Home » Избрано

БЕЗСМЪРТИЕ. БЕЗПЛАТНО. ВЕДНАГА

2011.10.13 Няма коментари
Spread the love

Съхранението на персонална ДНК – начало на безсмъртието

В момента комерсиално се осъществяват проекти, целящи ДНК секвенция т. е. секвениране (генетична последователност) на целия човешки геном, по желание на отделни индивиди. Ще припомним, че човешкият геном се състои от 3 милиарда и 300 милиона бази. Нормално е скоро в подобен проект да бъде включен и представител на българската нация. Това ще бъде Първия българин, преминал през „работилницата” на Синтезаторът. Постижение е от изключителна важност за българската нация и е съизмеримо с мисията на Георги Иванов, първият българин летял в космоса, героизма на Христо Проданов, първият българин, покорил връх Еверест и т. н.
Наличието на запис на целия човешки геном означава, че съществува запис на софтуера на дадена конкретна личност. Съгласно няколко международни проекти в възможно към 2030 – 2040 година да се създаде функционираща човешка обвивка и в съчетание с персонален софтуер на човешкия геном да се съживи отново дадена личност. Това е равносилна на Живот след смъртта.

PERSONAL GENOME PROJECT

http://www.personalgenomes.org/eligibility.html

Безплатен проект за секвениране на целия човешки геном.
Комерсиалното секвениране на целия човешки геном струва около $ 70 000.

Допустимост и критерии за подбор
Ние се стремим да се запишат 100 000 доброволци в PGP, въпреки че темповете, с които ще се разшири записаните население е неизвестен.
Минимални критерии за допустимост на PGP-Бостън
• Имате ли възможност публично да споделят генетична, здраве и данни черта
• 21-годишна възраст или по-големи
• САЩ гражданин или постоянно пребиваващ с карта за постоянно пребиваване в САЩ (USCIS Form I-551)
• Моля, обърнете внимание, че всеки, който потенциално обект на неправомерно влияние или принуда на главен изследовател (PI), Джордж Чърч, чрез заетостта в лабораторията на PI, или записване в един клас или програма, където на PI осигурява оценка на постиженията на учениците, недопустими за участие в PGP.
• Ако не отговарят на минималните критерии за допустимост, които могат все още да участват в процеса на скрининг на допустимост, но вие няма да бъдат поканени да се запишат в PGP, докато са изпълнени всички критерии за допустимост.
Не е гражданин на Съединените щати?
Ако не сте американски гражданин или постоянно пребиваващ (както е дефинирано по-горе), ние все още биха искали за вас регистрирайте интереса си от участие в обществени геномика изследвания. Ние сме активно за създаване на PGP изследвания със сътрудници в други страни извън САЩ и ние ще се свържем с вас повече информация , ако се регистрирате сега.
Записването в на PGP
Ако сте записани в PGP, ние искаме да се разбере, че това може да отнеме значителен период от време, преди да сме в състояние да изпълняват биологичен анализ на всички представени образци. Нашата способност да последователност ви геном, например, ще зависи от нашия успех в осигуряването на финансиране и достъпни услуги за анализ за проучването. Това са всички неща, които са активно работещи към но е трудно да се предскаже колко време ще отнеме това и няма гаранции, че ще бъдем в състояние да предоставят на секвениране на ДНК или други биологични анализ за всеки индивид, който се записва в проучването.
В допълнение на минималните критерии за допустимост, на PGP ще даде приоритет на кандидатите, които отговарят на един или повече от следните критерии:-възрастни индивиди, физически лица с exsiting exome (> 60% ген кодиране региони) или целия геном последователността на данни, лица с генетично заболяване (рядко или често срещани), лицата от по-слабо представения категория, лицата с пораснали деца, лица с близки членове на семейството, които също търсят записване в PGP (и са издържали приемен изпит), както и физически лица, мотивирани да представлява PGP в различните общности на заинтересованите страни.

Eligibility and Selection Criteria
We aim to enroll 100,000 volunteers in the PGP, although the pace at which the enrolled population will expand is unknown.

Minimum Eligibility Criteria for the PGP-Boston
• Willing to publicly share genetic, health and trait data
• 21 years of age or older
• United States citizen or permanent resident with a United States Permanent Resident Card (USCIS Form I-551)
• Please note that anyone potentially subject to undue influence or coercion by the principal investigator (PI), George Church, via employment in the PI’s lab or enrollment in a class or program where the PI provides evaluation of student performance, is ineligible to participate in the PGP.
• If you do not meet the minimum eligibility criteria you may still participate in the eligibility screening process, but you will not be invited to enroll in the PGP until all eligibility criteria are met.
Not a citizen of the United States?
If you are not a U.S. citizen or a permanent resident (as defined above), we still would like for you to register your interest in participating in public genomics research. We are actively establishing PGP research studies with collaborators in other countries outside the United States and we will contact you with you more information if you register now.
Enrollment in the PGP
If you are enrolled in the PGP, we want you to understand that it may take a considerable amount of time before we are able to perform biological analysis on any submitted specimens. Our ability to sequence your genome, for example, will depend on our success in securing funding and affordable analysis services for the study. These are all things we are actively working toward, but it is difficult to predict how long it will take and there are no guarantees that we will be able to provide DNA sequencing or other biological analysis for every individual who enrolls in the study.
In addition to the minimum eligibility criteria, the PGP will give priority to applicants who also satisfy one or more of the following criteria: older individuals, individuals with exsiting exome (>60% gene coding regions) or whole genome sequence data, individuals with a known genetic disease (rare or common), individuals from an under-represented category, individuals with grown children, individuals with immediate family members who also seek enrollment in the PGP (and have passed the entrance exam), and individuals motivated to represent the PGP in various stakeholder communities.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.