Home » Авторски страници, политика

Законът “Магнитски” касае и български физически и юридически лица

2017.03.11 2 коментара
Spread the love

Законът “Магнитски”, който бе приет в САЩ през 2012 г. и първоначално касаеше налагането на визови и имуществени санкции само за определени руски граждани, замесени с преследването и гибелта на руския юрист Сергей Магнитски, впоследствие бе допълнен и изменен. Той се превърна в Глобален закон “Магнитски”, по силата на който всяко чуждестранно физическо или юридическо лице, замесено в престъпления, свързани с нарушаването на международни признати човешки права, подлежи на такива визови и имуществени санкции от страна на САЩ.

По силата на Глобалния закон “Магнитски” не се разрешава да се издават входни визи за САЩ и се предвижда замразяване на финансовите активи, намиращи се в кредитни институции под юрисдикцията САЩ, на чуждестранни физически (и юридически) лица, отговорни за престъпления, свързани с нарушаването на човешките права, както и за държавни служители и други лица, замесени и отговорни за значителни корупционни действия.

По силата на този закон, би трябвало и български физически (и юридически) лица, отговорни за значителни нарушения на международно признати човешки права, както и държавни служители, отговорни или замесени в значителни корупционни действия, да не получават входни визи за САЩ и да подлежат на замразяване на финансови активи и др. имуществени санкции от институции, намиращи се под американска юрисдикция.

————————————————————————————————————–

Следва поправката на Закона в оригинал (по-долу е преводът му на български)

Sek. 3 и  Sek. 4:

Global Magnitsky Human Rights Accountability Act

Passed Senate amended (12/17/2015)

(Sec. 3) This bill authorizes the President to impose U.S. entry and property sanctions against any foreign person (or entity) who:

• is responsible for extrajudicial killings, torture, or other gross violations of internationally recognized human rights committed against individuals in any foreign country seeking to expose illegal activity carried out by government officials, or to obtain, exercise, or promote human rights and freedoms;

• acted as an agent of or on behalf of a foreign person in such activities;

• is a government official or senior associate of such official responsible for, or complicit in, ordering or otherwise directing acts of significant corruption, including the expropriation of private or public assets for personal gain, corruption related to government contracts or the extraction of natural resources, bribery, or the facilitation or transfer of the proceeds of corruption to foreign jurisdictions; or

• has materially assisted or provided financial, material, or technological support for, or goods or services in support of, such activities.

The authority to block and prohibit transactions in property and property interests shall not include the authority to impose sanctions on the importation of goods (any article, natural or man made substance, material, supply or manufactured product, including inspection and test equipment, excluding technical data).

The President shall, after receiving a request from the chairperson and ranking member of one of the appropriate congressional committees with respect to whether a foreign person has engaged in a prohibited activity:

• determine if the person has engaged in such an activity; and

• report to the chairperson and ranking member whether or not the President imposed or intends to impose specified sanctions against the person.

Sanctions shall not apply to an individual as necessary for law enforcement purposes, or to comply with the Agreement between the United Nations (U.N.) and the United States regarding the U.N. Headquarters or other applicable international obligations of the United States.

The President may terminate sanctions under specified conditions.

The Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor may submit to the Department of State the names of foreign persons who may meet the sanctions criteria.

(Sec. 4) The President shall report to Congress annually regarding each foreign person sanctioned, the type of sanctions imposed, and the reason for their imposition.

5

Законът в превод на юриста Николай Гусев, който първи публикува в Вългария и Международната харта за правата на човека.

Глобален закон “Магнитски” за отговорност за правата на човека

Приет от Сената, изменен (12.17.2015)

(Sec 3) Този законопроект дава право на президента да наложи американски санкции за влизане и имуществени санкции срещу всяко чуждестранно лице (или юридическо лице), което:

• е отговорно за извънсъдебни убийства, изтезания или други груби нарушения на международно признати права на човека, извършени срещу лица в която и да е чужда страна, стремящи се да разобличат незаконна дейност, извършвана от държавни служители, или да получат, упражнят или насърчат човешките права и свободи;

• е действало като агент на или от името на чуждестранно лице в такива дейности;

• е държавен служител или старши сътрудник на такъв служител, отговорен за, или съучастник в, поръчване или по друг начин на действия на значителна корупция, включително отчуждаване на частни или публични активи за лична изгода, корупция, свързана с държавни поръчки или добив на природни ресурси , подкуп, или за улесняване или прехвърляне на имущество, придобито от корупция към чужди юрисдикции; или

• е съществено подпомагало или предоставяло финансова, материална или технологична подкрепа за, или стоки или услуги в подкрепа на тези дейности.

Правото да се блокират и да се забраняват сделки с имоти и права на собственост не включва правомощия за налагане на санкции върху вноса на стоки (всеки артикул, естествено или изкуствено вещество, материал, доставки или произведен продукт, включително проверка и оборудване за изпитания, с изключение на технически данни).

Президентът, след получаване на искане от председател и старши член на една от съответните комисии на Конгреса, относно това дали чуждестранно лице е участвало в забранената дейност:

• установява дали лицето се занимава с такава дейност; и
• съобщава на председателя и на старши члена дали Президентът е наложили или възнамерява да наложи определени санкции срещу лицето.

Санкции не се налагат на лице за целите на правоприлагането, или съобразени със Споразумението между Организацията на обединените нации (U.N.) и Съединените щати по отношение на централата на U.N. или за други приложими международни задължения на Съединените щати.

Президентът може да прекрати санкциите при определени условия.

Помощник държавният секретар по демокрацията, правата на човека и на труда може да предостави на Държавния департамент имената на чуждестранни лица, които отговарят на критериите за санкции.

(Sec. 4) Президентът докладва на Конгреса ежегодно относно всяко санкционирано чуждестранно лице , вида на наложените санкции, както и съображенията за тяхното налагане.

Източник: www.congress.gov

 

Въпросът е:  Ще има ли санкции. според закона, за престъпни български държави служители и политици? 

Още по темата – линк.

 

2 коментара »

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.