2023-03-28

1 thought on “Страхуваме се да сме свободни, свободни сме да се страхуваме

 1. „Нарастването на отказите от участие в социологическо изследване на политическа тема е индикатор за репресивността на политическия режим. Ако съдим по него, сегашният режим в България е необичайно репресивен.“

  http://iankov.blogspot.com/2007/07/blog-post_7548.html
  (Предизборно обръщение, излъчено по Българската национална телевизия на 23 ноември 1994 г., сряда, 21 ч.)

  НАРОД ЛИ СМЕ, ИЛИ ЖАЛКО НАСЕЛЕНИЕ?

  Скъ­пи съ­на­род­ни­ци!

  Не ви ли ом­ръз­на­ха 50 го­ди­ни* со­ци­а­ли­зъм? Мал­ко ли ви бя­ха 45 го­ди­ни ог­раб­ва­не от ко­му­нис­ти­чес­ка­та пар­тия, та поз­во­лих­те още 5 го­ди­ни** да ви гра­бят ней­ни­те „вер­ни си­но­ве“?

  Те съз­да­до­ха ма­фи­я­та и по­ощ­ри­ха дреб­на­та и сред­на­та прес­тъп­ност, за да от­к­ло­нят вни­ма­ни­е­то ви от без­кон­т­рол­но­то раз­г­раб­ва­не на на­ци­о­нал­но­то бо­гат­с­т­во – съ­що­то, ко­е­то вие и ва­ши­те ро­ди­те­ли съз­да­дох­те с кър­вав пот за 50 го­ди­ни.

  Гру­пи­ров­ки­те, ко­и­то през пос­лед­ни­те 5 го­ди­ни уп­рав­ля­ва­ха чрез подс­та­ве­ни­те си ли­ца от фал­ши­ва­та опо­зи­ция, днес от­к­ри­то ис­кат да вка­рат в гро­ба ома­ло­мо­ще­на­та Бъл­га­рия. Власт­та им тряб­ва, за да до­ог­ра­бят пос­лед­ния ви за­лък и да уза­ко­нят гра­бе­жа чрез со­ци­а­лис­ти­чес­ко­то си за­ко­но­да­тел­с­т­во.

  На со­ци­а­лис­ти­те-ко­му­нис­ти и на про­даж­ни­те им ко­а­ли­ци­он­ни пар­т­ньо­ри от всич­ки бои им тряб­ват: се­ля­ни без зе­мя, ра­бот­ни­ци без нор­мал­на зап­ла­та, ин­те­ли­ген­ция без соб­с­т­ве­но дос­тойн­с­т­во.

  Сред­на­та кла­са оз­на­ча­ва смърт за со­ци­ал­де­ма­го­зи­те, за­то­ва те уни­що­жа­ват поч­те­ния час­т­ник още в за­ро­диш със жес­то­ки лих­ви, гра­би­тел­с­ки да­нъ­ци и все­въз­мож­ни бю­рок­ра­тич­ни преч­ки.

  Един­с­т­ве­на­та по­ли­ти­чес­ка си­ла, ко­я­то ре­ал­но и без­ком­п­ро­мис­но се про­ти­во­пос­та­ви на гра­бе­жа, на­си­ли­е­то и ха­о­са, е Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес. Ние от­к­ри­то и без ог­лед на пос­то­ве, влас­ти и зап­ла­хи ви по­соч­вах­ме кой ви гра­би, лъ­же, ма­ми, уни­жа­ва и уни­що­жа­ва.

  Пър­ви ви на­пом­них­ме, че Тър­нов­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция, а не ко­му­нис­ти­чес­ко­то не­до­нос­че от 1991 г., е Ос­но­вен за­кон на Бъл­га­рия.

  Са­мо Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес се ос­ме­ли да по­ис­ка приз­на­ва­не­то на ко­му­нис­ти­чес­ка­та и со­ци­а­лис­ти­чес­ка­та пар­тия за не­за­кон­на по съ­де­бен ред.

  Опи­тах­ме се да спа­сим „си­ня­та идея“, но тя бе уби­та още в за­ро­ди­ша си от ония, ко­и­то от СДС я пре­вър­на­ха в Съ­юз на ДС.

  Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес ни­ко­га не ви е лъ­га­ла. Ние не ви обе­ща­ва­ме про­цъф­тя­ва­ща Бъл­га­рия за 2-3 го­ди­ни. Обе­ща­ва­ме ви оба­че, че ако ни до­ве­ри­те уп­рав­ле­ни­е­то на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва, ка­то гла­су­ва­те за нас, ще уни­що­жим ця­ла­та про­ти­во­бъл­гар­с­ка, про­ти­во­чо­веш­ка и про­тив Бо­га из­мет, до­ве­ла ви до про­сеш­ка то­я­га.

  Ще ви да­дем въз­мож­ност чес­т­но да се за­мог­не­те до­тол­ко­ва, до­кол­ко­то ви поз­во­ля­ват соб­с­т­ве­ни­те ви дар­би и тру­дът ви.

  Обе­ща­ва­ме ви да се бо­рим за прев­ръ­ща­не­то на Бъл­га­рия в пос­то­ян­но не­ут­рал­на дър­жа­ва***, за да мо­же све­тов­ни­ят ин­вес­ти­ци­о­нен ка­пи­тал да нав­ле­зе и трай­но да се ус­та­но­ви у нас.

  Са­мо Прог­ра­ма­та на Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес пред­виж­да та­ка­ва при­ва­ти­за­ция, ко­я­то да поз­во­ли все­ки­му да по­лу­чи от на­ци­о­нал­но­то бо­гат­с­т­во дял, поз­во­ля­ващ му да стар­ти­ра уве­ре­но в час­т­ния биз­нес.

  Ние не ще ви хра­ним с илю­зии. Го­ла­та ис­ти­на е, че Бъл­га­рия е ог­ра­бе­на и уни­зе­на от ко­му­нис­ти­те, ста­на­ли ве­че ка­пи­та­лис­ти. Го­то­ви ли сте с об­щи уси­лия да из­х­вър­лим от по­ли­ти­чес­ка­та сце­на и тях, и тех­ни­те слу­ги от фал­ши­ва­та опо­зи­ция?

  Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес ви пред­ла­га си­гу­рен на­чин да оп­ре­де­ли­те за ко­го в ни­ка­къв слу­чай да не гла­су­ва­те. Не си да­вай­те гла­са за оне­зи, ко­и­то синьо­чер­ве­на­та те­ле­ви­зия неп­ре­къс­на­то ви по­каз­ва, за да ви вну­ши, че те и тех­ни­те пар­тии са един­с­т­ве­ни­те, на ко­и­то Бъл­га­рия мо­же да раз­чи­та.

  За пет го­ди­ни те ви до­ка­за­ха, че си­ня­та бю­ле­ти­на ги прев­ръ­ща в чер­ве­ни де­пу­та­ти, а за вас ос­та­ва ра­зо­ча­ро­ва­ни­е­то, гла­да, стра­ха за жи­во­та и за иму­щес­т­во­то, про­сеш­ка­та то­я­га.

  Гла­су­вай­те за Пар­тия Ли­бе­ра­лен Кон­г­рес, ние ни­ко­га ня­ма да ви пре­да­дем!

  Съ­на­род­ни­ци!

  Ва­ше­то съд­бо­нос­но гла­су­ва­не или нег­ла­су­ва­не ще ре­ши да­ли ут­ре да има Бъл­га­рия и бъл­гар­с­ки на­род, или не­на­сит­на без­по­щад­на прес­тъп­на ма­фия и глад­но и без­за­щит­но на­се­ле­ние.

  Не се от­чай­вай­те, вие има­те из­бор сре­щу ма­фи­от­с­кия ок­то­под. На­ша­та бю­ле­ти­на е бя­ла с две зе­ле­ни и ед­на чер­на иви­ца.

  Съ­на­род­ни­ци!

  Бъ­де­те на­род, а не жал­ко на­се­ле­ние!

  ______________________________________________________
  *Вече 67 години.
  **Вече 22 години.
  ***Винаги ще се намерят соломонпасевци, „антинатовци“ и железобетонни болшевики, за които „Искърското говедо никога няма да стане швейцарски монтафон“ (Заглавие под подигравателна карикатура на в-к „Дума“).

  Благодарение намесата на суперагент „Виктор“ (тогава зам.-министър на правосъдието, а по-късно – и президент на РъБъ) тричленен състав на Върховния съд с председател Светлана Йонкова и членове Бисерка Коцева и Симеон Чаначев Партия ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС не беше допусната (единствена от всичките десетки партии!) до участие в изборите.

  Резултатът?

  Червените комунисти се завърнаха на бял кон във властта!

  Бог да го прости стария Славейков – жалко, но е бил прав:

  „Не сме Народ, не сме Народ,
  а – мърша!
  (С това ще почна
  и с това ще свърша…)“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *