Home » Авторски страници

Съдът спря строителството на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

2013.07.22 Няма коментари
Spread the love

Днес Върховният административен съд с Решение № 11040/22.07.2013 г. отмени решение по оценка на въздействието върху околната среда № 21-9/2011 г. от 10 октомври 2011 г. на министъра на околната среда и водите, с което е било одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”. Жалбата бе подадена от физическо лице Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”.

Следва изложение на някои от мотивите на съда в задълбоченото му аргументиране. /Пълният текст на Решението на ВАС можете да изтеглите от адрес:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/3af7ffe535490d01c2257b9300349a4d?OpenDocument /

В писмо № РД-04-09-340/24.01.2011 г. е изразено негативно становище и от Министерството на здравеопазването. В писмото е записано: “…Представеният за становище доклад е разработен от “Еко Енергопроект” ООД по поръчка на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”. Според становището на Националния център по радиобиология и радиационна защита, направените от тяхна страна забележки по отношение съдържанието на доклада относно обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве дават основание да се направи извод, че направените оценки на радиационното въздействие на хранилището за радиактивни отпадъци и риска за човешкото здраве са непълни.”

В доклада по ОВОС не е проведен задълбочен сравнителен анализ на местоположението и характеристиките на площадките и те не са оценени. Без да бъдат приведени доказателства, в доклада е направен извод, че площадка “Радиана” предлага най-благоприятните условия за изграждане и експлоатация на съоръжението, макар в приложенията да са били добавени данни, които на практика опровергават направените в съдържателната част заключения. В действителност не е доказано, че избраната площадка най-пълно отговоря на изискванията на чл. 55 от Наредбата за безопасност при управление на радиактивните отпадъци. Не е доказано и обстоятелството, че характеристиките на площадката в комбинация с избраната концепция за погребване осигуряват защитата на населението. В доклада липсва подробен сравнителен анализ и на алтернативи на технологии, що се отнася до конструкцията на съоръжението, който е задължителен съгласно чл. 96, ал. 1, т. 2 от Закона за оценка на въздействието върху околната среда.

На 16.08.2010 г. било проведено заседание на Техническия експертен съвет към министъра на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с писмо №92-00-950/04.08-2010 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци “. На заседанието бил обсъден избора на концепция за тип хранилище и конструкция на съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци. Въпреки становището на Техническия съвет на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, основано на резултатите от направената от “Риск Инженеринг” АД експертиза, че най-добрият вариант за изграждане на хранилище е тунелният тип, Техническият експертен съвет към министъра на икономиката, енергетиката и туризма приел решение, с които определил за целесъобразен избора на тип конструкция на хранилище – повърхностен траншеен тип, тъй като той отговарял на изискванията за безопасност, сигурност и икономичност, като от техническото задание да отпадне изискването за тунелен тип приповърхностно хранилище.

С решение по протокол № 1 от 5 януари 2011 г. Министерският съвет на Република България приел актуализираната Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година. В Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво е записано, че изграждането и въвеждането в експлоатация на национално хранилище за радиоактивни отпадъци до 2015 година е залегнало и в сега действащата стратегия. Като едни от най-сериозните проблеми при изграждането му се посочват особено големият обем на радиоактивни отпадъци, които да бъдат погребани в него, и ограничените площи за неговото разполагане в близост до АЕЦ “Козлодуй”. В приложение № 6 от Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 година, съдържащо преглед на препоръчаните крайни етапи за управление на специфични потоци радиоактивни отпадъци, е записано, че дълговременното съхранение до разпад на големи количества средноактивни отпадъци от категорията 2а не е възможно и трябва да бъде последвано от погребване. Погребването им в повърхностна траншея и в хвостохранилище е характеризирано като невъзможно по причини за безопасност.Като невъзможно по причини за безопасност е оценено и погребването им в инженерно повърхностно съоръжение, както и в повърхностна траншея. Препоръчано е решение за погребването им в съоръжение на междинна дълбочина и в геоложко хранилище.

Авторите на доклада твърдят, че потенциалното радиационно въздействие е локализирано в рамките на площадката на хранилището и извън нея е пренебрежимо малко. Както е посочено и в становището на Изпълнителната агенция по околна среда, необходимо е доказване на това твърдение.

При положение, че в община Козлодуй се отчитат данни за смъртност с два пункта по – висока от средната за страната, авторите правят извод, че здравният статут не се различава от този в страната (част ІІІ, стр.102 ). Не са коментирани статистическите данни за 2008 година, от които се установява значително по-висок ръст на смъртността в община Козлодуй вследствие на болестите на кръвообращението и на дихателната система в сравнение със средните стойности за страната. По – високи от средните за страната са и показателите, свързани със злокачествените образувания.

Определено може да каже, че трудностите, които авторите на доклада са срещнали при изработването му – дефицит на информация за някои от компонентите на околната среда, информация, изтеглена от интернет, “неправомерни” и прекомерни изисквания на информации и оценки, голямо количество информация, са се отразили на неговото качество.

Фактически липсва мотивирано становище на Министерството на здравеопазването, че не се предполага значително отрицателно въздействие върху здравето на населението. Мотивирани са само възраженията на министерството в писмо № 04-09-340-10/24.01.2011 г., а коментарите на авторите на доклада едва ли биха могли да повлияят за положителното становище на институцията, ако не са придружени с внесени в доклада съществени изменения.

Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че оспореното решение на министъра на околната среда и водите е законосъобразен административен акт, поради което подадената жалба следва да се отхвърли.

По изложените съображения и на основание чл. 173, ал. 2 АПК Върховният административен съд РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение по оценка на въздействието върху околната среда № 21-9/2011 г. от 10 октомври 2011 г. на министъра на околната среда и водите, с което е било одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, с възложител Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” със седалище и адрес на управление София.

ИЗПРАЩА преписката на министъра на околната среда и водите за ново разглеждане.

Решението може да се обжалва в 14 -дневен срок от съобщението до страните пред петчленен състав на Върховния административен съд, завършва решението на ВАС.

—————————-

Авторът на жалбата Петър Пенчев сподели: “Това е второто за този месец решение по мои жалби, в които българският съд спира проекти за ядрени съоръжения – преди десетина дни ВАС спря строителството на ядрения реактор в ЖК “Младост” в София. Радвам се, че с гражданската си позиция успявам да защитя здравето и живота на огромен брой хора”.

И допълни по отношение на проблемите в енергетиката:  “Възмутен съм от лъжите в последните дни, че облекчаването на износа на ток щял да доведе до печалби за НЕК, когато Главният прокурор С. Цацаров през м. януари т.г. възобнови ‘смачканата’ от трима прокурори преписка по моя сигнал от 2006 г. за далаверите при износа на ток, защото цялата печалба отива в джоба на енергийни олигарси, в т.ч. Богомил Манчев, Иво Прокопиев, Георги Кадиев и други от ядрената мафия около АЕЦ “Козлодуй”, които изнасят евтиния ток с оставяне на всичките радиоактивни отпадъци за погребване в България – ‘наследство’ на поколенията за милиони години.”

.

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.