Home » Авторски страници

ГД БОПП до комисаря по околната среда в ЕК

2014.10.22 5 коментари
Spread the love

Константин Дичев от Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност /ГД БОПП/ е изпратил до комисаря по околната среда в Европейската комисия Ян Поточник и до Зелените в Европарламента писмо във връзка със системни замърсявания на комбината „Асарел Медет“ на р. Банска Луда Яна. Писмото е изпратено с копие до българския главен прокурор Сотир Цацаров, до Министерски съвет и до Министерството на околната среда и водите.

В него се казва: „Във връзка с Ваше писмо от 15 септември 2014 г. /Приложение 1/, в което искате доказателства за нарушаване на европейското законодателство по околна среда, предвид системните замърсявания на комбината „Асарел – Медет“, Ви предоставяме доказателства.

В Приложение 2 Ви изпращаме данните от мониторинга на компетентен орган Басейнова дирекция – Пловдив към Министерство на околната среда от 2010 г. до 2014 г. /Приложение 2/, които недвусмислено доказват източника на замърсяване и преднамереността на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.“

Следва целият текст на писмото.

––––––––––––––––––––––––––––––––

.

ГД БОПП

/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

22.10.2014 г.

.

ДО

КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
ЗЕЛЕНИТЕ В ЕП

КОПИЕ: ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОТОЧНИК, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Ваше писмо от 15 септември 2014 г. /Приложение 1 Ares(2014)3015104_signed letter/, в което искате доказателства за нарушаване на европейското законодателство по околна среда, предвид системните замърсявания на комбината „Асарел – Медет“, Ви предоставяме доказателства.

В Приложение 2 Ви изпращаме данните от мониторинга на компетентен орган Басейнова дирекция – Пловдив към Министерство на околната среда от 2010 г. до 2014 г. /Приложение 2/, които недвусмислено доказват източника на замърсяване и преднамереността на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. Както ще видите, до 2013 година мониторинговите станции за физико-химичен и биологичен мониторинг са разположени на голямо разстояние от замърсителя „Асарел – Медет“, тоест след разреждане на излизащите от комбината води от няколко чисти притока на реката по надолу. След многобройните сигнали за залпови замърсявания и измиране на рибата от 2010-2013г, РИОСВ Пазарджик, поделение на МОСВ, проформа с достатъчно голямо закъснение вземат проби от отдалечените мониторингови станции след отмиване на залпа. Констатацията им винаги са че няма замърсяване.

Благодарение на няколко сигнала за замърсявания, до Вас включително, Басейнова дирекция най – после включва за 2014г. мониторингови станции на реките непосредствено преди навлизането им в „Асарел – Медет“ и други непосредствено след излизането им. /Приложение 3 protokol-doklad-zdoi и Приложение 2/ В резултат се установява недвусмислено, че за цялото лято на 2014 г. при всички пробовземания реките при влизането са с питейни качества, а след излизането от комбината са вече ТОКСИЧНИ! /Приложение 2/. Данните от физико-химичните проби за 2014 г. на новите станции за пробовземане непосредствено след излизането на реките от комбината показват многократно превишение през цялото лято на мед, манган, цинк и желязо и превишени стойности на кадмий и живак в някои пунктове. Данните от биологичния мониторинг на същите станции непосредствено след комбината, показват липса на зообентос от макробезгръбначни и фитобентос, което означава че поне 2 години реките са замърсявани многократно залпово, а и постоянно, защото в противен случай дънната безгръбначна макрофлора би се възстановила частично!

Това е неоспоримо доказателство за източника на системно през годините замърсяване от страна на „Асарел – Медет“, и задължението на МОСВ е да приложи принудителни административни мерки по чл. 158 точки 1,2 и 3 на Закона за опазване на околната среда, респективно европейското право по околна среда, с цел спиране на тези залпови и постоянни замърсявания от страна на Комбината, като наложи санкции включително и отнемане на Комплексното разрешително при несправяне с проблема в срок. Вместо да изпълни задълженията си по чл. 158 точки 1,2 и 3 от ЗООС, МОСВ отлага принудителните административни мерки с действия, които не са в прерогативите му! /Приложение 4 Писмо МОСВ/ Следствие на адекватните принудителни административни мерки „Асарел – Медет“ щеше да е длъжен да открие причината за замърсяването и да предприеме мерки за неговото прекратяване и то в срок. Това не е направено и“Асарел – Медет“ чисто административно продължава да се води предприятие с нормална производствена дейност, въпреки доказателствата! Тровеното с години население се интересува кога ще бъде спрян екогеноцида над него, а не как. Вместо прилагане на чл. 158 точки 1,2 и 3 от ЗООС, МОСВ иска да получи европейски средства за да установи причините за замърсяването, въпреки че има само контролни функции, тоест е достатъчно да установи кой замърсява и да го санкционира. Категорично сме против средства на европейските данъкоплатци да се инвестират в организирана престъпна група, каквато се явява в „Асарел“ и МОСВ, които по същество само отлагат с години спирането на екогеноцида, а не решаване на проблема.

Наши експерти многократно са заявявали, че хидротехническите съоръжения на „Асарел – Медет“ не са предвидени да издържат пороищния характер на преминаващите през комбината притоци на р. Банска Луда Яна и винаги през пролетните и есенни валежи залпово се замърсяват притоците и цялата река Банска Луда Яна. Освен залповите замърсявания „Асарел – Медет“ замърсява постоянно през цялата година р. Банска Луда Яна, в резултат на неизпълнението на хидротехническите съоръжения на окисния отвал, като всекидневно се губят и дренират 1500 до 2000 куб. метра кисели разтвори на тежки и цветни метали и постоянно, всекидневно замърсяват подземните и надземни води на целия район.

Нашите твърдения недвусмислено се доказаха с Приложение 2, но както виждате от Приложение 4, МОСВ не изпълнява задълженията си като контролен орган.

До момента МОСВ и нейните поделения не са сезирали прокуратурата за това многократно повторяемо през годините престъпление, въпреки че замърсяването на надземни и подземни води е инкриминирано от Наказателния кодекс на Република България. Предварителни производства
в Прокуратурата винаги са започвани след наши сигнали и винаги са прекратявани след изявления на МОСВ и поделенията им, че няма замърсявания, въпреки явните доказателства /измрялата риба е индикатор за замърсяване/. Но както виждате, дори и след мониторинга за 2014 г. с доказателства за източника на замърсяването прокуратурата също не изпълнява закона в полза на ОПГ, в която явно членува.

Разполагаме и с други доказателства които доказват принадлежността към същото ОПГ на МВР и Прокуратурата в Панагюрище и при желание от Ваша страна ще ги предоставим.

Г-н Поточник, предвид неопровержимите доказателства, които искахте и които Ви предоставяме, настояваме да започнете процедура по разследване на системно неспазване на европейското законодателство по околна среда срещу Република България, което на практика води до
екологичен геноцид над хиляди граждани на ЕС.

С уважение:

Константин Дичев

ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Според изнесените данни в писмото до Ян Поточник, всекидневно се губят и дренират 1500 до 2000 куб. метра кисели разтвори на тежки и цветни метали, които постянно замърсяват подземните и надземни води на целия район.

Според изнесените данни в писмото до Ян Поточник, в резултат на неизпълнени хидротехнически съоръжения, всекидневно 1500 до 2000 куб. метра кисели разтвори на тежки и цветни метали замърсяват подземните и надземни води в района. Снимка: Bluelink.net

5 Comments »

 • Газпромчо said:

  Защо обръщате внимание на този луд човек, който разбира от екология колкото свиня от кладенчова вода. Вижте т.нар. доказателства в Bluelink.net
  В становищата пише, че в предприятието няма проблеми със съоръженията и технологията. А от ЕК в прав текст се казва7 „Дичев, гледай си работата“. За зеления рекет почивен ден няма.

 • Константин Дичев said:

  Ха ха ха, радвам се когато престъпниците изпадат в бяс. Да вашето време свърши уважаеми престъпници олигарси. Аз работя с точна наука и с документи. Четете какво пише в доклада на Басейнова дирекция Пловдив –
  „Пробите от р. Панова, р. Свинарски дол и р. Асарелска след производствената площадка на „Асарел-Медет” ЕАД показват сериозни отклонения по показателите мед, манган, цинк и желязо, а в някои пунктове има и превишени стойности на кадмий и живак. Биологичният мониторинг по показателя „дънна макробезгръбначна фауна”, както и липсата ни установени живи клетки от фитобентос в тези реки показва много лошо състояние, което означава, че водите са ТОКСИЧНИ!. “
  и ТАКА Е ЗА ВСИЧКИ ПРОБИ ВЗЕТИ ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 2014Г., НЕ ЗА ЕДНА ПРОБА, А ЗА ВСИЧКИ! Това доказва че Асарел извършват екологичен геноцид над хилядното население.

 • Константин Дичев said:

  Клети ми анонимни приятелю, газпромчо, лесно е да обиждаш и да набеждаваш хора, които не се страхуват да пишат името си под документи до институциите. Така като се криеш и злобееш си доста жалък.

 • страх ме е да кажа said:

  КОнстантин ако лъже, тогава защо Басейнова дирекция също констатира замърсяване? Вие от Асарел и приятели, все някой друг ви е виновен.
  Асарел да си поеме отговорността и да даде позиция по констатациите на Басейнова дирекция Пловдив. Не всичко е пари, приятели. Има и болести.

 • Константин Дичев said:

  Според чл 190 от Наказателния кодекс всяко набедяване пред орган на властта е престъпление. Тоест ако един сигнал не можеш да докажеш престъплението на Асарел например, тогава Асарел може да ме осъди, тоест със сигурност ще ме осъди.,Драги Разгромчо, ако имаше и малка лъжа в това което пиша сигурно от затвора нямаше да изляза. Затова неща се твърдят само с факти и документи.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.