Home » Авторски страници

ГД “Покана за доброволно изпълнение”: Гражданите се превръщат в длъжници при брутално погазване на правата им

2017.02.08 Няма коментари
Spread the love

Гражданско движение “Покана за доброволно изпълнение” излезе с Отворено писмо до медиите, в което се казва: 

“С това обръщение сигнализираме и алармираме, че закоността и правовият ред в България, като Държава-членка на ЕС, не се спазват. Нарушени са основни права, гарантирани на гражданите на Европейския съюз – максимална степен на защита на правата на гражданите като потребители, с която Българската държава се е ангажирала по общностното право и осигуряване достъп до реално правосъдие. Засегнати са граждански права от преобладаващата съдебна практика на Районните съдилища в Заповеднотото производство, която е в нарушение на реда и предвидените правила в ГПК „Заповедното производство” и грубо нарушава норми на Правото на Европейския съюз, задължителни за българския съд. В резултат на това се оказва, че хиляди граждани се превръщат на конвейр в длъжници при брутално прегазване на техните права.”

От Гражданското движение приканват медиите в страната да проследят движението на сигнал, подаден от Движението до Висшия съдебен съвет на 7.02.2017 г., както и да огласят отговорите на поставените въпроси и мерките (ако има такива), предприети за отстраняването на нарушенията.

Следва целият текст на Отвореното писмо, към което са приложени и няколко документа.

Untitled

Уважаеми дами и господа,

С това обръщение сигнализираме и алармираме, че закоността и правовия ред в България, като Държава-членка на ЕС, не се спазват. Нарушени са основни права, гарантирани на гражданите на Европейския съюз – максимална степен на защита на правата на гражданите като потребители, с която Българската държава се е ангажирала по общностното право и осигуряване достъп до реално правосъдие. Засегнати са граждански права от преобладаващата съдебна практика на Районните съдилища в Заповеднотото производство, която е в нарушение на реда и предвидените правила в ГПК „Заповедното производство” и грубо нарушава норми на Правото на Европейския съюз, задължителни за българския съд. В резултат на това се оказва, че хиляди граждани се превръщат на конвейр в длъжници при брутално прегазване на техните права.

Намираме, че има няколко паралелни действителности – от една страна, разписана законово процедура по Заповедното производство и задължение на националните съдилища да прилагат нормите на ПЕС, включително когато националните закони противоречат или затрудняват тяхното прилагане, а от друга – съдебна практика на районни съдилища, отдалечаваща се от това, което е записано в закона. Може да се направи изводът:

– Или законът е неразбираем и дава повод за недоразумения и погрешни съдебни интерпретации, следователно следва да бъде отменен и променен по разбираем начин като бъде съобразен изцяло с нормите на ПЕС.

– Или законът е разписан смислено и последователно като разпоредби, като се има предвид, че нормите на ПЕС имат пряко приложение, но не се прилага от съда и ЧСИ, което трябва да бъде изправено и надлежно поправено.

И в двата случая, независимо от направения извод, сме поставени пред безспорно нарушаване на гарантирани граждански права и обществения ред от това поведение на институциите.

Разминаванията в написаното в закона и прилагането са огромни! Например чл. 418 ал.5 „Заповедта за изпълнение с отбелязване за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител”. Законодателят казва Заповедта, не препис, не копие. Логически и семантично се разбира самата Заповед, в оригинал и нищо по-различно. Към този момент от преките ни наблюдения върху стотици изпълнитени дела, ЧСИ прилагат ксеро копие към Поканата за доброволно изпълнение и много други такива „недоразумения”.

От 2008 г. към настоящия момент СРС, както и други районни съдилища, е наложен модел за провеждане на заповедно производство, отклоняващ се от това, което е предвидено в закона. В резултат на това правото на гражданина, влязъл в ролята на длъжник, е сведено до нула – отнето и възпрепятствано е правото му на защита, нарушени са основните принципи за разглеждане и решаване на делата в разумен срок! На практика делата по заповедното производство стоят неприключили поради неиздаването на надлежен съдебен акт, както и поради нарушаване реда на връчване на съдебни книжа. Съдът е длъжен служебно да извършва необходимите процесуални действия по движение и приключване на делата, и да следи за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните дейстивя от страните. Съдът е този, който връчва на страните препис от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване, а не други институции, освен ако не им бъде изрично разпоредено за това (чл. 42 ал 2 ГПК).

„Заповедно производство”, визира способите и документите, чрез които се реализира не просто едно вземане, а едно безспорно такова. Употребата му въз основа само на твърдения на заявителя не се приравнява на безпорно вземане. Именно затова то е строго формално съдебно производство, при което отклоненията и пропуските водят до нищожност на действието. В същото производство съдът си е позволил прекалено много интерпретации, не се издава съдебен акт – Разпореждане, като се твърди, че същият, изразяващ волята и мотивите на съда, се „инкорпорира” в издадения съдебен акт Заповед за изпълнение, не се връчват съдебни книжа по предвидения строго оформен ред в Наредба №6 на Министерството на правосъдието, във връзка с чл. 425 ГПК. Поканата за доброволно изпълнение, извъшвана от ЧСИ, не е обвързана с предвидените правила за връчване на съдебни книжа в ГПК. Моделът и структурата, чрез които се осъществява принудителното изпълнение, концентрира процесите на това изпълнение чрез възлагане на основните правомощия на определени частни лица /ЧСИ/, които да извършват изключително важна държавно-властническа функция в условията на липса на институционален контрол и символична отговорност. Въпреки законовите регламенти, действията им често са в противоречие или в пълно незачитане на правните изисквания за форма и съдържание, ред на връчване на съдебни книжа. Описи и провеждане на публична продан и др. са лишени от обективност и нарушават грубо основни конституционно определени принципи. При така създадените условия, частните съдебни изпълнители са извън полезрението на упражняван надлежен интитуционален контрол, основанията, на които се извършват недопустими правни действия, се превръщат в практика, създават се нищожни по своята същност документи. Липсата на ефективни дисциплинарни, наказателно и гражданско правни санкции в хода на изпълнителното производство води до масови нарушения и злоупотреби от страна на ЧСИ. Числото на длъжниците, а много често и на увредените кредитори /взискатели/ расте неимоверно. Загубата на доверие в ЧСИ и съдебната система е факт.

Доколко Заповедното производство, във вида, в който съществува и се прилага, не противоречи на регламента за безспорни вземания 805/2004/ЕО и СЕ, е основополагащ въпрос. За  същността на повдигнатия проблем говорят няколко документа, анализиращи нарушенията в Заповедното произвоство, които прилагаме.

В заключение, считаме, че защитата на длъжника и спазването на правата на човека, като правото на справедлив процес, неприкосновеността на частната собственост, равенството на страните, независимост на съда и прочее, съгласно сега действащата нормативна уредба и създадената съдебна практика са погазени грубо. Нещо повече, незачитането на Регламентите на ЕС и съответните стандарти, задължителни на страните членки, каквато е България, заобикаленето и/или нарушаването на националните закони от страна на органите на съдебната и извънсъдебната система /каквито са ЧСИ/, по провеждане на Заповедното производство, са показатели за преминаването към репресивно и силово принудително преразпределение на имуществото на неограничен брой лица – граждани и е престъпно по своя характер.

Уважаеми дами и господа,

Предвид Вашите правомощия и компетентност Ви каним да се присъдините към искането ни да се предприема незабавна проверка относно случващото се в Заповедното производство в СРС и други районни съдилища, тъй като тази проблематика засяга правосъдието и справедливостта, устоите на правовия ред и баланска в гражданското ни общество. Представяме на Вашето внимание установените нарушения с прикачените документи.

В лицето на представители на четвъртата власт, Ви каним да проследите движението на сигнала, подаден от ГД “Покана за доброволно изпълнение“ до ВСС на 07.02.2017 г., след среща между представители на движението и представители на ВСС, състояла се на 06.02.2017 г., и огласите отговорите на поставените въпроси и мерките /ако има такива/, предприети за отстраняването на нарушенията ;

• Да направите публично достояние грубото нарушение в заповедното и изпълнителното производство на правовите норми на Европейския съюз, към които България е присъединена.

• Да направите проверка на приетите законови норми в действащото ГПК и да дадете гласност на очевадното им разминаване със законите на Европейския съюз;

• Да потърсите и огласите информацията за направената проверка от Европейската Комисия за дейността на ЧСИ в България;

• Да констатирате, поради каква причина не се огласява и не се дава достъп до информацията от доклада на Комисията, за официалния отговор на българското правителство след получено запитване eu-pilot № 8135/15/just на европейската комисия, и за процедурата въобще, което е в нарушение на препоръката R (81)19 от 1981 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа;

• Да констатирате и огласите нарушенията на всички Европейски закони, който са извършени от институцията на ЧСИ и българските съдилища;

• Да огласите всички разследвания свързани със сигнали за злоупотребите на представителите на власта и ЧСИ и начина на тяхното приключване.

• Да огласите и подкрепите петицията на нашето ГД и да покажете ясна, точна и отговорна позиция спрямо нея.

Настояваме за точното прилагане на закона, за осигуряване на справедливо, ясно и безпристрастно съдебно производство и осигуряване на информация и право на защита на длъжника . За осигуряване на правов контрол и институционално наблюдение по отношение на действията на съда и ЧСИ.

С уважение,

Гражданско движение „Покана за доброволно изпълнение”

———————————————————————-

Приложения:

Институционални и граждански документи, във връзка с неправомерното прилагане на Заповедното производство в България

– Сигнал до Софийската адвокатска колегия от адв. Светла Миланова

Светла

 

– Сигнал на прокурор И. Занев, звено „Антикорупция” до ВСС, КЧСИ – ПИСМО ДО ВСС ОТ СЗ АНТИКОРУПЦИЯ; ПИСМО ДО КЧСИ ОТ СЗ АНТИКОРУПЦИЯ

44

 

– Изготвена петиция и внесена в Европейския парламент – Peticiya

33

– Жалба до комисар – правосъдие г-жа Вера Йоурова – Jalba Vera Yourova

 

– Внесен СИГНАЛ до ВСС – СИГНАЛ до ВСС

222

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.