Home » Авторски страници, българи зад граница

Ваня Велкова е Българка на годината ‘2016

2017.04.01 Няма коментари
Spread the love

На 31 март 2017 г., на тържествена церемония в Националния дворец на културата в София, Ваня Велкова – създател на Българското училище в Хамбург, получи почетното отличие на ДАБЧ „Българка на годината ‘2016”. Г-жа Велкова е сред основателите на Асоциацията на българските училища в чужбина и член на УС на АБУЧ. Отличието „Българка на годината 2016“ бе връчено на Ваня Велкова от вицепрезидента Илияна Йотова в Студио 5 на НДК.

Ñîôèÿ (31 ìàðò 2017) Íà öåðåìîíèÿ ⠄Ñòóäèî 5“ ïðè ÍÄÊ âèöåïðåçèäåíòúò Èëèÿíà Éîòîâà íàãðàäè Âàíÿ Âåëêîâà (íà ñíèìêàòà) ñ îòëè÷èåòî íà Äúðæàâíàòà àãåíöèÿ çà áúëãàðèòå â ÷óæáèíà - „Áúëãàðêà íà ãîäèíàòà – 2016“. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Ваня Велкова с отличието „Българка на годината ‘2016“. Снимка: Newspaper.bg

„Възприемам отличието като вдъхновение, което ще ми даде още сили да продължа поетия път и да работя за българите и за България“ – сподели при награждаването си г-жа Велкова. Тя е родена в Пловдив. Живее в Германия от 20 години. Създател е на българското училище в Хамбург. Дарител е за детски домове и деца, останали без родителска грижа, както и колекционер на български народни носии.

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Ваня Велкова е петият член на АБУЧ, който получава почетното отличие на ДАБЧ „Българка на годината“. Първият носител на това отличие е Петя Цанева, зам.-председател на АБУЧ, президент на Асоциация „Балкан” в Мадрид, Испания, която го получи за 2011 г.; вторият е Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, директор на БУ „Джон Атанасов” в Чикаго, САЩ, когато го получи за 2012 г.; третият е Снежина Мечева, говорител на АБУЧ, директор на БУ „Иван Станчов” към Посолството ни в Лондон, Великобритания, която стана Българка на годината за 2013 г.; четвъртият е д-р Ирина Владикова, председател на АБУЧ, директор на БУ „С.св. Кирил и Методий” във Виена, Австрия, която бе отличена за 2014 г.

Честито на г-жа Ваня Велкова за престижното отличие, както и на Асоциацията на българските училища в чужбина, която тази година има 10-годишен юбилей!

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.