Home » Авторски страници

Формуляр за жалба до ЕК – в помощ на безработните български граждани

2013.05.03 Няма коментари
Spread the love

Този формуляр за Жалба до Европейската комисия е за български граждани, които са безработни, без доходи и не получават социални помощи. Попълнен е от части. В него на 9 и 10 стр. има още насоки за попълване, за всички онези, които биха се заинтересували, но не всичко им е ясно.

При отрицателен отговор на подадена жалба жалбоподателят може да подаде след това с оплакване до Европейския омбудсман, използвайки неговия формуляр жалба от страницата муhttp://www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces , като вътре впише номера на жалбата, която ЕК му е дала и по която ЕК уж работи. Жалбата може да се напише по всякакви нередности относно неспазването на европейски нормативи, решения, директиви, препоръки, принципи и т.н. Настоящата е относно безработица… до Европейска Комисия.

 ———————————————

.

ЖАЛБА [1]

ДО КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ОТНОСНО НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОБЩНОСТТА

 

1.  Име и фамилия на жалбоподателя:

2.  Евентуално представляван от:

3.  Националност: Българин/Българка

4.  Адрес или регистрирано седалище [2]:

5.  Телефон/факс/електронна поща:

6.  Област и място на дейност:

7.  Държава-членка или обществен орган, който според жалбоподателя не е спазил правото на Общността: България 

8.  Възможно най-пълно описание на фактите, породили жалбата:    

     /Описание на конкретен случай/

    /Допълнение, което можете да поправите или да изтриете текстатук по-долу от настояща т.8:/

     Задълженията на безработния гражданин към държавата, след като гражданинът е без доходи, без работа и  без работа чрез програми за заетост, да се подписва всеки месец в Бюро по труда само с цел за статистика, да плаща здравни осигуровки, лихви, данъци и други подобни. В България безработен гражданин без социални помощи, без работа и без работа чрез програми за заетост, е без права.

     Препоръката на Съвета от 12.07.2011 г. е нарушена и нищо не е направено, неефективна администрация с нисък капацитет. Бюро по труда имитира дейност, което не води до  заетост.

      Отнема ми се правото на труд, отказват да разкрият работно място по програма за заетост или да предложат реално свободно работно място според моите параметри, отказват да ме регистрират за социална помощ.

Безработните в България са принудени без финансови средства, когато кандидатстват за работно място, да плащат такси на държавата за съдимост, такса за медицинско свидетелство  и още други подобни  такси за документи, също  разходи за транспорт за кандидатстване за работа, съчетано с  интервюта от празния джоб на безработните лица, което нарушава Директива на услугите.

   Предоставям към настоящата жалба документи  по моя случай.

    Очаквам съдействие и намеса от Ваша страна, което да е дългосрочна мярка в бъдеще, тъй като на национално ниво проблемът не може да бъде разрешен.

  Нарушават  се правата  ми според:

а.)  Харта на основните права на Европейския съюз (2007/C 303/01), чл.1, чл.2 т.1, чл.15, чл.29, чл.31, чл.33 т.1, чл.34, чл.35.

б.)  КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в сила от 13.07.1991 г., последно изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., както следва: Чл. 48.(1),(3)

Чл. 51. (1)

в.) ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (загл. изм. – ДВ, БР. 68 от 2006 г.), в сила от 01.01.2004 г., последно изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012 г., както следва:

Чл. 25.,Чл. 26.

г.) ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, в сила от 01.01.2002 г., последно изм. ДВ. бр.7 от 24 януари 2012 г., както следва: Чл. 17. (1) т.7.

9.  Доколкото е възможно, посочете разпоредбите от правото на Общността (договори, регламенти, директиви, решения и т.н.), които според жалбоподателя са нарушени от съответната държава-членка:

http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm

Харта на основните права на Европейския съюз (2007/C 303/01), чл.1, чл.2 т.1, чл.15, чл.29, чл.31, чл.33 т.1, чл.34, чл.35.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0005:0009:BG:PDF

 

(4) Намаляването на безработицата чрез реформи на пазара на труда и полагането на още усилия за повишаване на растежа. Съветът поиска от държавите-членки да превърнат тези приоритети в конкретни мерки, които да бъдат включени в техните програми за стабилност или програми за конвергенция и в националните им програми за реформи.”

5. Да предприеме действия за борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване. Да предприеме мерки за модернизиране на публичните служби по заетостта с цел повишаване на способността им да откриват работници с подходящ профил за задоволяване на търсенето на трудовия пазар.

6. Да положи повече усилия за повишаване на административния капацитет в ключовите държавни ведомства и регулаторни органи, за да се осигури по-висока ефективност на публичните услуги при задоволяване на потребностите на гражданите и предприятията; да въведе и да изпълни ефективно мерки за извършване на проверки на обществените поръчки въз основа на оценка на риска; да повиши капацитета на органите да предотвратяват и санкционират нередностите, за да се подобри качеството и ефикасността при използването на публичните средства.

Липсва придържане към “Стратегия Европа ‘2020”, още не се изпълнява Решение на Съвета на ЕС от 21 октомври 2010 г.

9) Заетостта и упражняването на занятие са ключови елементи за гарантиране на равните възможности за всички и силно подпомагат пълното участие на гражданите в икономическия, културния и социален живот и реализирането на техния потенциал.

(11) Дискриминацията, която се основава на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация може да възпрепятства постигането целите на Договора за ЕО, по-специално достигането на високо ниво на заетост и социална закрила, повишаване на жизнения стандарт и качеството на живота, икономическата и социална сплотеност и солидарност, свободното движение на хора.

(30) Ефективното прилагане на принципа за равенство изисква адекватна юридическа защита срещу преследване.

(33) Държавите-членки следва да насърчават диалога между социалните партньори и, в рамката на националната практика, заедно с неправителствените организации да посочват всички форми на дискриминация на работното място и да се борят срещу тях.

(35) Държавите-членки следва да осигурят ефективни, пропорционални и убедителни санкции в случай на нарушения на задълженията по настоящата директива.

(36) Държавите-членки могат да възложат на социалните партньори, по тяхна обща молба, прилагането на настоящата директива, що се отнася до разпоредбите, засягащи колективните трудови договори, те да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че са способни по всяко време да осигурят резултатите, изисквани от настоящата директива.

(37) В съответствие с принципа за субсидиарност, изложен в член 5 от Договора за ЕО, целта на настоящата директива, а именно създаването в Общността на поле за действие по отношение на равенството в заетостта, не може да се постигне в достатъчна степен от държавите-членки, но може съответно, по причина на обхват и въздействие на мерките, да се постигне по-добре на ниво Общност. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е изложено в този член, настоящата директива не отива по-далеч от необходимото за постигане на тази цел,

Член 3 Приложно поле

1. В границите на сферите на компетентност, поверени на Общността, настоящата директива се прилага към всички лица от публичния и частния сектор, включително публични органи, във връзка с:

а) условията за достъп до заетост, самостоятелна заетост или упражняване на занятие, включително критериите за подбор и условия за наемане на работа, в който и да е клон на дейност на всички нива на професионалната йерархия, включително повишение;

б) достъп до всички видове и до всички нива на професионална ориентация, професионална квалификация, висше професионално обучение и преквалификацията, включително придобиване на практически опит;

в) условия за наемане и условия на труд, включително условията за уволнение и заплащане;

г) членство и участие в организация на работниците или работодателите или друга организация, чиито членове упражняват дадена професия, включително ползите, осигурени от такива организации.

Член 6  Оправдаване на разликите в третирането на основание възраст

Член 8  Минимални изисквания

Член 13  Социален диалог

1. Държавите-членки, в съответствие с техните национални традиции и практики, вземат подходящи мерки да благоприятстват диалога между социалните партньори с оглед да насърчат равното третиране, включително чрез наблюдаване на практиките на работните места, колективните трудови договори, правилниците и чрез изследване или обмяна на опити и добрите практики.

2. Когато са съвместими с националните им традиции и практики, държавите-членки насърчават социалните партньори, без да се засяга автономията им, да сключват на подходящо ниво споразумения формулиращи антидискриминационни правила в областите, посочени в член 3, които попадат в обхвата на колективните трудови договори. Тези споразумения спазват минималните изисквания на настоящата директива и съответните национални мерки по прилагане.

Член 14  Диалог с неправителствените организации

Държавите-членки насърчават диалога със съответните неправителствени организации, които имат в съответствие с националните им закони и практики, законосъобразен интерес да допринасят в борбата с дискриминацията на всички основания, посочени в член 1, с оглед насърчаването на принципа за равно третиране.

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16 Спазване

Държавите-членки вземат необходими мерки, за да гарантират, че:

а) всички закони, подзаконови актове и административни разпоредби, противоречащи на принципа за равно третиране, са отменени;

б) всички разпоредби, противоречащи на принципа за равно третиране, които са включени в колективни трудови договори, вътрешни правила на предприятията или правила, регулиращи свободните работи и професии и организациите на работници и работодатели са или могат да бъдат обявени за нищожни, или да бъдат изменени.

Член 17  Санкции

Държавите-членки регламентират правилата за санкциите, приложими при нарушение на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива и предприемат всички необходими мерки да гарантират тяхното прилагане. Санкциите, които могат да включат изплащане на обезщетение на жертвата, следва да бъдат ефективни, пропорционални и убедителни. Държавите-членки представят тези разпоредби на Комисията най-късно до 2 декември 2003 г. и уведомяват без закъснение за всяка следваща поправка, която ги засяга.

Член 18 Прилагане

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:bg:HTML

КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ

НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЯЛ I   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 3

3. Съюзът установява вътрешен пазар. Той работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда. Той насърчава научния и техническия прогрес.

Той се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.

Той насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и солидарността между държавите-членки.      

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:bg:PDF

http://velimar.blogspot.com/2013/05/blog-post.html#comment-form

Безработните в България са принудени без финансови средства, когато кандидатстват за работно място да плащат такси на държавата за съдимост, медицинско и други подобни  документи, което нарушава Директива на услугите (цитатът е  от страница 13).  „По аналогичен начин, социални услуги, свързани с подпомагане на семейства или лица, временно или постоянно в нужда, поради  недостатъчен семеен доход или пълна  или частична липса на независимост, и за тези, които са подложени на риск от маргинализиране, като услуги, свързани с грижи за стари хора, или услуги за  безработни, са изключени от приложното поле на директивата за услугите.”

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_bg.pdf

Липсва осъвременяване на трудовото законодателство, според приетите текстове в Резолюция на Европейския парламент от 11 юли 2007 г. за осъвременяване на трудовото законодателство с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (2007/2023(INI))

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P6-TA-2007-0339+0+DOC+XML+V0%2F%2FBG

 

10.  Посочете евентуално участието на схема на Общността за финансиране (по възможност с позовавания), от която съответната държава-членка получава средства или кандидатства за такива, във връзка с фактите, породили жалбата:

11.  Сведения за постъпки, направени пред службите на Комисията (по възможност приложете копия от кореспонденцията):

12.  Сведения за постъпки, направени пред други органи или власти на Общността (напр. Комисията по петициите към Европейския парламент, Европейския омбудсман). По възможност посочете референтния номер, даден на постъпката от съответния орган: 

13.  Постъпки, направени пред национални органи – централни, регионални или местни (по възможност приложете копия от кореспонденцията):

13.1. Административни постъпки (напр. жалби пред компетентните национални административни органи – централни, регионални или местни – и/или пред национален или регионален омбудсман):

(Обяснение: В случай, че сте изпратили някъде жалби посочвате – пишете на кой адрес и на коя дата е изпратено, и съответно наименованието на администрацията, регионална и т.н.)

13.2. Прибягване до национален съд или до други процедури (напр. арбитраж или помиряване). (Посочете дали е издадено решение или присъда и по възможност приложете копие.)

14. Посочете всички документи или доказателства, които могат да бъдат представени в подкрепа на жалбата, включително съответните национални мерки (приложете копия):

     Изпратени са документи по повод  настоящата жалба от е-mail /……/, както следва:

    а.) Eвропейска Комисия  на /дата/ на е-mail: [email protected] ; [email protected]

 (Тук се прави опис на документите, приложени към жалбата, които имат следното съдържание:)

15.   Поверителност (поставете отметка) [3]:

         „Разрешавам на Комисията да разкрие самоличността ми пред властите от държавата-членка, срещу която е направена жалбата.“

        „Желая Комисията да не разкрива самоличността ми пред властите от държавата-членка, срещу която е направена жалбата.“

16.       Място, дата и подпис на жалбоподателя/представителя:

      

         /държава, град, дата – ден, месец, година/                 Подпис:…………….

                                                                                    /име, фамилия/

.

———————————————————–

(Обяснителна бележка на гърба на формуляра за жалби)

Всяка държава-членка носи отговорност за прилагането на правото на Общността (приемане на мерки за прилагане в посочения срок, съответствие и правилно прилагане) в своята правна система.Съгласно Договорите, Комисията на Европейските общности носи отговорност да гарантира правилното прилагане на общностното право. Следователно, когато дадена държава-членка не спазва правото на Общността, Комисията има правомощията (действие при неизпълнение) да се опита да сложи край на нарушението и, ако се наложи, да препрати случая към Съда на Европейските общности.Комисията предприема действията, които счита за подходящи, в отговор на жалба или когато сама забележи признаци за нарушения.

„Неизпълнение“ означава, че дадена държава-членка, чрез действие или бездействие, не спазва задълженията си съгласно правото на Общността.Терминът „държава“ се използва за обозначаване на държавата-членка, която нарушава правото на Общността, независимо от органа – централен, регионален или местен, за който се отнася неизпълнението.

Всеки може да подаде жалба пред Комисията срещу държава-членка във връзка с всякакъв вид мерки (закон, наредба или административно действие) или практика, които смята за несъответстващи на дадена разпоредба или принцип от правото на Общността. Не е нужно жалбоподателят да покаже официален интерес от започване на процедура. Той не е длъжен и да доказва, че е главно и непосредствено засегнат от нарушението, срещу което подава жалба.За да бъде допустима, жалбата трябва да се отнася до нарушение на правото на Общността, извършено от държава-членка. Трябва да се има предвид, че службите на Комисията вземат решение дали в резултат на жалбата да предприемат по-нататъшни действия в съответствие с правилата и приоритетите, определени от Комисията за откриване и прилагане на процедури за нарушение.

Всеки, който счита, че дадена мярка (закон, наредба или административно действие) или административна практика е несъвместима с правото на Общността, се приканва, преди или едновременно с подаването на жалба пред Комисията, да потърси правна защита от националните административни или съдебни органи (включително от националния или регионален омбудсман и/или съществуващите арбитражни и помирителни процедури). Комисията препоръчва преди подаване на жалба пред Комисията да се използват подобни национални средства за правна защита – административни, съдебни или други – поради предимствата, които те могат да предоставят на жалбоподателя.

Използвайки средствата за правна защита, които съществуват на национално равнище, жалбоподателят по правило ще може да защити правата си по по-пряк и личен начин (напр. съдебна заповед до административен орган, отмяна на национално решение и/или компенсация за щети), отколкото при успешно проведена от Комисията процедура за нарушение, която отнема време.Преди да предаде даден случай на Съда, Комисията е длъжна да проведе кореспонденция със съответната държава-членка с цел да се опита да прекрати нарушението.

Освен това, ако Съдът установи нарушение, това няма да се отрази върху правата на жалбоподателя, тъй като той не разрешава индивидуални случаи.Той само задължава държавата-членка да се съобрази с правото на Общността.По-конкретно жалбоподателят трябва да представи своя иск за нанесени вреди пред национален съд.

В полза на жалбоподателя съществуват следните административни гаранции:

а)       След завеждане в Генералния секретариат на Комисията всяка допустима жалба получава официален референтен номер. На жалбоподателя незабавно се изпраща обратна разписка с референтния номер, който трябва да се посочва при кореспонденция.Въпреки това предоставянето на официален референтен номер на жалбата не означава, че ще бъде открита процедура за нарушение срещу въпросната държава-членка.

б)     Когато службите на Комисията правят постъпки пред органите на държавата-членка, срещу която е подадена жалбата, те се съобразяват с избора, направен от жалбоподателя в точка 15 от настоящия формуляр.

в)      Комисията се старае да вземе решение по същество (да открие процедура за нарушение или да закрие случая) в срок от дванадесет месеца от завеждането на жалбата в Генералния секретариат. 

г)       Съответният отдел предварително уведомява жалбоподателя, ако планира да предложи на Комисията закриване на случая.Службите на Комисията информират жалбоподателя за хода на евентуалната процедура за нарушение.

————————————————-

Насоки за попълване на настояща жалба :

Всеки, който е безработен и не получава социални помощи, може да пише жалба до ЕК, за да не се дават само на определени едни и същи лица възможности за работа по програми за заетост.

Ето и инструкции за жалбата – и който е безработен и има регистрационна карта за безработен от Бюрото по труда, може да пише жалбата и да я прати по имейл.

Трябва вътре в жалбата да се опише случая и, че не се изпълнява чл.34 от Харта на основните права на ЕС, в смисъл – не ви намират работа по специалността или работа по параметрите ви, нито ви плащат социални помощи. 

Жалбата се изпраща се  на имейл  Е[email protected]  или на имейл [email protected]  или  [email protected] , но може и на всички тези имейли едновременно да се пусне, или на други имейли и комисии, комисари. Като съобщението сжалбата трябва да съдържа и приложените документи, например регистрационна карта в Бюро по труда и др, сканирани и прикачени.  В самото съобщение трябва да се напише и един опис на приложените документи (точка 1 – жалба т. 2 – регистрационна карта в Бюро по труда и т.н.).

След  3 месеца се получава отговор. Сигнализира се, че тук не вървят нещата и не се изпълнява европейското законодателство. Гореописаните имейли са актуални. След тези от ЕК също дават № на жалбата. Като в следващата кореспонденция по имейл в опцията на имейла „относно”се посочва този номер, за да знаят за коя жалба се отнася.

Във въпрос 8 да се опише накратко случая.

Във въпрос 9 са описани нарушенията.

Въпрос 14 са  имейлите, на които да се пратят документите и жалбата до Европейската комисия, като е добре да са в PDF файл.

Първо се пращат документи, ако има такива допълнителни към жалбата, и след това се вписва към въпрос 14 след  имейлите на коя дата, месец, година са изпратени, и след това се подписва жалбата, сканира се в ПДФ файл и съответно се изпраща на същите имейли.

Дори може да се пише още в описанието на проблема, че не се изпълнява Решение на Съвета на ЕС от 21 октомври 2010 г. Това решение може да се намери с търсачката Гугъл. Там са насоките и политиките за заетост. Също може да се пише, че липсва придържане към “Стратегия Европа ‘2020”, която също в Гугъл търсачката може да се намери – и там е описано всички държави членки да се придържат към намаляване безработицата и повишаване на социалното единство.  Щом не ви намират работа по специалността или по параметри  на конкретния човек, трябва да се плащат социални помощи. Трябва да се изпълнява европейското законодателство. Щом не ви предоставят програма за заетост по друга длъжност за работа, с която да придобиете трудов стаж, с който след това да имате по-голям шанс на пазара на труда и равни възможности, може да се пише още, че не ви предоставят курсове, които да са по вашите възможности за обучение, с които отново да повишат шанса ви за реализация и т.н. и т.н.

Жалбата се пише на български език, но в случай, че някой може да направи кратък превод на описанието на конкретния случай, да го преведе на английски и да го напише не някъде другаде, а в самия имейл под описа на документите, за да не може някой да скрие жалбата като документ, и всеки, който отвори имейла – от ЕК или служител, да има възможност да чете този кратък превод на жалбата  в имейла.


[1]   Използването на този формуляр не е задължително. Можете да подадете жалба и чрез обикновено писмо, но е във ваш интерес да включите колкото е възможно повече подходяща информация.Можете да изпратите настоящия формуляр по обикновена поща на следния адрес:

                                                Commission of the European Communities

                                                (Attn:Secretary-General)

                                                Rue de la Loi 200,

                                                B-1049 Brussels

                                                BELGIUM

     Възможно е също да подадете формуляра в някое от представителствата на Комисията в държавите-членки.Формулярът е на разположение на интернет сървъра на Европейския съюз (/eu_law/your_rights/your_rights_forms_fr.htm).

      За да бъде допустима, вашата жалба трябва да се отнася до нарушение на правото на Общността, извършено от държава-членка.

[2]      Трябва да уведомите Комисията за всяка промяна на адреса и всяко събитие, което може да повлияе на разглеждането на вашата жалба.

[3]      Разкриването на самоличността ви от службите на Комисията може в някои случаи да се окаже необходимо за разглеждането на жалбата.

.

Тиша Костова

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.