2022-08-09

1 thought on “Обществото повдигна обвинение към Темида

 1. “Защо няма нито един мафиот или висш чиновник зад решетките?“

  Въпросът е риторичен: мафиот мафиоту око не вади. Да беше единичен случай – да махнеш с ръка. Но когато мафиотизирането на съда е тотално отражение на мафиотизирането на държавата – не можеш да го подминеш.

  “Защо мълчи парламентът?“

  А как да реагира? Нали Парламентът е своеобразен връх на пирамидата, наречена „държава“, и триангулачен знак по пътя към демокрацията. .. В мафиотизирана държава – мафиотски парламент. Омертата (мълчанието до смърт) е закон за мафиота. Ако някой по някаква случайност попадне в това змийско гнездо, скоро става persona non grata.

  “Непонятно е бездействието на ГЕРБ…“ Няма нищо непонятно. Поредният ешелон на Мафията хвърля отвреме-навреме прах в очите на населението-електорат, а то и без това е затънало в порното на долнопробни телевизионни шоута, сълзливи турски сериали, продажни вестници, оскотели електронни медии. 67 години сън не е шега работа! Неслучайно гърците ни майтапят: „Тихо, да не събудим българите!“

  “С какво третата, съдебната власт, е по-особена, че не дава никой да я контролира?“

  Преди 20 години, на 01.08.1991 г. Съюзът на юристите-демократи в България (СЮД) излезе с Меморандум относно изработването от състава ва бившото Велико Народно събрание на текст за Конституция. Там в частност се казваше:

  Членове 129 и 132 и §5* от проекта дават възможност на досега клалите и бесили следователи, прокурори и съдии (почти 100% бяха членове на управляващите партии**) да станат несменяеми и да получат имунитета на народни представители.

  Следователно според въпросния текст икономическата, законодателната и съдебната власти остават в ръцете на досега управляващите (изпълнителната власт и без това е в техните ръце), в ръцете на онези, които доведоха България до пълна катастрофа.

  Ясно ли е сега с какво Третата власт е по-особена?

  (Прочетете внимателно текста под линия на §5. Именно тези невзрачни два реда и половина бетонираха стратегическите постове на комунистическата съдебно-прокурорско-следователска номенклатура ).

  Накъде повече…

  *”Член 129. (1) Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет.
  (2) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение.
  (3) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г.) С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми. Те, включително лицата по ал. 2, се освобождават от длъжност само при:
  1. навършване на 65-годишна възраст;
  2. подаване на оставка;
  3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
  4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година;
  5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.
  (4) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г., обявена за противоконституционна от Конституционния съд – бр.78 от 2006 г.)
  ________________________________________
  В случаите по ал. 3, т. 5 председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се освобождават от президента на републиката по предложение и на една четвърт от народните представители, прието с мнозинство две трети от народните представители. Президентът не може да откаже освобождаването при повторно направено предложение.
  ________________________________________

  (5) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2003 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Придобитата несменяемост се възстановява при следващо заемане на длъжността съдия, прокурор или следовател в случаите на освобождаване по ал. 3, т. 2 и 4.
  (6) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2, се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване.

  . . .

  Член 132. (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г.) (1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.
  (2) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
  (3) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.).
  (4) (Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.).

  . . .

  §5. Съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми, ако в тримесечен срок от образуването на Висшия съдебен съвет той не постанови, че не са налице необходимите професионални качества.”

  **Българска комунистическа партия (БКП) и Български земеделски народен съюз (БЗНС).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *