Home » Авторски страници, българи зад граница

БКПО в Чехия до български държавни служители и депутати

2015.06.14 Няма коментари
Spread the love

Публикацията съдържа отговор, изпратен от Управителния съвет на БКПК в Прага, във връзка с проведеното на 7-ми май 2015 г. заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина, отнасящо се до Българската културно-просветна организация (БКПО) в Чехия и управлявания от нея имот на ул. “Америцка” 28 в Прага. Този отговор е бил изпратен до зам. външния министър Румен Александров, до главния секретар на МВнР Стоян Тодоров, до началничката на отдел “Държавни” имоти в МВнР Стела Арнаудова, до председателя на ДАБЧ Борис Вангелов, до експертката от ДАБЧ Маргарита Ралчева, до председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина Румен Йончев и до членовете на тази комисия Дора Янкова, Румен Желев и Борис Станимиров още на 19 май т.г.

.

Untitled11

До

Г-н Румен Александров, МВнР, зам.министър
Г-н Стоян Тодоров, МВнР, гл. секретар
Г-жа Стела Арнаудова, нач. отд. Държавни имоти
Г-н Борис Вангелов, ДАБЧ, председател
Г-жа Маргарита Ралчева, ДАБЧ
Г-н Румен Йончев, КПБЧ, председател
Г-жа Дора Янкова, КПБЧ, зам.председател
Г-н Румен Желев
Г-н Борис Станимиров

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с проведеното на 7-ми май 2015 г. заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина, отнасящо се до Българската културно-просветна организация (БКПО) в ЧР и управлявания от нея имот на ул. “Америцка” 28 в Прага, искаме в началото да напомним, че става дума за най-старата и най-многобройната организация на българите в рамките ЧР, обединяваща общо 10 Български културно-просветни клуба (БКПК), организирани в по-големите градове на страната.

Водени от желанието да поправим фактологическите грешки и да отхвърлим неверните твърдения в изказванията на някои от присъстващите на заседанието, си позволяваме да направим въпросните корекции, изхождайки от Протокола от въпросното заседание. Паралелно с изказването на съответното лице, посочваме действителното състояние на нещата:

Зам. министър Р. Александров:

…имотът е с дипломатически статут, в него не може да се осъществява стопанска дейност и е освободен от плащане на данък „Сгради”.

Отговор:

Предполагаме, че имотът формално е с дипломатически статут като собственост на чужда държава, но не се ползва с дипломатически имунитет.

Вече повече от 40 години имотът се ползва без правно основание…

Отговор:

От 1971 г. имотът се ползва въз основата на издаден от представителство на българската държава Протокол за безвъзмездно ползване на сградата. На времето сградата е била закупена целево – именно, за да бъде предоставена за ползване от българската общност в Чехия. Дълги години БКПО е била единствената българска организация в страната, а и в момента представлява голяма част от тукашната българска общност.

…Българската културно-просветна организация не е сдружение с нестопанска цел. По чешкото законодателство тя е регистрирана като юридическо лице със стопанска цел, тоест на практика функционира като търговска организация.

Отговор:

Българската културно-просветна организация е сдружение с идеална цел. Както всички подобни сдружения в ЧР, тя е регистрирана като юридическо лице. Съгласно чешките закони организацията може да има приходи, напр. от даване помещения под наем, без право на печалба.

– През 2001 г. без знанието и съгласието на българската държава, респективно Министерството на външните работи и българското посолство, Българската културно-просветна организация сключва договор за туристически услуги с чешка фирма за срок от 10 години, като на практика осъществява съвместно ползване на имота с тази фирма.

Отговор:

Тогавашното ръководство на БКПО сключва с въпросната фирма договор за наем на определени помещения, не ползва съвместно с фирмата имота. Без приходите от наема би било невъзможно поддържането на сградата, както и дейността на организацията. Не е получено друго алтернативно предложение за финансиране режийните разходи и поддръжката на сградата.

Ремонтните дейности са извършени без знанието и съгласието на собственика – българската държава…

Отговор:

През годините българската държава не е проявявала интерес към поддържането на имота, затова на БКПО не остава друг изход, освен със средствата, придобити от наем, да извършва текущите ремонти по сградата. В противен случай отдавна въпросният имот щеше вече да е рухнал. Благодарение на въпросните ремонтни дейности стойността на сградата е запазена и повишена многократно.

Многократно са правени, както отбелязах, през годините опити за намиране на взаимно приемливо решение относно ползването на този имот….. което и до момента не се е случило.

Отговор:

Всички ръководства на БКПО до момента са провеждали разговори по въпроса с всички посланици на България в Прага, многократно са правени усилия да се регламентира ползването на сградата, но поради инертното отношение на отговорните български институции до момента въпросът не е решен.

… няма никакво основание въпросната организация да ползва държавния имот на ул. „Америцка” 28 и да бъде в привилегировано положение спрямо останалите български организации. За сведение те се помещават във въпросната сграда, предоставена от чешката държава, и заплащат наем за това.

Отговор:

Основанието за ползването на сградата е предоставено още през 1971 г., когато организацията на българите в Чехия е била само една. Дълги 126 години не е имало други организации. В момента организацията включва 10 клуба от цялата страна и е най-многобройната в рамките на ЧР. Останалите български организации, които започват да се появяват от средата на 90-те години, също имат възможността да ползват сградата. Освен нашата в Прага има още 6 организации, от които 3 съвместно с нас ползват сградата.
За предоставените от чешката държава две канцеларии в Дома на малцинствата организациите, настанени там, не плащат абсолютно никакъв наем.

…тя е получавала годишно субсидия в размер, равняващ се между 30 и 35 хил. евро. По информация от нашето посолство няма ясни доказателства за какво се харчат тези средства. Единственото събитие, организирано от организацията, за което посолството е информирано, е веднъж годишно се организира един събор по повод на 24 май. За друга културно-просветна дейност, извършена от това дружество, посолството не е запознато.

Отговор:

Субсидиите, които получава БКПО, са целеви (за издаване на сп. “Роден глас”, за конкретни култ-просветни изяви). Това са субсидии от чешкото Министерство на културата и Кметството на гр.Прага. За въпросните субсидии се кандидатства с проекто-програми, при което за да се получи въпросната субсидия, 1/3 от усвоената за дадена изява сума трябва да бъде предоставена от БКПО. За усвоената субсидия впоследствие на спонсорските организации се предоставя финансов отчет.
Информация за дейността на БКПО (за която дейност именно се използват финансовите средства) може да се черпи от страниците на сп. “Роден глас”, от уеб-страницата на организацията (www.bgklub.cz), от редовно разпространяваните покани по електронен път или окачени в Консулския отдел на Българското посолство в Прага, в Българското училище, във фоайето на сградата на БКПО. Освен изявите на БКПК – Прага трябва да се вземат предвид и изявите на другите културно-просветни клубове в страната, които са съставна част на БКПО.

За нас обаче категорично е неприемливо организация със стопанска цел, функционираща като търговско предприятие, да използва имот държавна собственост за собствена облага.
По повод на цитираната от госпожа Янкова сума, на практика тя се развява на 300 евро годишно, която организацията предоставя за поддръжка на имота. В същото време приходите от този имот годишно са над 100 хил. евро плюс субсидията, която получава от чешката държава в размер на над 30 хил. евро.
Ние нямаме информация тези средства да се използват за културно-просветна дейност.

Отговор:

БКПО е организация с идеална цел, която отдава свободните помещения в сградата под наем, за да има финансови средства за поддръжка на въпросната сграда, за културно-просветни изяви, за подпомагане на Българското училище в Прага и спонсориране на другите Български културно-просветни клубове в ЧР, които са съставна част на БКПО. Финансира и други български проекти, включително подпомага български граждани, изпаднали в беда (напр. при наводненията в България миналата година). Управителният съвет на БКПК, стопанисващ сградата, работи на абсолютно доброволни начала, платени са единствено счетоводителката на Клуба и домакинът на сградата.
Режийните разходи по сградата (без ремонтите) представляват месечно около 100 000 – 120 000 чешки крони (годишно около 45 000 евро) като по-голямата част от тях плаща фирмата-наемател.
Месечните приходи от наемите, които БКПО получава, възлизат на 75 000 чешки крони, което прави около 2700 евро. Или годишно 32 400 евро. Т.е. сумата е повече от 3 пъти по-малка от тази, която посочва г-н Александров.

По отношение на сградата. Тя е с приблизителна застроена площ 900 кв. м. Тя е на пет етажа. Стойността й към 2012 г. е над 1 млн. 800 хил. лв

Отговор:

Застроената площ е 295 кв.м., а не 900 кв.м.!

По отношение на финансирането на организациите, освен тази организация субсидия от чешката държава получават и редица други организации на българи в Чехия. Тоест чешката държава е признала за легитимни множество организации на българи в Чехия, не само тази. За разлика от българската държава, която осигурява възможност само на тази да пребивава безвъзмездно в сградата в продължение на десетки години.

Отговор:

През 1971 г. Българската държава предоставя за безвъзмездно ползване въпросната сграда на БКПО, която навремето е била единствена организация на българите в ЧР. В БКПО членуват общо 10 Български клуба в ЧР, т.е. сградата се ползва от всички тях. След роенето на българските организации в ЧР БКПО е предложила съвместно ползване на сградата и на другите български организации в ЧР. Този принцип с още по-голяма сила се прилага в момента от новото ръководство на БКПК в Прага, поело функциите си от м. юни 2014 г. В момента на адреса на ул. “Америцка” 28 са регистрирани още 3 български организации, които имат възможност да провеждат и провеждат своите изяви там.

…Тъй като реферирам към казаното от госпожа Янкова, аз обърнах внимание за какви приходи става въпрос – над 100 хил. евро годишно от тази сграда, даже 110 – 115 хил. евро се получават на година приход от тази сграда. Но ние нямаме данни тези средства да се използват за културно-просветна дейност.

Отговор:

Отново: Месечните приходи от наемите, които БКПО получава, възлизат на 75 000 чешки крони, което прави около 2700 евро. Или годишно 32 400 евро. Т.е. сумата е повече от 3 пъти по-малка от тази, която посочва г-н Александров.
Относно данните за културно-просветната дейност вече посочихме откъде може да се черпи информация.

Г-жа Стела Арнаудова

….Защото в този дом на културата на малцинствата, който е в Чехия, те не ползват безплатно, те си плащат наем, за да го ползват.

Отговор:

Подчертахме, че всички други организации в ЧР имат възможността да ползват Българския дом. Отново: наем за ползване на канцелариите в Дома на малцинствата не се плаща. Минимален наем се плаща например за ползване на концертната зала и техническото оборудване в Дома на малцинствата, но този наем плаща при осъществяване на свои изяви и БКПО – тъй като няма например собствена концертна зала.

Г-н Р. Желев

Този имот има дипломатически статут, да не кажа някаква глупост, тоест за него не се плащат данъци. Той се ползва от една от многото български културно-просветни организации в Прага. По твърдение на Външно министерство, това не е най-активната организация. Излиза, че тя се е самонастанила. И ползва имота без всякакво право. Това е първата част от въпроса.
Аз видях имота на мейла – изглежда чудесно. Той е хотел, има ценоразпис, с различни цени е за различните месеци от годината, в зависимост от това кога е активният сезон в Прага и т.н.

Отговор:

Относно статута на сградата, правото на ползване и дейността вече отговорихме.
Подчертаваме, че БКПО е в рамките на ЧР най-многобройната и най-активната българска организация. Освен изявите на БКПК в Прага (посочихме от къде да се вземе информация за тях) трябва де си вземат пред вид и изявите на всички останали Български клубове в ЧР, членове на БКПО.
Сградата не е хотел. Трите горни етажа се дават под наем на фирма, която ги ползва като общежитие, за което плаща на БКПО месечен наем. Сутеренът е предоставен на ресторантьорска фирма, която плаща месечен наем на БКПО. Вече споменахме за какви цели се използват получените финансови средства. Без тях досега сградата би рухнала поради липса на поддръжка.

…А по втория въпрос имаме нужда от още информация как да се разпореждаме с имота оттук нататък – дали да го разделим на всички културни български институции или организации, по етажи, по дни и т.н., дали да го дадем под наем, дали да го продаваме. Но за това трябва да знаем конкретни цифри. Благодаря.

Отговор:

Подчертаваме, че основен въпрос при ползването на сградата е кой ще поеме нейната поддръжка и кой ще плаща режийните разходи по сградата, което до момента се е правело от БКПО.

Г-жа С. Арнаудова

Защото организацията през годините е отказала да подпише какъвто и да било договор.

Отговор:

Това твърдение не е вярно! Многократно миналите ръководства и настоящото ръководство на БКПО в ЧР са правели усилия да регламентират ползването на сградата с основното желание независимо кой ще управлява и поддържа сградата тя да остане като едно кътче за българите в Прага и ЧР. За съжаление отговорните български институции досега са избягвали да вземат конкретно решение по въпроса.

Г-н Р. Александров

Както ви казах, там е имало акция на полицията, извършвани са обиски, арести на лица. Сега не ми е удобно да ви показвам покана от това дружество, изпратена за откриването на хотелската част, където се канят хората на стриптийз.

Отговор:

Като ново ръководство на БКПО нямаме информация за споменатите арести и обиски.
Относно стриптийза: Никога БКПО (БКПК-Прага) не е организирала изява с подобно съдържание.

Г-н Б. Вангелов

Конфликтът между тези организации ще бъде много трудно преодолян. Натрупани са десетилетни междуличностни проблеми. Затова в тази суматоха да не загубим сградата. Това е единственият апел от наша страна, който изразих и пред колегите във Външно министерство. Макар че много от нещата, които те казаха, са верни.

Отговор:

Да, съвсем вярно междуличностните проблеми от миналото са единствената пречка за сътрудничеството между българските организации в Прага. Както споменахме, новото ръководство на БКПО и БКПК в Прага още с поемането на функциите си съвсем искрено предложи среща и бъдещо сътрудничество между организациите. За съжаление личната неприязън на председателите на дружество “Възраждане” и дружество “Кирил и Методий” (всъщност организации, които едва ли имат друга членска маса, освен ръководството) към бившето ръководство на БКПК- Прага, се е пренесла и към изцяло новото ръководство на Клуба, без да са имали досега каквито и да било допирни точки с него.

Г-н Б. Станимиров

Иначе конкретната сграда по стечение на обстоятелствата съм я виждал, тя наистина е на топдестинация – в центъра на Прага. Аз лично си мислех, че би могло да се помисли дори и по чисто дипломатически ред за размяна на тази сграда с някоя друга държава, в която ние имаме нужда от сграда, а пък те имат нужда от сграда в Прага, каквато ние нямаме. Защото сградата наистина е до Карловия университет, на две преки от кръчмата на Швейк.

Отговор:

Сградата не е на топдестинация, намира се в широкия център на Прага на уличка, в която не могат да влизат камиони и автобуси. Поради това сградата не може да е хотел.
Основните сгради (факултети) на Карловия университет са в действителност сравнително далече – в идеалния център на града на 2-3 километра от ул. “Америцка”. Единствено Природонаучния факултет на КУ има на около 600 – 800 м. от ул. “Америцка” канцеларии, учебни и складови помещения.
Кръчмата на Швейк е на 1 км. от мястото.

Г-жа М. Ралчева

В същия този период се открои друга организация „Възраждане”, която прави Дни на българската култура в Прага в продължение на месец и половина, финансирана от чешката държава. Тя развива много активна дейност. Те в момента плащат наем в този дом. Те не са допуснати, те за съжаление са изпаднали в такъв конфликт, че дори да им предложат сграда в „Америцка”, просто толкова е дълбок разривът, че те няма да се съгласят.

Отговор:

Организация “Възраждане” беше създадена през 2001 г. по инициатива на тогавашния български посланик в ЧР Мартин Томов. Причината беше неговото крайно отрицателно отношение към тогавашното ръководство на Българския клуб в Прага, а целта – изместване на БКПО пред чешките органи като главна организация на българите в ЧР и заместването й официално с друга. Налага се да споменем, че посланик Томов имаше враждебно отношение изобщо към много от местните българи, към други български организации в ЧР – напр. Българския културен институт, някои местни български фирми и др.
Организация “Възраждане” не плаща наем за канцелариите в Дома на малцинствата.
Отново подчертаваме добронамереното отношение на ръководството на Българския културно-просветен. клуб в Прага към всички местни български организации. За нас е необяснимо и странно отрицателното отношение на председателката на дружество “Възраждане”, което явно произтича от чисто лични мотиви и днес няма причини да съществува, след като БКПК – Прага има изцяло ново ръководство.

И позволете още няколко допълнения:

1. Броят на сдруженията не е гаранция за добра ориентация. По чешките закони сдружение могат да основат три възрастни лица. Ако направите проучване ще установите, че членският състав на някои български сдружения (напр. “Възраждане” или “Кирил и Методий” ) не надвишава 5 – 10 човека.

2. За авторитета на БКПО в Чешката република свидетелстват следните факти:

– сп. “Роден глас” е носител на паметен медал “Иван Вазов” от 1996 г. – награда на Държавната агенция за българите в чужбина;
– през 2007 г. сп. “Роден глас” е удостоено от министъра на културата проф. Стефан Данаилов с Почетна грамота за принос в развитието и популяризирането на българската култура;
– футболният отбор на БКПК – Прага на три пъти печели Купата на Парламента на ЧР във футболния турнир между националните малцинства;
– член на БКПК – Прага е избран от 4 български сдружения за представител на българското малцинство към Общинския съвет – Прага.

19.05.2015 г., Прага

Кирил Беровски

Председател на Централния съвет на БКПО в ЧР
Председател на БКПК – Прага

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.