Home » Авторски страници, политика

Експертно заключение: КС има законово основание да касира изцяло последните избори

2013.06.11 Няма коментари
Spread the love

Доц. д-р Любима Йорданова, политолингвист, е изпратила до Конституционния съд на Р. България Експертно заключение, свързано с жалбата на ПП ГЕРБ за изцяло касиране на предсрочните парламентарни избори, проведени на 12.05.2013 г. Според нейната оценка КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ИМА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ ДА КАСИРА ИЗЦЯЛО ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, ПОРАДИ УМИШЛЕНО МАНИПУЛИРАНЕ СЪЗНАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ДЕНЯ НА РАЗМИСЪЛ. В писмото си до Конституционния съд доц. Йорданова пише:

 

ДО
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По жалбата на ПП ГЕРБ за изцяло касиране
на предсрочните парламентарни избори,
проведени на 12.05.2013 г.

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

Прочетох в Закона за Конституционния съд и Правилника за прилагането му, че Съдът може да възложи на лица подготовката на експертни заключения, както и да разпореди личното явяване и изслушване на експерти (Чл.21, ал.2 и Чл.29, ал.3 от Правилника).

Аз съм политически лингвист, засега единствен в България, с обучения за политическа комуникация в Хайделбергския университет и Института за немски език в Манхайм. От ноември 1989 г. се занимавам с изследвания на политическия език в България, които включват и стратегии и техники за манипулиране съзнанието на избирателите. Представям малък списък с мои публикации на български език и мои доклади на конференции в Копенхагенския университет, Хайделбергския университет и Лайпцигския университет по темата «Политическият език в България след 1989г.»

Ако счете за необходимо, почитаемият Конституционен съд би могъл да разпореди личното ми явяване и изслушване или просто да вземе под внимание експертното ми заключение. Ще изпълня професионалния си дълг на специалист по политическа комуникация.

С уважение:

Любима Йорданова

Приложение: Експертно заключение

.

——————————————————————

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от доц. д-р Любима Йорданова, М.А. политолингвист

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД ИМА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ
ДА КАСИРА ИЗЦЯЛО ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
ПОРАДИ УМИШЛЕНО МАНИПУЛИРАНЕ СЪЗНАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
В ДЕНЯ НА РАЗМИСЪЛ

В изложението си ще се придържам към термините агитация, агитационни материали, защото те са включени в Изборния кодекс. Всъщност термините агитация и пропаганда са думи от историческия период на социализма – 1944-1989 г., който за Република България приключи с новата Конституция от 1991 г. Съвременният термин за подобна дейност, свързана с комуникацията на политическите партии с електората, е политическа реклама.

Изявленията на политически лидери и ключови фигури от политически партии в Деня на размисъл СА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ

„Глава осма. Предизборна кампания” от Изборния кодекс в третия си раздел „Предизборна агитация” очертава параметрите на типа предизборно общуване между политическите партии и избирателите. Чл.133 , ал.5 ясно и категорично утвърждава: „Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден”. Чл.134,ал.1 заявява: „По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва, от чие име се издава“. Ал.5 на същия член оповестява: „Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Ето тези членове от Изборния кодекс трябва да има предвид Конституционният съд, когато решава въпроса за касиране или не на изборите.

Очевидно е, че обръщенията на политически лидери и други политици от партиите в Деня на размисъл на 11.05.2013 г. са политическа агитация. Още повече, че те използваха политическите си централи за дадените пресконференции. Изключение направи ПП ГЕРБ, която използва неутрален пункт – залата на БТА във Велико Търново – за изявлението си, за да обясни ситуацията. Единствено ПП ГЕРБ беше принудена от обстоятелствата – разпространяване на невярна и опозоряваща партията информация през електронна медия – телевизия в Деня на размисъл, да влезе в обяснителен режим. Впрочем изброените характеристики на поднесената чрез медията информация покриват юридическия казус за клевета – невярна, опозоряваща информация, разпространена чрез медия.Защото законът пази честта и доброто име на кандидатите, било то лица или партии. А в информациите през телевизията се прокрадна името на политическа партия – ГЕРБ.

Какво е манипулацията?

За съжаление в българските университети политическият език все още не се изучава като отделен предмет. Политолингвистиката като ново научно направление в Европа, появило се след 1989 г., се занимава с изследване на комуникацията чрез човешкия език: на политиците с други политици; на политиците с електората; и на политиците с медиите. Затова ще цитирам немски автори. Според Манфред Шмит в публикацията му в Речника за политика манипулацията се използва в политиката и политологията като „неодобрително означение за техники за покрито, подмолно въздействие или заблуда, най-често с цел постигане на изгода. С това манипулацията е и най-неутралното в ценностно отношение означение за повлияване в смисъл на настройване (на съзнанието – бел. ЛЙ) с цел въздействие”. (Manfred G.Schmidt, Wörterbuch zur Politik. Alfred Kröner Verlаg, Stuttgаrt, 1995, S.1239-1241)

По-нататък цитирам извадки от Лингвистичния речник на Теодор Левандовски. “Езиковата манипулация е свързана с повлияване, образуване на мнение,настройване на поведението въз основа най-често на неосъзнато създаване на мотивация чрез украсяващ или забулващ начин … Става дума за интерпретиращо поведение, което заедно с комбинация на информация от наличен репертоар от новини може да е свързано с интересите на дадена група… Езиковият израз може да скрие действително съществуващи връзки или да предаде променено поясняване и оценка, да възпита интензивни позитивни или негативни отношения към определени лица, групи, случки… По този начин реалността може да бъде заменена с интерпретация на реалността… Всяка партия на базата на своята прагматика се стреми да изгради политическо езиково регулиране, служещо на нейните интереси… Езиковата манипулация е на всички равнища на езика – на равнището на шлагвортите (лозунгите), ключовите думи, клишетата и словесната козметика, на равнището на изречението чрез въвеждане на фиктивни субекти, чрез празни формули, стереотипи… Тя е и на равнището на текста, където се въвежда с определени стратегии на речта и стратегии за аргументация, чрез подходяща реторика… Модерните масмедии са в състояние да повлияят дълбоко на поведението, представата и избора на желание.” (Theodor Lewandowski. Linguistisches Wörterbuch, I, II, III, 6 Auflage, Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg/ Wiesbaden, 1994,S.1036:1037)

Пак там Т.Левандовски представя убеждаването като “манипулация с намерение да отключи определено поведение от страна на адресата… Процес на въздействие върху хората по отношение на тяхното мнение, техните представи, тяхното действие”.(S.790)

Постарах се да приведа сложната теория за езиковата манипулация доста по-опростено, но тя е необходима, за да обясня ефекта на повлияване върху съзнанието на избирателя и поведението му в изборния ден чрез подсъзнателно настройване в желана политическа посока чрез изказванията на лидери и знакови лица от политически партии в Деня на размисъл чрез една телевизия. Именно чрез селекцията на поднесената информация и заявяване на една единствена политическа партия – ГЕРБ, те,политиците в изказванията си целяха едно – повлияване на съзнанието и поведението на избирателите, до които е достигнало посланието им, в деня преди изборите, както и в изборния ден.

Ясно е, че става дума за активна разработка, в която участват, за съжаление и Прокуратурата, като една от държавните власти, политически партии и една масмедия. Защо споменавам Прокуратурата? Защото тя можеше да си проведе действията по предотвратяване на евентуално „престъпление”, но не и да излиза с официално комюнике в Деня на размисъл. Тя е една от държавните власти. Има ли въздействие върху хората с цел промяна на тяхното мнение, техните представи и действие в изборния ден? Да, има. И то е насочено само срещу една политическа партия – ГЕРБ.

КОИ ФАКТИ ТРЯБВА ДА ПРОВЕРИ КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД

С ОГЛЕД МАНИПУЛАЦИЯ СЪС СЪЗНАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

В ДЕНЯ НА РАЗМИСЪЛ?

1. Дали в медийни материали, излъчени на 11. (или 12.) 05.2013 г. – телевизионни, електронни в социалните мрежи, принтмедии, радиопредавания и пр., се съобщават от политици и/ или журналисти имена на партии и кои, например ГЕРБ и др.;

2. Дали избирателите виждат на телевизионния екран в предаванията на телевизия 7NEWS, излъчени на 11.05.2013 г., изписани имена на партии като фон на лидерите им (БСП, ДПС) от партийните централи, където са записани пресконференциите;

3. Дали в телевизионните материали, същия ден, се появяват лицата на лидери на политически партии и знакови личности, които се асоциират в съзнанието на избирателите с политически партии. Политическата манипулация работи на равнище подсъзнание и използва асоциативното поле и асоциативните мрежи, които възникват в човешкото съзнание при споменаване на име на партия или показване на снимка на неин лидер или друго знаково лице на партията. Още повече, когато става дума за НАСОЧЕНИ АСОЦИАЦИИ. Изказване на лидер на партия и асоциирането му с името на партията. Или показване на надпис на партия като насочена асоциация в политическа реклама именно на тази партия;

4. Дали в изказванията на политици по време на пресконференциите от партийните централи на 11.05.2013 г. се внушават идеи за манипулиране, фалшифициране на вота – „мащабна манипулация на вота”, „опит за мащабно фалшифициране на вота” (Лютви Местан); «манипулация и фалшификация в утрешния ден», «уникална по своя мащаб фалшификация и измама», «политическа поръчка» (Волен Сидеров);

5. Дали има заобиколно, но асоциативно свързано, насочване чрез езиковия израз към една определена политическа партия – „една партия, досетете се коя” – т.е. политическа партия ГЕРБ, което се подразбира от контекста (Сергей Станишев);

6. Дали има директно вменяване на вина чрез езиковия израз – „вместо тези хора да си признаят, че са купували гласове” (Ангел Джамбазки);

7. Дали има заобиколно, но асоциативно насочващо, използване на обидни за честта и достойнството на личността прозвища към конкретни политици от ГЕРБ като „две мутри в една партия” (Николай Бареков);

8.Дали има смущаващи и ужасяващи редовия гражданин внушения като „опит за държавен преврат” (Лютви Местан), изказванията на Николай Бареков, че животът му е застрашен, че ще бъде убит, асоциативно насочваща отново към ключови фигури от ПП ГЕРБ и под.

Ако почитаемите Конституционни съдии установят подобни внушения чрез политически лидери, лица, свързани с политически партии и достигнали до българските избиратели чрез медиите – телевизии, социални мрежи, различни електронни издания, радиа, вестници, умишлено мултиплицирани компромати, свързани с една или друга българска партия, участваща в изборите на 12.05.2013 г., той има пълното законово основание да касира изцяло изборите поради умишлено нарушаване на Деня на размисъл. Останалото е работа на Прокуратурата.

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.