Home » Авторски страници

Музика за диктатора

2011.09.06 6 коментара
Spread the love

Правителството вулгарно нарушава резолюция на Европейския парламент

Граждански организации ще уведомят за това Йежи Безек, ЕНП и Ангела Меркел


Правителството е дало съгласието си представителният ансамбъл на Българската армия да свири в Правец в чест на диктатора Тодор Живков.

Честването е организирано от областния управител на Софийска област Красимир Живков, който представлява правителството.

С това кабинетът на ГЕРБ нарушава грубо Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест и тоталитаризма, чрез която парламентът заявява, че „….Европа няма да бъде обединена, освен ако не съумее да формира общ поглед върху историята си, не признае нацизма, сталинизма и фашистките и комунистическите режими като общо наследство и не започне честен и обстоен дебат за техните престъпления”.

В същата резолюция Европейският парламент „изразява почит към всички жертви на тоталитарните и недемократични режими в Европа и отдава уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството”.

Участвайки в честванията на кървавия диктатор Живков в Правец българското правителство поругава паметта на жертвите на комунистическия тоталитаризъм в България.

Когато в концентрационния лагер в Ловеч, създаден от Тодор Живков, близки на убитите с тояги 151 жертви на диктатора се събират да ги почетат, правителството не изпраща оркестъра на Българската армия да свири в тяхна памет.

Ние ще уведомим председателя на Европейския парламент г-н Йежи Бузек, ръководителите на ЕНП и кацлерката на Германия г-жа Ангела Меркел за това вулгарно поведение на кабинета на ГЕРБ.

Няма да се примирим с това, правителството да заблуждава западните демокрации, че е против тоталитаризма, а вътре в страната да държи на служба областни управители от ДС и да организира честване на престъпника Живков с държавна музика.

Подписали:

Коалиция за честно управление
Център Хана Аренд – София
Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”
Движение „Граждани срещу ДС”
Център за подкрепа на хора преживели изтезание –АСЕТ
Асоциация „Горяни”

—————————————————–

Б.Р. Изпратеното писмо-протест срещу подкрепата на правителството на Република България за честването на комунистическия диктатор Тодор Живков до Йежи Бузек, Председател на Европейския парламент, Ангела Меркел, Канцлер на ФРГ и Жозеф Дол, Председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент може да бъде изтеглено от тук – Pismo do Busek (PDF)
Още по темата – виж линк.

Следва текстът на резолюцията на Европейския парламент (тя може да бъде изтеглена от тук Resoluzia.doc)

Европейската съвест и тоталитаризма

Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест и тоталитаризма

Европейският парламент,
– като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека,
– като взе предвид Резолюция 260(III)A на Общото събрание на ООН от 9 декември 1948 г. за геноцида,
– като взе предвид членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз,
– като взе предвид Харта на основните права на Европейския съюз,
– като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право ,
– като взе предвид Резолюция 1481 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 25 януари 2006 г. относно необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими,
– като взе предвид своята декларация от 23 септември 2008 г. за обявяване на 23 август за Европейски възпоменателен ден за жертвите на сталинизма и нацизма ,
– като взе своите многобройни резолюции относно демокрацията и зачитането на основните права и свободи, включително резолюцията от 12 май 2005 г. относно шестдесетата годишнина от края на Втората световна война (8 май 1945 г.) , резолюцията от 23 октомври 2008 г. за възпоминание за гладомора и резолюцията от 15 януари 2009 г. за Сребреница ,
– като взе предвид комисиите за истина и справедливост, създадени в различни части на света, които са помогнали на хората, живели в условията на редица бивши авторитарни и тоталитарни режими, да преодолеят своите различия и да постигнат помирение,
– като взе предвид изявленията на своя председател и на политическите групи, от 4 юли 2006 г. – 70 години след държавния преврат на генерал Франко в Испания,
– като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,
А. като има предвид, че историците изразяват съгласие, че напълно обективното тълкуване на историческите факти е невъзможно и че не съществуват обективни исторически дискурси; като има предвид, че въпреки това професионалните историци използват научни инструменти за изучаване на миналото и се стараят да бъдат безпристрастни в най-голяма степен;
Б. като има предвид, че нито една политическа организация или политическа партия не разполага с монопол върху тълкуването на историята и че тези организации и партии не могат да претендират за обективност;
В. като има предвид, че официалното политическо тълкуване на историческите факти не следва да бъде налагано посредством взети с мнозинство решения на парламентите; като има предвид, че един парламент не може да законодателства по отношение на миналото;
Г. като има предвид, че основна цел на изграждането на Европейския съюз е гарантирането на зачитането на основните права и на правовата държава в бъдеще и че за постигането на тази цел са предвидени подходящи механизми в членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз;
Д. като има предвид, че грешното тълкуване на историята може да подхранва политики на изключване по този начин да подтикне към омраза и расизъм;
Е. като има предвид, че трябва да бъдат поддържани живи спомените за трагичното минало на Европа, за да бъдат почетени жертвите, да бъдат осъдени извършителите и да бъде подготвена почвата за помирение, основано върху истина и памет;
Ж. като има предвид, че милиони жертви бяха депортирани, хвърлени в затвори, измъчвани и убити от тоталитарните и авторитарните режими през 20 век в Европа; като има предвид, че въпреки това трябва да бъде признато, че Холокостът е единствен по рода си;
З. като има предвид, че нацизмът беше доминиращият исторически опит в Западна Европа, а в страните от Централна и Източна Европа преживяха както нацизма така и комунизма; и като има предвид, че трябва да се насърчава разбиране по отношение на двойното наследство, понесено от диктатурите в тези страни;
И. като има предвид, че от самото си начало европейската интеграция е била отговор на страданията, причинени от две световни войни и от нацистката тирания, която доведе до Холокоста и до експанзията на тоталитарни и недемократични комунистически режими в Централна и Източна Европа, както и начин за преодоляване на дълбоките различия и враждебност в Европа чрез сътрудничество и интеграция и също така за слагане на край на войната и за гарантиране на демокрацията в Европа;
Й. като има предвид, че процесът на европейска интеграция е бил успешен и че е довел до един Европейски съюз, който обхваща държавите от Централна и Източна Европа, които бяха управлявани от комунистически режими от края на Втората световна война до началото на 90-те години и като има предвид, че присъединяването на Гърция, Испания и Португалия, прекарали дълги години под гнета на фашистки режими, спомогна за гарантиране на демокрацията в Южна Европа;
К. като има предвид, че Европа няма да бъде обединена, освен ако не съумее да формира общ поглед върху историята си, не признае нацизма, сталинизма и фашистките и комунистическите режими като общо наследство и не започне честен и обстоен дебат за техните престъпления през миналия век;
Л. като има предвид, че през 2009 г. обединена Европа ще отбележи 20-та годишнина от събарянето на комунистическите диктатури в Централна и Източна Европа и падането на Берлинската стена и че това следва да бъде както повод за по-добра осведоменост за миналото и за признаване ролята на демократичните инициативи на гражданите, така и стимул за засилване на усещането за съпричастност и сближаване;
М. като има предвид, че също така е важно да се помнят онези, които са оказали активна съпротива на тоталитарното управление и които следва да останат в съзнанието на европейците като герои на тоталитарната епоха заради тяхната всеотдайност, преданост към идеалите, чест и мъжество;
Н. като има предвид, че от гледна точка на жертвите няма особена разлика кой режим ги е лишил от свобода, ги е изтезавал или убивал, по каквито и да било причини;
1. Изразява почит към всички жертви на тоталитарните и недемократични режими в Европа и отдава уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството;
2. Отново потвърждава своя ангажимент към една мирна и благоденстваща Европа, основана върху ценностите зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека;
3. Подчертава значението на поддържането на спомените за миналото живи, тъй като не може да има помирение без истина и памет; отново потвърждава своята решителна единна позиция срещу всяка форма на тоталитарно управление, независимо от идеологическия контекст;
4. Припомня, че най-скорошните актове на геноцид и на престъпления срещу човечеството в Европа все още се осъществяваха през юли 1995 г. и че е необходима непрестанна бдителност в борбата срещу недемократичните, ксенофобски, авторитарни и тоталитарни идеи и течения;
5. Подчертава, че за да бъде повишена осведомеността в Европа относно престъпленията, извършени от тоталитарни и недемократични режими, трябва да бъде подпомагано документирането и разказите на очевидци за изпълненото с неволи минало на Европа, тъй като без памет не може да има помирение;
6. Изразява съжаление, че двадесет години след рухването на комунистическите диктатури в Централна и Източна Европа достъпът до документи от личен характер или за целите на научни изследвания е все още необосновано ограничен в някои държави-членки; призовава за полагане на истински усилия във всички държави-членки за отваряне на архивите, включително тези на бившите служби за сигурност, тайната полиция и разузнавателните ведомства, въпреки че трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира, че с този процес не се злоупотребява за политически цели;
7. Решително и недвусмислено осъжда всички престъпления срещу човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на всички тоталитарни и авторитарни режими; изразява съчувствие, разбиране и признание за техните страдания на жертвите на тези престъпления и на членовете на техните семейства;
8. Заявява, че европейската интеграция като образец за мир и помирение е продукт на доброволния избор на народите на Европа за ангажиране с едно споделено бъдеще и че Европейският съюз носи особена отговорност за насърчаването и съхраняването на демокрацията, на зачитането на правата на човека и на върховенството на закона не само на територията на Европейския съюз, но и извън него;
9. Призовава Комисията и държавите-членки да полагат допълнителни усилия за засилване на преподаването на европейска история и да подчертават историческото достижение на европейската интеграция и резкия контраст между трагичното минало и мирното и демократично обществено устройство в днешния Европейски съюз;
10. Вярва, че правилното съхраняване на историческата памет, всеобхватната оценка на европейската история, както и общоевропейското признаване на всички исторически аспекти на съвременна Европа ще укрепи европейската интеграция;
11. С оглед на това призовава Съвета и Комисията да подпомагат и защитават дейността на неправителствени организации като Мемориал в Руската федерация, която организация е ангажирана активно с проучването и събирането на документи, свързани с престъпленията, извършени през сталинисткия период;
12. Отново изразява своята последователна подкрепа за засилване на международната справедливост;
13. Призовава за създаването на Платформа за европейска памет и съвест, която да предоставя подкрепа за работата в мрежа и сътрудничеството между националните изследователски институти в областта на тоталитарните режими, както и за създаването на пан-европейски документален център или мемориал на жертвите на всички тоталитарни режими;
14. Призовава за засилване на съответните съществуващи финансови инструменти с оглед предоставяне на подкрепа за професионални исторически изследвания на гореспоменатите въпроси;
15. Призовава за обявяване на 23 август за общоевропейски ден за почитане на паметта на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, който да бъде отбелязан с достойнство и безпристрастност;
16. Изразява убеждение, че крайната цел на разкриването и оценката на престъпленията на комунистическите тоталитарни режими е помирение, което може да се постигне с поемане на отговорност, молба за прошка и насърчаване на морално възраждане;
17. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки, правителствата и парламентите на държавите-кандидатки за членство, правителствата и парламентите на държавите, асоциирани с Европейския съюз, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки на Съвета на Европа.

На откриването на паметника на Тодор Живков в Правец 2001 г. Отляво надясно: Георги Първанов, тогава още лидер на БСП и кандидат-президент, Бойко Борисов, току-що назначен за главен секретар на МВР, Евгения Живкова, внучка и осиновена дъщеря на Живков, Младен Червеняков, депутат от БСП и бивш министър на правосъдието. Снимка е от личен архив, разпространява се в Интернет, след като е показана на изложба от музея на Живков в Правец.

На откриването на паметника на Тодор Живков в Правец 2001 г. Отляво надясно: Георги Първанов, тогава още лидер на БСП и кандидат-президент, Бойко Борисов, току-що назначен за главен секретар на МВР, Евгения Живкова, внучка и осиновена дъщеря на Живков, Младен Червеняков, депутат от БСП и бивш министър на правосъдието. Снимка е от личен архив, разпространява се в Интернет, след като е показана на изложба от музея на Живков в Правец.

6 коментара »

 • Asen Petrov said:

  Dear all,kakvo da 4akame ot politici,koito izrastnaha ot prahta na otivashtijat si Komunisam.Samo v BG,toi vse oshte si otiva.Tejko i Gorko na horata,koito preglashtat zalaka na provazglasilite se Novi Demokrati na4elo s negramotnija Ma40 Borisov.Kak mu otivashe sharenoto sako,kogato pazashe Tato.Da beshe ostanal na tova nivo Boiko,samo v BG moje da te izberat za premier…

 • Любомир Гаврилов said:

  До преди малко си мислех, че някой си прави майтап…. То било истина.

 • Любомир Гаврилов said:

  Коментирайте писмото на Тончев до председателя на Европейския парламент Бузек на неговата страница тук http://www.facebook.com/JerzyBuzek?sk=wall&filter=1

 • Лила said:

  Срама нямат!

 • МИХАЙЛОВ said:

  Написалите писмото никой не ги знае и не иска. Те утре ще са забравени.
  Тодор Живков при всичките справедливи критики ще остане важна част от историята на България. И за него важи поговорката- за умрелите добро или нищо, това безродниците май не знаят.

 • До безродника Михайлов said:

  Господин Михайлов, във всички държави има могили на незнайните войни и дори поименно да останат незапомнени делото им се уважава – това по повод:

  Написалите писмото никой не ги знае и не иска. Те утре ще са забравени.

  А по повод:
  Тодор Живков при всичките справедливи критики ще остане важна част от историята на България.
  ще добавя само, че той е важна част, но една тъмна част при докосването, с която всеки честен и чист човек го побиват тръпки, ако не погнуса.

  Пишете ни:
  И за него важи поговорката- за умрелите добро или нищо, това безродниците май не знаят.
  Безроден е бил Вашият кумир, който първо е служил на Гешев (което личи от останлите страници в досието му прочистено от него), после на СССР.
  И никой не би се сетил да спомене името му ако с парите на наследниците на загиналите от режима, не се плащаше на духовата музика и пр.

  Представяте ли си някой да е безусловно умишлено виновен за смъртта на вашия баща, а Вие да изпратите пари не за цветя на неговия гроб, а за музиката в чест на убиеца! Ето на това се казва безродник – на такъв като Вас.
  Чувствам се ужасно, че живея срещу такива като вас и бих напуснал България при първа възможност.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.