2022-11-28

2 thoughts on “Българската организирана престъпност без цензура

 1. „Може само да гадаем за причините, поради които журналистите от Гардиън са скрили лица и фирми, за които посолството смята, че са част от организираната престъпност.“

  Биволъ използува „мекия брус“, вместо да „зачеше“ продажните западни журналя с яка железна четка. То е от ясно по-ясно – продават се на всеки, който плати повече. Което ги поставя в една редица с престъпниците, които съзнателно укриват – т.е. са съучастници на нашите клептократи.

  „Още по-трудно ни е да се ориентираме в причините за скриване на цяла грама, както в случая с публикацията в Монд.“

  Евфемизмът на Биволъ в този случай е разбираем: да не подразнят Франция, в която са ситуирани. А истината е една и е пределно проста. Името й е Мамон – вездесъщият бог на парата. Следващият текст удря право в целта:

  „Би било жалко ако се окаже, че журналисти от реномирани световни медии се отнасят с предоставената безплатно от Wikileaks информация като със стока, чиято стойност зависи от подбора на момента, в който да бъде пласирана на пазара.

  Факт е, че неотдавна в София се появи специален пратеник на Монд. Петр Смолар се срещна с журналистите от в. Галерия, взе интервю от все още държания под домашен арест Алексей Петров и написа голяма статия за конфликта между премиера Бойко Борисов и Алексей Петров, с подробности около скандала с подслушването със специални разузнавателни средства (СРС).“

  Да не им се сърдим на хората. Все пак те преживяват под покрива на западната демокрация, а тя, както е известно, напоследък (от двайсет-трийсет години) успешно интегрира (заграбените от комунистическите елити кървави пари на народите от) източната демокрация.

  Демокрацията навсякъде си е демокрация! Да живей!

 2. Червената мафия е само държател на заграбеното народно богатство
  http://iankov.blogspot.com/2007/07/blog-post_4398.html

  „-Според мен Западът много добре знае нашите истински нулеви и отрицателни шансове, произтичащи от дълбокото ешелонизиране в структурата на обществото ни на структурите на бившата Държавна сигурност и на сегашната Червена мафия. Западът обаче си има своите съображения да залъгва обществото ни, да ни дава фалшиви надежди и дори нагло да ни лъже относно шансовете ни да станем интегрирани европейци.

  Всъщност, Западът няма нищо против това да интегрира към себе, си като “европеизира” и “американизира” всички или почти всички престъпно забогатели лица от структурите на комунистическия елит.

  Съвсем друго е обаче отношението на Запада към бившите автентични противници на комунистическия режим – към тях той има стратегията да ги оставя да загиват в буквалния смисъл на думата в лапите на същите, срещу които по-рано в една или друга степен, пряко или косвено ги подстрекаваше и много рядко подкрепяше.

  В същото време Червената мафия, управляваща обществото ни чрез изричната подкрепа на Запада, е заинтересована да не дава възможност на обикновения българин да има някакви положителни шансове да бъде “европеизиран” по друг начин, освен чрез емиграция.“

  Само българската мафия си има държава
  http://iankov.blogspot.com/2007/07/blog-post_27.html

  „В историята на човечеството има много социално-политически трансформации, но тази е уникална и е качествено нов вид. Изнасяйки се извън държавата и ставайки престъпна мафия, за разлика от всички други, известни в историята мафиотски организации, тези структури не се отделиха от държавата и от обществото, а превърнаха самата държава и голяма част от обществените структури (напр. политическите партии, обществените организации и най-вече икономическите структури) в свои нискойерархични звена. Така те не само запазиха и днес престъпния характер на комунистическата държава, но дори виртуозно усъвършенствуваха този характер на държавната власт, като я превърнаха в нискойерархично звено на мафията. Именно поради това съдебната система, която по-рано бе “ударният юмрук” на комунистическата власт, днес продължава да е “ударен юмрук”, но вече на Червената мафия.“

  Първо тоягата, после морковът
  http://iankov.blogspot.com/2007/07/blog-post_23.html

  „В си­ня­та ко­а­ли­ция нас­тъп­ва­ли про­це­си, ко­и­то от­дав­на би­ли за­мис­ле­ни и ма­ни­пу­ли­ра­ни от ко­му­нис­ти­чес­ки­те сре­ди. Три еше­ло­на до то­зи мо­мент са уп­ра­ви­те­ли на НКС.

  Пър­ви­ят имал за за­да­ча да под­гот­ви и при­е­ме Кон­с­ти­ту­ци­я­та. Вто­ри­ят еше­лон имал за­да­ча да да­де соб­с­т­ве­ност­та и то­ва би­ло вре­ме­то на СДС по вре­ме на власт и след то­ва.

  Тре­ти­ят еше­лон тряб­ва­ло да об­с­лу­жи ин­те­ре­си­те на но­ви­те ка­пи­та­лис­ти. Пог­реш­на би­ла и те­за­та, че в Бъл­га­рия се нат­руп­вал пър­во­на­чален ка­пи­тал. Ка­пи­та­лът бил нат­ру­пан от го­ди­ни­те на уп­рав­ле­ние на пар­тий­на­та вър­хуш­ка*, и за­то­ва из­вед­нъж са се прък­на­ли тол­ко­ва мул­ти­ми­ли­о­не­ри. Ед­на част от тре­тия еше­лон на СДС щял да бъ­де ма­ни­пу­ли­ран не тол­ко­ва с до­си­е­та, а по-ско­ро със „злат­ния те­лец“.“

  Прокуратурата – долен бардак
  http://iankov.blogspot.com/2007/09/blog-post_8234.html
  „Благодарение на изключително многобройните факти, които българската държавна машина доста отдавна е започнала да ми предоставя, още преди повече от три десетилетия съм започнал да обосновавам тезата, че в България Прокуратурата не само е едно от най-нискойерархичните звена на българския филиал на руската КГБ и Червената мафия (като нейна днешна институционална трансформация), не само че ръководителите на проститутските бардаци стоят много по-високо в тази йерархия, но и че дори проститутките имат много по-висок морал от прокурорите.“

  Стопанска Мафия
  http://iankov.blogspot.com/2007/09/blog-post_1578.html
  „нека още в самото начало уточня онова, което за всички останали съм уточнил доста отдавна, а именно, че: -българската държава е само една от най-нискойерархичните структури на българския филиал на руската Червена мафия и поради това обстоятелство даже и най-високопоставените държавни функционери са само най-нискойерархични слуги, стоящи не само много по-нископоставено в йерархично отношение, но дори имащи много по-нисък морал даже и от ръководителите на проститутските бардаци; -към елитните структури на престъпния български мафиотски режим принадлежат най-вече клановете на оръжейната мафия, енергийно-ресурсната мафия (…), химико-фармацевтичната мафия, медицинската мафия и още няколко други, които именно са факторите, определящи своя държавен слугинаж, към който принадлежат законодателите в Парламента, ръководителните на изпълнителната власт (Президент, Министър-председател, Министрите, и пр.), ръководителите на различните звена от правосъдната система (Главният и редовите прокурори, върховните и редовите съдии, и пр.), и всички останали по веригата надолу.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *