Home » Избрано

ПРОЕКТОЗАКОН за БТА

2011.11.18 Няма коментари
Spread the love
Публикуваме приетия на първо четене проектозакон. Той е чакан вече  17 години и 4 състава на парламента. Досега държавната агенция работеше по временен статут, а шефът й се назначаваше и освобождаваше от НС.  Причината за внасянето на закона сега е, че след като не е със самостоятелен статут, БТА не може да получава пари от държавния бюджет, а 17 г. е карала на “държавни помощи”. В проекта за бюджета за БТА са предвидени 4 млн. лв., но за да ги получи, трябва да влезе в сила законът за БТА.
Очаква се другата седмица депутатите да гласуват закона на второ четене и до Коледа да преизберат и Максим Минчев за нов 5-годишен мандат. Минчев е на поста от 2003 г, сега законът му дава право на два последователни мандата.
Оригиналът  на документа в PDF  формат може да изтеглите от тук – линк.
———————————
ПРОЕКТ
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА)
ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (I) БТА е национален автономен информационен институт на Република
България.
(2) Наименованието на БТА за чужбина е Bulgarian News Agency ВТА.
Чл. 2. (1) БТА е юридическо лице със седалище в град София. Тя може да има
кореспондентски бюра в страната и чужбина.
(2) БТА има знак, който се регистрира като марка.
(3) БТА има печат с наименованието и изображение на знака.
Чл. 3. (1) БТА определя самостоятелно в съответствие с интересите на народа,
Конституцията и с този закон съдържанието на информационната си дейност и
носи отговорност за нея.
(2) БТА е независима от политическа, идеологическа и икономическа власт.
Никоя част от народа, политическа партия, икономическа или друга
организация, държавна институция или отделна личност не може да влияе при
осъществяването на дейността на БТА.
(3) Служителите на БТА нямат право да бъдат в ръководствата на политически
партии и коалиции, както и да развиват в БТА политическа дейност в полза или
против която и да е политическа сила.
(4) БТА се отчита за дейността си пред Народното събрание.
Чл. 4. При осъществяване на своята дейност БТА се ръководи от следните принципи:
1. свободно търсене, получаване и бързо разпространение на пълна, точна,
безпристрастна, достоверна и навременна информация ;
2. запазване на тайната на източника на информация;
3. гарантиране на основните права, свободите и личната
неприкосновеност на гражданите съгласно Конституцията, закони и
международните договори, по които Република България с страна;
4. запазваме на доброто име на гражданите, както и националната сигурност,
обществения ред, народното здраве и морала;
5. недопускане на разпространяване на информационни продукти, в които се
пропагандира или възхвалява война, насилие, жестокост, политическа,
2
етническа или религиозна нетърпимост;
6. равнопоставеност на достъпа до информация на всички хора, институции и
организации;
7. разграничаване на информацията от коментара, рекламата и платеното
съобщение;
8. осигуряване на право на отговор на засегнатите в разпространените от БТА
съобщения;
9. защита и популяризиране на правилния и чист български език,
националните традиции и култура;
10. осигуряване на информация за живота на българите, живеещи извън
границите на Република България, както и тяхното осведомяване за
събитията в страната.
ГЛАВА ВТОРА
ДЕЙНОСТ
Чл. 5. БТА осъществява следната дейност:
1. събира, обработва, съхранява и разпространява в страната и в чужбина
информация в текст, образ и звук за политически, икономически, обществени, културни,
научни и спортни събития в България и в чужбина;
2. разпространява собствени информационни продукти и печатни издания;
3. извършва информационни услуги за клиенти в България и в чужбина. Чл. 6.
БТА разпространява безвъзмездно и незабавно:
1. информация в случаи на бедствие, война или други опасности, свързани с
живота и здравето на хората;
2. актове и обръщения на:
а) президента на републиката;
б) председателя на Народното събрание;
в) председателя на Конституционния съд;
г) министьр-председателя;
д) председателя на Върховния касационен съд;
е) председателя на Върховния административен съд;
ж) главния прокурор;
з) лидерите на парламентарно представените политически партии и
коалиции.
3
Чл. 7. (1) БТА предоставя срещу целева субсидия от държавния бюджет за
информационно осигуряване на държавата всички свои информационни
продукти на следните органи и институции:
1. президента и вицепрезидента на Република България;
2. народните представители;
3. съдиите от Конституционния съд;
4. министьр-председателя;
5. министрите;
6. председателя на Върховния касационен съд;
7. председателя на Върховния административен съд;
8. главния прокурор;
9. началника на Генералния щаб на Българската армия и началниците на
главните щабове на видовете Въоръжени сили;
10. управителя на Българската народна банка;
11. председателя на Сметната палата;
12. областните управители;
13. ръководителите на държавни агенции и други органи на изпълнителната
власт;
14. директорите на Националната разузнавателна служба. Националната
служба “Сигурност” и Националната служба за охрана;
(2) На лица, извън посочените в ал. 1, БТА продава информационните си
продукти срещу цени, определяни на пазарен принцип от генералния директор
на БТА.
Чл. 8. По време на предизборни кампании БТА:
1. разпространява и съхранява актове и документи на Централната избирателна
комисия;
2. осигурява равнопоставено отразяване на предизборната активност на
регистрираните за изборите кандидати, партии и коалиции.
3. съобразява дейността си с разпоредбите на съответния избирателен закон.
Чл. 9. За осъществяване па дейността си БТА:
1. разкрива и поддържа структура от журналистически и помощни екипи в
страната и чужбина;
2. купува и разменя информационни продукти и услуги с международни и
национални информационни агенции и с други български и чуждестранни
4
медии;
3. развива и модернизира комуникационните си системи с цел
усъвършенстване на обслужването на своите клиенти и разширяване на
присъствието на Република България в глобалното информационно
пространство;
4. членува в международни съюзи и сдружения на организации със сродна
дейност;
5. образува търговски дружества за осъществяване на дейността си и
придобива дялово участие и акции в други търговски дружества.
Чл. 10. (1) БТА има право да получава необходимата й информация от държавните и
общинските органи, ако тя не съдържа предвидена от закон тайна.
(2) БТА е длъжна да използва’точно получената информация.
Чл. 11. Лице, което твърди, че е било засегнато в информация на БТА, има право па
достъп до съответния архив и на копие от информацията, направено за негова
сметка.
Чл. 11. БТА не носи отговорност за разгласени сведения и за тяхното съдържание,
когато те са:
1. получени по официален ред,
2. цитати от официални документи;
3. точно възпроизвеждане на публични изявления;
4. основани на материали, получени от други средства за масова информация.
ГЛАВА  ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 12. (1) БТА се управлява и представлява от генерален директор, който се избира от
Народното събрание за срок от 7 (седем) години.
(2) Генералният директор на БТА може да бъде избран на същата длъжност
най-много за още един мандат.
(3) Народното __________събрание избира генерален директор на БТА два месеца преди
изтичането на мандата на действащия генерален директор.
Чл. 13. (1) Генерален директор на БТА може да бъде физическо лице, което отговаря на
следните условия:
1. има българско гражданство;
2. има постоянен адрес на територията на България;
3. има висше образование;
4. има професионален опит в областта на средствата за масова информация;
5. има високи нравствени качества;
5
6. не е поставено под запрещение;
7. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер и не е лишено по
съдебен ред от правото да заема такъв вид длъжност;
8. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност,
ако са останали неудовлетворени кредитори;
9. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно
кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
10. не е било щатен или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност
или на бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб.
(2) Генералният директор на БТА няма право докато заема тази длъжност:
1. да бъде народен представител, кмет или общински съветник;
2. да изпълнява длъжностите на съдия, прокурор или следовател;
3. да изпълнява функции на орган на изпълнителната власт и член на
политически кабинет на орган на изпълнителната власт;
4. да заема държавна служба;
5. да бъде кадрови военнослужещ от въоръжените сили и офицер и сержант от
министерството на вътрешните работи;
6. да бъде член на политически партии и организации;
7. да бъде член на синдикални организации;
8. да работи по трудов договор;
9. да упражнява свободна, търговска или друга платена професионална
дейност с изключение на:
а) научноизследователска дейност;
б) преподавателска дейност;
в) упражняване на авторски права;
г) членство в органи на юридически лица, в които БТА има участие;
д) членство в международни организации във връзка с дейността на БТА.
10. да бъде собственик на капитал на търговски дружества, съдружник,
управител, прокурист или член на органи на управление, контрол и надзор
на търговски дружества и кооперации;
11. да използва служебното си положение за рекламна дейност.
Чл. 14. (1) В едноседмичен срок от избирането си генералният директор на БТА полага
6
пред Народното събрание следната клетва:
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и
законите на страната и да изпълнявам добросъвестно задълженията си на
генерален директор на Българската телеграфна агенция, като се ръководя от
принципите, предвидени в Закона за Българската телеграфна агенция. Заклех
се!”
(2) В срока по предходната ал. 1 генералният директор на БТА освобождава
заеманите от него длъжности и прекратява дейностите, несъвместими с поста
на генерален директор на БТА съгласно чл. 6, ал. 2 от този закон.
(3) Генералният директор на БТА запазва заеманата от него длъжност в
държавен и общински орган и организация, като ползва неплатен отпуск до
края на мандата си. Когато за възстановяване на заеманата длъжност е
необходим акт на държавен или общински орган, съответният орган е длъжен
да го издаде.
(4) Лицето, избрано за генерален директор на БТА, което е в трудово
правоотношение, има право да го прекрати незабавно или да получи неплатен
отпуск за времетраенето на мандата му. След изтичането или прекратяването
на мандата му работодателят е длъжен да го възстанови на заеманата преди
това длъжност, ако то пожелае това.
(5) Времето, през което генералният директор изпълнява своите функции, се
зачита за трудов стаж по специалността му, съответно за служебен стаж за
длъжността, която е заемал до избора му.
Чл. 15. (I) Генералният директор на БТА получава месечно възнаграждение в размер,
равен на възнаграждението на председател на постоянна комисия на Народното
събрание.
(2) Генералният директор на БТА има право на платен годишен отпуск в
размер на 30 (тридесет) работни дни.
(3) Генералният директор на БТА има всички права по трудово
правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с
неговото правно положение.
(4) Генералният директор на БТА не може да бъде призоваван за военен сбор
или учения.
Чл. 16. (1) Мандатът __________на генералния директор на БТА се прекратява автоматично преди
изтичането на срока му при смърт или по негово писмено заявление за оставка
до председателя на Народното събрание.
(2) Мандатът на генералния директор на БТА се прекратява по решение на
Народното събрание при:
1. фактическа невъзможност за изпълняване на задълженията за повече от
шест месеца;
2. загубване на българското гражданство;
3. поставянето под запрещение;
4. осъждането за умишлени престъпления от общ характер и лишаване по
7
съдебен ред от правото да заема длъжността;
5. установяване, че не е отговарял на условията за избиране или при наличие
на несъвместимост съгласно чл. 6, ал. 2 от този закон.
(3) Освен в случаите по предходната алинея, генералният директор може да
бъде освободен с решение на Народното събрание по мотивирано предложение
на една пета от народните представители при системни нарушения на
основните принципи в дейността на БТА и / или финансови нарушения,
констатирани от съответните контролни органи. Преди гласуването на
предложението за освобождаване, Народното събрание изслушва генералния
директор.
(3) В срок до един месец от датата на предсрочното прекратяване на мандата на
генералния директор на БТА, Народното събрание избира нов директор за цял
мандат. До избора БТА се управлява и представлява от главния секретар.
Чл. 17. Генералният директор на БТА:
1. организира и ръководи дейността на БТА;
2. представлява БТА;
3. управлява и се разпорежда с имуществото на БТА по реда и при условията
за управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи –
държавна собственост;
4. организира съставянето на проектобюджета на БТА и го представя на
Министерството на финансите за внасяне в Народното събрание;
5. организира изпълнението и отчитането на бюджета на БТА;
6. приема необходимите вътрешни актове, свързани с дейността на агенцията;
7. утвърждава структурата, щата и длъжностните изисквания към служителите
в БТА;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в БТА и
упражнява правата и задълженията на работодател;
9. сключва договорите за управление с органите за управление на търговските
дружества на БТА и определя представителите на БТА в органите на
управление и контрол на юридическите лица, в които БТА има участие.
Чл. 18. (1) Генералният директор на БТА е длъжен не по-късно от 30 април на всяка
текуща година да представи на Народното събрание отчет за дейността на БТА
през предходната година.
(2) Постоянната комисия на Народното събрание, която отговаря за медиите,
разглежда отчета по ал. 1 и изготвя доклад по него, който се представя пред
Народното събрание.
(3) Народното събрание обсъжда и приема отчета по ал. 1 до края на текущата
година.
Чл. 19. (1) Дейността на БТА се организира в дирекции, които се ръководят от
директори, назначавани по трудов договор от генералния директор.
8
(2) Структурата на дирекциите и звената в тях се определя от генералния
директор.
(3) Дирекциите, свързани с административната дейност, са под общото
ръководство на главен секретар.
(4) Дирекциите, свързани с информационната дейност на БТА, са под общото
ръководство на главен редактор.
(5) Главният секретар на БТА и главният редактор на БТА се назначават от
генералния директор на БТА, който сключва с тях трудов договор. Те трябва да
отговарят на условията, предвидени за генералния директор съгласно този
закон. Главният редактор трябва да има и трудов стаж в БТА не по-малко от
пет години.
(6) Когато отсъства, генералният директор на БТА определя заместника си
измежду главния секретар на БТА и главния редактор на БТА.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ИМУЩЕСТВО И
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 20. (1) Имуществото на БТА включва право на собственост и ограничени вещни
права върху недвижими имоти и движими вещи, неимуществени права, участие
в други юридически лица, както и други права и задължения.
(2) Недвижимите имоти, предназначени за изпълнение на функциите на БТА, са
публична държавна собственост. Всички останали имоти и движимите вещи на
БТА, са частна държавна собственост.
Чл.21. (I) Народното събрание приема с държавния бюджет самостоятелен бюджет на
БТА, който включва всички приходи и разходи на агенцията.
(2) Проектът за бюджет на БТА се съставя от генералния директор и се
представя в Министерството на финансите.
(3) Министерството на финансите разглежда представения
проектобюджет и уведомява писмено генералния директор на БТА за
становището си по него.
(4) Министерският съвет внася в Народното събрание проекта за бюджет на
БТА във вида, в който е представен от генералния директор, заедно с
предложението за бюджет на Министерския съвет.
Чл. 22. (1) Приходите в бюджета на БТА постъпват от:
1. субсидии, предоставени от държавния бюджет с целево предназначение,
както следва:
а) за информационно осигуряване на държавата;
б) за придобиване и поддържане на дълготрайни материални активи.
2. приходи от собствена дейност, като:
а) продажба на информационни и други продукти;
9
б) информационно обслужване на юридически и физически лица;
в) издателска и печатна дейност;
г) реклама и спонсорство;
д) упражняване на права върху интелектуална собственост е) наеми;
ж) дивиденти от участия в търговски дружества;
з)лихви;
и) други дейности, които не противоречат на този закон.
3. заеми;
4. дарения, завещания и наследства;
5. средства по международни договори и програми.
(2) Средствата на БТА се разходват за осъществяване на дейностите по този
закон и придобиване и поддържане на имущество.
(3) Превишаването на приходите над разходите в края на годината е преходен
остатък, който се включва към бюджета за следващата голина.
Чл.23. Сметната палата осъществява одит на бюджета и управлението на имуществото
на БТА.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Народното събрание предоставя на БТА недвижимите имоти и движимите вещи –
държавна собственост, стопанисвани от нея до влизането на този закон в сила.
§ 2. В срок до три месеца от влизането на закона в сила Народното събрание избира
генерален директор на БТА. До тогава функциите на генералния директор се
изпълняват от досегашния генерален директор на БТА.
§ 3. Първият генерален директор на БТА, избран по реда на този закон, е длъжен в
срок до три месеца от избирането си да утвърди структура, щатно разписание и
длъжностни изисквания към служителите на БТА.
§ 4. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни
длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2000 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г.) в чл. 2,
ал. 1 се допълва нова т. 18 “Генералният директор на БТА.”
§ 5. В Закона за устройството на държавния бюджет (обн., ДВ, бр. 67 от 6.08.1996 г.,
изм. и доп., бр. 46 от 10.06.1997 г., в сила от 10.06.1997 г., бр. 154 от 28.12.1998
г., в сила от 1.01.1999 г.) се правят следните допълнения:
1. В Чл. 16, ал. 1 думите “Сметната палата и Висшият съдебен съвет” се
заменят със “Сметната палата. Висшият съдебен съвет и Българската
телеграфна агенция (БТА)”.
2. В чл. 20, ал. 1 думите “проектобюджетите на съдебната власт и Сметната
палата” се заменят с “проектобюджетите на съдебната власт. Сметната
10
палата и Българската телеграфна агенция (БТА)”.
§ 6. Този закон се приема в изпълнение на § 6 от Преходните и заключителните
разпоредби на Конституцията на Република България и отменя Решението на
36-то Обикновено Народно събрание от 29 юни 1994 г. за приемане на Статут
на Българската телеграфна агенция (обн. ДВ, бр. 56 от 12.07.1994 г.).
мотиви
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА
АГЕНЦИЯ (БТА)
Проектът за Закон за Българската телеграфна агенция (БТА) е предложен в изпълнение
на § 6 от Преходните и заключителни разпоредба на Конституцията на Република
България, който изисква законодателна уредба на БТА. В момента правното положение
на БТА в противоречие с Конституцията е уредено с Решение на 36-то Обикновено
Народно събрание от 29 юни 1994 г. за приемане на Статут на Българската телеграфна
агенция (обн. ДВ, бр. 56 от 12.07.1994 г.).
В проекта за Закон за БТА се регламентирани дейностите, управлението, имуществото и
финансирането на БТА като национален автономен информационен институт на
Република България. Предложено е БТА да бъде юридическо лице.
Предвидени са гаранции за независимостта на БТА от политическа, идеологическа и
икономическа власт.
Проектът съдържа принципите, от които БТА се ръководи при осъществяване на своята
дейност.
Проектозаконът урежда дейността, осъществявана от БТА. Специална регламентация е
предвидена за дейността на агенцията по време на избори. Изчерпателно са посочени
случаите, в които БТА е длъжна да разпространява информация от държавните органи и
институции. Изброени са и органите и институциите, които имат право на достъп до
информационните продукти на агенцията, за което е предвидена целева държавна
субсидия. На всички останали лица БТА продава информационните си продукти на
пазарен принцип.
Според проектозакона БТА се отчита пред Народното събрание.
БТА се управлява и представлява от генерален директор, който се избира от Народното
събрание с мандат от седем години. Проектозаконът подробно урежда изискванията за
заемането на поста на генерален директор; дейностите, несъвместими с тази длъжност;
случаите, при които се предвижда предсрочно освобождаване; служебния статут и
правомощията на генералния директор. С промяна в Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности генералния директор на
БТА се включва в списъка на длъжностите, на които лицата декларират публично
имуществото си. Уредена е и структурната рамка, в която БТА организира дейността си.
В проектозакона е посочено, че имуществото на БТА се състои от право на собственост
и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, неимуществени
права, участие в други юридически лица, както и други права и задължения.
11
Недвижимите имоти, предназначени за изпълнение на функциите на БТА, са публична
държавна собственост. Всички останали имоти и движимите вещи на БТА, са частна
държавна собственост. Преходните и заключителните разпоредби на проектозакона
предвиждат предоставянето на БТА на недвижимите имоти и движимите вещи –
държавна собственост, стопанисвани от нея до влизането на закона в сила.
Бюджетът на агенцията се приема от Народното събрание в рамките на държавния
бюджет, подобно на бюджетите на съдебната власт и Сметната палата.
Проектобюджетът се представя на парламента от правителството във вида, в която е
предложен от генералния директор на БТА заедно с предложението за бюджет на
правителството. Във връзка с това в преходните и заключителните разпоредби на
проектозакона е предвидено допълнение на Закона за устройството на държавния
бюджет.
Проектът  за  закон  изброява  източниците  на  приходи  та  агенцията  –  целеви
бюджетни  субсидии  и  приходи  от  собствени  дейности.  Предвидени  са  държавни
субсидии  за  информационно  осигуряване  наэ  държавата  и  за  придобиване  и
поддържане  на  дълготрайни  материални  активи.   Собствените  приходи  са  от
дейности,  пряко  свързани  с  дейността  на  БТА  и  управлението  на  нейното
имущество.
Одит на бюджета и управлението на имуществото на БТА се осъществява от Сметната
палата.
Проектозаконът предвижда в срок до три месеца от влизането на закона в сила
Народното събрание да избере генерален директор на БТА, като до избора функциите
на генерален директор се изпълняват от сегашния генерален директор.
26.04.2002  г.
Вносители:  Екатерина  Михайлова,  Благой  Димитров,
Панайот Ляков, Марио Тагарински__

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.