2024-06-21

Ден на народните будители

Отбелязването на Деня на народните будители е традция сред българската общност в Москва. В градината "Атриум", разположена...
За­що­то пър­ви­ят акт на бъл­гар­с­ка­та дър­жав­ност всъщ­ност е от­пре­ди Ос­во­бож­де­ни­е­то и е свър­зан със съз­да­ва­не­то на ор­га­ни­зи­ра­на­та...
Гости на тържеството бяха г-жа Татяна Мухлова – съветник (политически въпроси, културни въпроси и образование), отец Стефан,...
В началото председателят на КИЦ „Босилеград” Иван Николов честити празника и поздрави гостите и босилеградчани, като припомни...
Честит Ден на народните будители! Днес, на 1 ноември, ние отдаваме почит към паметта на великите българи...