2023-12-10

2 thoughts on “Теодор Дечев – кмет!

 1. г-н д-р,ДЕЧЕВ,АЗ ВИ ВЯРВАМ,ЧЕ ЩЕ СЕ СПРАВИТЕ С ПРЕЧКИТЕ НА СОФОБЩИНА НО ЗА ДА ВИ ПОДПОМОГНЕМ В ТАЗИ ГОЛЯМА ОФАНЗИВА ЗА ИЗДИГАНЕ НА СОЦЯЛДЕМОКРАТИЧНОТО РЕНОМЕ ПОУНИЩОЖЕНО ОТ КОСТОФ+НИХРИЗОВ И СЛУЖБИТЕ НА ОФБКП,ДА ПОКАНИТЕ И М.ПЕТКОВ ОТ СТАРАТА СДП С ТРИТЕ МЪЛНИИ.И КАТО ТАКА ДО ТОЗИ МОМЕНТ РЕЙТИНГА ВИ Е СКОЧИЛ НА 75%,НО НИЕ ОТ Ж.К.МЛАДОСТ ИСКАМЕ СЕГА ДА БЪДАТ СПРЕНИ ВСИЧКИ СТРОЕЖИ В МЛ.3 И ОСОБЕННО МЛ.4,ЕЛАТЕ И ОГЛЕДАИТЕ ПОСЛЕДНАТА СПИРКА НА АВТ.76,213,214,И НЕДОРАЗУМЕНИЕТО НА СТ.СОФЯНСКИ И ГЛ.АРХИТЕКТ ДИКОВ И Б. БОРИСОВ,НЯМА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КВАРТАЛ В СОФИЯ ОТ 200.000 НАСЕЛЕНИЕ,КОЕТО Е ОБГЪРНАТО ОТ СТРОИТЕЛНАТА МАФИЯ,КОЯТО НЕСПАЗВА ДОРИ И ПРЕДБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА,АКО ВИЕ И ВАШИТЕ НОВИ ПОМОШНИК-КМЕТОВЕ ПО КВАРТАЛИ,НАПРАВИТЕ ПЪЛЕН ОДИТ НА РЕШЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА ПОДПЛАТЕНИ С МНОГО ПАРИ,МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА РЪКОВОДЯЩИТЕ СОЦДЕМОКРАТИ ДО 50.000 ХИЛЯДИ ГЛАСА ОТ МЛАДОСТ,НЯМА КМЕТ ДО ТОЗИ МОМЕНТ В ИСТОРИЯТА НА СОФИЯ-СОЦИАЛДЕМОКРАТ;
  проф.д-р.инж.НИНО ВЪТИВ,БИВШ ПРЕДСЕДАТЕП НА СОЦДЕМОКРАТИТЕ В МЛАДОТ И ОРГАНИЗАЦИОННЕН СЕКРЕТАР,НАЦ.КООРДИНАТОР НА БСДП,ОТ 1989г.до 1993г.

 2. Teodor Dechev za

  ТЕОДОР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ

  І. ЛИЧНИ ДАННИ:

  МЯСТО И ДАТА НА РАЖДАНЕ: София, 8 ноември 1962 г.

  АДРЕС: 1407 София, кв. “Лозенец”, ул. Капитан Тодор Ночев №30;

  ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА : 962 4782; 962 4836; 9624836 (факс); [email protected]

  ІІ. ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОКТОРАНТУРА:

  1984 – ВИАС (Висш институт за архитектура и строителство). Специалност: Промишлено и гражданско строителство.

  2003 – Магистър по политология СУ “Св. Климент Охридски”; Философски факултет. Специалност “Политология”.

  2007 – Доктор по социология Институт по социология при БАН; Специализиран научен съвет по социология, антропология и науки за културата.

  ІІІ. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

  1986-1988 – Следдипломна квалификация по експлоатационна надеждност в строителството (ВИАС)

  1992 – Специализация по бизнес администрация (Бизнес училище: “Фуми-Интелект”).

  1993 – Специализиран курс по умения за работа в мултиетническа среда (Брюксел)

  1996 – Тренинг по Предизборни техники (Лейбъристка партия на Великобритания).

  1998 – Специализиран курс по публична администрация (Висша административна академия – Копенхаген).

  ІV. ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

  Английски език, Руски език

  V. МЕСТОРАБОТА

  2009 – Управител на South East European Surveys Ltd. – политически, геополитически, демографски, икономически рискови анализи.

  2003 – Управител на фирма “Артрикс” ЕООД – управление на недвижими имоти;

  2002-2003 Инженер по телекомуникации в “Телеком и С” ООД;

  2001-2002 Консултант по маркетинг във фирма “Сосиете Трас”;

  1998- 2001 Заместник министър на труда и социалната политика с ресор „Индустриални отношения”;

  1996-1998 Консултант в Международна застрахователна компания “Европа” по рекламата в регионалните медии;

  1992-1996 Главен редактор на в. “Свободен народ”; Ръководител издателска дейност на БСДП;

  1991-1992 Директор на Издателство “Фуми-Прес”;

  1984-1991 Последователно проектант, ръководител група, водещ проектант в КИПП “Електропроект”;

  1984 – 1986 Отбива военната си служба, завършва НШЗО “Христо Ботев”.

  VІ. ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТИЕ В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЪРЖАВНИ И АКАДЕМИЧНИ ОРГАНИ

  2007 – Член на Международната асоциация по индустриални отношения (International Industrial Relations Association – IIRA);

  2004 – Член на Програмния съвет на Университетския интердисциплинарен център по делови решения и анализ на риска при Югозападния Унимерситет “Неофит Рилски” – Благоевград;

  2003 – Експерт на Европейската комисия по индустриални отношения;

  2003 – Член на Икономическия и социален съвет на Р.България;

  2003 – Заместник председател на УС на Съюза за стопанска инициатива (ССИ); Член на Консултативния съвет на ССИ;

  2003 – Член на УС на Института за социални анализи и политики;

  2002 – Член на Българската асоциация за политически науки;

  2002 – Член на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране;

  2002 – Съветник и експерт на председателя на КНСБ;

  2002 – Член на УС на Института за интердисциплинарни изследвания;

  2000– 2001 Член на Съвета по проблемите на изграждането на информационното общество;

  1998 – 2001 Член на Съвета за европейска интеграция;

  VІІ. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

  а) В областта на социологията на труда, индустриалните отношения и политологията – изследвания върху индустриалните отношения в България, страните кандидатки за членство в ЕС и в страните членки на ЕС; изследвания и практически разработки в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; в областта на управлението на риска, глобалното рисково общество и устойчивото развитие; изследвания в сравнителната политология, предимно върху социалдемократическите и левите партии в България;

  б) В областта на маркетинга на застрахователните компании и пенсионно осигурителните дружества;

  в) В областта на строителните конструкции. Автор на около 40 публикации в областта на устойчивостта на цилиндрични черупкови конструкции и на поведението на високоякостни стоманобетонни конструкции при въздействието на високи температури.

  г) В областта на създаване и управление на неправителствени организации за изследователски, социални и образователни дейности.

  VІІІ. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ.

  Като национален ръководител:

  Проект: Health and Safety Unit of DG Employment and Social Affairs (2002); “Assesment of the State of the Art in the Field of Health and Safety at Work in the Twelve Candidate Countries”, European Commission, EUROGIP

  Проект:“Training For Integrated Labour Inspection” (1999-2001), с участието на Международната организация по труда (ILO), Министерството на труда и социалната политика на Р. България и Главната инспекция по труда.

  Като член на организационния (управителен) съвет:

  Проект: “Безопасност и хигиена на труда”, PHARE (1999-2001), Twinning project Between Ministry of Labour and Social Policy of Bulgaria and the General Division of Labour at the Ministry of Labour of Denmark.

  Като изследовател:

  Проект: „The evolving structure of collective bargaining. A comparative analysis based on national reports in the countries of the European Union“, в рамките на “Budget Heading B£-4000, Industrial relations and social dialogue, subheading III, Improving expertise in the field of industrial relations”.

  ІХ. ПУБЛИКАЦИИ

  І. Основни публикации в областта на политологията и индустриалните отношения.

  1. Дечев Т. – БСДП и БСП – сравнително изследване. Доклад изготвен по искане на фондация „Dr. Karl Renner Institute“, Виена 1991 г.
  2. Дечев Т. – „Лявото“ в България – етикети и критерии. Материали на международната научна конференция „Европейската социалдемокрация и българската левица“, организирана от Фондация „Фридрих Еберт“ и Център за исторически и политологически изследвания, София, 22 – 23 януари 1996 г.
  3. Detchev T. – Bulgarian Socialdemocracy in an Extreme Situation. Сп. „Реформи“, год. 1, брой 1, ноември 1998 (на английски език). Текстът е представен за първи път на конференция, организирана през месец януари 1998 г. в София от Клуб „Българска социалдемокрация“. През лятото на 1998 г., съкратена версия на текста е публикувана в списанието на фондация „Нова левица“ – „Социалдемокрация“. Актуализирана и допълнена версия на текста е представена през месец октомври 2000 г., на научна конференция, организирана под егидата на Украинската социалдемократическа партия (обединена) и е отпечатана на английски в материалите на конференцията.
  4. Дечев Т. – Националната стратегия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – стъпка към нова култура на индустриалните отношения в България. Сп. „Безопасност и трудова медицина“,год. І, бр. 3, 1999 г., стр. 4 – 8.
  5. Дечев Т. – Правилниците по безопасност на труда – развитие, състояние и реформа. Сп. „Безопасност и здраве при работа“, год. ІІІ, бр. 7, 2000 г.,С., Интеринтелект, стр. 3 – 16.
  6. Дечев, Т. – Институционализирането на тристранното сътрудничество на национално ниво в Централна и Източна Европа (1988 – 2000). Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия , Материали от Юбилейната научна конференция „60 години УАСГ“, т. 4, стр. 207 – 216, София, ноември 2002 г.
  7. Дечев Т. – Ролята на институциите на социалното партньорство и на представителните организации, участващи в него за формирането на стратегии за постигане на устойчиво развитие. Материали на Петата годишна международна научна конференция по проблемите на икономиките в преход, на тема: „Устойчивото развитие в преходните икономики: възстановяване на капиталовите потоци“, организирана от Стопанския факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, София, 21 – 24 ноември, 2002 г.
  8. Detchev T. – Evolution of the Model of Industrial Relations in Bulgaria (1989 – 2002). „South – East Europe Review for Labor and Social Affairs (SEER)“ – Quarterly of the Hans Bockler Stiftung, The European Trade Union Institute and Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden № 1/2, 2003.
  9. Дечев, Т., Р. Гладичева, Работодателските организации в България и тяхното участие в социалния диалог на отраслово и браншово равнище, Проект “България на прага на Европейския съюз: Тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения”, Сравнителни модели и анализ – книга № 2 от поредицата “Индустриални отношения”, Институт за регионални и международни изследвания, Програма PHARE – ACCESS, 2000 г., С., септември 2003.
  10. Дечев, Т., Индустриални отношения, трипартитно концертиране и социален диалог на ниво Европейски Съюз – теория и практически примери. Институционализация на трипартизма в страните от Централна и Източна Европа, Проект “България на прага на Европейския съюз: Тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения”, Сравнителни модели и анализ – книга № 3 от поредицата “Индустриални отношения”, Институт за регионални и международни изследвания, Програма PHARE – ACCESS, 2000 г., С., януари 2004, стр. 171 – 274.
  11. Дечев, Т., Интеграцията на социалните партньори от Централна и Източна Европа в международните синдикални и работодателски структури и развитието на трипартизма, Проект “България на прага на Европейския съюз: Тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения”, Сравнителни модели и анализ – книга № 3 от поредицата “Индустриални отношения”, Институт за регионални и международни изследвания, Програма PHARE – ACCESS, 2000 г., С., януари 2004, стр. 275 – 373.
  12. Гладичева, Р., Р. Желева, Т. Дечев, Българските работодатели и жените в труда (диагностика на равнопоставеността по пол), Център за изследвания и политики за жените, Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете, София, 2004 г.
  13. Тодорова, Е., Т. Дечев, Към дискусията за корупцията и нейното отражение върху българския бизнес, Съюз за стопанска инициатива, Консултатиевн съвет, Библиотека „Инициатива”, Книга 1, С., 2004 г.
  14. Todorova, E., T. Detchev, The Discussion on Corruption and its Effect on the Bulgarian Business (Students Manual for Corruption: Causes, Costs and Possible Anti-Corruption Initiatives), Union for Private Economic Enterprise, Consultative Council, “Initiative” Library, Book 3, Sofia, 2004.
  15. Дечев, Т., Икономическа социология. Труд и индустриални отношения, Учебно помагало за дисциплината “Икономическа социология” в тригодишния курс на обучение в Европейски бизнес колеж “ФУМИ Интелект”, София, 2004 г.
  16. Дечев, Т., Деловите решения, индустриалните отношения и тероризмът, Сп. “Геополитика”, брой 4, 2005, стр. 167 – 181.
  17. Дечев, Т., Иновации в колективното договаряне в страните от Европейския съюз. В “Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти”, под общата редакция на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2005, стр. 183 – 198.
  18. Дечев, Т., Коментари върху българските и европейските аспекти на иновациите в колективното договаряне, В “Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти”, под общата редакция на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2005, стр. 199 – 219.
  19. Дечев, Т., Б. Стойчева, Основно съдържание на колективните трудови договори, В “Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти”, под общата редакция на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2005, стр. 37 – 165.
  20. Дечев, Т., Б. Стойчева, Примери на иновационен подход при колективното договаряне в България, В “Иновации в колективното договаряне. Европейски и български аспекти”, под общата редакция на проф. Нансен Бехар и Теодор Дечев, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2005, стр. 166 – 182.
  21. Montcheva, K., T. Detchev, The Role of the European Regional Organizations in the South – East Enlargement of the EU, In “Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté des sciences économiques et de géstion”, Tomme 4, 2005, 209 – 304.
  22. Дечев, Т., Работата от разстояние в европейските индустриални отношения, Сп. “Панорама на труда”, брой 9, С., 2005 г.,стр. 31 – 43.
  23. Дечев, Т., Индустриални отношения и междуфирмен шпионаж. Възможности за колективно договаряне в охранителния сектор, В: “Бизнес разузнаване и фирмена сигурност” (Сборник лекции), БИЗНЕС ГАРД 2006, Форум за сигурността в бизнеса, Издание на Международен панаир – Пловдив, 2006 г.
  24. Дечев, Т., Гъвкавите форми на работа и бипартитния социален диалог, Сп. „Човешки ресурси”, С., бр. 7 (157) 2006 г., стр. 5 – 7.
  25. Дечев, Т., “Гъвкави форми на работа” и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа, Фондация “Фридрих Еберт”, С., 2006.
  26. Дечев, Т., Съюзът за стопанска инициатива и браншовите работодателски организации, Сп. “Икономика”, брой 4, С., 2006 г., стр. 48 – 55.
  27. Дечев, Т., Социалният диалог в частния охранителен сектор, Фондация „Фридрих Еберт”, С., 2006 г.
  28. Дечев, Т., Индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа: възстановяване на трипартизма и съвременна еволюция. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност „социология”, шифър: 05. 11. 01, С., 2007 г.
  29. Дечев, Т., Индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа: възстановяване на трипартизма и съвременна еволюция. АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност „социология”, шифър: 05. 11. 01, С., 2007 г.
  30. Дечев, Т., Индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа – равносметка на развитието им през преходния период, В: Сборник “Социална компетентност”, втора част, Издание на ПУ “Паисий Хилендарски”, П., 2007 г., стр. 137 – 157.
  31. Дечев, Т., Комуникационни пропасти между академията, индустрията и държавните институции, Сп. „Икономика”, брой 3, С., 2007 г., стр. 22 – 23.
  32. Дечев, Т., Социалният диалог в частния охранителен сектор в контекста на дебатите за сигурността и здравословния и безопасен труд, Сп. „Здравославен и безопасен труд” (Специално юбилейно издание „100 години Инспекция по труда в България”), бр. 12, 2007 – бр. 1, 2008 г., С., стр. 82 – 85.
  33. Дечев, Т., За дилемата „внос на работна сила или „производство” на собствени човешки ресурси”, Сп. „Панорама на труда”, брой 1, С., 2008 г., стр. 14 – 20.
  34. Дечев, Т., Индустриалните отношения и гъвкавите форми на работа (на основата на опита, натрупан при работата от разстояние), В „Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България. Резултати от изследвания за състоянието и перспективите”, Под редакцията на проф. Катя Владимирова, С., Издателска къща „Шанс” АД, 2008 г., стр. 53 – 88.

  ІІ. Доклади на конференции в областта на политологията и индустриалните отношения.

  1. Дечев Т. Развитие, актуално състояние и необходимост от реформа при правилниците за безопасност на труда, Работен семинар: „Правилниците по безопасност на труда – състояние, необходимост от осъвременяване и перспективи за развитие“, С., 20 юли 2000 г.

  2. Дечев Т. Компенсациите за вреден труд – актуално положение и възможности за хармонизация с добрата европейска практика, пленарен доклад на Семинар за социалните партньори и представители на други организации на тема: „Компенсациите за вреден труд“, организирана от МТСП и Делегацията на Европейската комисия, 12 септември 2000 г., С., отпечатан изцяло в „Безопасност и трудова медицина“, год. ІІ, бр. 5, 2000 г., стр. 2 – 7.

  3. Detchev T. The Role of the Social Dialogue in the Transition to Social Market Economy and Democracy, Conference on European Employment and Social Policy and Enlargement, organised by the European Commission, Directorate – general for Employment and Social Affairs, working session: Social dialogue in the Acquis, Prague, 11-12 May 2000.

  4. Дечев Т. Социалното сътрудничество – фактор за добри условия на труд и успешен бизнес, встъпителен доклад на Първата национална среща на областните, отрасловите и браншовите съвети по условия на труд, анотирано в „Безопасност и трудова медицина“, год. ІІІ, бр. 1, 2001 г., стр. 2.

  5. Дечев Т. Българските геополитически и социални алтернативи, доклад пред Национална дискусия: „Бъдещето на България – алтернатива за икономическо и социално развитие“, организирана от КНСБ, С., 3 септември 2002 г., отпечатано изцяло в „Синди труд“, год. ІV, бр. 8 – 9, 2002 г., стр. 9 -13.

  6. Дечев Т. Сравнителен анализ на индустриалните отношения в страните – кандидатки за членство в ЕС, доклад пред Национална дискусия: „Нови предизвикателства към колективното трудово договаряне“, организирана от КНСБ, С., 2 октомври 2002 г., анотиран в „Синди труд“, год. ІV, бр. 8 – 9, 2002 г., стр. 20 -21.

  7. Дечев Т. Мястото на работата от разстояние във фирменото управление и в европейските индустриални отношения., Научна конференция на тема: „България и световното стопанство – тенденции и перспективи“, организирана от катедра „Международни икономически отношения“ при УНСС, 16 май 2003 г., научна секция „Фирмено управление и предприемачество. Потенциал за развитие на българския бизнес“, София.

  8. Дечев Т. Възможна ли е (квази)националистическа алтернатива? Доклад на Института за интердисциплинарни изследвания, София, 2002 г. Изнесен на Конференция на Българската асоциация за политически науки, март 2003 г., поместено на 07 януари 2003 г. в http://www.oshte.info

  9. Dechev T., The Sectoral Social Dialogue in Bulgaria, Report for the seminar “Social Dialogue in the EU: Practices and Perspectives for New Member States”, organized by LASAIRE and the Economic and Social Council of the Republic of Bulgaria, Sofia, 11 April 2008, available on CD. Programme of the seminar available on: http://www.lasaire.net/pdf/biennale9_ed2008_programme_sofia.pdf Proceedings of the seminar available on: http://www.lasaire.net/pdf/biennale9_ed2008_seminary_bruxelles_compte-rendu_en.pdf

  10. Дечев Т. Индустриалните отношения и гъвкавите форми на работа (на основата на опита, натрупан при работата от разстояние); Доклад изнесен на Научно – практическата конференция „Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средните предприятия”, Университет за национално и световно стопанство, Проект „Гъвкавата заетост в малките и средните предприятия в България: състояние и преспективи за развитие”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при МОН; 28 ноември 2008 г., УНСС, София.

  ІІІ. Участие в международни проекти като експерт по индустриални отношения на Европейската комисия.

  1. Detchev Teodor, Rumiana Gladicheva, Vesselin Ilkov, The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990 – 2004. National Report. Bulgaria. In: Project Report “The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990 – 2004. A Comparative Analysis Based on National Reports in the Countries of the European Union”., Research Project Co-financed by the European Commission and the University of Florence (VS/2003/0219-SI2.359910), University of Florence – European Commission, 2005; Detchev T., Part 3. Levels of Collective Bargaining in Bulgaria, p. 32 – 35; Detchev T., Part 5. Main Content of the Collective Labour Agreements, p. 40 – 50, http://eprints.unifi.it/archive/00001154/

  Синтезиран вариант на цялото изследване “The Evolving Structure of Collective Bargaining in Europe 1990 – 2004. A Comparative Analysis Based on National Reports in the Countries of the European Union” е поместен в: Industrial Relations in Europe – 2006, European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs, Equal Opportunities, Unit F.1, Brussels, June 2006, Chapter 2, The Evolving Relationship Between Collective Bargaining and the Law in the Member States, p. 41 – 55.

  Текстът е достъпен и в Интернет на адрес: http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/ir_report2006_en.pdf

  2. Monographs on the Situation of Social Partners in Acceding and Candidate Countries. Trade Sector, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, December 2003, Project VT / 2002 / 83, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Authors of the Report: Olivier Hoff and Alexandre Chaidron, Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2003_etude_commerce_en.pdf

  3. The Situation of Trade Unions and Employers’ Organisations in the Electricity Sector in the 10 New Members of the European Union and in Bulgaria, Romania and Turkey, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, December 2004, Project VC / 2003 / 0451, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Author of the Report: Marinette Mormont, Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2004_rapport_electricte_peco_en.pdf

  4. Monographs on the Situation of Social Partners in Acceding and Candidate Countries. Intersectoral Level, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, March 2004, Project VT / 2002 / 0215, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Authors of the Report: Marinette Mormont, Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2003_rapport_intersectoriel_peco_en.pdf

  5. Monographs on the Situation of Social Partners in Acceding and Candidate Countries. Textile Sector, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, March 2004, Project VT / 2002 / 0215, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Authors of the Report: Alexandre Chaidron, Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2003_rapport_final_du_textile2finalversionpapier2_en.pdf

  6. Monographs on the Situation of Social Partners in the New Member States and Candidate Countries. Road Transport Sector, Universite Catholique de Louvain, Institut des Sciences du Travail, October 2004, Project VC / 2003 / 0451, Research project conducted on behalf of the Employment and Social Affairs DG of the European Commission, Authors of the Report: Alexandre Chaidron and Delphine Rochet , Network of national experts – Bulgaria: Rumiana Gladicheva and Teodor Dechev, http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/Represtudies/2004_rapport_route2_relu2_2_final_en.pdf

  IV. Научни публикации в областта на строителните конструкции.

  Над 40 публикации в областта на огнеустойчивостта на стоманабетонни конструкции, устойчивост на стоманени цилиндрични черупки и други.

  X. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ:

  Титуляр на дисциплини 2003-2009 г. като хоноруван преподавател и гост-лектор:

  1. “Трудови конфликти и индустриални отношения”- Магистърски факултет, НБУ. 2003 – 2009 г.
  2. “Европейски аспекти на индустриалните трудовите отношения“ – МФ, НБУ. 2003 – 2009 г.
  3. “Индустриалните отношения като елемент на икономическата социология” – Европейски бизнес колеж “ФУМИ – Интелект”. 2003 – 2008 г.
  4. Социология – УНСС – 2008 – 2009 г.

  Iztochik: http://teodordetchev.blog.bg/drugi/2009/09/22/i-vse-pak-koi-sym-az.401604

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *