Home » Е-Списание

Представяме ви списание ГEНЕАЛОГИЯ – GENEALOGIA

2012.07.19 Няма коментари
Spread the love

СЪДЪРЖАНИЕ
на списание Генеалогия, брой 1 и 2, 2012, година XVVII

НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 11
Манчо Веков, доц. д-р. Теоретично изворознание и генеалогия 11
Никола Чаракчиев, проф. д-р, Чикаго. Етапи в генеалогията – опит за класификация 28
Таня-Йоанна Минкова, докторант в Института за исторически изследвания, БАН. Спомените като исторически извор 36

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ 44
Антоанета Запрянова, доц. д-р. Как да изследваме своя род. Урок 3. И генеалогията има своя история. Част 2 44

РОДОСЛОВИЯ 58
Йордан Желев, д-р, старши инспектор и ръководител „Инспекторат“ на ДА „Архиви“. Българският княжески род Богориди. Диаспора и генеалогия 58
Гавраил Ил. Стоянов. Добри Желязков-Фабрика-джията и потомците му (Създател на първата текстилна фабрика в Османската империя) 98
Александър Златарски. Бистра Балабанова – достойна наследница на Тодор и Иван Балабанови 118
Донка Правдомирова, проф. д-р. Моите предци и развитието на село Иванча 133
Николай Чорбаджиев, д-р, Плевен. Родът Чалъкови в Плевен през Възраждането 144
Александър и Гюро Лаврови, Враца, Плевен. Асеновският банатски род Лавров – „Гарванете” 146

СЕЛИЩНА ИСТОРИЯ 165
Веско Тодоров, Монтана. Готската легенда за планината „Пъстрина”. Извор за историята на антична Монтана като част от историята на стара Европа 165
Нонка Кръстева, Перник. Село Люлин на петдесет години 182

БЪЛГАРИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА РОДИНАТА 187
Николай Червенков, проф., д.и.н., Молдова. Проучвания на български родове в Република Молдова 187
Ольга В. Хаванова, доц. д-р, Институт славяноведения РАН, Русия. Българският произход на граф Пеячевич 199
Българо-американска асоциация – Чикаго. Сънародниците в САЩ. Принос към история на българската имиграция в САЩ 209

МЛАДИ РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 217
Вяра Яранова, студентка. Ярановият род 217

ПИСМА ДО РЕДАКЦИЯТА 236
Зов за колегиална помощ 236

РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, КНИГОПИС 238
Антоанета Георгиева, доц. д-р. Фамилия графове Пеячевич между легендите и реалността 238
Тиен Дзиендзюй, доцент по българистика, Пекински университет за чужди езици. С познание и обич към душевността добруджанска 243

ПРЕГЛЕД 264
Софийски вести 264
•Творческа 2011 г. за софийските изследователи на род и роден край 264
• Книга за историята, културата и бита на с. Каменица и Царибродския край е представена в Софийския клуб 264
• В Искърския пролом – най-голямото духовно събитие през последните 70 години – книгата на Боян Балкански „Речник на говора на с. Искрец, Софийско”. 277
От Добрич информират: 282
• Юбилейно честване на Атанас Пеев, председател на дружествата на краеведите и родоведите в Добрич 282
• Беседи по генеалогия на Атанас Пеев пред ученици 287
• Първа среща на Арабаджиевия род 288
• Зооинженерът Георги Топалов на 80 години 288
• На гости при руския консул във Варна 288

 

CONTENTS
SCIENTIFIC AND APPLIED RESERACHES 11

Assoc. Prof. PhD. Mancho Vekov. Theoretical fontesologie and genealogy 11
Prof. PhD. Nikola Charakchiev, USA. Stages in Genealogy – an attempt of classification 28
Tanya-Yoanna Minkova. Memories as a historical source 36

OUR SCHOOL 44
Assoc. Prof. Antoaneta Zapryanova. Lesson 3 (Part 2): How to research our families. Genealogy also has its own history. 44

GENEALOGIES 58
PhD. Yordan Zhelev. Counts Bogoridi of Bulgaria: Diaspora and Genealogy 58
Gavrail Stoyanov. Dobri Zhelyazkov-Fabrikadzhiyata and his descendants 98
Alexander Zlatarski. Bistra Balabanova – a praiseworthy descendant of Todor Balabanov and Ivan Balabanov 118
Prof. PhD. Donka Pravdomirova. My ancestors and the development of the village of Ivancha 133
Nikolay Chorbadzhiev, Pleven. The Chalakovs of Pleven during the Renaissance 144
Alexander Lavrov and Gyuro Lavrov, Vratsa/Pleven. The Lavrovs of Banat – “Ravens”/”Garvanete” 146

LOCAL HISTORY 165
Vesko Todorov, Montana. Gothic legend of the Pastrina mountain. A source for the ancient history of Montana 165
Nonka Krasteva, Pernik. The village of Lyulin at fifty 182

BULGARIAN DIASPORA 187
Prof. PhD. Nikolay Chervenkov, Moldova. Genealogical researches on Bulgarian families in Moldova 187
Prof. PhD. Olga V. Havanova., Russia. Bulgarian roots of the counts Peyachevich 199
Bulgarian-American Association, Chicago. A contribution to the history of Bulgarian immigration in the USA 209

YOUNG GENEALOGISTS 217
Vyara Yaranova. The Yaranovs 217

LETTERS 236
An appeal for collegial support 236

REVIEWS, COMMENTS, BOOKS 238
Antoaneta Georgieva. Counts Peyachevich between legends and reality 238
Assoc. Prof. Tian Jianjun, Chine. With the knowledge and love for the soul of Dobrudzha 243
REVIEW 264
News from Sofia: 264
A fruitful 2011 for the genealogists and country researchers of Sofia 264
Presentation of a book about history, culture and life of the village of Kamenitsa and the region of Tsaribrod 264
“Dialect vocabulary of the village of Iskrets” from Boyan Balkanski – the biggest intellectual event in last 70 years 277
News from Dobrich: 282
A Jubilee Celebration of Atanas Peev, Chairman of Dobrich Society of genealogists and country researchers 282
Genealogical Discourses Presented to Students by Atanas Peev 287
First Meeting of the Arabadzhievs 288
Zoologist Georgi Topalov at Eighty 288
Visiting the Russian Consul in Varna 288

 

————————–

Адрес на редакцията на списание “Генеалогия”
1000 София, улица „Г. С. Раковски” №127, Читалище „Славянска беседа”.
Телефони: Главен редактор 359 2 954 18 35, 0899 35 22 10
E-mail: [email protected] , www.genealogy-bg.com

РЕКЛАМНА КЪЩА „ДИОМИРА”

Фирмата е създадена през 1999 г. в град София. Работи в сферата на печатната и сувенирната реклама. Занимава се и с издателска дейност.

Адрес на фирма “Диомира”
София 1784
бул. Цариградско шосе 138
Офис: София 1113, бул. “Шипченски проход” 52,
бл. 17, ет. 3, офис 317
тел. : 02/ 974 11 47, 02/ 443 88 35
GSM: 0888 206408; 0882177341
e-mail: [email protected]

 

Българо-американска асоциация

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.