Home » Избрано

Хасковлия съди МВР заради отказа да му дадат книжка, за която си е платил

2011.02.10 2 коментари
Spread the love

Тодор Бойчев от гр. Хасково, който безуспешно се опитва от няколко месеца да плати за нова лична карта и шофьорска книжка с държавни таксови марки, ще съди МВР, съобщават от Haskovo.info ( Предисторията четете тук – линк)

Вчера, 10 февруари, г-н Бойчев внесе жалба в Хасковския административен съд против бездействието на Областната дирекция на МВР Хасково.

Тиранията на държавата против българските граждани продължава“, обяви Тодор Бойчев. По повод искането на МВР да приложи документ по коя сметка са преведи парите от държавните таксови марки той бе категоричен, че не е негова работа да отговаря по коя сметка да бъдат преведени парите. Управлението на приходите се извършва от държавните органи, обяви Бойчев.

Таксата, която трябва да заплати в Административен съд Хасково за разглеждане на жалбата му, Тодор Бойчев също ще се опита да плати с държавни таксови марки. Категоричен е, че ако се стигне до съд няма да наема адвокат и ще се защитава сам.

Източник и снимка: Haskovo.info

––––––––

Чрез Областна дирекция на МВР-Хасково

До Административен съд-Хасково

Ж А  Л  Б  А

От Тодор Георгиев Бойчев,  ЕГН………………………………

С адрес :гр. Хасково, ж.к. “Орфей”, бл.11, вх.А, ап.15,

e-mail: [email protected]

На основание чл.257, ал.1 и ал.2 от АПК –

неоснователно бездействие

неиздаване/подмяна/ в законния 30-дневен на СУМПС

Уважаеми Г-н / Г-жо Съдия,

На 15 октомври 2010г. се явих в КАТ-Хасково, за да си подам документите за подмяна на свидетелството си за управление на моторно превозно средство/СУМПС/.

На гишето за подаване на документи служителката Ангелова отказа да приеме 5/пет/бр. държавни таксови марки на обща стойност 25/двадесет и пет лева/лв., като платежно средство за заплащане на държавната такса по издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Подадох жалба до Министерство на вътрешните работи, на която не получих отговор до настоящия момент.

На 05 ноември 2010г. с препоръчана поща до Областна дирекция на МВР-Хасково със жалбаизпратих следните документи:

1.Карта за медицински преглед на водач на МПС-оригинал;

2.Декларация, че обичайното ми пребиваване не е в друга държава-членка на Европейския съюз-оригинал;

3.Старо свидетелство за управление на МПС-заверено копие;

4.Документ за платена държавна такса-собственоръчна декларация в оригинал със залепени държавни таксови марки на обща стойност 25/двадесет и пет лева/лв. с номинал на едната 5/пет лева/лв..

В жалбата си поисках да бъда поканен в КАТ-Хасково, за да мога да подам заявление по образец за издаване/подмяна/ на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Копие от документите, приложени към жалбата ми от 05 ноември 2010г., подадох и до Омбудсмана на Република България по електронната поща, като копие от електронното писмо до омбудсмана бе също изпратено и на Областна дирекция на МВР-Хасково.

На 22 ноември 2010г. с Писмо №14267/22.11.2010г. на Областна дирекция на МВР-Хасково ми бе отговорено, че няма да бъда поканен в КАТ-Хасковоза да подам заявление по образец за подмяна на свидетелството си за управление на МПС.

Противно на първоначално заетата позиция,  МВР – Хасково ми изпрати покана№15801/17.12.2010г. да се явя в КАТ – Хасково, за да подам заявление за издаване /подмяна/ на СУМПС, по което вече бях предал на МВР съпътстващите докумени, изискуеми по закон, с изпратената от мен жалба на 05 ноември 2010г. с препоръчана поща до Областна дирекция на МВР-Хасково. В изпълнение на получената Покана №15801/17.12.2010г. на Областна дирекция на МВР-Хасково на 21 декември 2010г. отидох в в КАТ-Хасково при Областна дирекция на МВР-Хасково и подадох заявление по образец за подмяна свидетелство за управление на моторно превозно средство, поради изтичане на срока за валидност на притежаваното от мен.

На гишето за подаване на документи служителката извади на бюрото си джоб-плик с документите, които бях подал на 05 ноември 2010г. с препоръчана поща до Областна дирекция на МВР-Хасково, и ги окомплектова към заявлението, а именно:

1.Карта за медицински преглед на водач на МПС-оригинал;

2.Декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава-членка на Европейския съюз-оригинал;

3.Старо свидетелство за управление на МПС-заверено копие;

4.Документ за платена държавна такса-собственоръчна декларация в оригинал със залепени държавни таксови марки на обща стойност 25/двадесет и пет лева/лв. с номинал на едната 5/пет лева/лв.. Служителката, освен горепосочените документи, поиска да й представя и фискалния бон, който получих при закупуване на държавните таксови марки от „Български пощи” ЕАД-Хасково. Освен това й представих заверено копие на декларация с налепени държавни таксови марки, а същата ми върна обратно декларацията с налепени държавни таксови в оригинал, както и заверено копие на старо свидетелство за управление на МПС/притежаваното у мен СУМПС/.

Освен горепосочените документи подписах разписка с дата 21 декември 2010г. за подаване документи за издаване на СУМПС.

Подаденото от мен заявление за издаване на СУМПС беше прието от длъжностното лице и заведено в системата на КАТ – Хасково.

Поръчката за изготвяне на новото ми свидетелство за управление на моторно превозно средство е обикновена – за срок от 30 дни – съобразно размера на заплатената от мен държавна такса от 25 лв., като считано от датата на приемане на заявлението ми в КАТ– 21.12.2010 г. – 30-дневният срок за получаване на новото СУМПС изтече на 21 януари 2011г.

Към датата на подаване на настоящата жалба/10 февруари 2011г./ не съм получил своето ново СУМПС по подадено от мен заявление по образец за подмяна на СУМПС. Съгласно приложена към настоящата жалба справка от електронната система на КАТ – Хасково е видно, че до настоящия момент не е изготвено новото ми свидетелство за управление на моторно превозно средство по подадено от мен заявление по образец за подмяна на СУМПС. Същото обстоятелство се установява и от Писмо №2143/27.01.2011г.на Директора на Областна дирекция на МВР-Хасково, както и от Покана №114/037.01.2011г.на Областна дирекция на МВР-Хасково, приложени към жалбата ми.

Съгласно последните два документа на Областна дирекция на МВР-Хасково/-  Писмо №2143/27.01.2011г. и Покана №114/07.01.2011г./- Областна дирекция на МВР-Хасково незаконосъобразно поставя ново условие за издаване от тях на СУМПС по подаденото от мен заявление, а именно – МВР ме задължава да осъществя в качеството си на физическо лице властнически правомощия, възложени на министъра на финансите и на ръководителите на отделните ведомства съгласно пар.22 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., като администрирам приход в държавния бюджетпостъпил в единната бюджетна сметка посредством закупуването от  мен на държавни таксови марки на обща стойност от 25лв. Областна дирекция на МВР-Хасково изисква от мен да прехвърля този приход от единната бюджетна сметка по специализирана транзитна сметка на МВР, което съгласно чл.6 от Закона за устройство на държавния бюджет и пар.22 от ЗДБРБ за 2011 г. е задължение на министъра на финансите и на държавните органи, но не и на гражданите като мен, или да му представя някакво доказателство, че министърът на финансите е изпълнил своето правомощие по закон и е прехвърлил същия приход от единната бюджетна сметка по специализирана транзитна сметка на МВР.

Никъде в нормативната ни уредба, уреждаща необходимите документи, които следва да се приложат към заявлението за издаване на СУМПС, не е посочен изисканият от мен в Писмо №2143/27.01.2011г. и Покана №114/07.01.2011г. от МВР – Хасково документ за администриране на приход. Напротив, в  чл. 35 от ПИБЛД и в ЗДвП изчерпателно са изброени всички докумени, които следва да придружават заявлението за издаване на СУМПС. /Цитат : Чл.35 от ПИБЛД „При издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС освен документите съгласно актовете по прилагането на ЗДвП се изискват и:

1.документ за платена държавна такса;

2.предходното свидетелство за управление на МПС – при подмяна;

3.при изгубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление на МПС – декларация за съответното”/

На база на гореизложената фактическа обстановка и нормативната уредба за издаване на български лични документи считам, че е налице хипотезата на чл.257 ал.1 от АПК – бездействие на административния орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт. Административният орган  МВР – гр. Хасково – не е спазил законово регламентираният 30-дневен срок за издаване на СУМПС. Нарушен е чл. 39. (1) от ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (Приет с ПМС № 13 от 08.02.2010 г.Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г.), съгласно който : „Свидетелство за управление на МПС се издава при обикновена услуга до 30 дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане на заявлението.“, във връзка с чл. 51. (1) от ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР.82 ОТ 2009 г.) : „Свидетелството за управление на моторно превозно средство се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лица при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет“ и във връзка с Чл. 8. (1) от ПИБЛД : „Заявленията за бързо издаване на български лични документи се подават: 6. за свидетелство за управление на МПС – в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес“ и Чл. 35. от ПИБЛД : „При издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС освен документите съгласно актовете по прилагането на ЗДвП се изискват и:

1. документ за платена държавна такса;

2. предходното свидетелство за управление на МПС – при подмяна;

3. при изгубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление на МПС – декларация за съответното”

Неизпълнението на задълженията на Областна дирекция на МВР-Хасково за издаване на документ за самоличност се изразява по-конкрено в неспазване на законово регламентирания 30-дневен срок за издаване на СУМПС съгласно чл. 39. (1) от ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (Приет с ПМС № 13 от 08.02.2010 г.Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г.) : „Свидетелство за управление на МПС се издава при обикновена услуга до 30 дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане на заявлението.“, се установява с Писмо №2143/27.01.2011г.на Директора на Областна дирекция на МВР-Хасково.

Налице е неоснователно бездействие на административния орган-Областна дирекция на МВР-Хасково. От една страна е налице хипоезата на чл. 256 от АПК – неизвършване на фактически действия, които административният орган е длъжен да извърши по силата на закона – МВР – гр.Хасково са длъжни в 30-дневен срок от приемане на заявлението ми да ми издадат и предоставят на разположение ново СУМПС. На второ място – със своето бездействие МВР – гр.Хасково са нарушили свое задължение, произичащо пряко от нормаивен акт, а съгл. чл. 257. (1) от АПК : „Бездействието на административния орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, може да се оспори безсрочно, като се прилагат съответно разпоредбите за оспорване на индивидуалните административни актове.

(2) С решението си съдът осъжда административния орган да извърши действието, като определя срок за това или отхвърля искането.”

ПЕТИТУМ :

Като оспорвам неоснователното бездействие на административния орган – Областна дирекция на МВР-Хасково – по издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство при изпълнение на обикновена услуга в срок от 30 дни съгласно чл. 51. (1) от ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ и чл. 39. (1) от ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, на основание чл.257 ал.2 от АПК, моля ДА ОСЪДИТЕ МВР – гр.Хасково да ми издаде и предаде СУМПС съгласно прието от тях заявление по образец за подмяна свидетелство за управление на моторно превозно средство, като в съдебното си решение определите ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК за изпълнение на това тяхно задължение по закон с оглед преустановяване на безпокойството и вредите, които търпя вследствие неиздаването в законния срок на СУМПС от страна на МВР. До настоящия момент не съм получил СУМПС, нито  такова е издадено, видно от приложената справка от официалния сай на МВР– Хасково и от Писмо № 2143/27.01.2011г.на Директора на Областна дирекция на МВР-Хасково.

Моля да изискате цялата преписка по подаденото от мен заявление за издаване на СУМПС, подадено на 21 декември 2010г.!

Прилагам следните доказателства:

1. Копие от жалба, изпратена на 05 ноември 2010г. с препоръчана поща до Областна дирекция на МВР-Хасково  и приложение към нея документи :

– Карта за медицински преглед на водач на МПС;

– Декларация, че обичайното ми пребиваване не е в друга държава-членка на Европейския съюз-оригинал;

– Старо свидетелство за управление на МПС-заверено копие;

– Документ за платена държавна такса-собственоръчна декларация в оригинал със залепени държавни таксови марки на обща стойност 25/двадесет и пет лева/лв. с номинал на едната 5/пет лева/лв..

2. Писмо №14267/22.11.2010г. на Областна дирекция на МВР-Хасково

3. Покана №15801/17.12.2010г. на на Областна дирекция на МВР-Хасково

4. Покана №114/07.01.2011г. на Областна дирекция на МВР-Хасково

5.Писмо №2143/27.01.2011г. на Областна дирекция на МВР-Хасково

6.Справка от електронната система на КАТ – Хасково към 10.02.2011г.

Дата:                                            С уважение: ………………………..

/Тодор Бойчев/


2 Comments »

  • MImi said:

    Издигам Тодор Бойчев за Президент на Република България.
    Упорит е и мисли за народа.
    Съгласни ли сте?

  • Metodi said:

    Аз мога да кажа само че при катастрофа не по моя вина полицаите смениха всички мои обяснания смениха скицата на катастрофата и са ме подписали за което стигнах до съд и представете си трябва да платя глоба защото вината е моя а полицаите все още са на работа.Итук питам „Кой работи в полицията?“.Държавата е толкова гнила и корумпирана че да не очакват от гражданите да спазват законите в тази държава.Напред народе в държавата цари анархия.Гражданино прави каквото ти е угодно и плюй на тази държава.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.