Home » Авторски страници, политика

Предложения за изменение на Закона за подземните богатства

2013.07.17 Няма коментари
Spread the love

Група граждани, обединили се под наименованието „Радикално крило на протеста“, са излезли със свои предложения за изменение на Закона на природните богатства на Р. България. Тези предложения са били внесени в деловодството на Народното събрание. Изготвилите тези предложения смятат, че със сега действащия Закон за подземните богатства са нарушени чл. 18. Ал. 1, 2, 3 и 6″ от Конституцията на страната.

Както и че: досегашната практика на отдаване на концесии за метални подземни богатства, при които държавата получава мизерна концесионна такса, застрашават Националната сигурност, тъй като изчерпват стратегически ресурси, без да допринасят за развитието на икономиката“.

По-надолу може да се види целия текст на предложенията за промяна в цитирания закон, както и мотивите за тяхното внасяне.

Публикуваме тези предложения, както и мотивите за тях, за да дадем възможност за известна публичност по темата, както и като повод за размисъл и дебат върху законовата регламентация на добива и използването на природните богатства на страната.

–––––––––––––––––––––––––-

.

Из МОТИВИТЕ ЗА ВНЕСЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Предложените от нас промени в Закона за подземните богатства са мотивирани от Конституцията на Република България. Според нас са нарушени чл. 18. ал. 1, 2, 3 и 6, гласящи като текст следното:

Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

Държавата осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски пространства.

Държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.

Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.

Ние считаме, че държавата не може да е по-лош стопанин от която и да е частна фирма, която би експлоатирала металните подземните богатства на Република България.

Ние считаме, че досегашната практика на отдаване на концесии за метални подземни богатства, при които държавата получава мизерна концесионна такса, застрашават Националната сигурност, тъй като изчерпват стратегически ресурси, без да допринасят за развитието на икономиката. За това настояваме за следното: да се учредят няколко минни компании, изключителна държавна собственост, и само те да имат правото да получават концесии за металните подземни богатства, които са стратегически ресурс от значение за Националната сигурност, като евентуално да има възможност и да се наемат и частни фирми за търсене и проучване, които да разработват евентуално и минните находища, но те да получават само определено заплащане за извършената работа, т.е. да изпълняват Държавна поръчка.

Считаме, че сегашният Закон за подземните богатства, както и Закона за концесиите, който също трябва да бъде сериозно ревизиран, е в разрез с чл. 18 и с члена от Конституцията, определящ, че единствен суверен е народът, и всяко изземане на суверенитета на народа е нарушение на Върховния закон, какъвто се явява Конституцията на Република България.

Също така смятаме, че концесиите поставят в привилегировано положение групи хора или фирми, които чрез правото на концесия са придобили законно правото да ограбват националните богатства на страната.

––––––-

.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Ние, група български граждани от Радикалното крило на протеста, предлагаме следните 47 конкретни промени:

1. Предлагаме навсякъде в този закон да отпаднат думите:
КОНКУРС, КОНКУРСА,КОНКУРСЕН, КОНКУРСНИТЕ и техните производни.

2. Всички правомощия за отдаване на концесии да се възложат на Народното събрание.

3. Концесиите за метални полезни изкопаеми да могат да се отдават само на фирми, които са изключително държавна собственост.

4. От Чл.2 ал. 3 да отпадне частта: „, за ползването на които няма признати и/или предоставени права и няма открита процедура по признаване и/или предоставяне на права по този закон и по Закона за концесиите“

5.Чл. 4. ал.2 – „Добивът на подземни богатства се извършва чрез предоставяне на концесия.“
Да се промени така: „Добивът на подземни богатства се извършва чрез предоставяне на концесия, която да не е в противоречие с Чл.18, ал.6 от Конституцията на Република България. т.е. държавата се явява собственик, а фирмата разработчик на находището се явява подизпълнител.“

6.Чл. 5. да се измени на: „Правата за подземни богатства са изключителна държавна собственост по смисъла на Чл. 18. ал.1 и ал.2 от Конституцията на Република България. и се осъществяват чрез:

– (изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г.) разрешения за търсене и проучване и за проучване, издадени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма след одобрение от Народното събрание;

– (изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г.) разрешения за търсене и проучване и за проучване на нефт и газ и разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона, издадени от Народното събрание, по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

– (изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г.) концесии за добив, предоставени от Народното събрание по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

– (отм. – ДВ, бр. 70 от 2008 г.)

7. Чл. 5а. Да се измени на: „Управлението на минни отпадъци се извършва по решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по реда на глава осма.“

8.Чл.6. да се измени на: „ал.1. Компетентен орган по Чл.5, т.1 е Народното събрание, което упълномощава Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключва договори за търсене и проучване или за проучване.

Ал.2. Компетентен орган по Чл.5, т.2 е Народното събрание, което упълномощава Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключва договори за търсене и проучване или за проучване.

Ал.3. Компетентен орган по Чл.5, т.3 е Народното събрание, което упълномощава Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключва договори за търсене и проучване или за проучване.“

9. Чл. 7. ал. 2 т.5 , да се измени на: „5. издава удостоверения за регистрирани геоложки открития на находища;“

10. Чл.14 ал.1 – да отпадне частта от изречението „и на титуляра на разрешението или на концесионера.“

11. Чл. 14 ал.3 – да се промени така: „Цялата информация по чл. 13 се предава от титуляра на разрешението или концесионера в Националния геоложки фонд и става изключителна собственост на българската държава.“

12.Чл.20, ал. 1 т.3 – да се промени:  от „регистър на откритията“ на „регистър на геоложките открития“

13. Чл.20, ал.5 – В регистъра се регистрират открития, направени:

„т.1. при изпълнение на задачи по геоложки изследвания по обществена поръчка;“

т.2 Да отпадне изцяло.

14. Чл.20, ал.6 (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г.) се променя на: „Не се вписва в регистъра откритие, което не по Чл.20, ал.5“.

15. Чл.21 се променя така: „Откритията се регистрират като геоложки открития, които са изключително държавна собственост.“

16. Да отпадне целият текст на Чл.21, ал.3 изцяло, която гласи:

„Търговското откритие е резултат от дейности по разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, поражда права за концесия и заявлението за неговото регистриране съдържа:
1. описание на местоположението на откритието;
2. координати на крайните и характерните точки на площта, включваща откритието;
3. конкретните подземни богатства, които са установени с откритието, и групата по чл. 2, ал. 1, към която принадлежат;
4. качествени характеристики на подземните богатства;
5. технико-икономическа оценка на запасите;
6. предлагани технологии за добив и преработка на подземните богатства и техните предварителни технически характеристики;
7. писмено становище от компетентния орган по околна среда за приложима процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства от находището.“

17. Чл.21, ал.4 – да отпадне частта от изречението: „или за търговско откритие“.

18. Ч.21, ал.5 да гласи: „Заявленията по ал. 2 се внасят от титулярите на разрешения заедно с геоложки доклад за резултатите от извършените проучвания и изчислените запаси и/или ресурси съгласно наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивните обекти.“

19. Чл. 21, ал. 7, т.2 – отпада частта от изречението: „или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение“.

20. Чл. 23. – да се промени на: „Разрешения за търсене и проучване и за проучване и концесии за добив се предоставят от държавата на юридически лица, извършващи дейност само в нейна полза и за нейна сметка.“

21. Чл.23, ал.3 – да се отмени.

22. Чл. 25. ал.2 да се промени на: „Правата и задълженията, произтичащи от предоставена концесия за добив, не могат да се прехвърлят изцяло или частично на трети лица“.

23. По Чл. 25 – алинеи 3, 4 и 5 да се отменят.

24. По Чл. 28 – т.3 и т.4 да отпаднат.

25. Чл. 29 да се отмени изцяло.

26. Чл. 35 ал.2 да се промени на: „Концесионерът е длъжен при откриване на уникални минерални образувания или движими културни ценности в 3-дневен срок да уведоми министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на културата.“

27. Чл. 36. да се промени на:

„ал.1 Концесията за добив се предоставя за срок до 15 години.
ал.2 Срокът на концесията може да бъде продължаван до 10 години при условията на сключения договор.“

28. Чл. 38 – да се отмени изцяло.

29. Чл. 39 – ал.1, т.1 и т.3 да отпаднат.

30. Чл. 39, ал.2 се изменя на: „Концесии за добив на подземни богатства се предоставят само на фирми, които са изключително държавна собственост чрез търг.”, като точка 1,2, 3 и 4 отпадат.

31. Чл. 42 се променя така: „Разрешения за търсене и проучване и за проучване на всички видове подземни богатства се предоставят задължително чрез търг.“

32. Чл. 43, ал.1 се променя на: „Търг предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване се провежда по служебна инициатива или по заявления на физически или юридически лица или техни обединения до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.“

33. В чл. 43 във всички алинеи и точки отпада думата „конкурс“.

34. В Чл. 43, ал.6 – да се промени на: „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма назначава комисия, която да организира и проведе търга.“

35. Чл. 45, ал.1 – да се промени на: „Народното събрание може да приеме решение за предоставяне на концесия по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.“

36. Чл. 45, ал. 4 се променя на: „Решението на Народното събрание за обявяване на търг за всякакъв вид подземни богатства се обнародва в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на Народното събрание и на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и в „Официален Вестник“ на Европейския съюз, като срокът за закупуване на тръжните книжа за нефт и природен газ не може да е по-кратък от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от датата на обнародването.
В търга за метални подземни богатства могат да участват само и единствено фирми, които са изключително държавна собственост.“

37. Чл. 45, ал.5 – да се измени на: „Въз основа на решението по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя състава на тръжната комисия, която подготвя необходимите конкурсни или тръжни документи за провеждане на търга.“

38. В Чл.46, ал.1 – да отпадне частта от изречението „ИЛИ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ”.
39. Чл.47, ал.5 – да се измени на: ”Търгът се провежда само с явно наддаване”.

40. Чл.48 се променя на: ”Чл.48, ал.1. При провеждането на явния търг, комисията предварително обявява наддавателната стъпка“.

41. Чл.50, ал.1, т.2 – да се промени на: ”издава разрешение за търсене и проучване или за проучване и прави предложение до Народното събрание за предоставяне на концесия на избрани я за спечелил търга кандидат, като упълномощава Министъра на Икономиката и енергетиката, да сключи договор, след съответното одобрение от Народното събрание“.

42. Чл.54, ал.1 – се променя на: ”За предоставяне на концесия за добив се подава писмено заявление, включително по електронен път, до Министъра на икономиката и енергетиката, което съдържа:”. Точка 4 на същта алинея се отменя.

43. Чл.54, ал .5 – да се промени на: „Министерски съвет в срок до един месец, внася в Народното събрание проекторешение по внесеното предложение по ал.4.“.

44.Чл.57 – са се промени на: „Предоставянето на концесия за добив може да бъде отказано, ако след регистрацията на находище възникнат обстоятелства, които създават опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и за околната среда и за защитени със закон територии, обекти и културни ценности”.

45.Чл.61, ал.6 и ал.7 – да се отменят.

46.Чл.64, ал.1 – да отпадне частта от изречението: „при условията на чл.29”.

47.Чл.79 – да отпадне частта от изречението: „регистрирани като търговски открития по чл.21 и/или от находища”.

 

София, 17.07.2013 г.

„Радикалното Крило на Протеста – Народовластие”

Здравка Славкова (председател)

Роман Кендеров (секретар)

Евгени Попов (член на контролния съвет)

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.