Home » Авторски страници, българи зад граница

Българският език като кредитен предмет в САЩ – мечта или постижима цел?

2015.07.31 Няма коментари
Spread the love

Материалът е представен на срещата* на членове на Асоциацията на българските училища в чужбина с вицепрезидента Маргарита Попова, български евродепутати, председателя на ДАБЧ, председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина и др., провела се на 29 юли т.г., ден преди началото на Годишната конференция на АБУЧ в София. На тази среща при вицепрезидента са били представени и други материали на АБУЧ, свързани със статута на българския език в ЕС и в САЩ, които можете да видите публикувани в нашето издание тук и тук.

———————————————————————————————————————————————–

РАЗЯСНИТЕЛЕН БЮЛЕТИН ОТ БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧИКАГО

.

През 2010 г. в района на град Чикаго има 8 (осем) български неделни училища. През 2011 г. те са вече 9 (девет). В началото на 2015 г. броят им е 12 (дванадесет). Единадесет от тях са регистрирани към МОН съгласно условията на ПМС 334 от 08.12.2011 г. или по програмата „Роден език и култура зад граница”.

Българският език е задължителен предмет от образователната програма на всички тези училища, заедно с предметите българска история и география. Всички училища провеждат учебни занятия в събота или неделя, като за учебната година преминават учебен материал по задължителните предмети, който в България се изучават в рамките на една учебна година при 5 дневна учебна седмица. Всички ученици получават дипломи, които имат юридическа стойност за право на продължаване на образованието за съответния клас без полагане на приравнителен изпит при завръщане в Република България.

Всички български неделни училища (БНУ) функционират като специализирани отдели към организации с идеална цел, които имат статут на местни юридически лица, съгласно законодателството на САЩ. Съответната документация е част от изискуемите документи за регистрация към МОН в България.

Всичко изброено по-горе логично поставя като съществен приоритет легитимирането на БНУ като образователни центрове по български език пред местната (американска) образователна система. Целта е приемането на българския език като кредитен предмет (официално вписан в документите за съответната завършена образователна степен) сред тази част от местните средни училища, колежи и университети, в които той все още не е признат. Това съвсем накратко би спомогнало за:

– Пряка икономия на средства за постигането на образователна степен, предвид изискванията за покриване на минимум кредитни (матуритетни класове), които са единицата за остойностяване на учебните такси,

– Пряка икономия на време, предвид евентуалното правото на ползване на българския език, като един от кредитните класове, в пакета минимум брой кредитни класове за образователна степен,

– Право на достъп до елитни университети и колежи, които имат завишени изисквания за минимален брой езици, които кандидат студентите владеят, като форма на предварителен филтър,

Респективно:

– практическото приложение в местни условия на знанията по български език би увеличило мотивацията за неговото изучаване, както и за повишаване на авторитета на българската общност и България, като цяло.

За постигане на целта в края на 2011 г. и в началото на 2012 г., със съдействието на Генералното консулство на Република България в Чикаго, започна серия от регулярни срещи на ръководствата на всички БНУ в Чикаго. Целта на срещите бе обмен на добри практики, обмяна на опит, планиране на координирани усилия за одобряването на българския език като кредитен.

Поради липсата на яснота за процедурните действия и условия за постигането на целта, с единомислието на всички БНУ в Чикаго, на тези срещи бе договорено да се търси достъп до процедурата за одобряване на българския език, като кредитен предмет както по линия на всички български граждани, които работят в образователната система на САЩ, така и чрез ГК в Чикаго през местните градски и щатски власти.

В началото на 2013 г., отново със съдействието на ГК в Чикаго, бе направен опит за регистриране на допълнителен онлайн образователен център (обединяваща структура за всички училища в Чикаго и консулския окръг на ГК – средния запад на САЩ), регистриран под името Institute of Cyrillic Languages (по образец на учебните езикови центрове на някои европейски страни – Alliance Française, Deutsche Institut, Instituto Cervantes и др.) с надеждата той да представи по-лесно възприемане на американските административни органи на продукта „обучение по български език”, а в последствие и по-широк спектър от езици.

От страна на Генералното консулство в Чикаго бяха проведени редица срещи с администрацията на кметството на града, дирекцията за Обществените училища на Чикаго (Chicago Public School), градските колежи на Чикаго (City Colleges of Chicago), няколко университета. Някои от директорите на БНУ имаха частичен достъп до планове за въвеждане на различни програми.

seal-of-biliteracyВ края на 2014 г. Програмата за двуезичност или Seal of Biliteracy (Печат за отличие на ученици, владеещи два и повече езика) бе приета в Калифорния. Няколко други щата, между които и Илинойс пристъпиха към подготовка за внедряването й през есента на 2015 г. Налице са очевидните предпоставки за по-голяма склонност на местните образователни администрации за приемане на промени и допълнения в учебните програми и политики, което е благоприятен момент за българската общност за постигане на горепосочената цел.

Към средата на месец април 2015 г., одобрените кредитни езици към щата Илинойс са (по азбучен ред):

– Арабски – Иврит – Испански;
– Италиански – Китайски – Немски;
– Полски – Португалски – Руски;
– Френски.

Многопластовата образователна система, спецификата на езиковото обучение и липсата на подобна практика до момента отнеха дълго време за проучване по поставената цел и довеждаха до частичен резултат, откъслечни сигнали и неясни насоки. След проведените серии от срещи и множество проучвания, както на Генералното консулство, така и на БНУ, и най-вече благодарение на постигната координация между БНУ в Чикаго, вече е възможно да се обобщят следните ключови изводи и фактори в езиковото и общо образование в САЩ и отделните щати:

– Образователните степени се базират на покриване на минимален обем от учебни предмети, с минимален брой учебни часове, обичайно отразявани като кредити. При платените форми на обучение ценообразуването се основава на цената на един кредитен час и учебния план за търсената образователна степен;

– Цените на образователните (кредитните) часове не подлежат на регулация;

– Съществува регулация на федерално, щатско, градско и местно нива, относно образованието в САЩ;

– Независимо от общата регулация на федерално и щатско ниво, отделните колежи, университети и училищни райони имат определена автономност, която им позволява сами да определят програмите си и да приемат или отказват учебни дисциплини;

– В законодателство на почти всеки отделен щат е предвидено специално внимание на езиковата подготовка сред отделните етнически групи;

– Оценяването на успеваемостта на завършващите определена образователна степен се осъществява на базата на единна (федерална/национална) и строго хармонизирана оценителна система, която е валидна за всички, независимо от автономия или регулация;

– Относно езиковото обучение, оценяването на успеваемостта по владеене на език се оценява с компонентите: четене, писане, говорене и слушане/разбиране.

– В САЩ оценяването на езиковото преподаване на чужди езици се регулира и регламентира от един единствен орган.

Към месец май 2015 г. бе възможно да се направи по-конкретен план за действие с конкретни процедури, институции за връзка и приблизителни срокове, в които да се очакват резултати.

Предстоящите стъпки за изпълнение в следващите месеци, до началото на учебната 2015/2016 г. са:

– Регистриране на всички неделни училища в Чикаго, като центрове за „Етническо езиково обучение” към Департамента по образованието на щата Илинойс (Illinois State Board of Education – ISBE). Първоначално проучване на начините и пътищата за регистрация на учебната си програмата към ISBE направи БНУ ”Джон Атанасов”, като предаде опита си на всички останали БНУ в Чикаго и бе последвано от Малко българско училище и Ново българско училище в Нейпървил. Съгласно условията на Закона за образование в Илинойс, ако учениците докажат, че знанията им по езика покриват съответните образователни стандарти за щата, съгласно които се регулира чуждоезиковото обучение и отговарят на степента на обучение, която биха получили в обществено училище, техните знания ще могат да бъдат признавани със съответната кредитна бройка.

Получаването на одобрение от ISBE на съответната етническа езикова програма е достатъчно условие за включването на езика, респективно българския, като кредитен в дипломата за средно образование на обучавания ученик.

– Обособяването на независим оценяващ и изпитващ орган по български език, съгласно всички изисквания на Американската образователна система, би осигурило признаване на езика и сред висшите учебни заведения. В оценяващия орган да членуват/участват всички БНУ в Чикаго, които заедно да са ангажирани в неговото управление и функциониране. Същият да бъде акредитиран към съответната Американска администрация и лицензиран да оценява знанията по български език, приравнени към кредитни часове в САЩ.

Изпълнението на тези две стъпки ще подсигури двата задължително необходими елемента на българската образователна система в Чикаго:

1. Осигуряващи обучението – действащите училища – БНУ.

2. Удостоверяващи качеството – оценяващия орган, който да доказва резултатите от обучението по български език и да го приравнява към местната образователна система,
след което плана да продължи със:

– Среща на официален представител на Р.България с Ръководството на ISBE (Illinois State Board of Education), за включване на българския език в списък с одобрените кредитни езици в целия щат, както за средно, така и за висше образование, на база на осигурената образователна инфраструктура.

– Изготвяне на хронограма и пътна карта на технологичния и административен процес, както и основните координати за връзка по темите за:

= Основаване и Регистриране на българско неделно училище в САЩ;

= регистриране на българските училища като образователни единици пред местните власти;

= регистрирането на българските език, като кредитен, за всеки отделен щат на САЩ.

– Споделяне на изготвените материали с всички Дипломатически представителства на територията на САЩ, АБУЧ и заинтересовани институции с цел предаване на опита и прилагане на подхода за откриване и развитие на БНУ и на други места, дори и при нужда от частични адаптации;

– Стартиране на кампания за подпомагане на български общности, в които няма действащи БНУ за основаването и регистрирането на такива;

– Предоставяне на възможност за включване на всички желаещи БНУ извън Чикаго в управлението и функционирането на оценяващия орган, като част от общата образователна система и постигане на максимална синергия и синхрон.

Към днешната дата признаването на българския език като матуритетен се третира като „частен случай“ във взаимоотношенията „ученик-училище/университет“ и е въпрос на индивидуално тълкувание на администраторите на отделните учебни заведения. При успешно завършване на програмата статута на българския език би бил регламентиран и случаите на незачитане на привилегиите от владеенето му, биха сведени от изключения.

Предстоящи и възможни приложения на езика след това:

– Подготовка на кандидат студенти за български висши учебни заведения – като ГК Чикаго вече работи по програма за синхрон между университети в САЩ и България за съвместна учебна програма и двойна диплома;

– Подготовка на чужденци, живеещи в САЩ, за обучение в български висши учебни заведения;

– Подготовка на други малцинствени групи, чийто език е близък до българския по български език, с цел употребата му като матуритетен/кредитен.

Активно работещите по темата представители на българската общност в Чикаго, ГК Чикаго, БНУ и АБУЧ имат готовност да споделят своя опит, с надеждата за постигане на синхронизиран процес в световен мащаб, който да затвърди позициите и очертае нови хоризонти пред изучаването на български език зад граница и по този начин да гарантира съхраняването на българския дух и самосъзнание на следващото поколение българи, живеещи извън границите на страната ни.

Юли 2015
Чикаго, САЩ

—————————————————————————————————————————————————————-

* Повече за тази среща може да се прочете тук.

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.