2024-07-12

Ден: 06.07.2024

Анкетата е анонимна и се провежда за целите на научно проучване. Под "Америка" се има предвид Северна Америка.