Home » Авторски страници

Как ДП „Радиоактивни отпадъци” заобикаля решенията на съда

2014.08.13 Няма коментари
Spread the love

В Еврочикаго още преди година сме писали (вж. тук ) за делото и победата в съда на правозащитника и екоактивист Петър Пенчев (с адвокат Александър Кашъмов, носител на наградата “Адвокат на годината” за 2008 г.), заради които Върховният административен съд спря строителството край Козлодуй на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Петър Пенчев Троянски и Александър Кашъмов пред 7-членния състав на ВАС в София, 22 май 2014 г. Снимки: Васил Чобанов

Петър Пенчев Троянски и Александър Кашъмов пред седемчленния състав на Върховния административен съд. София, 22 май 2014 г. Снимка: Васил Чобанов

Това решение неколкократно бе атакувано и обжалвано неуспешно от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”. Последното и окончателно решение е от 23.06.2014 г., на седемчленен състав на Върховния административен съд по адм. дело № 4899/2014, който потвърди предишните решения с определение, че: “В мотивите на първоинстанционното решение тричленният състав се е позовал на Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (отм., ДВ, бр. 76 от 30.08.2013 г.) и на приложение №6 на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година, приета с Решение на МС от заседанието на 05.01.2011 г., според което приложение погребването на отпадъците в съоръжение на междинна дълбочина и в геоложко хранилище е предпочитаното решение.”

Седемчленният състав на ВАС, взел решението.

Седемчленният състав на ВАС, потвърдил предишните решения по казуса. Снимка: Васил Чобанов

Окончателното решение се очакваше в срок до месец. Но през това време Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”(ДП РАО), вместо да изчака и изпълни решението на съда, се оказва, че е работило за промяна на нормативи и стратегии.

На 25 юни 2014 г. Министерският съвет на Република България (МС) е взел решение за отмяна на части от Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета в началото на 2011 г., и то именно на тези, на които се е позовал Върховния административен съд.

По точка 4 от заседанието на Министерския съвет на 25.06.2014 и внесения доклад от Драгомир Стойнев – ексминистър на икономиката и енергетиката, обосновката за тази актуализация на Стратегията се заключава в: “…съществен положителен ефект при повторно процедиране на процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта за изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО)”.

Следователно с това решение на Министерския съвет се цели заобикаляне отхвърлянето на решението на МОСВ по ОВОС за приповърхностен тип от три инстанции на Върховен административен съд – решение № 11040 от 22.07.2013 г. на тричленен състав по адм. дело № 14109/2011, оставено в сила с решение № 15645 от 26.11.2013 г. на петчленен състав по адм. дело № 12075/2013, както и от определение № 8533 от 23.06.2014 г. на седемчленен състав по адм. дело № 4899/2014.

Ето какво пише Петър Пенчев този път в сигнал до президента Плевнелиев, премиера Близнашки, до министъра на правосъдието, министъра на икономиката и енергетиката, и министъра на околната среда и водите:

“Бихме искали да заявим като запознати по въпроса, че и двете инициирани отмени от МС са в резултат от работата на новия изпълнителен директор на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” Дилян Петров, за възлагане изграждането на хранилището на близки до него фирми, като се отхвърлят решенията на предишното ръководство на ДП ”РАО” до 2010 г. за типа на хранилището – “междинна дълбочина”, при което възприетият тип необосновано да се замени с “приповърхностен”, въпреки стандарта на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).”

 

Следват пълните текстове на жалба до ВАС във връзка със споменатото решение на МС, изпратена от НД “Екогласност” и Петър Пенчев лично, чрез адв. Александър Кашъмов, и на сигнала на Петър Пенчев до президента, премиера и няколко министри от кабинета.

—————————-1——————————

.

ЧРЕЗ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

.

ЖАЛБА

от

1. Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев Троянски

2. Петър Пенчев Троянски – лично (чрез адв. Александър Кашъмов)

СРЕЩУ

Решение на МС по т.4 от заседанието на 25 юни 2014 г. за отмяна на:

 

Уважаеми Върховни съдии,

На 25 юни 2014 г. Министерският съвет на Република България (МС) е взел решение за отмяна на части от Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета в началото на 2011 г., а именно на:

а/ т. V.2.4 „Оценка на нивото на устойчивост в управлението на РАО“ и;
б/ Приложение №6 „Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление за специфични потоци РАО“ на Стратегията.

Оспореното решение на МС е нищожно и незаконосъобразно, като е прието в нарушение на изискването на материалния закон и на административно-процедурните правила.

1. Съгласно чл.74, ал.1 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) Министерският съвет приема стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Съгласно чл.74, ал.2 от ЗБИЯЕ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма организира обсъждане на проекта на стратегия, в което участват държавни органи и органи на местното самоуправление, представители на обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица, като уведомяването се извършва чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

2. Оспореното решение е нищожно. С разпоредбата на чл.74 от ЗБИЯЕ е предвидена компетентност на МС да приеме стратегия за управление на ОЯГ и РАО. Това се осъществява след широко обсъждане с държавни и други органи и заинтересованите. След като тази стратегия за периода до 2030 г. е приета, то тя е стабилен административен акт. Особено когато става въпрос за акт с такъв обхват, значение и последици, произволната му отмяна нарушава принципа за правна стабилност. Още повече, че години наред приетата стратегия се прилага.

Преразглеждането на административен акт, какъвто е стратегията, без наличие на предпоставките по чл.99 и сл. от АПК, е недопустимо и е извън законово предписаната компетентност на ответника. По тази причина е налице нищожност поради липса на материална компетентност.

3. Не е спазена нито една от предписаните в закона процесуални предпоставки, ред и условия за приемането на стратегията, които следва да се прилагат и за отмяната й, ако изобщо такъв правен акт е валиден, предвид изложените в предходната точка съображения. Следователно са нарушени съществено административнопроцедурните правила в случая.

4. Нарушен е материалният закон, както и изискването за форма. Решението не е мотивирано по никакъв начин, нито са налице законови предпоставки за приемането му. Не само, че съществуващата Стратегия в своята цялост е съобразена със закона и международните изисквания в тази област, но обратно – отмяната на части от същата водят до несъответствието й /в останалата част/ със закона и международните изисквания.

Предвид изложеното молим да прогласите нищожността, респ. да отмените оспорените разпоредби.

Приложение:

1/ адв. пълномощно
2/ препис от жалбата

С уважение:
/пълномощник/

.

—————————————-2——————————————

 

Чрез Росен Плевнелиев
Президент на Република България

До Проф. Георги Близнашки
Mинистър-председател

До Христо Иванов
Вицепремиер и министър на правосъдието

До Васил Щонов
Министър на икономиката и енергетиката

До Светлана Жекова
Министър на околната среда и водите

 

СИГНАЛ – Предложение

от Петър Пенчев, зам.-председател на Национално движение “Екогласност” и член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

.

Относно:  Отмяна Решение на Министерския съвет по точка 4 от заседанието на 25.06.2014 г., за отмяна на т. V.2.4 „Оценка на нивото на устойчивост в управлението на РАО“ и на Приложение № 6 „Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление за специфични потоци РАО“ на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета в началото на 2011 г.

.

Уважаеми господа,

От Национално движение “Екогласност” и Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” бихме искали да Ви уведомим, че на 25.06.2014 г. Министерският съвет взе решение по въпрос касаещ за следващите хиляди години ядрената безопасност – ‘на тъмно’ без законовото съгласуване с Националния ядрен регулатор Агенцията за ядрено регулиране(АЯР) и без законовото обществено обсъждане.

По точка 4 от заседанието на Министерския съвет на 25.06.2014 г. за отмяна на т. V.2.4 „Оценка на нивото на устойчивост в управлението на РАО“ и на Приложение № 6 „Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление за специфични потоци РАО“ на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета в началото на 2011 г., видно от внесения доклад на Драгомир Стойнев – ексминистър на икономиката и енергетиката, обосновката за тази актуализация на Стратегията се заключава в “…съществен положителен ефект при повторно процедиране на процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекта за изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО)”.

Следователно с това решение на Министерския съвет се цели заобикаляне отхвърлянето на решението на МОСВ по ОВОС за приповърхностен тип от три инстанции на Върховен административен съд – решение № 11040 от 22.07.2013 г. на тричленен състав по адм. дело № 14109/2011, оставено в сила с решение № 15645 от 26.11.2013 г. на петчленен състав по адм. дело № 12075/2013, както и от определение № 8533 от 23.06.2014 г. на седемчленен състав по адм. дело № 4899/2014. Същото заобикаляне на съдебните решения бе и целта на отмяната от Министерския съвет с ПМС № 185 от 23.08.2013 г. на Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци – само един месец след първото отхвърлящо решение на съда.
Бихме искали да заявим като запознати по въпроса, че и двете инициирани отмени от МС са в резултат от работата на новия изпълнителен директор на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” Дилян Петров за възлагане изграждането на хранилището на близки до него фирми, като се отхвърлят решенията на предишното ръководство на ДП ”РАО” до 2010 г. за типа на хранилището – “междинна дълбочина”, при което възприетият тип необосновано да се замени с “приповърхностен”, въпреки стандарта на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), даден по-долу като Приложение 1 (ред 4. “Средноактивни” за ”Голям обем”, колона 7) и отхвърлящ за случая приповърхностното хранилище, а препоръчващ – междинна дълбочина.

Решението по т. 4 от заседанието на Министерския съвет на 25.06.2014 г. е взето както без съгласуване с Националния ядрен регулатор АЯР(разполагаме с техен писмен отговор № 92-00-99/07.07.2014 г. на наше заявление-запитване по Закона за достъп до обществена информация), така и в нарушение на чл. 74, ал. 2 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия, без процедурата на общественото обсъждане – каквато бе проведена през 2005 г. и 2010 г. преди приемането и актуализацията от МС на същата Стратегия и в които взехме активно участие.

Прилагаме и юридичекото становище на Александър Кашъмов – ръководител на правния отдел при ПДИ, бил адвокат при трите спечелени от нас дела по казуса във ВАС, Приложение 2.

От Национално движение “Екогласност” и Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” НАСТОЯВАМЕ да бъде незабавно отменено Решението по точка 4 от заседанието на Министерския съвет на 25.06.2014 г., с цел внасяне прозрачност и върховенството на закона по този важен за ядрената безопасност въпрос – защото до първото съдебно заседание на 30.03.2015 г. по образуваното с нашата жалба дело № 9641/2014 г. във Върховен административен съд, шефът на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” ще може да се възползва от противоправните си действия чрез Министерския съвет и да организира приемането на повторната процедура по ОВОС със задание отново за приповърхностен тип хранилище за радиоактивни отпадъци, въпреки категоричното му отхвърляне от българския съд.

Приложение:

1. Таблица II-3 “Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление за специфични потоци РАО” от Серия издания на МААЕ по ядрена енергия № NW-G-1.1. “Приложения и стратегии за съхраняване на радиоактивните отпадъци”.
2. Становище на Александър Кашъмов – ръководител на правния отдел при ПДИ.

С уважение: Петър Пенчев

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.