Home » Е-Списание

Достъп до обществена информация (закон и примерен формуляр)

2010.06.05 Няма коментари
Spread the love

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация в Р.България са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация, наричан по-долу за краткост ЗДОИ.

Изтеглете Закона за достъп до обществена информация (към юни 2010) от тук – zakon_ZDOI

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” – чл. 10 от ЗДОИ

Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации” – чл. 11 от ЗДОИ.

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

Такси: Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи според вида на носителя.

Примерно заявление за достъп до обществена информация (трябва да съдържа задължителните реквизити, съгласно чл.25, ал.1, т.1, 2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя) може да изтеглите от тук – zdoi_formа или да използвате примерната наша форма приведена по-долу:

До ………………………..
(Наименованието на организацията и/или лицето,
до което отправяте заявлението
)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От ……………………………………………………………………..
/име, презиме и фамилия на заявителя/
или
…………………………………………………………………………
/наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението
/
чрез своя представител ……………………………………………………………
/трите имена на лицето, което подава заявлението от името на юридическото лице/

Адрес за кореспонденция …………………………………………………………………
Телефон за връзка ……………………………………………………………………

Уважаеми господин/госпожо ………………..,
На основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), заявявам искане да получа следната информация / да ми бъде предоставена информация относно:
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………
Желая да получа информация в следната форма:
/изберете предпочитаната форма или форми – на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми/
□ преглед на информация – оригинал или копие;
□ устна справка;
□ копие на хартиен носител;
□ копие на технически носител / електронен носител – CD / имейл

Дата: …………………….              Подпис: ………………………

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.