Home » Авторски страници, българи зад граница, политика

КИЦ “Босилеград” за водената срещу центъра абсурдна компроматна война

2015.03.07 2 коментара
Spread the love

Културно-информационният център на българите в Босилеград излезе днес с официално съобщение, свързано с “продължаващите спекулации по българските медии относно „заличаването от регистъра на ДАБЧ на КИЦ „Босилеград“ и БККС“ и обясненията на вицепремиера г-жа Меглена Кунева в деня на парламентарния блиц контрол за „неспазени законови изисквания, както и подозрения за нарушения“.

В съобщението се казва, че: КИЦ „Босилеград“ категорично и отговорно заявява, че по време на продължилата около пет месеца „регистрация“ в ДАБЧ, НЕ Е ИЗДАВАЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД. Също така, ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ за „неистинността“ или „истинността“ за лично представени от кандидатите документи за доказване на български произход в ДАБЧ. КИЦ „Босилеград“ само безвъзмездно е съдействал на кандидатите да бъдат приети в ДАБЧ. Експертите в ДАБЧ са тия, които решават дали документите са „истински“ или „неистински“, и цялата отговорност за ИЗДАДЕНИ и НЕИЗДАДЕНИ удостоверения е за сметка на ДАБЧ.”

Както и, че: “Най-напред по телефона, а след това и на лична среща с г-н Владимиров в ДАБЧ, изразих учудването си от тия противоречиви изисквания – хем „организацията да е регистрирана съответно чуждото законодателство“, хем в устава да е „изрично предвидено, че в нея могат да членуват само лица с български произход“, пък и „да е регламентирана процедура за приемане на членове с български произход“, и му обясних, че с оглед на вътрешното законодателство на Р. Сърбия тия изисквания могат да се окачествят като дискриминация по национална принадлежност и го попитах дали в България, като европейска страна, може да се регистрира организация според така поставените изисквания, т.е. в нея да членуват само турци, цигани или евреи? […] В КИЦ „Босилеград“ бяхме поставени пред избор: или да ни заличат от регистъра на ДАБЧ, или да рискуваме да ни заличат от регистъра на Агенцията за стопански регистри (АПР) на Р. Сърбия, където сме регистрирани съгласно сръбското законодателство. В крайна сметка оставихме ДАБЧ да си прави каквото си иска. Със заповед № 14/12.02.2015 г. ) и.д. Димитър Владимиров ни осведоми, че е заличил КИЦ „Босилеград“ от водения от ДАБЧ Регистър на организации на българи, живеещи извън Р. България. Заповедта по заличаването е изпълнена още преди да е стъпила в сила.”

КИЦ „Босилеград“ изразява “възмущение и огорчение от продължаващата компроматна война, която очевидно има за цел да урони престижа на най-авторитетната българска организация в Сърбия и да я злепостави пред българските държавни институции. Тази компроматна война срещу КИЦ „Босилеград“ особено се усили след срещите на кмета на Босилеград Владимир Захариев и неговия заместник Стефан Стойков на високо равнище в София и след появилата се във в-к „Труд“ от 16 февруари т.г. информация според която „„Кметът Владимир Захариев предал и документи за злоупотреби на културно-информационния център в града…“!? Остана неизяснено за какви документи става дума и защо не са предадени на сръбската или на българската прокуратура?”

Следва целият текст на съобщението.

—————————————————————————————————————————————–

Untitled11

Във връзка с продължаващите спекулации по българските медии относно „заличаването от регистъра на ДАБЧ на КИЦ „Босилеград“ и БККС“ и обясненията на вицепремиера г-жа Меглена Кунева в деня на парламентарния блиц контрол за „неспазени законови изисквания, както и подозрения за нарушения“, КИЦ „Босилеград“ заявява следното:

В началото на 2014 г. на сайта на ДАБЧ беше обявена информация, с която се предлагаше на българските организации в чужбина да се регистрират в ДАБЧ, за да могат да издават документи за доказване на български произход, съгласно чл. 3. (1) от Закона за българите, живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ). По смисъла на този член български произход се доказва с документ, издаден от: 1. български или чужд държавен орган; 2. организация на българи, живеещи извън Република България, призната от компетентния български държавен орган за поддържане на връзки с тях; 3. Българската православна църква. Български произход може да се доказва и по общия исков ред.

С оглед на това, че КИЦ „Босилеград“ от основаването си редовно сътрудничи с ДАБЧ и оказва безвъзмездни консултативни и онлайн услуги на кандитатите за удостоверения за български произход, поискахме допълнителна разяснителна информация и предоставихме изискваните от ДАБЧ документи. Със заповед № 40 от 29.08.2014 г. на и.д. Председател на ДАБЧ, КИЦ Босилеград беше вписан в Регистъра на организации на българи, живеещи извън Република България, воден от ДАБЧ.

Въпреки това, отново консултирахме експертите на ДАБЧ и и. д. Председател на ДАБЧ г-н Владимиров и заключихме, че няма смисъл КИЦ „Босилеград“ да се занимава с издаване на такива удостоверения, защото по смисъла на ЗБЖИРБ кандидатите така или иначе трябва лично да подават заявки и да доказват с документи българския си произход пред ДАБЧ. КИЦ „Босилеград“ ограничи дейността си да дава консултации на кандидатите и да помага при подаването на онлайн заявките на ония кандидати, които имаха проблеми с компютрите или нямаха електронни адреси.

Онлайн системата на ДАБЧ им даваше свободни приемни дни едва след 8-9 месеца. С разрешение на ДАБЧ, КИЦ „Босилеград“ изпращаше молби със списъци на кандидати, които да бъдат приети в ДАБЧ извън определените от електронната програма приемни дни, т.е. няколко месеца по-рано, с цел да се съкрати процедурата за придобиване на българско гражданство, продължаваща 2-3 години и повече.

С уведомление Изх. №:63-00-0603-62 от 14. 11. 2014 г. и.д. председател на ДАБЧ Димитър Владимиров поиска в срок от един месец да приведем в съответствие Устава на КИЦ „Босилеград“ с изискванията на чл. 3 от новия Правилник на ДАБЧ от 16. 09. 2014 г. за признаване и за реда на водене на регистър на организации на българи, живеещи извън Република България, и то:

1. Организацията да е регистрирана като юридическо лице, съобразно съответното чуждо законодателство, или да са спазени всички законови изисквания за създаването й като правен субект, когато в съответното законодателство не се изисква регистрация;

2. В учредителния акт (устава) на организацията да е изрично предвидено, че в нея могат да членуват само лица с български произход, живеещи в съответната държава;

3. В устава на организацията да е регламентирана процедура за приемане на членове с български произход, като изрично се предвиждат правила за установяване на българския произход на кандидатите;

4. Предметът на дейност на организацията задължително да е свързан със съхраняване и укрепване на българската национална идентичност;

5. Организацията да е създадена и да е развивала дейност поне една година преди искането за признаване.

DABC 1

DABC 2

Най-напред по телефона, а след това и на лична среща с г-н Владимиров в ДАБЧ, изразих учудването си от тия противоречиви изисквания – хем „организацията да е регистрирана съответно чуждото законодателство“, хем в устава да е „изрично предвидено, че в нея могат да членуват само лица с български произход“, пък и „да е регламентирана процедура за приемане на членове с български произход“, и му обясних, че с оглед на вътрешното законодателство на Р. Сърбия тия изисквания могат да се окачествят като дискриминация по национална принадлежност и го попитах дали в България, като европейска страна, може да се регистрира организация според така поставените изисквания, т.е. в нея да членуват само турци, цигани или евреи? Той ми повтори това, което вече беше написал в споменатото уведомление, че това е направено съгласно препоръките от Върховната административна прокуратура на Р. България и Софийска градска прокуратура за съобразяване на дейностите на ДАБЧ с изискванията на Административно-процесуалния кодекс, Закона за българското гражданство и Закона за българите, живеещи извън Република България.

В КИЦ „Босилеград“ бяхме поставени пред избор: или да ни заличат от регистъра на ДАБЧ, или да рискуваме да ни заличат от регистъра на Агенцията за стопански регистри (АПР) на Р. Сърбия, където сме регистрирани съгласно сръбското законодателство. В крайна сметка оставихме ДАБЧ да си прави каквото си иска.

Със заповед № 14/12.02.2015 г. (б.р.: вж. цялата заповед тук – DABC 3) и.д. Димитър Владимиров ни осведоми, че е заличил КИЦ „Босилеград“ от водения от ДАБЧ Регистър на организации на българи, живеещи извън Р. България. Заповедта по заличаването е изпълнена още преди да е стъпила в сила. Също ни осведоми, че от кандидатите, за които бяхме помолили да бъдат приети в ДАБЧ извън предвидените срокове, четирима били представили „неистински официални документи“.

Untitled4

С оглед на продължаващите в медиите, сред организациите на българите в чужбина и в Народното събрание реакции, КИЦ „Босилеград“ категорично и отговорно заявява, че по време на продължилата около пет месеца „регистрация“ в ДАБЧ, НЕ Е ИЗДАВАЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД. Също така, ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ за „неистинността“ или „истинността“ за лично представени от кандидатите документи за доказване на български произход в ДАБЧ. КИЦ „Босилеград“ само безвъзмездно е съдействал на кандидатите да бъдат приети в ДАБЧ. Експертите в ДАБЧ са тия, които решават дали документите са „истински“ или „неистински“, и цялата отговорност за ИЗДАДЕНИ и НЕИЗДАДЕНИ удостоверения е за сметка на ДАБЧ.

КИЦ „Босилеград“ изразява възмущение и огорчение от продължаващата компроматна война, която очевидно има за цел да урони престижа на най-авторитетната българска организация в Сърбия и да я злепостави пред българските държавни институции.

Тази компроматна война срещу КИЦ „Босилеград“ особено се усили след срещите на кмета на Босилеград Владимир Захариев и неговия заместник Стефан Стойков на високо равнище в София и след появилата се във в-к „Труд“ от 16 февруари т.г. информация според която „„Кметът Владимир Захариев предал и документи за злоупотреби на културно-информационния център в града…“!? Остана неизяснено за какви документи става дума и защо не са предадени на сръбската или на българската прокуратура?

Кметът на Босилеград Захариев и българският премиер Борисов

Кметът на Босилеград Захариев и българският премиер Борисов

Имайки предвид, че кметът на Босилеград е издигнат от Демократичната партия на Сърбия на д-р Воислав Кощуница, известна със своите антиевропейски, антибългарски и русофилски позиции, обтегнатите му отношения с КИЦ „Босилеград“ именно заради тия позиции и намесата и отнемането на утвърдени дейности на КИЦ-а, контактите му в ДАБЧ, ВМА, Столична община, Министерствата на образованието и правосъдието, става ясно, защо КИЦ „Босилеград“ като носител на български, демократични и европейски ценности, от обект на сръбска пропаганда, сега става и обект на българска пропаганда в която, за съжаление, са включени и хора от София.

За да се изяснят или прикрият нещата в ДАБЧ не е нужно да се хвърлят нелепи обвинения и подозрения върху КИЦ и БККС. Защото за много хора става ясно, че не става дума за „злоупотреби“, а за ножиците на антибългарската пропаганда от двете страни на границата, насочена срещу възраждащото се българско осъзнаване в Македония и Западните покрайнини.

.

Иван Николов,

председател на КИЦ “Босилеград

 

2 коментара »

  • Пламен Павлов said:

    Вицепремиерът Кунева да не дава “обтекаеми” отговори на парламентарни въпроси, а да вземе мерки. Направеното от ДАБЧ е пълно безобразие, а т.нар. уведомление просто е извън коментар!

  • Мариана (author) said:

    “Административният съд – София в законния срок уважи жалба на Български културен клуб – Скопие (БККС) против самоволните действия на Димитър Владимиров, изпълняващ длъжността председател на Държавната агенция на българите в чужбина (ДАБЧ), и разпореди ДАБЧ незабавно и безусловно да премахне от интернет страницата си незаконното съобщение, че БККС е заличен от регистъра на признатите от ДАБЧ организации на българите в чужбина, което не само е в противоречие на Административно-процесуалния кодекс (АПК), но и дълбоко уронва престижа на БККС като родоюбива организация на българи от Р. Македония. Това съобщиха в съобщение до медиите от организацията.
    БККС припомня, че на 12 февруари 2015 г. и.д. председател на ДАБЧ грубо и незаконно заличи БККС и Културно-информационния център на българите в Сърбия (КИЦ-Босилеград) от регистъра на организациите на българи, живеещи извън Република България. Владимиров и неговите сътрудници оповестяват заличаването на БККС на интернет страницата на ДАБЧ още същия ден, в който публикуват заповедта, без да изчакат законния срок за обжалване.”

    Read more: http://society.actualno.com/Sydyt-otsydi-v-polza-na-BKKS-sreshtu-DABCh-news_460640.html#ixzz3Ttfj2OXu

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.