1 response

 1. Pesho
  2009-07-28

  Матрицата на Айзенхауер – какво очаква министрите

  “Аз не искам и един ден толеранс, няма кой да ни чака и една минута.” Думите са на Бойко Борисов в интервю пред “Нова тв” в деня, в който се закле в парламента като министър-председател. За разлика от предишните две правителства това встъпва в условията на криза и наистина няма време за спокойно навлизане в работата.

  Обобщавайки проблемите в отделните сектори и предварителните заявки на част от участниците в новия управленски екип, “Дневник” се опита да обобщи задачите, които заварват министрите. И да ги степенува според една от най-известните техники за планиране на работата, т.нар. Матрица на Айзенхауер, приписвана на американския президент, който е бил известен с изключителната си продуктивност и умение да се фокусира върху важното. Нейната логика е, че планирането и разпределянето на задачите се определя по два показателя – важност и спешност. Спрямо тях се прави координатна система – важни и спешни, важни и неспешни, неважни и спешни и неважни и неспешни задачи.

  Основните критерии, по които се определя коя задача в кое поле попада, са какви са приоритетите на управляващия и какви са сроковете, в които се очаква резултат. Например задачите от полето “важни – спешни” обичайно изискват бързи решения, налагане на стриктни правила, постоянно контролиране и привличане на проверени хора, с които да се разпределя работата. Постоянно функциониране на човека в този работен режим обаче води до преумора, а ефективността пада. Свършването на повече работа в полето “важни – неспешни” пък води до намаляване на кризите и по-малко дейности от графата “важни – спешни”. Това създава усещане за плавност и планираност в работата.

  Публичен сектор

  важно и спешно

  Овладяване на ръста на безработицата

  Намаляване на осигуровките

  Решаване на проблема с очертаващия се недостиг във фондовете на Националния осигурителен институт

  Решаване на проблема с недостига в бюджета на здравната каса

  Бюджетът за образованието да се разпределя според качеството

  важно, но не спешно

  Приемане на здравна карта, която да покаже от колко болници има нужда страната

  Преструктуриране на губещите лечебни заведения

  Подготовка на законодателството за включване на частните здравни фондове в задължителното осигуряване

  Смяна на представителите на здравното министерство в НЗОК, за да могат да продължат преговорите с лекарите за рамков договор за 2010 г.

  Решаване на проблема с 270-те милиона лв. дългове на болниците

  Въвеждане на системата със студентските кредити

  Приемане на нов Закон за научните степени и звания

  спешно, но неважно

  Законодателно регулиране на агенциите за временна заетост

  Старт на здравните проекти по оперативни програми “Развитие на човешките ресурси” и “Регионално развитие”

  Адекватни програми за повишаване на квалификацията на безработните

  Неспешно и неважно

  Реален старт на националните програми за кариерното развитие на учителите и за ремонт на училищата

  Да се реши дали ще има нов закон за училищното образование
  Правосъдие и вътрешен ред

  важно и спешно

  Нова антикорупционна политика и ефективно противодействие на организираната престъпност

  Подобряване на полицейското разследване

  Да заработи единната информационна система за борба с престъпността между МВР, следствието, прокуратурата, митниците и НАП

  Приемане на промени в НПК, които да намалят формализма при разследването и да улеснят доказването на престъпления, свързани с европейското финансиране

  важно, но неспешно

  Преструктуриране на полицейските служби, за да не се дублират функции с ДАНС

  Изграждане на автоматизирана система за издаване на документи за самоличност с биометрични данни (новите паспорти)

  Приемане на нов Наказателен кодекс, който да въведе нова класификация на престъпления и простъпки и различни режими за разследването им

  спешно, но неважно

  Присъединяване на Гражданска защита и тел. 112 към МВР

  Активизиране на политиката на министъра на правосъдието като председателстващ Висшия съдебен съвет, за да се приемат нови и по-обективни критерии за оценка на работата на магистратите и за кадровото им израстване

  неспешно и неважно

  Решаване на проблемите с пренаселеността и лошите условия в затворите
  Отбрана

  важно и спешно

  Да се оптимизират бюджетните разходи така, че да продължи модернизацията на армията (изграждане на информационна система, модернизиране на контингентите зад граница, на хеликоптерите МИ-24 и Ми-17, покупка на нови изтребители)

  важно, но неспешно

  Да започне работа по сливането на Щаба на отбраната (бившия Генерален щаб) с Министерството на отбраната, което трябва да доведе до по-добър контрол, намаляване на администрацията и повече прозрачност в управлението на армията

  спешно, но неважно

  Съкращаване на администрацията (военните съветници на ГЕРБ вече лансираха идеята за свиване на бройката от 1440 на 600)

  неспешно и неважно

  Армията да се освободи от ненужната техника

  Финанси

  Важно и спешно

  – Преглед на разходите с цел приключване на бюджет 2009 г. на нула или с малък излишък. По предварителен анализ това означава съкращаване на 2.1 млрд. лв.- Свързване на информационните системи на Агенция “Митници” и НАП- Намаляване на административните разходи с 15%

  – Създаване на процедури за ускорено възстановяване на ДДС (до един месец)

  Важно, но неспешно

  – Вкарване на още 250 млн. лв. в Българската банка за развитие, които да се насочат към бизнеса- Съсредоточаване на мажоритарните и миноритарните дялове на държавата в холдингови структури с професионално и прозрачно управление- Намаляване на социалноосигурителната тежест

  Спешно, но неважно

  – Подготовка за хармонизиране на данъчното законодателство в съответствие с европейското в частта за облагане на авторските и лицензионните възнаграждения. Заради разликите срещу България има отправено предупреждение от ЕК за започване на наказателна процедура

  Неспешно и неважно

  – Намаляване на минималния начален капитал за регистрация на ООД до 1 евро

  Земеделие

  Важно и спешно

  – Осигуряване на хлебния баланс с качествено зърно чрез интервенция на пазара или внос. Според предварителните прогнози производството трудно ще покрие вътрешните потребности от 1.1 – 1.2 млн.т

  – Свързването на регистъра на животните, воден от Националната ветеринарно-медицинска служба, с информационната система на разплащателната агенция

  – Мораториум върху изваждане на заменените гори и земи от държавния фонд

  Важно, но неспешно

  – Създаване на единна агенция за контрол по храните

  – Регламентация на представителните браншови съюзи

  – Законодателни промени за стимулиране на ползването на земеделската земя – евентуално въвеждане на поземлен данък

  Спешно, но неважно

  – Структурните промени в администрацията по места, които да позволят по-бързо одобряване на проектите, кандидатстващи за субсидии

  – Актуална агростатистика

  – Преструктуриране на агенциите

  Неспешно и неважно

  – Подобряване на взаимодействието с научните институти
  Икономика и енергетика

  Важно и спешно

  – Възстановяване на работата по оперативна програма “Конкурентоспособност на българската икономика”. За две години по нея са одобрени петдесетина проекта, което я поставя на едно от последните места

  – Промени в енергийния закон и правилата за търговия заради откритата преди три месеца наказателна процедура за пазара на електроенергия

  – Ревизии в енергийните дружества и търсене на отговорност за лоши финансови резултати и неизгодни договори, включително чрез прокуратурата

  – Проверка на големите енергийни проекти с цел преценка при кои държавата няма да се ангажира и ще ги предложи на частни инвеститори

  – Продължаване на работата по осигуряване на алтернативни доставки на газ и изграждане на новите връзки с Гърция и Румъния, разширение на хранилището в Чирен

  Важно, но не спешно

  – Ревизиране на досегашния диалог с бизнеса, по-гъвкава и адекватна политика при решаване на проблемите

  – По-ясни процедури за финансиране на малките и средните предприятия от Българската банка за развитие, увеличаване на средствата

  – Стимулиране на иновациите и инвестициите в информационни технологии

  – Подготовка на нов енергиен закон в съзвучие с приетия трети енергиен пакет от ЕК

  – Отделяне на Електроенергийния системен оператор като самостоятелно дружество в рамките на Българския енергиен холдинг (БЕХ)

  – Подготовка на нов договор за доставки с “Газпром”

  – Започване на действия за създаване на енергийна борса и пазар на енергия “ден напред”

  – Промяна в енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел намаляване на участието на държавата в конкретни проекти

  – Подготовка за качване на борсата на дял от Българския енергиен холдинг, за да стане публично дружество

  Спешно, но неважно

  – Да поиска обяснение от БЕХ за какво е похарчил отпуснатите през миналата година 700 млн. лв. от бюджета

  – Да провери изпълнението на Националния план за енергийна ефективност и да поиска одит на Агенцията за енергийна ефективност

  – Публично-частно партньорство в процесите на сертификация и стандартизация, от които зависи контролът върху техниката на пазара

  Неспешно и неважно

  – Да подготви промени в Закона за ВЕИ и концепция за развитието им по видове и региони

  – Промяна на критериите при избора на проекти, които държавата подкрепя по закона за насърчаване на инвестициите
  Регионално развитие и транспорт

  Важно и спешно

  – Строителството на магистралите

  – Отдаване на незаетите плажове на общините за управление

  – Деблокиране на парите за пътища по оперативна програма “Регионално развитие”

  – Решение какво ще се прави със започнатите 150 инфраструктурни проекта, за които няма финансиране

  – Решаване на проблемите с ВиК инфраструктурата – кое министерство ще отговаря за тях, чия ще е собствеността на ВиК дружествата и т.н.

  – Проверка на готовността на проектите, които ще бъдат финансирани от оперативна програма “Транспорт”

  – Проверка на начина, по който агенция “Автомобилна администрация” контролира провеждането на шофьорските изпити и подготовката им, както и на техническите прегледи на автобуси и камиони. Мерки за справяне с корупцията.

  – Засилване на контрола върху техническата изправност на превозните средства.

  Важно, но неспешно

  – Изработването на устройствения план на страната

  – Нови правила за добив на строителни материали

  – Окрупняване на общините и областите

  – Изработването на кадастрална карта на страната

  – Решаване на проблема с незаконното строителство

  – Проверка на техническата изправност на влаковете и на обществените поръчки по доставката им

  – Преструктуриране на железниците, въвеждане на гъвкава тарифна политика на товарните превози

  -Спиране на практиката държавата да налива пари в БДЖ

  – Преразглеждане на стратегията за развитие на инфраструктурата

  Спешно, но неважно

  – Бъдещото на правителственото сити

  – Проверка на процедурата по изграждане на онлайн системата за прегледите

  – Да започнат срещи с браншовите организации

  Неспешно и неважно

  – Нефтопроводът Бургас – Александропулис

  – Засилване на контрола над агенция “Железопътна администрация”

  Екология

  важно и спешно

  Решаване на проблема с изграждането на новите регионални депа и закриването на старите общински сметища, които не отговарят на евроизисквания

  Представяне в Европейската комисия на преработен национален план за разпределение на квотите парникови газове

  важно, но неспешно

  Изграждане на пречиствателни станции в градовете до 10 хил. души до края на 2010 г.

  Приемане на планове за управление на речните басейни до края на 2009 г.

  спешно, но неважно

  Да се актуализира интернет страницата на министерството с повече информация за решенията и регулациите

  неспешно и неважно

  Да се произнесе дали ще промени целите на организациите за рециклиране на отпадъци заради намалялото потребление и изкупуване на суровини.

  http://www.dnevnik.bg

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top
mobile desktop