Home » Авторски страници, политика

ГД БОПП до ОЛАФ: Злоупотреби за милиони евро в полза на едрите земеделци в България

2014.03.17 3 коментара
Spread the love

Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност /ГД БОПП/е изпратило днес сигнал до Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, с копие до АФКОС*, главния прокурор на Р. България, Министерския съвет и Министерството на земеделието и храните. В сигнала се казва:

Untitled1“Желаем да Ви уведомим за организирана престъпна група /ОПГ/, която заграби над 170 милиона евро за 2013 г. при неправомерно прилагане на мярка 214 ,,Агроекологични плащания“ от Програмата за Развитие на Селските Райони /ПРСР/ за периода 2007-2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Предстои ново незаконно заграбване на нови 170 милиона евро за 2014 г. по същата схема. […]

Единственото нещо, което ОПГ не са направили, е да напишат директно имената на спечелилите – десетките едри земевладелци на Българската „социалистическа” партия /БСП-капиталисти/, създадени още с раздаваните от БСП-капиталисти куфарчета с пари от унищожените от тях в началото на 90-те банки; феодални величия на ДПС в Лудогорието и Средногорието, финансирани от незаконни сечи и незаконни разпоредителни сделки с хиляди ха. държавни гори и земи, ограбване на тютюнопроизводителите от собствения им електорат и други престъпни деяния; не на последно място са огромните животновъдни комплекси на ГЕРБ, финансирани също от мръсни пари, натрупани от рекет, контрабанда на стоки, митнически измами, ДДС измами, фалшиви бандероли. […]

Предлагаме ОЛАФ да направи разследване на явната измама с европейски фондове самостоятелно със свои експерти, без да разчита на партньора си в България АФКОС, защото зависимостта на агенцията от политическата мафия в страната е явно. Едно пояснение: всички власти в страната, включително и медийната, са пряко подчинени на политическата престъпност и да се разчита на тях е неразумно. Настояваме да бъде установена истината, а ЕК да се разпореди заграбените средства по Подмярка 4 да бъдат върнати и преразпределени в мерки за подпомагане на екологосъобразено и устойчиво земеделие, както и да задължи българските власти да регулират ненужната и опасна бюрократщина, пречеща именно на дребните и средни земеделски стопани, стожер за развитието на селските райони в страната.”

По-долу може да се прочете целият текст.

——————————–
* АФКОС – Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” към Министерството на вътрешните работи на Р. България

—————————————————————————————-

.

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

17.03.2014 г.

.

ДО

OLAF – DIRECTOR GENERAL
OLAF – DIRECTORATE B – INVESTIGATION II, AGRICULTURAL & STRUCTURAL FUNDS

КОПИЕ ДО:

АФКОС
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р. БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МЕДИИ

 

УВАЖАЕМИ Mr. GIOVANNI KESSLER , Mr. Н. ILETT,

Желаем да Ви уведомим за организирана престъпна група /ОПГ/, която заграби над 170 милиона евро за 2013 г. при неправомерно прилагане на мярка 214 ,,Агроекологични плащания“ от Програмата за Развитие на Селските Райони /ПРСР/ за периода 2007-2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Предстои ново незаконно заграбване на нови 170 милиона евро за 2014 г. по същата схема. ОПГ е организирана от политическата престъпност и техните поставени лица в земеделието и политиката – зърнените олигарси, ГЕРБ, БСП, ДПС и предполагаме техния коалиционен партньор в двете последни правителства – АТАКА.

Какво имаме предвид: С мярка 214 ,,Агроекологични плащания“ на ПРСР се уреждат условията и редът за подпомагане на земеделски стопани, които извършват земеделски дейности насочени към подобряване опазването на околната среда и имат възможност да бъдат подпомагани по мярка 214 “Агроекологични плащания”. Мярката е широкообхватна и обединява различни подмерки и направления, както следва:

1. биологично земеделие с направления:
а) биологично растениевъдство;
б) биологично пчеларство;

2. управление на земеделски земи с висока природна стойност с направления:
а) възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност;
б) (отм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.)
в) поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места;

3. поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури;

4. опазване на почвите и водите с направления:
а) въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите /през 2012 г./;
б) контрол на почвената ерозия;

5. традиционно животновъдство с направления:
а) опазване на застрашени от изчезване местни породи;
б) традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).

Важно: През 2012г. в Подмярка 4: Опазване на почвите и водите, бе въведено направление 1: Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите (ПВ1). Направление 1 в Подмярка 4 няма никакво географско ограничение или критерии, които да определят подпомагане на стопаните в конкретни райони за дейности, водещи до реално опазване на почвите и водите.

Преди две години изненадващо при преизчисление на нивата на плащане по различните направления на м.214 , за разлика от всичките останали направления (където има повишение на ставките между 20 и 35 %, следващо инфлацията и обективни фактори, като изменение на пазарни условия в България и др.), за цитираното по-горе направление за сеитбообръщението ставката се увеличава с 140 % (от 76 на 182 евро/ха). В изчисленията са включени изисквания /като засяване на предкултури, които впоследствие не залягат в Наредбата по м.214 и не се изискват от бенефициентите. Такъв „пропуск” осигурява възможност за неправомерно подпомагане със стотици милиони на олигарсите от „зърнената мафия” в България, които владеят районите с интензивно конвенционално земеделие и са поставени лица на управлявалите политически партии в годините на прехода. Дефакто те са получали 170 милиона евро за 2013 година за дейности, които водят до намаляване на почвеното плодородие и замърсяване с химикали и предстоят нови предстоящи вземания от 170 милиона за 2014 г.! Именно „забравените” в наредбата за подмярка 4 изисквания за екологично балансирано
сеитбообръщение – отказ от монокултура, зелено торене, хетерогенно земеделие с включване на междинни култури, включване на 25% от площта с бобови фуражни и зърнени култури, са основа за устойчивото земеделие и опазването на земите и водите. Без подобни изисквания не може да се обоснове субсидията!

Плануваното престъпление от ОПГ се доказва лесно: Изискванията за зърнените олигарси по тази мярка са изключително занижени, необходимите документи при кандидатстване представляват само една семпла таблица за традиционен сеитбооборот заверена от агроном, която се изготвя за 5 минути! Разбира се и тук са поставили непревземаемо препятствие за дребните производители – семплата таблица се попълва самостоятелно, тоест администрацията не е разработила образец, а е обучила ЧАСТ от земеделските производители как да попълнят тази таблица…. Изборът на победителите в това „надбягване” е известен.

Предлагаме за улеснение ОЛАФ да изиска точно кои са „запознатите” и директно ще научат имената и фирмите на зърнената олигархия, които са получили субсидии, като част от тази ОПГ.

В същото време изискванията по останалите подмерки са отчайващо бюрократизирани. За разлика от биологичните производители, които за най-малки грешки са наказвани със сериозни намаления на плащанията, стигащи до 100 %, за зърнените олигарси кандидатстващи по направлението ”Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” са заложения наказания от само 1 % и 2 % (с максимално намаление от 5 %) за неспазване на изисквания. Дори за неспазване на основното изискване – спазване на плана за сеитбооборот, санкцията е 2 %.

Така една малка част едри земеделски производители, в по-голямата си част зърнопроизводители, занимаващи се с интензивно конвенционално земеделие, само за една година успяват незаконно да усвоят огромния ресурс по мярката, и то прилагайки традиционното за този вид земеделие редуване на културите, без да влагат допълнителни разходи и полагат допълнителни усилия.

Още по тревожен е и фактът,  че от всички кандидати по Мярка 214, единствено кандидатите по подмярка 4, Направление 1- въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите, имат право да кандидатстват и получават средства за една и съща площ и по мярка 213 „Плащания по Натура 2000″. В същото време зърнените олигарси получават и общи плащания, като субсидията им от трите плащания достигат 540 евро на ха, за дейности, които дефакто увреждат почвите и водите!

В допълнение по цялата мярка за агроекология, ако има недостиг на средства да покрият всички подадени заявления, парите взима този, който пръв е подал заявлението. И естествено едрите земевладелци са тези, които „първи” са си подали заявленията, и те са за огромни суми.

Планувано е създадена предпоставка за преразпределение на средствата от агроекологията в полза на едрите земевладелци и орязване на парите за дребните производители, отговарящи на другите мерки. Предполагаме се досещате, защо за всички подмярки, с изключение на подмярка 4, процентът на неусвоените средства расте. Тежката бюрократична система използва стотиците препятствия в изискванията /поставени от нея по поръка на политическата мафия/, за да отказва и дори да санкционира до 100% от плащанията дребните производители, изкуствено да води до неусвояване на средства и накрая да даде „гениално” решение на въпроса: неусвоените средства да се прехвърлят в сметките на поставените на политическия елит олигарси при изключително облекчени условия, и то за дейности, вредни за почвите и водите.

Единственото нещо, което ОПГ не са направили, е да напишат директно имената на спечелилите – десетките едри земевладелци на Българската „социалистическа” партия /БСП-капиталисти/, създадени още с раздаваните от БСП-капиталисти куфарчета с пари от унищожените от тях в началото на 90-те банки; феодални величия на ДПС в Лудогорието и Средногорието, финансирани от незаконни сечи и незаконни разпоредителни сделки с хиляди ха. държавни гори и земи, ограбване на тютюнопроизводителите от собствения им електорат и други престъпни деяния; не на последно място са огромните животновъдни комплекси на ГЕРБ, финансирани също от мръсни пари, натрупани от рекет, контрабанда на стоки, митнически измами, ДДС измами, фалшиви бандероли. Всички тези престъпни групи от обвързани политически сили и техните олигарси са обединени в Организирана политическа престъпност, която е завладяла абсолютно всички икономически сфери, подобно на земеделието, и „кранчетата” на потоците от пари в България, само едно от които са
Европейските фондове и в частност Агроекологични плащания на ПРСР.

Подобни примери могат да се дадат по всички направления по „усвояване” от мафията на еврофондовете и бюджета на самата държава. Проблемът всъщност е на път да ескалира. Заграбване на еврофондовете от олигарсите е на път да се повиши многократно. Доказателство е Последната 11-та Нотификация относно изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., която българската страна е изпратила до Европейската комисия за съгласуване. В нея се иска прехвърляне на средства в мярка 214 – Агроекологични плащания, в която за пръв път от години се появява недостиг на средства. До момента, тези неправомерно взети 170 милиона евро за 2013 г. и нови 170 милиона за 2014 г. са само опит да изпробват компентността на ЕК, и при бездействие на ЕК в момента, да заложат плацдарм за следващия период до 2020 г., с условия които безнаказано и многократно ще облагодетелстват политиците и техните олигарси.

Какво имаме предвид: със 170 милиона евро са субсидирани около 1 милион хектара /182 евро за 1 ха./ земи за провеждане на сеитбооборот. Земеделските земи, обработвани с интезивно конвенциално неекологосъобразно земеделие посредством традиционен сеитбооборот в България, са около 3 милиона хектара или 3 пъти повече. Те се обработват с малки изключения от едри арендатори – олигарси. Тоест възможностите за отклоняване на европейски средства в сметките на олигарсите само по тази мярка са над 550 милиона евро на година, за сметка на средствата за субсидиране на земеделието в НАТУРА зоните например, въпреки че предстои да бъдат включени зоните по местообитанията. Отново се прави опит да се отнемат средства за подпомагане на истински нуждаещите се хиляди дребни земеделски производители, голяма част от които са пред фалит следствие на плануваните и проведени срещу тях санкции.

УВАЖАЕМИ Mr. GIOVANNI KESSLER , Mr. Н. ILETT,

Изказваме нашето неодобрение от безотговорността на ЕК и най – вече на чиновниците, одобрили плана за ПРСР за 2007-2013 г., защото с некопетентността и незаинтересоваността на ЕК неправомерно се захранва Организираната политическа престъпност в България, която извършва геноцид над всички граждани на страната вече 24 години. Напълно сме против с нашите и на Европейския съюз средства, събрани от данъкоплатци, да се подпомагат престъпници!

Надяваме се да вземете бързи мерки тази престъпна схема да бъде прекратена, макар че на Вас от ОЛАФ се пада незавидната задача да измиете срама от лицето на администрацията на ЕК.

Предлагаме ОЛАФ да направи разследване на явната измама с европейски фондове самостоятелно със свои експерти, без да разчита на партньора си в България АФКОС, защото зависимостта на агенцията от политическата мафия в страната е явно. Едно пояснение: всички власти в страната, включително и медийната, са пряко подчинени на политическата престъпност и да се разчита на тях е неразумно.

Настояваме да бъде установена истината, а ЕК да се разпореди заграбените средства по подмярка 4 да бъдат върнати и преразпределени в мерки за подпомагане на екологосъобразено и устойчиво земеделие, както и да задължи българските власти да регулират ненужната и опасна бюрократщина, пречеща именно на дребните и средни земеделски стопани, стожер за развитието на селските райони в страната.

С уважение:

Константин Дичев

ГД БОПП
Управление на природни ресурси

3 коментара »

  • Даниела Челебиева said:

    Аз съм дребен регистриран земеделски производител-пчелар, който на получи полагаемите около 6000 лв. по мярка “Агроекология” за 2012 година, заради нефункциониращ регистър на пчелините на БАБХ и липса на желание от страна на ДФЗ и министър Димитър Греков да реагира на моята жалба. Готова съм да предоставя всички данни по случая.

  • Mariana said:

    Пишете ако искате на редакционния ни мейл и ще ви предоставим координати на ГД БОПП.

  • Константин Дичев said:

    Даниела, моля пишете ми на имел [email protected] и изпратете материалите по Вашия случай, ще ги препратя на ОЛАФ, КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО. Ще съм благодарен и на други земеделци, които са готови да сътрудничат. Разбира се анонимността им ще бъде гарантирана при поискване. Документите ще бъдат изпратени с изричното условие да не се предоставян на нашата полиция от АФКОС

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.