Home » Авторски страници

Няколко български НПО организират конференция за единение и устойчиво развитие

2013.11.04 Няма коментари

На 12 ноември 2013 г., от 9.30 ч., в гр. София, в залата на ФНСС – бул. “Христо Ботев” №71, ет. 2, ще се състои Научно-практическа конференция на тема: “Кооперативизмът – безалтернативен път към единение, социализация и устойчиво развитие на обществото и ноосферата”, със съорганизатори Организация на обединените българи (ООБ), Международна академия по българознание, иновации и култура, Български кооперативен съюз за социален прогрес, Съюз на военноинвалидните кооперации в България, военнопатриотични и родолюбиви съюзи и организации.

По време на форума, на базата на Комплексна програма за устойчиво развитие – Втора част, която може да се разгледа заедно с друга информация за дейността на ООБ на www.oob.stosim.com, ще бъдат обсъдят проблемите на:

– Устойчивото, светогледно и ноосферно, научно, социално-икономическо и политическо развитие на Р. България и региона;
– Предпоставки за устойчиво развитие, духовно единение и национално (регионално), и общобългарско помирение, и съвременна ценностна система;
– Необходимост от залагане на кооперативния модел и кооперирането, в центъра на нова, съвременна, социално-икономическа и обществено-политическа ноосферна система и политика;
– Съвременният модел на регионално-зонално развитие в процеса на духовно единение и устойчиво развитие на българското общество;
– Селско и горско стопанство и производство на селскостопански продукти и храна за населението (регионални и национални проекти и решение за задължително ползване и обработка по кооперативен принцип и чрез публично-частно партньорство на пустеещите земеделски земи в региона, независимо от собствеността (държавна, общинска и частна), за производство на лимец (здравословното жито на предците ни) и за затворен цикъл на производство на храни за населението, за книгоиздаване и книгоразпространение на учебници, книги и други учебни помагала по българознание, устойчиво развитие, иновации;
– Нова ценностна, светогледна и научна, ноосферна политическа и социално-икономическа система за устойчиво развитие и духовно единение – съдържание и внедряване;
– Характеристика на региона и необходими мерки за запазване природата, биоразнообразието, екологичните природа, производства и процеси на развитие, и ограничаване на въздействието на ноксите (вредителите на здравето) върху човека и живата природа;
– Взаимовръзки, взаимоотношение и взаимодействие с организациите на българите по света, включително в областта на бизнеса;
– Културно, образователно и научно развитие и единение на българите и запазване приносите им в световната и европейска културна съкровищница;

За участие в конференцията са поканени ръководствата на НС, МС, МЗХ, министерствата на културата, образованието, науката, финансите, икономиката. Ще бъдат организирани и редица други прояви с участието на министри, председатели на агенции и други държавни институции. Ще участват и представители от европейските институции, и кооперативните съюзи в Европа и света.

—————————————————————————————–

Untitled22

МОДЕЛ

за духовно единение и просперитет
на основа на реализацията

на Общобългарската доктрина за Република България
с 3 региона и 9 зони за устойчиво развитие

Гордият, благороден, хуманен български народ, живеещ в люлката на днешна Европа, търси алтернатива в единна стратегия за екозонално устойчиво развитие като национална доктрина с осигурени ноосферни научни светоглед и ценностна система.

През 2004 г. нарасна слънчевата активност и Земята затрепери. Природата напомня на самозабравилите са хора, че те са неин продукт и микрочастици, които зависят от нейните закони. При неспазването им следват: земетресения, цунами, урагани, снежни преспи и лавини, свлачища, наводнения и други природни бедствия.

Нужна е рецепта за застрашеното и болно човечество. Трябва да бъде намерен ефективен изход от бедствената, глобална, екосоциоикономическа криза, проявена с нарушено екоравновесие, глобално затопляне, нарушен озонов екран, опустиняване (на 1/3 от земната повърхност), отровни дъждове, болести, бедност, безработица, глад и несгоди, създала нарастваща пропаст между шепата световни владетели и многобройните й жертви. Под заплахата на пълзяща глобална екокатастрофа и пълзяща унищожителна нова Четвърта Световна война, в изпълнение на нашия човешки и обществен дълг, подкрепяме дадената рецепта – с надеждата за разумен мирен, сигурен и социално справедлив изход – откритие на високоблагороден патриот българин – заслужил деятел на ООБ.

Няма нито едно земно кътче без вредни фактори (нокси) при сегашната глобална ноксоситуация. Икономическата глобализация или икоглобализацията е с порочна финансова система и нерегулирана икономотехносфера – първоизточник на ноксите, които рушат екосистемите, включително човешките организми. Така “дяволският кръг” се усложнява и човечеството е не само субект на несъвършено отпадно производство, а и обект на увреждане от поражданите духовни и материални нокси. Появява се нова човешка патология – продукт на повече от сто хиляди вида токсични вещества (предимно синтетични), физионокси, бионокси, геонокси и други. Статистически е доказано; че в резултат от това се повишава както заболеваемостта (обща – от инсулти, инфаркти, злокачествени новообразувания, уродства и други), така и смъртността.

За успешно ефективно решаване на проблемите за устойчиво развитие и духовно единение на природата и човека и в частност на българите по света, се налага необходимостта от ускорено научно и високотехнологично, перманентно развитие на човека и околната му среда (биосферата), паралелно с ускорено стесняване сферата на прояви и влияние върху човека и природата, и тяхното здраве и светогледно духовното им единение на базата на помирение, взаимодействие и взаимопомощ. Това ускорено развитие, взаимодействие и взаимоопазване чрез внедряване на мисловно-волеви научно-практически подход на кооперативизъм обезпечава в процеса на превръщане на биосферата в ноосфера (нова сфера) – устойчиво развиващи се и духовно единени природна и околна среда и човешкото общество, включително Общобългарската общност и българските организации по света. Постигането на перманентното светогледно развитие на природата, човека и обществото на територията на Р. България и всички българи е смисълът и съдържанието на съвременния Модел на регионално-зоналното ноосферно устойчиво развитие на Р. България.

В този абсурден и объркан свят с глобална неустойчивост до спасение ще ни доведе екоглобализацията, която обединява сили и средства за опазване на природата и човека, като се основава на научни здравно-екологични критерии. Скъпите пречиствателни съоръжения биват измествани от по-евтини и ефективни безотпадни технологии. Разгръща се екопроизводство при забрана на генномодифицираните организми. Става ясна жизнената потребност от спасителна доктрина. Нараства значението на хранителните екопродукти. Рециклирането придобива съществена роля. Нужна е хуманност към природата, човека и обществото.

През 1973 г., почерпил опит от работата си като член на Европейската Асоциация по токсикология, и вдъхновен от книгата на Рейчъл Карсън, проф. Стефан Михайлов написва първата концепция за опазване от вредни фактори, застрашаващи здравето на човека, която довежда до решения на Министерския съвет на Република България за забраната на хлорорганични и други опасни биоциди (пестициди), до начална екологизация на обществото и до биометоди. Създаден е Български екоклуб (1983 г.), който прераства в международния Виенски ИНТЕРЕКОКЛУБ (1988 г.). На 16 международни форуми се разглеждат и приемат нови решения на редица тревожни проблеми и се утвърждава нова доктрина на двадесет и първи век.
На Световен конгрес (1987 г., Будапеща), въз основа на разкрити след дългогодишни експериментални, клинични и теоретични изследвания и обективно съществуващи природни закони, видният ни учен предлага ноксологията, като самостоятелна наука за вредните фактори (ноксите), уврежданията и ноксозоните, като научна основа на екоглобализацията. Ненаучното понятие “гореща точка” се замени с научното “ноксозона”. На 3 световни форума тази наука е определена като основа: 1. На опазването на околната среда; 2. На новия път на човечеството, в съчетание с екология и устойчиво развитие; 3. На третирането на отпадъците.

По инициатива на Софийския “Гьоте” Институт е проведен българо-германски симпозиум (1992 г., НДК), който утвърждава модела на зонирането на страната и българската столица на 3 региона и 9 зони за устойчиво развитие, всяка от които с по 3 подзони, развиващи своята дейност, общество, култура, държавност, на базата на троичността, ползвайки богатия опит на античните ни предци. Генералната цел е духовно единение и устойчиво регионално-зонално развитие на българската ноосфера и българите.

Република България е видяна като добра основа не само за планиране, инспекции, екотуризъм и други дейности, но и за социална регулация и граждански контрол. Теорията за едновременното системно разширяване на мрежа от устойчиви региони и зони, успоредно със стесняване до пълно премахване на ноксозоните (при ликвидирането на източниците на нокси), се базира на 9 обективни предпоставки (исторически, ноосферни – мисловно-волеви, научно-технологични, геополитически, екологични, социални, духовни, икономо-географски, културни). България, като пилотна страна в световното устойчиво развитие с 9 зони, след международно обсъждане, беше определена в документи на срещата на високо равнище на ООН (2002 г., Йоханесбург), и на Общите събрания на ООБ и Общобългарската общност (2008 г., 2011 г. и 2013 г.), както и на Общобългарския парламент (2012 г. и 2013 г.).

В София бяха обсъдени и приети моделът за зоните и програмните тезиси за УСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ (с екосоциоикономическо преструктуриране от 2010 г. до 2020 г.). Разкриването на нови работни места в печеливши екодейности: целогодишно рентабилно белтъчно производство; оптимално органоминерално торене; екоземеделие с нови селскостопански сортове и подобрявана горска защита; култивиране на лечебни растения (с извличане на ценни биоактивни съставки за здравни и козметични цели) и на устойчиви на сушата видове; изгодна слънчево-въглеводородна енергетика и производство на синтетични бензини от кафяви въглища, мергели и други; целогодишен екотуризъм (културно-археологичен, медицински, научен, селски, конгресен, ловен и друг вид); новаторство и оползотворяване на разделно събирани отпадъци с получаване на биокомпост и енергия; значителен добив на сребро и злато (без цианиди!); модели и биотехнологии; природосъобразен начин на живот и хранене; изграждане на доходни екобизнескомплекси, екоселища и ефективна инфраструктура, и на мрежа (от физкултура, изкуства и сувенирен бизнес) за борба с наркотиците и за работа на хора с увреждания; преодоляване на демографската катастрофа и т.н., залегнаха като цели в Комплексно-целевата програма за устойчиво развитие на ООБ.

Вече са изградени екоклубове, секции, фондове. Ще се учредят бизнесцентър за устойчиво развитие и институт по ноксология. Създава се организация на подрастващите “ЮНАК” за включване на юношите и децата в тази високоблагородна дейност. Нужни са борси за екопродукти и отпадъци, екокооперативна мрежа с марката “ЕКО”, Зонално сдружение “БОЛГАР” (в девет подзони – всяка включваща териториите на по 3 района (общини); Независима екоагенция, Специализиран Екосъд. Тяхно ядро може да бъде Екоконсорциум за устойчиво развитие. На специален събор бяха избрани Национален и Регионални съвети за устойчиво развитие и утвърдени мерки за масовизиране на Независимото движение “БОЛГАРИ” за преодоляване на регионалната изостаналост и за ефективно управление на общините и зоните за устойчиво развитие.

Очаква се да бъде утвърден българският зонален екомодел за устойчиво развитие, като пилотна страна с ефективна дейност по прилагане в практиката на решенията на ООН от срещата “Рио + 20” в Бразилия, с приета дългосрочна програма за борба с глобалната екосоциоикономическа криза, и за изграждане на мирен сигурен екосоциално регулиран УСТОЙЧИВ СВЯТ.

България е известна като страна на съкровищата и приказните космологично-светогледни, духовни културни ценности, природни резервати и паркове. Нека не се срамуваме да се наречем БЪЛГАРИ и да се гордеем с керамичните, сребърните и златните богатства на древната ни цивилизация отсам Дунава до Тракийско (сега Бяло) море и на Балканския полуостров, където са възникнали индоевропейските народи. Земите край река ЕВР (Хебр, Марица), наричани ЕВРОПА (име на по-късната римска провинция), и преселилите се от тях на запад европейски племена са дали на целия континент своето име.

Регионите и зоните за устойчиво еко и духовно ноосферно развитие, уникалната българска природа и ценният интелектуално-творчески потенциал на българите (първите европейци) са гаранция България да заблести отново като земен рай, чрез опазване както на незаменимото природно богатство, така и на хилядолетното ни културно-историческо наследство. След изчезването на мита за малка, бедна България НАШИТЕ БЪДЕЩИ ДЕЛА ще докажат, че “сме средно материално и високо духовно богата, стратегическа страна”.

Всичко това може и ще стане реална действителност чрез внедряване на нова политическа и социално-икономическа, кооперативно-обществена, ноосферна, духовно-технологична система, функционираща на принципа “Един за друг, всеки за всички”.

Управителен съвет на ООБ

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.