Home » Авторски страници

Произволът на ЧСИ. Искане до ЕП, ЕК и др. институции

2017.04.13 Няма коментари
Spread the love

Ивайло Илиев, управител на „Метропол М“ ЕООД, е изпратил на 12.04.2017 г. до Европейския парламент, евродепутатите Светослав Малинов и Ангел Джамбазки, до Европейската комисия, с копие до Висшия съдебен съвет на Р. България, председателя на СГС Стефан Милев, началника на Приемната на МС Соня Божикова и др. искане относно отговор P-000676/2017 на ЕК пред ЕП и незаконни действия на ЧСИ Стоян Якимов, по придобиване на частна собственост чрез липсващи окончателни съдебни документи. Правно основание за искането: Разрешаване казуса с посоченото питане в Европейския парламент с отговор на ЕК, по съответствие на заповедното производство и процедури по него в националната съдебна система на Р. България с правото на ЕС.

6

Изх.№ 124/12.04.2017 г.

До: Европейските институции и депутати

Г-н Светослав Малинов
Г-н Ангел Джамбазки

1. Европейския парламент – Петиция 0063/2017
[email protected]
[email protected]
[email protected]

2. Европейска Комисия – отговор P-000676/2017 на ЕК пред ЕП
[email protected]

Копие: Висшия съдебен съвет на Република България
[email protected]

До: съдия Стефан Милев – Председател
на Софийски районен съд
[email protected]

Лично до: г-жа Соня Божикова – началник отдел „Приемна“ към Министерски съвет на Република България

по преписка № 159/ 16 на МС
ел.поща: [email protected]

Копие: Държавните и общински институции, медии

.

И С К A Н Е

от: Ивайло Павлов Илиев,

Управител на „Метропол М“ ЕООД с ЕИК 121243679, седалище и адрес на управление : гр. София, кв.“Хаджи Димитър“, ул.“Резбарска“№ 25/27, ел.поща: [email protected]

.

Относно: отговор P-000676/2017 на ЕК пред ЕП и незаконни действия на ЧСИ Стоян Якимов с рег. 844 при СГС по придобиване на частна собственост чрез липсващи окончателни съдебни документи

Правно основание: Разрешаване казуса с посоченото питане в Европейския парламент с отговор на ЕК по съответствие на заповедното производство и процедури по него в националната съдебна система на България с правото на ЕС

Уважаеми госпожи и господа евродепутати,
Уважаеми господин Малинов,
Уважаеми господин Джамбазки,
Уважаеми госпожи и господа от ЕК,
Почитаеми магистрати,
Почитаеми съдия Милев,
Уважаема госпожо Божикова,

Считам за уместно установяване на обективната истина ефективно по питането на 2. стр. европейските депутати като Р-000676/2017 г. и подпомагането на Европейския парламент и Европейската Комисия, заедно с Министерскии съвет, след като съдия Стефан Милев, председател на СРС, представи по ч. гр.дело № 12248/12 на 50-ти състав СРС и мои, свързани с името ми и посочените фирми, на вниманието на ЕПарламент и питащите депутати: заверени копия от документи по същите дела, удостоверяващи категорично безспорни вземания.

Същите попадат в полето на чл.3 от Регламент 805/2004/ЕО и СЕ за безспорни вземания, гласящ: Член 3 Изпълнително основание, което се удостоверява като европейско изпълнително основание.

1. Настоящият регламент се прилага за решения, съдебни спогодби и публични документи по безспорни вземания. Вземането се счита за „безспорно“, когато:

а) длъжникът е изразил съгласие, като го е признал чрез споразумение, което е било одобрено от съда или сключено пред съда в хода на съдебното производство; или

б) длъжникът никога не е възразил по отношение на това съгласно правилата на процедурата на държавата-членка по произход, в хода на съдебната процедура; или

в) длъжникът не се явил или не е представен на съдебно заседание по отношение на това вземане, след като първоначално е оспорил вземането, в хода на съдебния процес, доколкото това поведение представлява конклудентно признаване на вземането или от доказаните от кредитора факти по правото на държавата-членка по произход; или

г) длъжникът изрично го е признал в публичен документ.

2. Настоящият регламент се прилага също така за произнесени решения по обжалване на решения, съдебни спогодби или публични документи, които са удостоверени като европейско изпълнително основание. Член 4 Определения http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32004R0805

По отношение на неприсъствени решения на СРС, установяващи безспорни вземания, моля да представите доказателства за ефективен съдебен контрол и ефективна съдебна защита на страните по процеса с изпълнение по дело С-327/10 Lindner – назначаване на съдебен попечител за ненамерената страна по последен адрес на местоживеене и в ЕС.

Бихме желали съдия С. Милев да посочи накратко има ли практика на Софийски районен съд за прилагане на двете императивни норми на ЕС – защита на потребителите (решения на съда на ЕС например по Директива 93/13/ЕИО и СЕ) и конкуренцията чрез Регламент 1/2003/ЕО и СЕ в изпълнителното (заповедно) производство.

Има ли практика по ефективен съдебен контрол и ефективна съдебна защита по делa 222/84 Jonston и С-312/93 Peterbroeck на Съда на ЕС и прилагани от СРС реално.

Поискали сме обезпечаването на прилагането на ПЕС от СРС пред СГС с искане с вх. №46406/06.04.2017 г., премахване на нарушенията на ПЕС и обезщетяването им, както и спиране на всички действия (и на ЧСИ), неизпълнени до момента.

С настоящите действия съдия Милев ще потвърди наличието или липсата на безспорни вземания, като в случай, че не ги представи, ще считаме за установено от негова страна, че същите липсват по моите дела като ч.гр.дело № 12248/12 на 50-ти състав СРС и други, посочени в приложение.

По този начин ще подпомогне дейността на работата на ЕП, ЕК, българската съдебна система и КЧСИ.

По същия начин, Министерски съвет може да изиска от ЧСИ Стоян Якимов с рег. № 844 при СГС чрез Министерство на правосъдието изпълнителното основание, на базата на което е започнал изпълнителни действия на СРС (разпореждане за допускане на незабавното изпълнение на невлязлата в сила заповед), както и разпореждането на СРС да връчи заповедта и разпореждането, отговарящи и потвърждаващи безспорните вземания, легитимиращи действията му до сега.

Засега съдия Шушков, председател на 50-ти с-в, СРС, Г.О. не ми е представил същите документи (удостоверяващи окончателното приключване на делото), като липсва разпореждане по молбата ми за тях от 13 декември 2016 г. след проверка днес на 12.04.2017 г. Изпълнителният лист е напуснал кориците по делото, преди да бъдат връчени каквито й да било актове, подлежащи на обжалване.

Същото е и отказ от правосъдие съгласно Пилотно решение от 10.05.2011 г. на съда по правата на човека и нарушение на чл.47 от Хартата за основните права в ЕС, провеждано и по другите посочени дела.

Надявам се, че седмица ще е достатъчна на съдия Милев за изготвяне на документите и становището по всички цитирани дела, ще бъдат изпратени на посочените ел.пощи, включително и на моята.

Надявам се,че по-този начин, ще се подпомогне работата на ЕС институции и МС.

Благодаря за разбирането и съдействието!

Приложение: Дела срещу Ивайло Павлов Илиев EГН и представляваните от него дружества в СРС:

„МЕТРОПОЛ – М” ЕООД, ЕИК 121243679, 2. „Р.Е.М. БИЛДИНГС” ЕООД,
ЕИК 175214122, 3. „МЕТРОПОЛ ПРОПЪРТИС” ООД, ЕИК 175214161
4. „ЕЛИНА 63” ООД, ЕИК 121243711

1. ЧГРД № 36497/2012 г. 64 с-в СРС
2. ЧГРД № 12248/2012 г. 50 с-в СРС
3. ЧГРД № 12249/2012г. 46 с-в СРС
4. ЧГРД № 12250/2012 г. 47 с-в СРС
5. ЧГРД №19373/2011 г. 70 с-в СРС
6. ЧГРД №11410/2011 г. 50 с-в СРС
7. ЧГРД № 27018/2010 г. 24 с-в СРС
8. ЧГРД № 27017/2010 г. 29 с-в СРС
9. ЧГРД № 35899/2012 г. 28 с-в СРС
9.1. ЧГРД № 46181/2015 г. 75 с-в СРС
10. ЧГРД № 35900/2012 г. 50 с-в СРС
11. ЧГРД № 13734/2011 г. 119 с-в СРС
12. ЧГРД № 24227/2011 г. 29 с-в СРС
13. ЧГРД № 14314 /2013 г. 79 с-в СРС
14. ЧГРД № 835 /2012 г. 56 с-в СРС

София, 12.04.2017 г.

С почитание и уважение:

Ивайло Илиев

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Из СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава

Съвременната конституционна демокрация почива на върховенството на закона. То е сред основните принципи, произтичащи от общите конституционни традиции на всички държави — членки на ЕС, и като такова представлява една от основните ценности, върху които се основава Съюзът. Това е припомнено в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и в преамбюлите към Договора и Хартата на основните права на ЕС. Това е и причината, поради която, в съответствие с член 49 от ДЕС, зачитането на принципите на правовата държава е предварително изискване за членство в ЕС. Заедно с демокрацията и правата на човека, принципите на правовата държава са и един от трите стълба на Съвета на Европа и са утвърдени в преамбюла към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ)[1].

Съюзът се опира на взаимното доверие между държавите членки и техните съответни правни системи. В това отношение ключово значение има начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат на национално равнище. Доверието на всички граждани на ЕС и на националните органи към функционирането на принципите на правовата държава е от особено значение за по-нататъшното развитие на ЕС в посока на „пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници“[2]. Това доверие ще се изгражда и поддържа само ако принципите на правовата държава се спазват от всички държави членки.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0158&from=EN

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.