2024-07-14

Eurochicago.com

Анкетата е анонимна и се провежда за целите на научно проучване. Под "Америка" се има предвид Северна Америка.