Home » Авторски страници

Граждански идеи обричат на смърт банковите гишета пред учрежденията

2011.01.18 2 коментари
Spread the love

Шест възможности за разплащания към бюджета, които спестяват на гражданите банкови такси и комисиони, са изброени в петиция, организирана от хасковлията Тодор Бойчев и негови сподвижници.

Като отчитаме съвременните технически достижения и имайки предвид икономическите интереси на гражданите, предлагаме да бъде даден избор на хората за това по какъв начин да заплащат данъците си, различните видове такси, осигуровки, глоби, мита, лихви и така нататък, пише в текста на документа.

Ето ги и шестте идеи за заобикаляне на банките:

1. Заплащане на дългове към бюджета чрез традиционния начин с ДТМ (държавни таксови марки) (Б.Р. Виж снимката най-долу и линк за повече информация );

2. Заплащане чрез каса, открита към съответното ведомство;

3. Заплащане на гишета в клоновете на Български пощи;

4. Заплащане чрез пощенски запис;

5. Заплащане чрез вноска на каса на БНБ/ или посредством онлайн-превод (в това число електронно банкиране, разплащане чрез системата „epay”, чрез изпращане на „SMS” до мобилен оператор или посредством ПОС – терминално устройство) по бюджетна сметка на всеки държавен орган или учреждение, открита при БНБ;

6. Заплащане чрез вноска на каса/респ. банков превод във филиал на частна търговска банка, както и посредством ПОС – терминално устройство на банков посредник /частна търговска банка/, открити при всички държавни ведомства, но без да бъдат изнудвани гражданите, както досега, с банкови комисиони и такси.

Ако държавата въведе тези възможности, всеки един пълнолетен гражданин ще може сам да преценява за себе си по кой от начините да погасява дълговете си към бюджета, като досегашната практика за принудително насочване на гражданите към филиали на търговски банки и облагането на вземанията с допълнителни банкови такси, се прекрати, посочват в петицията. (Б.Р. Вижте целия й по-долу).

Източник:http://darikfinance.bg

–––––––––––

ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

До Президента на Република България г-н Георги Първанов

До Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева

До Председателя на Министерски съвет г-н Бойко Борисов

До Министъра на финансите г-н Симеон Дянков

До Омбудсмана на Република България г-н Константин Пенчев

До Управителя на Българска народна банка г-н Иван Искров

Ние, българските граждани, членове на групата „Държавни такси и гербови марки” от социалната мрежа „Фейсбук” –
http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_149360091777547&ap=1 –

като съзнаваме високата си гражданска отговорност;
като съзнаваме чл.19 от Конституцията на Република България;
като съзнаваме основните права и свободи на гражданите на Републиката,

издигаме своя глас за следното:

Настояваме държавата и нейните ведомства и служби ДА въведат и да предоставят възможността гражданите да избират между няколко законово регламенирани и финансово необременяващи ги начина, по които да плащат държавните вземания – данъци, осигуровки, такси, глоби и пр.

Всеки един пълнолетен гражданин сам да преценява за себе си по кой от начините да направи това, като досегашната практика за принудително насочване на гражданите към филиали на търговски банки и облагането на вземанията с допълнителни банкови такси извън закона бъде категорично прекратена.

Водени от горното, считаме, че е законово допусимо и финансово оправдано предоставянето на възможност за избор от минимум следните способи за заплащане на публични задължения :

1. Чрез традиционния начин с държавни таксови марки (ДТМ).
2. Чрез каса, открита към съответното ведомство.
3. На гишета в клоновете на Български пощи
4. Чрез пощенски запис;
5. Чрез вноска на каса на БНБ/ или посредством онлайн-превод (в това число електронно банкиране, разплащане чрез системата „epay”, чрез изпращане на „SMS” до мобилен оператор или посредством ПОС – терминално устройство) по бюджетна сметка на всеки държавен орган или учреждение, открита при БНБ;
6. Чрез вноска на каса/респ. банков превод във филиал на частна търговска банка, както и посредством ПОС – терминално устройство на банков посредник /частна търговска банка/, открити при всички държавни ведомства, но без да бъдат изнудвани гражданите, както досега, с банкови комисионни и такси.
Считаме, че за всички държавни органи и институции – разпоредители с бюджетни средства – следва да има разкрита бюджетна сметка в БНБ с оглед прилагане разпоредбите на ЗУДБ за безплатно събиране и разходване на бюджетните средства, важаща и по отношение на гражданите – платци на данъци и такси.

На второ място считаме, че е разумно и обосновано държавните органи да провеждат конкурси за избор на частни търговски банки, в които да бъдат открити бюджените сметки на различните ведомства / респ. да бъде извършван конкурс за избор на банковия посредник за разплащане към бюджета, който да открие клон или ПОС – терминално устройство в държавното учреждение, като критериите за спечелване на избора да бъдат предварително регламентирани със закон, в това число да бъдат договаряни предварително преференциални банкови такси за превод към бюджените сметки, като таванът на банковите такси се определя от най-благоприятната действаща тарифа на банката, без значение дали плащането се извършва на каса на банката или чрез банков превод.

Водени от горното ние предлагаме:

1. Правителството на Република България, да изпълни законовото си задължение по чл.29, ал.4 от Закона за устройството на държавния бюджет, а именно : „Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка издават наредба за касовото изпълнение на държавния бюджет, бюджетите на общините и фондовете и извънбюджетните сметки.“

Бихме искали да обърнем Вашето внимание към императивната разпоредба на чл.29, ал.3 от ЗУДБ, съгласно която : „Касовото изпълнение на държавния бюджет, включително съхраняването на парични средства и ценности, се извършва безплатно, като се спазва поредността на плащанията към бюджета, установена със закон.“ В този смисъл считаме, че установената през последните години практика касовото изпълнение на държавния бюджет да не се урежда на ниво подзаконов нормативен акт /Наредбата по чл.29, ал.4 от ЗУДБ/, а с указания на Министъра на финансите, в които е регламентиран единствено банковият превод като способ за разплащане с бюджета, е както в противоречие с цитираната разпоредба на ЗУДБ, така и дискриминационна по отношение гражданите на Република България.

Повече от 14 години правителства на Република България не създават единна и прозрачна регулация на държавното бюджетиране. Гражданите биваха принуждавани да плащат непосилни и незаконосъобразни банкови такси. В същото време държавата загърбваше плащането в брой и с държавни таксови марки.

2.Правителството на Република България да възстанови регулярното плащане на държавните вземания – данъци, осигуровки,такси – чрез различни способи и начини за изпълнение, същите регламентирани с отм. НАРЕДБА № 4 ЗА ОТЧИТАНЕ КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ /Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1980г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 1983г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 1993г., отм. ДВ. бр.67 от 6 Август 1996г./, според която:

Чл. 3. (1) „Редът за отчитане на касовото изпълнение на държавния бюджет и на извънбюджетните и фондовите средства от банките се установява с Инструкция за отчитане изпълнението на държавния бюджет от Българска народна банка, издадена от Централното управление на БНБ, съгласувана с Министерството на финансите.“
(2) „Администраторите на приходите и разпоредителите с бюджетни кредити и извънбюджетни и фондови средства отправят писмено искане до БНБ за откриване на отделни сметки за приходите и отделни сметки за разходите по държавния бюджет, а за извънбюджетните и фондовите средства – една сметка за приходи и разходи на основание одобрените приходно-разходни сметки и нормативните актове за формирането им. На бюджетна организация, която има производствена дейност и има одобрени средства, се открива разплащателна сметка.“
(3) „Операциите по изпълнението на държавния бюджет и по извънбюджетните и фондовите средства на бюджетните организации се извършват безплатно от банките, а откритите сметки са безлихвени.“
Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 1993 г.) „Държавните такси до 100 лв. се заплащат в държавни таксови марки от 100,01 до 1000 лв. – срещу квитанции, а над 1000 лв. се внасят в ДСК“, като предлагаме за в бъдеще да се внасят в Българска народна банка;
(2) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 1993 г.) „Държавните такси по Тарифа № 1 на Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 1 от 1970 г.) до 100 лв. се заплащат с държавни таксови марки, от 100,01 до 1000 лв. – срещу квитанции, а над 1000 лв. се внасят в ДСК,“ като предлагаме за в бъдеще да се внасят в Българска народна банка;
(3) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 1993 г.) „Държавните такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 71 от 1974 г.) се събират с държавни таксови марки в размер до 100 лв. От 100 лв. нагоре се внасят в ДСК“, като предлагаме за в бъдеще да се внасят в Българска народна банка;
(4) „Държавните такси по Тарифа № 3 за таксите, които се събират в системата на Министерството на външните работи (ДВ, бр. 71 от 1974 г.) за издаване на визи без ограничаване стойността се събират със специални марки за събиране на визови такси.“
(5) Таксите за извършени консулски услуги на гражданите се внасят само чрез Българска народна банка;
(6)“ Таксите за всички останали услуги, които извършва Министерството на външните работи, се събират по реда на ал. 1.“
(7) (Нова – ДВ, бр. 46 от 1993 г.) „При продажбата се прави отстъпка в размер 2% върху стойността на закупените марки.“

Като отчитаме съвременните технически достижения, очакванията и икономическите интереси на гражданите на Република България, предлагаме да се регламентира законодателно възможността българските граждани да имат ИЗБОР при осъществяване на разплащанията към бюджета, като всяко едно публично задължение – в това число данъци, такси, осигуровки, глоби, мита, лихви и пр. – да бъде осъществявано по избор на платеца ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ, посочени по-горе.

С уважение:

Българските граждани, членове на групата „Държавни такси и гербови марки” от социалната мрежа „Фейсбук –
http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_149360091777547&ap=1

Настоящата петиция е съгласувана и подкрепена от членовете на групата „Държавни такси и гербови марки” от социалната мрежа „Фейсбук. По данни на същата група към;17.01.2011 г. – 15.00 ч. членовете на групата възлизат на 1351 души.
http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_149360091777547&ap=1

Лица, упълномощени съвместно да представляват българските граждани – податели на настоящата петиция, и да получат писмен отговор от всички отговорни инстанции, са :

1.Тодор Бойчев – email : [email protected] ,
и
2.Маринела Иванова Петрова – Ашикова – email : [email protected],
Настоящата петиция се подава с изричното съгласие от името на следните български граждани : …… /Следва списък с имената на 97 български граждани – податели на петицията/

––––––––

.

2 Comments »

  • Любо said:

    Пробуждането на гражданското общество?

  • Mila said:

    След две десетилетия сън… започна, да. 😉

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.