Home » Избрано

Узбекска журналистка: Първанов е бракониерствал!

2010.06.04 Един коментар
Spread the love

Българският президент е нарушил закона по време на визитата си в Узбекистан през 2008 г. и може да бъде смятан за бракониер, каза за Дойче Веле узбекската журналистка Гуласал Камолова, авторка на разследване по темата.

След като репортажът на узбекската журналистка бе излъчен по “Радио Свобода”, с нея по телефона се свърза Емилиян Лилов (Дойче Веле) . Ето думите на Гуласал Камолова:

“Визитата на българския президент беше широко отразена в Узбекистан. Но много тесен кръг от хора са били запознати с подробностите, че извън официалната част президентът е бил гост във ВИП-комплекса в Айдаркул. Например това, че президентът е стрелял по зайци, което е интересно, знаят само местните хора от Фаришкия район. Само на малцина от областта е известно, че там е идвал българският президент. Това знаят единствено местните хора от Фаришкия район.”

Уцелил ли е Първанов архара?

С част от тези местни хора Гуласал Камолова се е срещала лично. Всички те са потвърдили пред нея фактите така, както преди два дни бяха описани и в публикацията на сайта Фергана.ру. Местните хора се вълнували от факта, че при тях е бил българският президент, а не от това дали е убивал архар. И още нещо й доверили те, а именно:

“Те живеят с убеждението, че президентът на България е бил освободен от длъжност заради това, че при посещението си в резервата е нарушил официалния график. Не защото е стрелял по архар, а защото е нарушил графика на официалната си визита в Узбекистан.”

Запитана за източниците си на информация относно тези събития, узбекската журналистка отказва да назове конкретни имена, тъй като това не е безопасно в страна като Узбекистан. Но по думите й не подлежи на никакво съмнение това, че:

“… българският президент е бил в резервата, придружаван от делегация. Това е факт. Това, което излъчихме в моя репортаж по “Радио Свобода”, са свидетелствата на местните хора. Защото доскоро мнозина се съмняваха, че българският президент е бил на територията на резервата. Сега вече е ясно, че той е бил там, че се е целил в архар, и че е стрелял по него. Оттук нататък обаче мненията се раздвояват – едни твърдят, че президентът е уцелил, а други – че не е.”

Не е без значение обаче дали е редно да се стреля по защитен вид животни в природен резерват. Затова и попитахме Гуласал Камолова дали всичко около този лов е било законно. Ето отговорът й:

“Нелегално е. Законът забранява да се ловува на територията на резервати. Но самият факт, че преди това е имало обаждане по телефона от министър-председателя на Узбекистан, е поставило служителите на резервата в позиция да не могат да му кажат нищо. По силата на закона това се смята за бракониерство.”

“Какъв запален ловец!”

А достоверна ли е историята с отстрела на зайци – попитахме още узбекската журналистка: “Това разказаха милиционери, които са пускали зайците край езерото Айдаркул. Те се смяли от сърце, когато наблюдавали какъв запален ловец бил Първанов и как много обичал да стреля. Той не се интересувал дали е уцелил или не, просто му било интересно да стреля. Казват, че за него било важно да чува този звук.”

Очаквате ли тази история да има някакви последици за българския президент, попитахме накрая Гуласал Камолова от узбекската секция на “Радио Свобода”: “Дори и да не е убивал, той е нарушил закона, защото е влязъл въоръжен на територията на резерват. Това вече е нарушение. Той се е целил с пушка в архар. Само заради това може да бъде смятан за бракониер, за човек, който е нарушил закона”, е категорична Гуласал Камолова.

Възможно ли е, според нея, президентът да е имал разрешение да стреля в резервата? Отговорът на узбекската журналистка: “Ако е имал такова разрешение, той е трябвало да го покаже на служителите на резервата. А такова те не са виждали. Изясних този въпрос много точно. Но дори и да допуснем, че президентът е имал разрешение, той пак няма право да стреля в резерват. На територията на резерват не са валидни никакви разрешения.”

Автор: Емилиян Лилов
http://www.dw-world.de

—————————

Uzbek Journalist: Parvanov Is A Poacher!

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5646397,00.htm
(Тranslation from Bulgarian)

Everything regarding the notorious hunting has been illegal

Bulgarian president has violated the law during his visit to Uzbekistan in 2008 and can be considered a poacher – the Uzbek journalist Gulasal Kamolova, who investigated the case, reported for Deutsche Welle.

After the Uzbek journalist’s report was aired on Radio Freedom, Emilian Lilov contacted her over the phone. Here is what Gulasal Kamolova said:

“Bulgarian president’s visit was widely reported in Uzbekistan. Very few people, however, are aware of this detail that in addition to the formal agenda, the president has been hosted at the VIP complex in Aydarkul. For instance, only the locals from the region of Farish know about an interesting fact – the president’s shooting at rabbits. Only few people in that district are aware that the Bulgarian president has visited there. This is known only by the locals from the Farish region.”

Did Parvanov hit the argali?

Gulasal Kamolova has met some of those locals in person. All of them confirmed the facts as described two days ago in the publication on the website ferghana.ru. The locals have been excited by the fact that the Bulgarian president had visited them, rather than whether or not he had killed an argali. They shared one more thing with her, namely:

“They are under the impression that the president of Bulgaria has been dismissed because he has deviated from the official agenda by visiting the reservation. Not because he shot at an argali but because he deviated from the agenda of his official visit in Uzbekistan.”
When asked about her sources of information about the events, the Uzbek journalist refuses to share any names, as this is not safe in a country like Uzbekistan. However, according to her, there is no doubt that:

“… the Bulgarian president has been in the reservation accompanied by a delegation. What we aired in my report on Radio Freedom, are the witnesses of the local people. Because, up until recently, many people voiced doubts that the Bulgarian president actually was in the territory of the reservation. Now it is clear that he has been there, that he aimed at an argali and that he shot at it. As for the result, however, the witnesses are not united: some argue that the president hit the argali, others – that he did not.”

It is significant, however, whether one should shoot at protected species in a natural reservation. That is why we asked Gulasal Kamolova whether everything regarding this hunting has been legal. Here is her response:

“It is illegal. The law prohibits hunting in the territory of reservations. However, the reservation officials were not in the position to oppose to it due to the mere fact that prior to the hunting there has been a phone call by the prime minister of Uzbekistan. Under the law, this is poaching.”

“What a passionate hunter!”

Is the story about the rabbit shooting reliable – we asked the Uzbek journalist: “This was told by militiamen who have released the rabbits near Lake Aydarkul. They laughed out loud watching what a passionate hunter Parvanov was and how much he loved shooting. He did not care whether he had hit or not, but just enjoyed shooting. They say that it has been important for him to hear that noise.”

Do you expect that this story would have any consequences for the Bulgarian president, we finally asked Gulasal Kamolova from the Uzbek section of Radio Freedom: “Even if he did not kill anything, he has already violated the law by entering armed in the territory of a reservation. This is a violation per se. He has shot at an argali. Just because of that he can be considered a poacher, an outlaw”, states Gulasal Kamolova.

Is it possible according to her that the president had a permit to shoot in the reservation? The Uzbek journalist replies: “If he had such permit, he should have shown it to the reservation officials. They have not seen such permit. I have clarified this issue very thoroughly. But even if we assumed that the president had a permit, he still has no right to shoot in a reservation. No permits are valid in the territory of a reservation.”

Author: Emilian Lilov

One Comment »

 • Pesho said:

  Радио „Свобода“ с първи отзвук за „Президент на РъБъ“

  ИВО ИНДЖЕВ

  Узбекският архар продължава да преследва президента на България

  превод от текст на руски предоставен от авторите на репортажа излъчен на узбекски език по Радио „Свобода“ на 2-ри юни.

  http://www.ozodlik.org/content/article/2059823.html

  Ловът на рядък планински овен в Джизак преди две години струва твърде скъпо на българския президент Първанов.

  Узбекският лов принуди Първанов да дава обяснения и сега стана тема в нова книга.
  На 2-ри юни в София, столицата на България, известният журналист и писател Иво Инджев представи новата си книга посветена на разобличаването на президента Георги Първанов.

  Названието на книгата е „Президент на РъБъ“. Книгата е посветена на незаконните действия и лъжите на президента на България. Тя завършва с отделна глава за президентския лов в узбекистански резерват на рядък овен вписан в „Червената книга“

  Пред Радио „Свобода“ авторът Иво Инджев обясни защо главен герой на книгата му е станал президентът Георги Първанов.

  – „За съжаление нашият президент е известен в българското общество с това, че лъже. Много неща казани от него са лъжа. Неговият лов в Узбекистан до днес не е загубил актуалност. Той даде обяснения, твърдейки, че по време на официалното посещение е действал по графика. Но в официалния график не пише нищо за Нуратинския резерват в Джизакската област. Искам да напомня на читателите, че историята с президентския лов в Узбекистан още не е приключила“ – казва българският журналист Иво Инджев.

  В изявленията си до този момент президентът твърди:
  – „Не съм убил архар“.

  Първо заек, после овен

  Президентът на България беше на официално посещение в Узбекистан от 5-ти до 8-ми ноември 2008 г. Малко след като официалната визита приключи се появи информация за посещението му в Нуратинския резерват, във Фаришкия район в Джизакска област.

  Разговаряйки с жителите на територията на Нуратинския резерват нашият кореспондент изясни, че българският президент е влязъл там с оръжие с цел да ловува.

  Събеседникът ни описва подготовката на посещението на госта, която започнала две седмици предварително.

  – „Най-наред подготвиха пътя. Почистиха пътя, асфалтираха. Чистота, най-главният приоритет беше чистотата. Направиха много за това“ – казва събеседникът ни.

  Той предава и думите на милиционерите, охранявали президента на България.

  – „Докарали 40 домашни заека и ги пуснали за лова. Така казват милиционерите, които са били там. Те казват, приготвихме за него един открит УАЗ“ – разказва нашият събеседник, чието име не разгласяваме от съображения за безопасност.

  – „Дойде той, седна в този УАЗ с един телохранител и шофьор и тръгнаха. Стреля в зайците, пак-пак-пак, казват милиционерите. Но не слиза и не поглежда дали е улучил“ – преразказва думите на милиционера жителят на Фаришкия район.

  След като се настрелял на зайци в Айдаркул, президентът пренощувал там и сутринта пристигнал в резервата.

  – „Пристигна рано сутринта, на развиделяване, примерно в 6 сутринта. След това не се върна в Айдаркул. Но първият лов беше там, в Айдаркул“ – твърди събеседникът.

  Той потвърждава, че в Нуратинския резерват са влезли 13 български гости и именно президентът на България взел на прицел планинския овен.

  Сътрудници на Нуратинския резерват, които помолиха да не бъдат назовавани имената им разказаха, че самият премиер-министър на Узбекистан Шавкат Мирзияев им е дал заповед да пуснат президента на България в резервата с оръжие.

  По техните думи поради това никой не протестирал, че тези действия по узбекския закон се считат за бракониерство.

  Защо именно планински овен?

  Штефан Михел преди няколко години е изучавал планинските овни в Нуратинския резерват. Според него интересът на бракониерите към архарите се обяснява с това, че месото им е много вкусно.

  – Обикновено отстрелват големите самци. Това фактически не влияе на популацията на архарите. В целия свят има цивилизовани методи за предотвратяване на лова на застрашени животни. Който иска да ловува плаща голяма сума пари и стреля. Парите ще бъдат похарчени за продължаване и съхраняване на популацията на изчезващите животни. Но в Узбекистан този метод не е развит“ – твърди Штефан Михел.

  Немският учен счита, че такъв лов става на специално определена територия, а не в резерват.

  Трябва да се отбележи, че в цял свят има правила за ловуване на застрашени животни. Днес за отстрел на архар се заплаща 39900 долара. През 2008 г. когато е ловувал президентът на България убиването на архар е струвало 28500 долара.

  Според член 204 от Наказателния кодекс на республика Узбекистан нарушаването на режима на защитени природни территории, от което настъпват големи вреди (от сто до триста минимални работни заплати) или други тежки последствия се наказва с глоба от петдесет минимални работни заплати или лишаване от определено право до пет години или изправителен труд за срок до две години.

  Защо Узбекистан оказа специална любезност на президента на България?

  По мнението на наблюдателите, по това време Георги Първанов е един от редките държавни ръководители на страна-членка на Европейския съюз, който посещава Узбекистан. Тогава още са в сила санкциите от страна на Евросъюза спрямо Узбекистан наложени след Андижанските събития през 2005 г. Освен това Първанов идва в Ташкент с проект, съгласно който узбекският газ може да се транспортира в Европа, заобикаляйки Русия.

  Президентът на Узбекистан Ислам Каримов след преговорите с президента Първанов даде пресконференция. На пресконференцията Каримов заяви, че експортът на газ ще се повиши от 17 на 25 милиарда кубически метра.

  По време на визитата си българският президент предложи проекта на газопровод „Набукко“, който минава през България. Тогава Каримов се съгласи, че България е добра възможност по географски и геостратегически стандарти за транзит на узбекския газ.

  Навярно знаейки, че българският президент е страстен ловец правителството на Узбекистан е направило такъв щедър подарък на президента на България – архар вписан в „Червената книга“, предполага български журналист, живеещ във Франция.

  – „Най-напред българският президент трябва да се извини пред гражданите на Европейския съюз. Доколкото знам това е единственият европейски държавен глава, който е посетил Узбекистан след андижанските събития без да се поинтересува от съдбата на политическите затворници и от ситуацията с правата на човека. Възможно е чрез този лов на архар Узбекистан да е искал да реши свои политически проблеми“ – смята Атанас Чобанов.

  Дали в резултат на това гостоприемство е настъпило постепенното затопляне на отношението от страна на Евросъюза към Узбекистан? Дали планинският овен е изиграл някаква жертвена роля за това затопляне? Отговорите на тези въпроси могат само да се предполагат.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.