Home » Авторски страници, Е-Списание

Съобщения от ЦИК: Къде и как ще гласуваме в чужбина?

2014.08.15 4 коментара
Spread the love

Cik003

ЦИК обяви местата извън страната, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

В САЩ това са градовете:

Атланта
Бостън
Брумол – Филаделфия
Вашингтон
Дес Плейнс – 2 бр.
Лас Вегас
Лос Анджелис
Ню Йорк
Олбани
Сейнт Питърсбърг
Сънивейл
Форт Лодърдейл
Чикаго

Целия списък по държави може да намеритe  TУK.

ВНИМАНИЕ! Напомняме ви, че в новия Изборен кодекс е записано, че организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден. Временните обществени съвети (ВОС) и отделни българи по места работят по ПРОЕКТ за повишаване на избирателната активност в чужбина. Повече за проекта ще научите ТУК и ТУК.

Може да изтеглите становището на ВОС от 5 август 2014 г. до ЦИК относно “Някои аспекти по прилагането на Изборния кодекс и организацията на изборния процес извън страната” (файл в doc формат VOS do CIK )

Ето още няколко важни и нови моменти в Изборния кодекс за изборите в чужбина.

Образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:

1. където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;

2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;

3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден (горе вече публикувахме този списък – б.р.);

4. извън местата по т. 1 – 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

Образуване на нови секции

Чл. 15. Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

Ред за подаване на заявления за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 16. (1) Български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

(2) В заявлението по ал. 1 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3.

Образец на заявление за гласуване на изборите за Народно събрание извън страната на 5 октомври 2014 г. (по чл. 16, ал. 1 и чл. 243 на Изборния кодекс) в DOC формат можете да изтеглите от ТУК. Може да подадете заявката си и електронно ТУК.

(3) При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя декларация по образец, че отговаря на условията да избира.

Публикуване на заявленията и проверка на данните

Чл. 17. (1) Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път заявленията, постъпили по чл. 16, ал. 1.

(2) Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(3) Централната избирателна комисия извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 не по-късно от 22 дни преди изборния ден. За постъпилите електронни заявления проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им. Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулските представителства, се проверяват при въвеждането им по реда на ал. 1. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.

(4) Централната избирателна комисия проверява дали лицата по чл. 16, ал. 1 отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

(5) За извършване на проверката по ал. 3 и 4 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Националния регистър на населението. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.

(6) Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции и впишат лицата в списъците по чл. 31, ал. 1.

ЦИК вече обяви условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. – вижте ги ТУК.

За ваше улеснение изваждаме тук по-важната за гласуващите информация:

Изборен ден

5. Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч.
местно време.

Когато в 19,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч. местно време, но не по-късно от 20.00 ч. местно време.

Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си

6. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична
карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация, Приложение № 23-
НС от изборните книжа.

6.1. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки” на списъка за гласуване номера и датата на издаването му. Върху удостоверението член на СИК отбелязва, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция. След като избирателят положи подписа си в избирателния списък, членът на секционната избирателна комисия му връща удостоверението.

Вписване на избирателите в изборния ден

7. Право да избират народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

8. Български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в изборния ден, се вписват от секционната избирателна комисия във формуляра на списъка за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност или удостоверението в случаите на т. 6.1 и декларация, Приложение № 23-НС от изборните книжа.

9. Секционната избирателна комисия вписва в списъка за гласуване следните данни на избирателя от документа му за самоличност – три имена, ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, постоянен адрес в Република България и допуска избирателя до гласуване. След пускане на бюлетината в избирателната кутия, избирателят се подписва в списъка за гласуване.

9.1. В случай, че в документът за самоличност не фигурира постоянен адрес на избирателя в Република България, адресът се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация по т. 6.

10. Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната избирателна комисия във формуляра на списъка за гласуване, се подписва от председателя и от секретаря на СИК и се подпечатва.

Обявяване на резултатите от гласуването

18. Секционната избирателна комисия обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол с изборните резултати, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка страница .

 

За още информация вижте  ТУК.

4 коментара »

 • Любо said:

  Не мога да не отбележа ролята на Временните обществени съвети на българите в чужбина, за решението на ЦИК. Без тях това решение нямаше да го има:
  http://globalbulgaria.eu/?p=609

 • Лила said:

  На миналите избори бях наблюдател в Посолството. Гласуваха близо 500 човека. Но имаше голяма опашка и МОЖЕ БИ МНОГО СА НАПУСНАЛИ. Защото САМО ЕДИН ЧОВЕК проверяваше данните в списъка и това ставаше много бавно.ОТКАЗАХА моето предложение за помощ, или и втори човек да започне да проверява. А от 5 човека комисия, само един да проверява, това значи ОСТАНАЛИТЕ СИ БЪРКАТ В НОСА И СИ ДЪРДОРЯТ С ХОРАТА.
  Затова, редно е да бъде разпоредено чрез разпореждане от ЦИК, имат вече принтери навсякъде, при опашка веднага да се отпечати втори и трети списък и да сверяват данните на ИД документа по-бързо. Това може и предварително да бъде направено. При желание да се улеснят хората.

 • Лила said:

  Добре е да се публикиват отделно ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на наблюдателите, защото има злоупотреби и своеволия от страна на комисиите. Посолството, което беше натоварено да състави изборната комисия, прие без проверка СЛУЧАЙНИ хора за комисия. Един внукогледач, дошъл на гости от България, и втора внукогледачка, дошла от друг щат. При постоянно живеещи 2000 човека в района на голям Вашингтон ДС, според мен е странно да назначиш хора, които НЕ ПОЗНАВАТ НИКОГО.
  И тази комисия НЕ ПРИЕМАШЕ НИКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и предсседателят й, жената от друг щат, си вършеше работата по герберски. През просото и само в техен интерес.
  Когато беше време да се брои, първо опитаха ДА НЕ СЪОБЩАВАТ НА ГЛАС ЗА КОГО Е ОТВОРЕНАТА БЮЛЕТИНА. А нямаше телефон да се обадя за помощ! Но успях да ги накарам ДА СЪОБЩАВАТ ГЛАСНо тази информация. Аз бях си написала на лист хартия партиите и драсках чертички ( IIII/) и така имах своя РЕАЛНА сметка на гласовете. Като видяха какво правя, веднага включиаха втори човек да отваря бюлетини и кой казал гласно, кой не казал… моята проверка БЕШЕ ПРОВАЛЕНА,за мен няма съмнение, че беше умишлено.
  Накрая, при попълване на Протокола, имаше ГОЛЯМО ТЪМАНЕНЕ НА ЦИФРИТЕ, според каквото имат, а не според каквото би трябвало да бъде.
  Казвах им на няколко пъти, какво би могло и трябва да се направи, те отказваха, според тях съм нямала право да им казвам. А СМИСЪЛЪТ Е В МОМЕНТА ДА СЕ ПОПРАВЯТ БЕЛИТЕ, НЕ СЛЕДВАРИТЕЛНО, КОГАТО НИКОЙ НЯМА ДА ТРЪГНЕ ДА ПРОВЕРЯВА И СЕ ЗАМИТА ВСИЧКО.
  Когато ги гледа човек отстрани какви ги въртолят, се погнусява сериозно. Трябва ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН за въпроси и помощ да има, както и да бъде съобразен с реалното време на изборния пункт, НЕ САМО ПО БЪЛГАРСКОТО ВРЕМЕ.

 • Embassy said:

  Уважаеми сънародници,

  Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната.

  Съгласно условията, определени от ЦИК, избирателните секции извън страната се образуват в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват. Българските граждани, живеещи извън страната, които имат право да избират при избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. и желаят да гласуват, могат да заявят това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (9 септември 2014 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 22 от изборните книжа). Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Може да се подаде и електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия /cik.bg/.

  В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.

  В допълнение, бихме желали да ви информираме, че право да избират народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

  Във връзка с горното моля българските граждани, които отговарят на горните изисквания и желаят да упражнят правото си на глас да изпратят до посолството приложеното заявление не по-късно от 25 дни преди изборния ден / 09.09.2014 г./.

  Embassy of the Republic of Bulgaria
  to the Republic of Korea

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.