на конгреса „Психотерапията – мост между културите” най-добре изразяваше и дискутираната главна тема.
  2. V. Петият световен конгрес по психотерапия се проведе от 12 до 15 октомври 2008 г. в Пекин, столицата на древен Китай, под надслов „Изтокът среща Западът: Глобалните проблеми на психотерапията”.

В съответствие с мотото на конгреса беше откроена главната тема за обсъждане „Транскултуралната психотерапия и консултиране”.

На V Световен конгрес по психотерапия в Китай си дадоха среща хилядолетни психотерапевтични източни концепции и техники (Китайска традиционна медицина, Тибетска медицина, Индийска йога), които се съчетаха с модерното научно общуване между източните и западните психотерапевти.

  1. VI. Шестият световен конгрес по психотерапия се проведе от 24 до 28 август 2011 г. в перфектния конгресен център на света – Сидней, Австралия. Конгресът учреди Младежка секция на Световния съвет по психотерапия (Youth Section of the World Council for Psychotherapy, [email protected]).

Лого на Младежка секция на Световния съвет по психотерапия

За Председател на Младежката секция беше избрана Екатерина Викторовна Макарова, Москва, РФ ([email protected]).

VII. Седмият световен конгрес по психотерапия се проведе от 25 до 29 август 2014 г. в Дърбан, Република Южна Африка. Република Южна Африка е известна с разнообразието на култури, като 11 от говорените в страната езици са признати за официални, а това е невероятно благоприятна среда за провеждане на психотерапевтичен конгрес от световен мащаб. Естествено беше мотото на конгреса да звучи така: „Психотерапията среща Африка”.

Седмият световен конгрес се превърна в място за среща на западните традиции в психотерапията с богатите традиции на лечителството в Африка и целебни практики. Заедно с това конгресът представи последните достижения на психотерапията от петте континента.

VIII. Осмият световен конгрес по психотерапия се проведе от 26 до 29 август 2017 г. в Париж, столицата на Франция, и премина под мотото „Животът и любовта в XXI столетие”. За конгресните дейности беше предоставен Домът на ЮНЕСКО.

Това внимание на Организацията за образование, наука и култура на ООН свидетелства за върхови постижения на психотерапията, които ЮНЕСКО оценява и поддържа, затова предостави резиденцията си за всички конгресни дейности, в което има, разбира се, и дълбока символика. Организаторите на Осмия световен конгрес по психотерапия поставиха на преден план темите на универсализма и човечността, а ЮНЕСКО символизира и олицетворява принципа на „интелектуалното и моралното единство”, който е в абсолютна хармония с ценностите и тематиката на конгреса. Та нали ЮНЕСКО е учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите.

Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“. Целта на организацията е да изгради мира в умовете на хората чрез образованието, науката, културата и комуникациите.

 

  1. IX. ДЕВЕТИЯТ СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОТЕРАПИЯ ‘2020-2021 – НАЧАЛО НА НОВА ЕПОХА В ПСИХОТЕРАПИЯТА

„Започва нова епоха в живота на жителите на Земята, нова епоха в развитието на психотерапията. Ние ще направим психотерапията достъпна за всеки човек, за всички семейства и групи, за жителите на целия свят в каквито и условия на живот да се окажат.”

Тази изключително дръзка, амбициозна и предизвикателна научна и практико-приложна психотерапевтична заявка намери пълно покритие на Деветия световен конгрес по психотерапия „Психотерапията в помощ на гражданите, семействата, колективите, цялото общество по време на пандемията, предизвикана от коронавируса”, Москва, 24-29 юни 2020 г., който се проведе като онлайн предконгрес, поради глобалната изолация в света, породена от COVID-19.

Тъкмо поради това пълно покритие между думи и дела, единство между заявките и тяхната блестяща реализация, IX Световен конгрес по психотерапия беше определен като най-значимото научно събитие на второто десетилетие на XXI век и по този начин потвърди необходимостта от форсирано развитие на психотерапевтичната наука и практика.

IX Световен конгрес по психотерапия даде простор за представяне достиженията, проблемите и перспективите пред всичките седем модела на съвременната психотерапия: 1) медицинска; 2) психологическа; 3) педагогическа; 4) философска; 5) социална; 6) езотерическа; 7) еклектическа.

Подготовката и провеждането на конгреса преминаха под патронажа на двама харизматични учени със световна известност:

Проф. Виктор Макаров и проф. Алфред Притц разработват нови планове и обсъждат перспективите за развитието на Психотерапията

Почетен президент на IX Световен конгрес по психотерапия е виенският психотерапевт проф. д-р Алфред Приц, президент на Световния съвет по психотерапия, ректор на университета „Зигмунд Фройд“ във Виена, генерален секретар на Европейската асоциация по психотерапия. Проф. Алфред Притц е доктор по психопатология и педагогика, един от най-активните автори на Австрийския закон по психотерапия, действителен съветник на редица европейски министерства.

Той е гостувал в България през 2011 г. със своя публична лекция.

Президент на IX Световен конгрес по психотерапия е проф. д-р Виктор Викторович Макаров, президент на Общоруската професионална психотерапевтична лига и националната саморегулируема организация „Съюз на психотерапевтите и психолозите”, президент на Азиатската Федерация по психотерапия, Вицепрезидент на Световния съвет по психотерапия.

На 5 април 2020 г. Председателят на Световния съвет по психотерапия и Президентът на IX Световен конгрес по психотерапия Виктор Макаров направиха видеообръщение, в което обявиха, че във връзка с глобалната пандемия COVID-19, работата на конгреса реално ще продължи една година – през 2020 година се провежда онлайнпредконгрес, а през 2021 година по същото време – редовният конгрес.

 

Цялата статия тук – PSYCHOTHERAPY

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.