Home » Авторски страници

Българи зад граница с писмо до ЦИК и МВнР

2011.06.24 Няма коментари
Spread the love

Във връзка с предстоящите президентски избори български граждани членове на Временните обществени съвети на българите в чужбина, които живеят в различни държави по света се объщат с открито писмо към председателя на Централната избирателна комисия и  министъра на външните работи.  В него те напомнят, че според Изборния кодекс до 13 август в МВнР трябва да предприемат действия за получаване на съгласие от държавите, в които това се изисква,  за провеждането на избори в градовете, в които няма българско дипломатическо представителство.  Към писмото се прилага и списък на тези градове, в които е имало вече изборни секции предишни години.

Временните обществени съвети се обръщат към ЦИК да съобщи възможно най-скоро в методическите си указания конкретния начин, по който българските граждани в чужбина ще подават електронните заявления за участие в изборите, като се позовават на стенограмата на пленарното заседание на НС на 2 юни 2011 г. От стенограмата произтича, че за целта е необходимо да се създаде специален интернет сайт. Чрез него избирателите седейки на работното място или от в къщи, електронно, дистанционно по интернет, могат да пуснат заявление” (Искра Фидосова).

Временните обществени съвети пожелават успех в работата на ЦИК и МВнР – институции, които са гаранти, че българските граждани, независимо къде се намират, имат не само еднакви задължения, но и равни права. Следва писмото с приложенията към него.

——————————-

До

Г-жа Красимира Медарова

Председател на Централната избирателна комисия

Г-н Николай Младенов

Министър на външните работи на Р. България

Копие : г-жа Цецка Цачева

председател на Народното събрание на Р. България

Г-жа Искра Фидосова,

председател Комисия по правни въпроси

Председатели на Парламентарни групи в НС

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Министър,

Народното събрание прие решение, с което изборите за президент и вицепрезидент се насрочват за 23 октомври 2011 г. В тази връзка, като български граждани живеещи в чужбина, а също от името на Временните обществени съвети на българите в чужбина, бихме желали да ви напомним за задълженията, които произтичат към МВнР и ЦИК, във връзка с прилагането на Изборния кодекс.

1. Съгласно член 74 ал.2 т. 1 от Изборния Кодекс, за да образуват избирателни секции извън страната

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 70 дни преди изборния ден, трябва да поискат съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите;

На практика това означава, че крайният срок вменен от законодателя на MВнР е 13 август 2011. Предвид идващите летни месеци и период на отпуски в редица държави, очакваме МВнР незабавно да предприеме действия за получаване на съгласие от приемащите държави за провеждането на президентските избори тази есен в т.ч. в градове, в които няма българско дипломатическо представителство.

Настояваме такова разрешение да се иска най-малко за всички градове, в които вече е имало разкрити изборни секции на парламентарните избори през 2009 и 2005 г., както и на президентските избори през 2006 г.

За Ваше удобство, ще намерите списъка на тези градове приложено.

2. Съгласно член 44 ал. 2 на Изборния кодекс

Български гражданин, който желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

ЦИК следва да предвиди в методическите си указания конкретния начин, по който българските граждани в чужбина ще подават електронните заявления за участие в изборите. В тази връзка, подробно тълкуване на горецитирания текст бе даден от вносителя на Изборния кодекс на пленарно заседание на НС на 2 юни 2011, чийто стенограми следва да се вземат предвид от ЦИК.

От тези обяснения произтича, че е необходимо да се създаде специално за целта интернет сайт. Чрез него избирателите седейки на работното място или от в къщи, електронно, дистанционно по интернет, могат да пуснат заявление” (Искра Фидосова, стенограма), като не се изисква използване на електронен подпис.

(приложено копие от най-важните моменти от стенограмата на заседанието на НС.)

Същият интернет сайт следва да указва в реално време за кои градове и колко заявления са подадени. Заявителите да могат да проверяват веднага след пускането на заявлението, че то е отчетено – по ЕГН (член 44 ал. 6 от ИК).

Г-жо Председател, г-н Министър,

Пожелаваме Ви успех в работата Ви, за да гарантирате, че българските граждани, независимо къде по света се намират, имат не само еднакви задължения, но и равни права пред закона.

Временни Обществени съвети на българите в чужбина

Тася Тасева, Австралия (Сидни) 

Божидар Попов, Бразилия (Сао Пауло)

Ненчо Каварков, Германия (Мюнхен)

Димитрина Ланг, Германия (Мюнхен) 

Галя Стоянова, Германия (Мюнхен) 

Красимир Гаджоков, Канада (Торонто) 

Стоян Чонев, Канада (Монреал) 

Петранка Стаматова, САЩ (Чикаго) 

Любомир Гаврилов, координатор, Франция (Тулуза) 

Златина Иванова, Франция (Марсилия)

Александър Тодоров, Франция (Марсилия) 

Стефан Mанов, Франция (Тулуза) 

Атанас Чобанов, Франция (Париж)

—————————————

П Р И Л О Ж Е Н И Е N° 1

Из стенограмата от пленарното заседание на Народното събрание на 2 юни 2011г

( пълен текст и видео запис тук http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ID/2610 )

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към госпожа Манолова?

Госпожо Фидосова, заповядайте – първа реплика.

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, този дебат сме го водили многократно. Лично за себе си, заявявам тук и пред колегите, си дадох обещание, че няма да се подвеждам по това какви неверни неща ще чуя тук днес от тази трибуна, особено от Вашата уста, за да ставам и да правя реплика на всички неверни и фалшиви изказани думи, които чувам от Вас. По отношение на българите в чужбина. Член 74 казва: „двадесет избиратели за населените места, където има дипломатическо или консулско представителство”. В т. 2 се казва: „не по-малко от 100 избиратели заявили”, но никъде не се говори за „писмено”. Седнете най-после и си прочетете този кодекс, за да видите какво сме предвидили за българите в чужбина! Защото това, което говорите, абсолютно не е вярно! Там, където няма дипломатически и консулски представителства, уважаеми колеги, трябва да има най-малко 100 заявили. Има текст, който казва как става заявяването. За първи път облекчихме процедурата – по интернет, електронно, дистанционно. Тези български граждани, които живеят в чужбина трябва да направят едно-единствено усилие: да седнат на компютъра, до попълнят бланката и в рамките на секунди да я изпратят до съответното дипломатическо или консулско представителство. (Реплики от КБ.) Това не е чл. 74, прочетете си и открийте къде е текстът, защото повече от тази трибуна няма да ви казвам кое, къде го пише! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

(…..)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Дуплика от госпожа Манолова. Заповядайте.

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Аз много се надявам, че представителите на организациите на българите, живеещи в чужбина, ще предадат отговора на госпожа Искра Фидосова, а именно, че те ще бъдат длъжни, според нейно обещание към тях, да заявят активно желанието си за участие в изборите 23 дни преди изборния ден. Естествено, че с промените, които направихме, вече заявяването за участие в изборите се прави писмено и лично. Не е както досега, когато едно заявление можеше…

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Четете си кодекса, прочетете текста.

МАЯ МАНОЛОВА: …да бъде подадено от неограничен брой лица. По какъв начин ще подават своите заявления? В крайна сметка това е ангажимент за българите, които трябва да посочат личните си данни. Ако ще го правят по електронен път, те ще трябва да разполагат със съответните електронни способи, за да удостоверят личното подаване на това заявление. Тоест най-малкото чрез електронен подпис.

ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не се ползва електронен подпис.

(….)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За трета реплика към господин Четин Казак има думата народният представител Искра Фидосова.

ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! (….)

Използвам възможността за реплика, за да прочета коректно чл. 44, ал. 2. Гледам, че господин Станишев стои прав и все още е близо до госпожа Манолова. Ще Ви помоля да услужите с Вашите очила на госпожа Манолова, защото очевидно може би има проблем, за да прочете изцяло текста. Не смея да си мисля, че не умее да го прочете. Какво пише в ал. 2? Тук се обръщам към представителите на българите в чужбина. Това, което прочетохте до запетаята за „подадено лично”, е така. Но по-нататък има едно „или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава”. Забележете, колеги, не само че облекчаваме българите в чужбина. Досега трябваше да го пишат лично само на хартия и да се носи. Недостатъкът беше, че едно лице можеше да изработи фалшиви „n” на брой 100 такива заявления и да ги депозира, за да се разкрие секция. Сега ги облекчаваме, като казваме, че седейки на работното място или от вкъщи, електронно, дистанционно по интернет могат да пуснат това заявление.

Госпожо Манолова, тъй като не ми плащат да Ви бъда консултант, обърнете се към Вашите експерти да Ви консултират. Ще чакам утре отговор от Вас. Има ли в чужбина електронен подпис, къде и за какво се използва? Да Ви е ясно, когато се изказвате и цитирате, че трябва да има електронен подпис, има ли такова нещо изобщо и приложимо ли е в случая.

(……..)

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Формално правя предложение за прегласуване, но ще отбележа, че е изключително важен дебатът, който се състоя в тази зала и че Централната избирателна комисия трябва да ползва стенограмата от този дебат за това как да прилага изискването на чл. 44, ал. 2 за лично заявяване от българите, живеещи в чужбина – желанието им да гласуват. Използвам случая да предам и на представителите на организациите на българите, живеещи в чужбина, че реално те ще имат възможност да не дават лични заявления, че ще могат да правят това по електронен път, без да удостоверяват своята самоличност.

П Р И Л О Ж Е Н И Е N° 2

Списък на градовете с избирателни секции на избори 2005, 2006 или 2009

Австралия Аделаида, Бризбън, Канбера, Мелбърн, Пърт, Сидни

Австрия Виена, Грац, Залцбург, Линц

Албания Тирана

Алжир Алжир

Ангола Луанда

Аржентина Буенос Айрес

Афганистан Кабул, Кандахар

Беларус Минск

Белгия Антверпен, Брюксел , Гент, Лъовен

Босна и Херцеговина Сараево

Великобритания Актън/Иълинг, Бирмингам, Гилфорд, Дънди-Шотландия, Флиитхампшир, Кент-Oрпингтън, Кройдън, Лондон, Манчестър, Оксфорд, Ричмънд, Уайт Чапeл

Венецуела Каракас

Грузия Тбилиси

Гърция Атина, Солун

Дания Копенхаген, Орхус

Египет Кайро

Зимбабве Хараре

Израел Тел Авив, Хайфа, Яфо

Ирак Ашраф, Диуания

Иран Техеран

Ирландия Дъблин, Корк

Исландия Рейкявик

Испания Аликанте, Алкала де Енарес, Алмерия, Барселона, Бургос, Валенсия, Валядолид, Вила Франка дел Пенедес, Виялба, Гандия, Дения , Елче, Енгера, Ехе де лос Кабайерос, Искар, Канталехо, Куеляр, Латина -Kарабанчел, Мадрид, Майорга, Малага, Марбея, Мостолес, Мурсия, Нава де ла Асунсион, Палма де Майорка, Памплона, Риаса, Рокетас де мар, Салоу, Сеговия, Тенерифе, Торревиеха, Торремолинос, Уеркал – Овера, Хетафе

Италия Анцио, Бари, Кастеламаре ди Сабия, Ладисполи , Милано, Неапол, Пескара, Рим , Торино, Флоренция

Йемен Сана

Йордания Аман

Казахстан Алмати

Канада Монреал, Отава, Торонто

Катар Доха

Кипър Ларнака, Лимасол, Никозия, Паралимни, Пафос, Полис – Хрисохус

Китай Пекин, Шанхай

Корея Сеул

Косово Прищина

Кувейт Кувейт

Либия Бенгази, Триполи

Ливан Бейрут

Литва Вилнюс

Люксембург Люксембург

Македония Скопие, Битоля

Малта Ла Валета, Сейнт Джулиан

Мароко Казабланка, Рабат, Фес

Мексико Мексико

Молдова Кишинев

Нигерия Абуджа, Лагос

Нидерландия Айндховен, Амстердам, Розендал, Ротердам, Хага

Нова Зеландия Оукланд

Норвегия Осло

ОАЕ Дубай

Полша Варшава, Вроцлав, Краков

Португалия Абулфейра, Брежао, Гимараеш, Кашкаиш, Лисабон, Мангуалде, Портимао, Порто, Тавира

Румъния Букурещ, Тимишоара

Русия Екатеринбург, Краснодар, Москва, Санкт Петербург, Стари Оскол, Сургут, Тюмен, Ярославъл

САЩ Арлингтън, Атланта , Атлантик сити, Балтимор, Бостън, Брумъл, Вашингтон, Вирджиния Бийч, Далас, Дес Плейнс, Детройт/Диърборн, Джаксънвил, Дъръм, Канзас, Колорадо, Комърс, Конкорд, Лас Вегас, Лексингтън, Лос Анджелис, Маями, Нантъкет, Норидж, Ню Йорк, Ню Хейвън, Ориндж Каунти, Орландо, Остин, Питсбърг, Портланд, Сакраменто, Сан Диего, Сан Франциско, Сант Питърсбърг, Санта Барбара, Санта Клара, Сент Луис, Сент Пол, Сиатъл, Сиракюз, Солт Леик Сити, Тампа, Уискънсин Делс, Филаделфия, Финикс, Форт Лодърдейл, Хаянис, Хонолуло, Хюстън, ЧикагоЪрвайн

Сингапур Сингапур

Сирия Алеп, Дамаск , Хомс

Словакия Братислава, Кошице

Словения Любляна

Судан Хартум

Сърбия и Черна гора Белград, Босилеград , Димитровград

Тайланд Бангкок

Тунис Тунис

Турция Адапазаръ, Анкара, Анталия, Бандърма, Балъкесир, Бурса, Ескишехир, Измир, Измит, Истанбул, Къркларали, Люлебургаз, Маниса, Одрин, Текирдаг, Черкезкъой, Чорлу, Ялова

Узбекистан Ташкент

Украйна Киев, Одеса, Сколе- Дубина

Унгария Будапеща

Финландия Хелзинки

ФР Германия Берлин, Бон, Кобленц, Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург, Шутгарт

Франция Лил, Лион, Марсилия, Париж, Страсбург, Тулуза

Хърватия Загреб

Чехия Бърно , Острава, Прага

Чили Сантяго

Швейцария Берн, Женева , Цюрих

Швеция Гъотеборг, Стокхолм

Южна Африка Дърбан, Йоханесбург, Кейптаун, Претория

Япония Айчи, Токио

GlobalBulgaria.org

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.