Home » Избрано

В България правителството дава по 10 хиляди за собствен бизнес

2009.12.28 Един коментар
Spread the love

Социалното министерство предлага до 10 хиляди лева за старт на собствен бизнес, съобщи АСН.

Програмата е за безработни, които са регистрирани в бюрата по труда. С мярката държавата дава шанс на стотици изгубили работата си заради кризата да сложат ново начало и да си осигурят препитание.

Преди да се предостави сумата, кандидатите трябва да минат през два етапа, и едва около година по-късно може да очакват парите, поясни зам.-социалният министър Красимир Попов.

Кандидат-бизнесмените първо ще трябва да преминат обучение към бюрата по труда. Курсовете ще са насочени основно към преприемачески умения и мениджмънт.

По време на обучението си безработните ще преминават и курсове по бизнес администрация и предприемачество, каза и шефката на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова.

Очаква се от януари да започне процедурата по избор на обучаващи институции. Според Стелиянова от Агенцията по заетостта ще организират и подбор на консултантски фирми, които да помогнат на обучаваните от първите месеци на дейността им.

Въпреки че около 50 000 души се очаква да преминат курсовете, едва около 10 000 от тях ще бъдат избрани за финансирането. Лекциите ще са различни за всеки и според образованието на кандидатите до момента

Уроците ще включват управление на фирма, счетоводни курсове и дори придобиване на лидерски умения. След етапа на обучение кандидатите за финансов капитал ще трябва да регистрират фирма. За това са длъжни да съдействат и служителите от бюрата по труда. Те ще помагат на бъдещите бизнесмени с правни съвети.

Макар сумата да изглежда малка за стартирането на собствен бизнес, основната идея е паричната подкрепа от държавата да намали риска пред търговските банки, които да отпуснат кредит въз основата на направения бизнес план.

Първоначално от АЗ ще поемат плащанията и осигуровките в новосъздадените фирми, а бизнесмените ще трябва да наемат поне един безработен във фирмата си.

В периода до 2013 г. за насърчаване на малките и средните предприемачи държавата ще осигури общо 70 милиона лева, които да осигурят препитание на 30 хиляди души.

Kafene.net

One Comment »

 • Pesho said:

  Dалеч по-изгодно е да си откриеш собствена партия. През 2008 г. в България е имало регистрирани 253 партии, a ДПС е получило 2 158 100 лв. от държавна субсидия и около 700 лв. от членски внос. БСП-то си раздало за ВПС почти 4 млн. лв., а за партийните организации в страната далеч по-малко.

  През 2008 г. държавна субсидия получават двадесет и три политически партии, от които осемнадесет са парламентарно представени и пет получават съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от ЗПП като участник в коалиция, представена в Народното събрание, или на основание на чл. 26 от ЗПП, се съобщава в Одитния доклад на Сметната палата. За постигане на целите на одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии се приложи подходът на директните съществени проверки. За 2008 г. са отчетени приходи в размер на 7 131 000 лв.

  ПП „БСП” получава държавна субсидия като участник в 40-то Народно събрание в коалиция „Коалиция за България”. През 2008 г. от партията не са предоставяни средства за обезпечение на вземания на трети лица. Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване на средства от държавна субсидия.
  Най-голям дял от общите приходи на партията е държавната субсидия в размер на 4 705 136 лв. В сравнение с предходната година тя е с 855 336 лв. повече. На второ място по размер са приходите от членски внос, които заемат 15 на сто от общите приходи и са 1 099 000 лв., но отбелязват спад в сравнение с предходната година в размер на 65 000 лв. Даренията от физически и юридически лица, отчетени от ПП „БСП” за 2008 г., са в общ размер на 955 471 лв. Те представляват 13 на сто от общите приходи на партията. Към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци на дарителите – физически и юридически лица, и размера на получените дарения, като всички дарения са без условие. Даренията от физически лица са в размер на 827 584 лв. или 86 на сто от всички дарения. Три от даренията на партията от физически лица са непарични на обща стойност 14 017 лв. От юридически лица партията е получила дарения в размер на 127 887 или 14 на сто от всички дарения. Получените дарения са документално обосновани и осчетоводени по съответните сметки. Съгласно представена справка от Агенцията по обществени поръчки две от юридическите лица – дарители на партията през 2008 г., към момента на дарението са участници в процедура по възлагане на обществена поръчка и/или изпълнители по договор за обществена поръчка. В нарушение на чл. 24, т. 5 от ЗПП ПП „БСП” е получила дарения от участници в процедура по възлагане на обществена поръчка и/или изпълнители по договор за обществена поръчка. До приключване на одита ПП „БСП” възстанови на дарителите получените в нарушение на чл. 24, т. 5 от ЗПП дарения.
  За 2008 г. партията отчита разходи в размер на 6 366 000 лв, като основната част от разходите са за осигуряване на работата на партийните структури. Административните разходи на партията за осигуряване на работата на областните и общинските съвети в страната са в размер на 2 382 000 лв., а на ВС на БСП в размер на 3 979 000 лв. Не са установени извършени разходи за неприсъщи дейности на партията. наемодателите – общински и областни администрации, съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗПП.

  В годишния финансов отчет за 2008 г. на партия „ВМРО-БНД” са включени приходи от държавна субсидия в размер на 374 528 лв. и приходи от лихви в размер на 433 лв. Получената и отчетена държавна субсидия за 2008 г. съответства на предоставената от МФ. Държавната субсидия е получавана ритмично, в сроковете, определени в чл. 28 от ЗПП. За финансиране на дейността на партията на 07.01.2008 г. е сключен договор за заем в размер на 40 000 лв. между търговско дружество – заемодател, и ПП „ВМРО-БНД” – заемополучател, със срок на възстановяване – 31.03.2009 г. Сключено е допълнително споразумение, с което се удължава срокът за възстановяване на заема до 30.09.2009 г. Към периода на одита част от заема в размер на 20 000 лв. е възстановен. Стопанските операции по получаването и погасяването на заема са отразени в счетоводните регистри. Получените средства от заема са в нарушение на чл. 23 от ЗПП, който регламентира източниците на собствени приходи за финансиране на дейността на политическите партии. В ПП „ВМРО-БНД” липсва информация за почти половината от сключените договори за наем на помещения от всички структури на партията /централни и регионални/ – в справката на партията не са посочени договорите, сключени с 18 общини , 3 с райони на Столична община и 2 с областни администрации. При извършените проверки на място за ползваните през 2008 г. предоставени на ПП „ВМРО-БНД” под наем помещения се установи, че в десет от тях се осъществява дейност, различна от дейността на партията, в нарушение на чл. 32, ал. 2 от ЗПП (ред. ДВ, бр.78 от 2007 г.).

  Отчетената държавна субсидия на ДПС към 31.12.2008 г. в размер на 2 158 100 лв. съответства на предоставената държавна субсидия за 2008 г. на партията от МФ. Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП относно ритмичността на получената субсидия и спазването на ограничителната разпоредба за невъзможността да се предоставя за обезпечение на вземания на трети лица. В годишния финансов отчет са отчетени собствени приходи от членски внос в размер на 436 050 лв. Приходите са документирани със списъци на вносителите на членски внос. За одитирания период приходи от дарения от физически и юридически лица не са отчетени. Отчетените разходи на ПП „ДПС” към 31.12.2008 г. са 1 128 000 лв. За 2008 г. са отчетени приходи на РЗС са в размер на 76 000 лв. Най-голям дял от общите приходи на партията е държавната субсидия в размер на 71 904 лв., която е 94% от общите приходи на партията. В сравнение с предходната година тя е с 14 028 лв. повече. Следващи по размер са приходите от дарения, които заемат 4% от общите приходи в размер на 3 000 лв. В сравнение с предходната година даренията отбелязват спад в сравнение с предходната година в размер на 219 843 лв. Останалата част от приходите в размер на 2% са приходи от членски внос. Партията отчита приходи от членски внос в размер на 683,65 лв.

  За 2008 г. са отчетени приходи на СДС са в размер на 1 539 000 лв. С най-голям дял от общите приходи на ПП „СДС” е държавната субсидия в размер на 880 865 лв, която представлява 57 на сто от всички приходи. В сравнение с предходната година тя е с 174 479 лв. повече. На следващо място по размер са приходите от дарения в размер на 520 537 лв. или 34 на сто от всички приходи, като в сравнение с предходната година размерът на приходите от членски внос значително е намалял с 479 656 лв. Приходите от членски внос са в размер на 122 466 лв. и са 8 на сто от всички приходи и с 9 404 лв. повече в сравнение с предходната година.

  Към момента на приключване на одита на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2008 г. регистрираните политически партии са 253, се отбелязва доклада на Одитната палата. Броят на политическите партии се променя поради динамиката при регистрацията и закриването им.

  От действащите политически партии са одитирани 65 партии. Извършен е одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на 23 политически партии, които отговарят на изискванията на чл. 25 от ЗПП за получаване на държавна субсидия и на чл. 31 от ЗПП за предоставяне от държавата и общините на помещения под наем за осъществяване на дейността им. На 40 политически партии е извършен одит само на управлението на предоставеното имущество. На 2 политически партии е извършен одит във връзка с подаден сигнал в Сметната палата. Дейността на одитираните политически партии е финансирана от собствени приходи и държавна субсидия при спазване на изискванията на чл. 21 и чл. 23 от ЗПП. От една политическа партия е отчетено финансиране от източник, нерегламентиран в ЗПП – сключен е договор за заем на парични средства с юридическо лице – търговско дружество, в нарушение на чл. 23 от ЗПП. За одитирания период на 23 политически партии, които притежават законна регистрация, участвали са в изборите за 40-то НС и имат избрани народни представители, както и на партиите, които са получили не по малко от едно на сто от всички действителни гласове (чл. 25 и 26 от ЗПП), е отпусната държавна субсидия в размер на 16 052 000 лв. В нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗПП, партия “Национално движение за спасение на отечеството” разпределя част от преведената й от МФ държавна субсидия на политически партии – “Атака”, “Нова зора”и Съюз на патриотичните сили “Защита”, които нямат право на държавна субсидия, тъй като не са регистрирани в ЦИК през 2005 г. /БГНЕС /

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.